ภาคผนวก

ในต้นฉบับหนังสือเรื่องนี้ที่ได้มา มีแต่เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์แลสำเนาจารึกที่วัดป่าโมกข์ กับระยะทางเสด็จประพาสและระดับวัดน้ำที่เมืองลพบุรี กับมีแผนที่ซึ่งได้โปรด ฯ ให้ทำในครั้งนั้น ๕ แผ่น อันได้จำลองพิมพ์ไว้ในภาคผนวกนี้ แต่พระบรมราชาธิบายแผนที่ซึ่งปรากฎในเรื่องเสด็จประพาสว่าจะทรงพระราชนิพนธ์นั้นหามีไม่ สันนิฐานว่าเมื่อเวลาเสด็จกลับถึงกรุงเทพ ฯ แล้วจะติดพระราชธุระต่างๆ ไม่มีเวลาที่จะทรงพระราชนิพนธ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ