บาญชีโคมตราวิสาขบูชาที่ได้พระราชทานรางวัล

รางวัลที่ ๑

๑ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ตรานาคสามเศียร
๒ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท รูปนารายน์ประทมสินธุ์
๓ กรมหมื่่นอลงกฎกิจปรีชา รูปปากกา, บังเวียน, ไม้ฟิต
๔ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล หงษ์จีน
๕ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ รูปจักรฝรั่ง
๖ กรมหมื่นราชสีหวิกรม รูปราชสีห์ฝรั่ง
๗ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ รูปช่อดอกไม้
๘ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ รูปเกี้ยวยอด
๙ พระองค์เจ้าชิด รูปดอกบัว
๑๐ เจ้าพระยารวิวงษ์ รูปบัวแก้ว
๑๑ เจ้าพระยาภูธราภัย รูปจักรแลราชสีห์ใหญ่
๑๒ เจ้าพระยาธรรมา รูปเทพดาขี่นนทิการ
๑๓ เจ้าพระยายมราช รูปเทพดาขี่สิงห์
๑๔ เจ้าคุณกลาโหม พระคชสีห์ใหญ่
๑๕ เจ้าคุณศรีพิพัฒน์ เทพดาถือดอกบัว, ถือพระขรรค์
๑๖ เจ้าคุณมนตรี พระคชสีห์น้อย
๑๗ พระยาอนุชิตชาญไชย หณุมานทรงเครื่องนั่งแท่น
๑๘ พระยาอภัยรณฤทธิ์ หณุมานทรงเครื่องสี่กรเหาะ
๑๙ พระยาสีหราชเดโช รูปหณุมานสี่กร
๒๐ พระยาฤทธิไกร รูปสุครีพเหาะถือพระขรรค์
๒๑ พระยาศรีสรราช รูปเสือยืนแท่น
๒๒ พระยาราชภักดี รูปนกวายุภักษ์
๒๓ พระมหาราชครูปโรหิต ตรารูปหงษ์
๒๔ พระไกรศรี เทพดานั่งถือตรา, ชูดอกบัว
๒๕ พระอินทรเดช มนุษย์ยืนถือหอก, ถือเทียน
๒๖ พระราชวรินทร์ มนุษย์ถือหอก, ถือเทียน
๒๗ พระอรสุมพลาภิบาล รูปมนุษย์ถือฆ้องไชย
๒๘ พระสุรินทรามาตย์ รูปเลียงผา
๒๙ พระรัตนโกษา เทพดาถือพัดด้ามจิ้ว, ท้าวแขน
๓๐ พระราชรองเมือง รูปมนุษย์ขี่สิงห์ถือฆ้อง
๓๑ พระภาษี รูปสิงโตจีน

โคมตราได้รางวัลที่ ๒

๑ กรมหมื่นกระษัตริย์ศรีศักดิเดช รูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือสังข์
๒ พระองค์เจ้าชมพูนุท รูปพานรองเครื่องบูชา
๓ พระองค์เจ้ายุคุนธร รูปรางบันทัด, รูปเขา
๔ เจ้าพระยาพลเทพ ตราเก้าดวง
๕ พระยาประสิทธิศุภการ เทพดาถือสมุด
๖ พระยามหาอำมาตย์ รูปราชสีห์น้อย
๗ พระยาศรีสหเทพ รูปม้าปล่อย
๘ พระยาเทพอรชุน รูปเลียงผา
๙ พระยาเพ็ชรพิไชย รูปสิงห์
๑๐ พระยาพิไชยสงคราม พาลีนั่งแท่นถือตรี
๑๑ พระยาวิชิตณรงค์ รูปหณุมานแต่งเครื่องนั่งถือขัน
๑๒ พระยาจ่าแสนบดี ตรารูปช้าง
๑๓ พระยาหัดถการบัญชา เทพดาถือพระขรรค์, ถือสมุด
๑๔ พระยาราชประสิทธิ์ นางพระธรณีบิดผมขวา
๑๕ พระยาอัคนิสราภัย เทพดานั่งถือปืน
๑๖ พระยามนู ตรารูปมือ
๑๗ พระยาราชเศรษฐี กำปั่นเสาเดียวใบกาง
๑๘ พระยาโชฎึก สำเภาสองเสาซัดใบ
๑๙ พระยาจุฬา รูปกำปั่นสามเสามีใบกาง
๒๐ พระโหราธิบดี เทพดาถือพระขรรค์, ถือกระดานชะนวน
๒๑ พระสุริยภักดี มนุษย์พนมมือ
๒๒ พระมหาเทพ เทพดานั่งถือกระบี, ถือสังข์
๒๓ พระพรหมบริรักษ์ มนุษย์นั่งถือหวาย
๒๔ พระธรรมการบดี รูปเสมาธรรมจักร
๒๕ พระเกษมสุการี รูปสิงห์
๒๖ พระศรีรัตนไตรย แปลงเปนพระศรีศุภโภชน์
๒๗ พระวิจิตราธิการ เทพดานั่งถือพระขรรค์
๒๘ พระอังกเนศร เทพดานั่งถือปืน
๒๙ หลวงวิจารณ์โกษา เทพดานังถื่อพระขรรค์, ถือสมุด
๓๐ หลวงเทพยนต์ เทพดาถือมีดเหลา
๓๑ หลวงเสน่ห์สรชิต รูปเทพดานั่งถือปืน
๓๒ หลวงอินทรมนตรี รูปเทพดาดีดพิณ
๓๓ หลวงอินทรโกษา รูปดอกบัว
๓๔ หลวงศรีอัศวเดช รูปม้าผูกพรวน
๓๕ หลวงพิบูลย์สมบัติ เทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
๓๖ หลวงราชฤทธานนท์ ประตูมนุษย์นั่งในซุ้ม
๓๗ หลวงกรรภยุบาทว์ เทพดาถือดอกบัว
๓๘ หลวงนราเรืองเดช เทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือช่อดอกไม้
๓๙ หลวงพิไชยพาชี รูปม้าผูกพรวน
๔๐ ขุนท่องสื่อ รูปสำเภาสามเสาแล่นใบ
๔๑ ขุนวิจิตรแว่นฟ้า มนุษย์นั่งประดับกระจก

โคมตราได้รางวัลที่ ๓

๑ กรมหมื่นถาวรวรยศ เทพดาถือพระขรรค์
๒ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เทพดานั่งถือพระขรรค์
๓ กรมหมื่นอมรมนตรี เทพดาถือพระขรรค์
๔ พระองค์เจ้าสิงหรา (กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ) เทพดาถือพระขรรค์ ถือปากกา
๕ พระยาราชสุภาวดี เทพดายืนถือสมุดสองมือ
๖ พระยาราชวรานุกูล รูปมนุษย์ขี่ม้าถือธง
๗ พระยาประชาชีพบริบาล รูปหงษ์คาบรวงเข้า
๘ พระยาอาหารบริรักษ์ รูปหงษ์แผลงคาบรวงเข้า
๙ พระยาเพ็ชรชฎา รูปสิงห์ยืนแท่น
๑๐ พระยาเพ็ชรปาณี รูปสิงห์ยืนแท่น
๑๑ พระยาอุไทยธรรม เทพดาเชิญลุ้งพระมหามงกุฎขัดพระขรรค์
๑๒ พระยาภูบาลบันเทิง เทพดาถือพระขรรค์
๑๓ พระยาราชานุประพันธ์ รูปดอกบัว
๑๔ พระยามหานุภาพ รูปสุครีพถือพระขรรค์เหาะ
๑๕ พระยาอัพภันตริกามาตย์ รูปเทพดาถือเทียน, ถือพาน
๑๖ พระอินทราธิบดี รูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือสังข์
๑๗ พระราชมานู เทพดาชูพุ่มดอกไม้ทอง
๑๘ พระอภัยสุรินทร์ รูปมนุษย์ถือกระบี่
๑๙ พระอินทรเทพ รูปมนุษย์ถือหอก
๒๐ พระหฤทัย รูปเทพดาถือจักร, ถือพระขรรค์
๒๑ พระราชเสนา รูปม้าปล่อย
๒๒ พระศุภรัต เทพดาถือพระขรรค์, ถือพานผ้าไตร
๒๓ พระปริยัติ เทพดาแบกคัมภีร์, ถือดอกบัว
๒๔ พระราชโกษา เทพดาเชิญพานพระภูษา
๒๕ พระสรรพากร รูปพรหมถือพระขรรค์
๒๖ พระพิพิธสาลี เทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
๒๗ พระศรีเสนา รูปม้าผูกเครื่อง
๒๘ พระนานาพิธภาษี เทพดาถือพระขรรค์, ถือพัดด้ามจิ้ว
๒๙ หลวงพิทักษ์โยธา เทพดาถือขันดอกบัว
๓๐ หลวงสุนทรภิรมย์ มนุษย์นั่งถือพายพนม
๓๑ หลวงอุดมภักดี มนุษย์นั่งถือพายพนม
๓๒ หลวงอนุรักษ์ภักดี เทพดาถือพระขรรค์, ท้าวแขน
๓๓ หลวงพิพิธมนตรี เทพดาถือพระขรรค์, ถือพวงมาไลย
๓๔ หลวงนนทเสน เทพดาถือพระขรรค์
๓๕ หลวงศรียศ กำปั่นสามเสาทอดท่า
๓๖ หลวงนนทเดช รูปกำปั่นสามเสาแล่น
๓๗ หลวงไชยโชคชกชนะ รูปโล่ห์, ง้าว, ดาบสองมือ
๓๘ หลวงอุดมสมบัติ รูปช่อดอกไม้
๓๙ หลวงสวัสดิโกษา เทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
๔๐ หลวงสุรินทรเดชะ รูปแท่นดอกบัว
๔๑ หลวงอินทโรดม เทพดานั่งถือพระขรรค์
๔๒ หลวงจัตุรงคโยธา เทพดาถือพระขรรค์
๔๓ หลวงทรงพลราบ รูปม้ามีพานแว่นฟ้า
๔๔ หลวงปราบพลแสน รูปม้ามีพานแว่นฟ้า
๔๕ หลวงวิสูตรอัศดร ม้าผูกเสาบังเหียน
๔๖ หลวงสุนทรสินธพ ม้าผูกเสาบังเหียน
๔๗ หลวงรัตนรักษา เทพดาถือพระขรรค์, ถือหม้อแก้ว
๔๘ หลวงมหามณเฑียร เทพดาถือพระแสงขอช้าง
๔๙ หลวงสนิทสรยุทธ เทพดานั่งถือปืน
๕๐ หลวงพิทักษ์ราชา รูปองคตนั่งถือพระขรรค์
๕๑ หลวงอาสาสำแดง รูปมนุษย์ถือดินสอถือสมุด
๕๒ หลวงธรเณนทร์ รูปมนุษย์ถือฆ้องกะแต
๕๓ หลวงเทเพนทร์ รูปมนุษย์ถือฆ้อง
๕๔ หลวงพิศณุเสนี เทพดานั่งถือพุ่มดอกไม้
๕๕ หลวงพัสดีกลาง รูปสิงห์, ยืนแท่น
๕๖ หลวงเทพรจนา รูปเทพดานั่งถือเครื่องมือ
๕๗ หลวงสุธาพิทักษ์ รูปสิงห์
๕๘ หลวงกลมัยนฤมิตร รูปเทพดานั่งถือเครื่องมือ
๕๙ หลวงวิจิตรราชมนตรี เทพดานั่งถือดอกบัว
๖๐ หลวงศรีวรยศ รูปมนุษย์ถือรางบันทัด, ถือไม้ศอก
๖๑ หลวงสุนทรพิมล เทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
๖๒ หลวงไพชยนต์นิมิตร เทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
๖๓ หลวงราชวรานุรักษ์ มนุษย์ยืนใส่หมวกถือกระบี่
๖๔ หลวงชำนาญนาวากล รูปเรือกลไฟ
๖๕ หลวงพิศาลผลพานิช รูปมนุษย์นั่งถือแว่นเทียน
๖๖ จมื่นวิสุทธิสมบัติ รูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือพานผ้าไตร
๖๗ จมื่นรัตโกษา รูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือพานผ้าไตร
๖๘ ขุนประสิทธิอักษรสาสน์ เหล็กวิลาดหนังสือฝรั่ง
๖๙ ขุนสารประเสริฐ โคมเขียนเปนดอกบัวเปนอักษร
๗๐ ขุนสุวรรณไชย มนุษย์นั่งถือพระขรรค์, ถือแปรง
๗๑ ขุนรจนาประดับ รูปมนุษย์ประดับกระจก
๗๒ ขุนโยธาพิทักษ์ รูปเครื่องถือปูน
๗๓ ขุนสุวรรณสิทธิ เทพดาถือพระขรรค์ , ถือแผ่นทอง
๗๔ ขุนวิจิตรบรรจง รูปเรือเอกไชย
๗๕ ขุนภมร รูปภมร

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ