โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส

พระนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา

กรมพระยาบำราบปรปักษ์

----------------------------

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๔๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ