เดือน ๒ จุลศักราช ๑๒๔๘

วัน ๖ ๑๓ ๒ ค่ำ ปีจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘ วันที่รัชกาล ๖๖๔๖

ไม่มีการอะไร เป็นวันว่าง จัดการที่สวนสราญรมย์

วัน ๗ ๑๔ ๒ ค่ำ ปีจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘ วันที่รัชกาล ๖๖๔๗

เวลาวันนี้เป็นวันมีการประชุมใหญ่ในสวนสราญรมย์ เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าน้องยาเธอ แลพระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าราชการบางคนได้ตั้งร้านทำเป็นโรงแลเต๊นต่าง ๆ ตกแต่งสะอาดเรียบร้อย ตั้งเครื่องบริโภคต่าง ๆ เป็นร้าน ๆ มีทั้งของไทยของฝรั่ง เครื่องแขก แลเกาเหลา ผลไม้ต่าง ๆ เป็นร้าน ๆ บางร้านก็ตั้งน้ำอบดอกไม้สด ยาดม แลของต่าง ๆ อย่างละร้าน ถ้าผู้ที่จะไปประชุมนั้น จะรับประทานร้านใดก็ได้ไม่ต้องเสียค่ารับประทาน แลไม่เลือกว่าคนชนิดใดรับประทานได้ทั้งนั้น ผู้ที่ถูกเชิญคือพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย แลเจ้าประเทศราช ข้าราชการหัวเมือง แลผู้แทนคอเวอนเมนต์ต่างประเทศ พ่อค้าวาณิช ชาวต่างประเทศ แลถ้าคนพลเมืองมีอัธยาศัยเรียบร้อยก็ยอมให้เข้าไปในสวนนั้น ตั้งร้านเรียงรายทั่วไป แลมีการเล่น คือ สิงห แคน พิณพาทย์ เสนา มโหรี เสภา แลแตรฝรั่ง วางระยะตามลำดับตามสมควร

เวลาทุ่มเศษ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่านเสนาบดี พระยา พระ หลวง ขุน ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือน ทั้งข้าราชการ ผู้ว่าการ กรมการหัวเมือง แลเจ้าประเทศราชฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ แลผู้แทนคอเวอนเมนต์ต่างประเทศ พ่อค้าวาณิชหลายชาติหลายภาษา ทั้งราษฎรพลเรือนที่มีอัธยาศัยเรียบร้อยดีทั้งชายหญิงเป็นอันมาก มาประชุมพร้อมกันในสวนสราญรมย์นี้เป็นอันมาก ชาวยุโรปทั้งหญิงทั้งชายได้ประชุมกันเต้นรำตามภาษาของตนในโรงกล้วยไม้บ้าง เที่ยวเดินบ้าง พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงชำนาญในการนั้นก็เต้นด้วยเหมือนกัน บางพระองค์ก็พาบริจาริกเที่ยวชมในที่ต่าง ๆ ส่วนข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พาบุตรภรรยามาเที่ยวเล่นเดินเป็นหมู่ ๆ ดูงดงามมาก ส่วนราษฎรก็พาบุตรมาชมเล่นเป็นอเนกจะนับมิถ้วน ตั้งแต่มีการประชุมในกรุงสยามมา ก็ยังไม่เป็นการเอิกเกริกเหมือนครังนี้ เป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง

ครั้นเวลา ๒ ทุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จโดยสถลมารค ทรงรถพระที่นั่งพร้อมด้วยกระบวนนำตามเสด็จไปประทับสวนสราญรมย์ เสด็จประพาสทั่วไป แล้วโปรดเกล้า ฯ ให้รถพระที่นั่งกลับมารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี แลพระนางเจ้าอีกทั้งข้างในด้วย เสด็จประพาสในสวนพร้อมด้วยข้างใน จนเวลา ๗ ทุ่ม เสด็จกลับ การประชุมเลิก ๘ ทุ่มเศษ

วัน ๑ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘ วันที่รัชกาล ๖๖๔๘

วันนี้ผู้บังคับการกรมทหารทั้งปวง คือ กรมทหารหน้า กรมทหารมหาดเล็ก ทหารรักษาพระองค์ ทหารรักษา ทหารกรมแสง ทหารมริน ทหารปืนใหญ่ ทหารฝีพาย ทหารกองลาดตระเวน ประชุมพร้อมด้วยออฟฟิศออกแรงตกแต่งสะอาดวิจิตร เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแลข้าราชการหัวเมือง เจ้าประเทศราชแลผู้แทนคอเวอนเมนต์ต่างประเทศ พ่อค้านายห้างไปประชุมพร้อมกันเป็นอันมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นการเอิกเกริก เวลาทุ่มเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จทอดพระเนตรละคร จนเวลายามเศษ เสด็จกลับ การประชุมเลิก ๗ ทุ่มเศษ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ