ตราโคมวิสาขบูชา ในรัชกาลที่ ๔

พระบรมวงศานุวงศ์

กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ตรารูปนาคสามเศียร
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ตรารูปนารายน์ผธมสินธุ์
กรมหมื่นถาวรวรยศ ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
กรมหมื่นอลงกฏกิจปรีชา ตราเครื่องมือฝรั่ง
กรมหมื่นวรศักดาพิศาล ตรารูปหงษ์จีน
กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ ตรารูปจักร
กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือพระขรรค์
กรมหมื่นภูมินทรภักดี ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
กรมหมื่นราชสีหวิกรม ตรารูปราชสีห์ฝรั่ง, รูปรอง(พระ)บาท
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ตรารูปนาคห้าเศียร, รูปคันชั่ง
กรมหมื่นอุดมรัตนราษี ตรารูปปลาเมืองจีน
กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือดอกบัว, ถือพระขรรค์
กรมหมื่นภูวไนยนฤเบนทราธิบาล ตรารูปเทพดานั่งแท่น
กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ตรารูปช่อดอกไม้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามหาจุฬาลงกรณ์ ตรารูปเกี้ยวยอด
กรมหมื่นอมรมนตรี ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือพระขรรค์
กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือสังข์
กรมหมื่นมนตรีรักษา ตรารูปอรหันอยู่ในสังข์
พระองค์เจ้าสิงหรา (กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ) ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือปากกา
พระองค์เจ้าชมพูนุท (กรมหมื่นเจริญผลภูลสวัสดิ์) ตรารูปพานเครื่องบูชา
พระองค์เจ้าภุมเรศ (กรมหมื่นอมเรศรัศมี) ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
พระองค์เจ้าชุมแสง ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
พระองค์เจ้ายุคันธร (กรมหมื่นอนันตการฤทธิ) ตรารูปเขา, รางบรรทัด
พระองค์เจ้าทัดทรง ตรารูปเทพดานั่งแท่น
พระองค์เจ้ารัชนิกร ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือหางนกยูง
พระองค์เจ้ารองทรง (กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ) ตรารูปเครื่องทำทอง
พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ ตรารูปดอกบัว
พระองค์เจ้ามหาหงษ์โสภาคย์ ตรารูปหงษ์จีน

ฝ่ายทหาร

กรมพระกลาโหม

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ตรารูปศรพระขรรค์, พระคชสีห์ใหญ่
พระยามนตรีสุริยวงศ์ ตรารูปพระคชสีห์น้อย
พระยาศรีสรราชภักดี ตรารูปเสือยืนแท่น
พระยาเทพอรชุน ตรารูปเลียงผายืนแท่น
พระสุรินทรามาตย์ ตรารูปเลียงผายืนแท่น

กรมพระตำรวจ

พระยาอภัยรณฤทธิ์ จางวาง ตรารูปหณุมานสี่กรเหาะหาวเปนดาวเปนเดือน
พระยาอนุชิตชาญไชย จางวาง ตรารูปหณุมาน
พระมหาเทพ เจ้ากรม ตรารูปเทพดานั่งถือกระบี่, ถือสังข์
พระมหามนตรี เจ้ากรม  
พระพิเรนทรเทพ ตรารูปมนุษย์ถือหอก
พระอินทรเดช เจ้ากรม ตรารมนุษย์ถือหอก, ถือเทียน
พระราชวรินทร์ ตรารูปมนุษย์ถือหอก, ถือเทียน
พระอินทรเทพ ตรารูปมนุษย์ถือหอก
พระสุริยภักดี เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์พนมมือ
พระพรหมบริรักษ์ เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์นั่งถือหวาย

กรมพลพันขวา

พระยามหานุภาพ จางวาง ตรารูปสุครีพ
พระหฤไทย เจ้ากรม ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
พระอภัยสุรินทร์ เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์ ถือกระบี่

กรมทนายเลือก

หลวงไชยโชคชกชนะ ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
หลวงไชยโชคชกฉกรรจ์ ตราเครื่องกระบี่กระบอง

กรมทหารใน

พระยาราชสงคราม จางวาง ตรารูปพระพิศณุกรรม์ถื่อดิ่ง, ถือหางนกยูง
พระวิสูตรโยธามาตย์ ตรารูปเครื่องจักรทำเงินตรา
พระราชโยธาเทพ ตรารูปมนุษย์ถือหอก
พระสามภพพ่าย ตรารูปเทพดานั่งถือดิ่ง, ถือพระขรรค์

กรมรักษาพระองค์เก่าใหม่

หลวงอภิบาลภูวนารถ เจ้ากรม ตรารูป
หลวงราชวรานุรักษ์ เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์ยืนใส่หมวกถือกระบี่  
หลวงกรรภยุบาทว์ ตรารูปเทพดานั่งถือดอกบัว
หลวงราชเสวก ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกไม้

กรมอาสาใหญ่

พระยาสีหราชเดโชไชย ตรารูปหณุมานสี่กรเหาะ
พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ ตรารูปสุครีพเหาะถือพระขรรค์

กรมอาสารอง

พระยาพิไชยสงคราม ตรารูปพาลีนั่งแท่นถือตรี
พระยารามกำแหง ตรารูปหณุมานนั่งแท่น

กรมอาสาเขนทอง

พระยาวิชิตณรงค์ ตรารูปหณุมานถือพระขรรค์, ถือดอกไม้

กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง

พระยาพิพิธเดชะ จางวาง ตรารูปฝรั่งนั่งถือปืน
หลวงพิพิธณรงค์ ตรารูปมนุษย์นั่งถือหวาย

กรมสนมกลาง

หลวงภูเบนทร์สิงหนาท ตรารูปเทพดานั่งถือดอกไม้
หลวงอเรนทรชาติสังหาร ตรารูปเทพดานั่งถือดอกไม้

กรมอาสายี่ปุ่น

หลวงเสนาภิมุข ตรารูปองคตถือสาร

กรมทำลุ

หลวงเทพเดชะ ตรารูปมนุษย์ถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
หลวงสุรินทรเดชะ ตรารูปบัว

กลองชนะ

หลวงราชมนู ตรารูปเทพดาชูพุ่มดอกไม้
หลวงพิศณุเสนี ตรารูปเทพดานั่งถือพุ่มดอกไม้

เกณฑ์บุญ

หลวงพิทักษ์ราชา เจ้ากรม ตรารูปองคตนั่งถือพระขรรค์
ขุนโยธาพิทักษ์ ปลัด ตรารูปเครื่องถือปูน

อาสาใหม่กลาโหม

หลวงอินทโรดม ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์

ดั้งทองขวา

พระยาราม ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดั้ง

อาทมาต

พระยารัตนจักร ตรารูปมนุษย์ถือดั้ง, ถือดอกไม้
พระยาภักดีสงคราม ตรารูปเทพดานั่งถือดั้ง, ถือดอกไม้

กรมทวนทอง

พระอนุรักษ์โยธา ตรารูปองคตนั่งแท่นถือพระขรรค์
พระมหาสงคราม ไปเมืองลพบุรี

คู่ชัก

หลวงสุเรนทรวิชิต เจ้ากรม ตรา
หลวงอภัยเสนา ตรารูปองคตนั่งถือพระขรรค์ถือสาร

อาสาจาม

พระยาราชวังสรรค์ ตรารูปหณุมานแต่งเครื่องนั่ง, ถือศร
หลวงสรเสนี ตรารูปองคตเหาะ
หลวงศรีมหาราชา ตรารูปองคตนั่งแท่นถือพระขรรค์
หลวงลักษมนา ตรารูปองคตนั่งแท่นถือพระขรรค์

ช่างเรือไทย

หลวงวิจิตรนาวา  

ช่างเรือตะนาว

ขุนวิจิตรบรรจง ตรารูปเรือเอกไชย

ฝีพายลำทรง

หลวงสุนทรภิรมย์ ตรารูปมนุษย์นั่งถือพายพนม
หลวงอุดมภักดี ตรารูปมนุษย์นั่งถือพายพนม

กรมเรือกลไฟ

พระอรสุมพลาภิบาล เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์นั่งถือฆ้องไชย
หลวงชำนาญนาวากล ปลัด ตรารูปเรือกลไฟ

กรมช่างไม้สูง

พระยาหัดถการบัญชา ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
พระวิจิตราธิการ ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
หลวงศรีวรยศ ตรารูปมนุษย์ทำช่อฟ้า

กรมช่างสลัก

หลวงวิจิตรราชมนตรี ตรารูปเทพดา นั่งถือดอกบัว
หลวงไพชยนต์นิมิตร ตรารูปเทพดานั่งถือดอกไม้
หลวงชำนาญไพจิตร ตราอักษรว่าช่างญวน

กรมช่างหุ่น

หลวงเทพยนต์ ตรารูปเทพดานั่งถือมีดเหลา

กรมช่างสิบหมู่

ช่างแกะ

หลวงวิจิตรนฤมล ตราเปนอักษรว่าช่างแกะ

ช่างเขียน

หลวงพรหมพิจิตร ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
หลวงเพ็ชวกรรม์ ตรารูปเทพดานั่งถือภู่กัน

ช่างปั้น

หลวงเทพรจนา ตรารูปเทพดานั่งถือเครื่องมือ
หลวงกลมัยนฤมิตร ตรารูปเทพดานั่งถือเครื่องมือ

ช่างรัก

ขุนสุวรรณสิทธิ ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือแผ่นทอง

ช่างกลึง

ขุนภมร ตรารูปภมร

ช่างบุ

หมื่นสุวรรณ ช่างหล่อ

ฝ่ายพลเรือน

กรมมหาดไทย

เจ้าพระยาภูธราภัย ตรารูปจักร, พระราชสีห์ใหญ่
พระยามหาอำมาตย์ ตรารูปพระราชสีห์น้อย
พระยาราชวรานุกูล ตรารูปมนุษย์ขี่ม้าถือธง
พระยาศรีสหเทพ ตรารูปม้าปล่อย
พระยาจ่าแสนบดี ตรารูปช้าง
พระราชเสนา ตรารูปม้าปล่อย

กรมไพร่หลวง

หลวงพิศณุเทพ ตรารูปเทพดาถือหางนกยูง
หลวงเทเพนทร์ ตรารูปมนุษย์ถือฆ้อง
หลวงธรเณนทร์ ตรารูปมนุษย์ ถือฆ้องกะแต

คลังวังไชย

หลวงวิสูตรสมบัติ ตรารูปโรงเรือมีเรือลำหนึ่ง

กรมท่ากลาง

เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี ตรารูปบัวแก้ว
พระยาพิพัฒโกษา ตรารูปดอกบัว
พระยาราชานุประพันธ์ ตรารูปดอกบัว
พระยาสุธรรมไมตรี  
พระศรีธรรมสาส์น  
พระศิลากาลวิจารณ์  
พระพิพากษานานาประเทศกิจ  

กรมท่าซ้ายขวา

พระยาจุฬาราชมนตรี ตรารูปกำปั่นสามเสามีใบ
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ตรารูปสำเภามีเสามีใบ
พระศรียศสมบัติ ตรารูป
พระราชเศรษฐี ตรารูปกำปั่นมีเสา
พระพิสณฑ์สุราการ ตรายี่ห้อฮะฮวด
หลวงพิศาลผลพานิช ตรารูปมนุษย์ถือแว่น
หลวงเทพภักดี ตรารูปสำเภามีเสามีใบ
หลวงศรียศ ตรารูปกำปั่นสามเสาทอดท่า
หลวงอุดรภัณฑ์พานิช ตรารูปโค
หลวงนนทเดช ตรารูปกำปั่นสามเสาแล่นใบ
ขุนท่องสื่อ ตรารูปสำเภาสามเสาแล่นใบ

กรมวัง

เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ ตรารูปเทพดาขี่นนทการ
พระยาบำเรอภักดิ์ ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
พระยาภูบาลบันเทิง ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์

วังนอก

หลวงนนทเสน เจ้ากรม ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
หลวงราชฤทธานนท์ เจ้ากรม ตรารูปประตูมีมนุษย์นั่งในซุ้ม

กรมเกณฑ์ขาดกวาดสนาม

ขุนกำแพงบุรี ตรารูปมนุษย์นั่งถือดอกบัว
ขุนศรีวังราช ตรารูปดอกบัวบาน

กรมเมือง

เจ้าพระยายมราช ตรารูปเทพดาขี่สิงห์
พระยาเพ็ชรชฎา ตรารูปสิงห์ยืนแท่น
พระยาเพ็ชรปาณี ตรารูปสิงห์ยืนแท่น
หลวงพัศดีกลาง ตรารูปสิงห์

กองตระเวนขวา

พระอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ตรารูปมนุษย์ขี่สิงห์ถือฆ้อง
พระเทพผลู เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์ขี่สิงห์ถือฆ้อง

ไพร่หลวง

หลวงสุธาพิทักษ์ เจ้ากรม ตรารูปสิงห์

กรมนา

เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปเพทยาธรถือดอกจงกลนี
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปเทพดาทรงเครื่องยืนถือเส้นเชือก
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปเทพดานั่งในบุษบกบัลลังก์หงษ์
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปเทพดานั่งถือจักร
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปพระพิรุณ
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปพระโคอุศุภราช
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปเทพดายืนบนแท่นถือปฏัก
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปดอกจงกลนี
เจ้าพระยาพลเทพ ตรารูปกสินังคัล
พระยาประชาชีพบริบาล ตรารูปหงษ์คาบรวงเข้า
พระยาอาหารบริรักษ์ ตรารูปหงษ์คาบรวงเข้า
พระพิพิธสาลี ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
พระศรีทิพโภชน์ ตรารูปอักษร

สัสดี

พระยาราชสุภาวดี จางวาง ตรารูปเทพดายืนถือสมุด
พระยาประมวญประมาณพล  
พระเทพาธิบดี  
พระศรีกาฬสมุด เจ้ากรม ตรารูปเทพดายืนถือสมุด, ถือพระขรรค์

ล้อมวังซ้ายขวา

พระยาเพ็ชรพิไชย ตรารูปสิงโตยืนแท่น
พระเผด็จสงคราม ตรารูปเทพดานั่งแท่น
พระรามพิไชย ตรารูปองคตนั่ง
พระราชฐานบริคุต ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์
หลวงรามรักษา ตรารูปหณุมานถือพระขรรค์, ถือธง

ศาลมรฎก

หลวงศรีราชบุรุษ ตรารูปเทพดานั่ง

คลังมหาสมบัติ

พระยาราชภักดี ตรารูปนกวายุภักษ์
พระยาพิพิธโภไคย ตรารูปเทพดานั่งถือพระจรรค์ ถือดอกบัว
พระไชยยศสมบัติ  

ข้าพระแลคลังสวน

พระแก้วคฤหรัตน เจ้ากรม ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์

กรมสรรพากร

พระสารพากรบดี ตรารูปพรหมนั่งแท่นถือพระขรรค์, ถือจักร
หลวงมงคลรัตน ตรารูปพระอุเทนทร์ดีดพิณ
หลวงอินทรมนตรี ตรารูปเทพดาดีดพิณ

คลังสินค้า

พระยาศรีพิพัฒน์ ตรารูปเทพดานั่งแท่นถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
พระรัตนโกษา ตรารูปเทพดานั่งบนดอกบัวถือพระขรรค์, ถือพัดด้ามจิ้ว
พระนานาพิธภาษี ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือพัดด้ามจิ้ว
หลวงพิบูลยสมบัติ ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
หลวงสวัสดิโกษา ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
หลวงอุดมสมบัติ ตรารูปช่อดอกไม้
หลวงวิจารณ์โกษา ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือสมุด

คลังราชการ

พระยาราชสัมภารากร ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
หลวงอินทรโกษา ตรารูปพระอาทิตย์

คลังวิเศษ

พระยาราชประสิทธิ์ ตรารูปพระธรณีปิดผมขวา
หลวงศรีเทพ เจ้ากรม ตรารูปมนุษย์นั่งถือพระขรรค์, ถือถุงเงิน
ขุนสุวรรณไชย เจ้ากรมช่างรัก ตรารูปมนุษย์ถือแปรง

คลังในขวาซ้าย

พระยาสมบัตยาธิบาล เจ้ากรม ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
พระราไชสวริยานุรักษบดี ตรารูปพระธรณีบิดผมซ้าย
จมื่นราชนาคา ปลัด ตรารูปนาคเศียรเปนมนุษย์
จมื่นราชภัณฑารักษ์ ปลัด ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์

คลังพิมานอากาศ

หลวงรัตนรักษา เจ้ากรม ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือดอกบัว

คลังศุภรัต

พระศุภรัตกาสายานุกิจ ตรารูปเทพดานั่งถือพานผ้าไตร, ถือไม้บรรทัด
จมื่นวิสูตรสมบัติ ปลัด โคมรูปเทพดา
จมื่นรัตโกษา โคมรูปเทพดา

คลังแสงสรรพยุทธ

หลวงมหามณเฑียร ตรารูปเทพดา ถือพระแสงขอ

กรมช้าง

พระกำแพงรามภักดี ตรารูปช้าง

กรมม้า

หลวงทรงพลราบ ตรารูปม้ามีพานแว่นฟ้าบนหลัง
หลวงปราบพลแสน ตรารูปม้ามีพานแว่นฟ้าบนหลัง
หลวงพิไชยพาชี ตรารูปม้าผูกพรวน
หลวงศรีอัศวเดช ตรารูปม้าผูกพรวน
หลวงวิสูตรอัศดร โคมรูปม้าปล่อย
หลวงสุนทรสินธพ โคมรูปม้าปล่อย

กรมพระอาลักษณ

ขุนสารประเสริฐ ปลัด โคมเขียนเปนดอกบัว, เปนอักษร

กรมอักษรพิมพ์

ขุนประสิทธิอักษรสาสน ตรารูปอักษรฝรั่ง
ขุนวิจารณ์วรรณมาลาปกรณ์ ตรารูปอักษรฝรั่ง

กรมราชบัณฑิตย์

พระยาปริยัติธรรมธาดา ตรารูปเทพดาแบกพระคัมภีร์

กรมโหร

พระโหราธิบดี ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือกระดานชนวน

กรมชาวที่ใหญ่ซ้ายขวา

พระยาพิพิธไอสูรย์  
หลวงเทพสมบัติ  
หลวงทิพสมบัติ  

กรมพระธรรมการ

พระธรรมการบดี ตรารูปเสมาธรรมจักร
ขุนศรีประชานนท์ ตรารูปเสมา

กรมสังฆการี

หลวงธรรมรักษา ตรารูปมนุษย์ถือเชิงเทียน
หลวงธรรมาธิบดี ตรารูปมนุษย์ถือเชิงเทียน

กรมหมอ

พระยาแพทยธรรมธาดา โคมรูปเทพดา
พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป์ โคมรูปเทพดา
พระยาอภัยภักดี โคมรูปเทพดา
พระสุขุมาลบริหาร โคมรูปเทพดา
หลวงทิพจักร โคมรูปเทพดา
หลวงสิทธิสาร โคมรูปเทพดา

กรมลูกขุน

พระยามนูเนติบรรหาร ตรารูปมือ
พระมหาราชครูปโรหิต ตรารูปหงษ์
พระครูพิเชต ตรารูปดอกไม้
พระไกรศรี ตรารูปเทพดานั่งถือดอกไม้, ถือตราชู
พระไกรเกษมศุขการี ตรารูปสิงห์

กรมมาลาภูษา

พระยาอุไทยธรรม ตรารูปเทพดาเชิญลุ้งพระมหามงกุฎขัดพระขรรค์
พระราชโกษา ตรารูปเทพดาเชิญพระภูษา

กรมแสงปืนต้นโรงใหญ่

พระยาอัคนีสราภัย ตรารูปเทพดานั่งถือปืน
หลวงเสน่ห์สรชิต ตรารูปเทพดาแบกปืน
หลวงสนิทสรยุทธ ตรารูปเทพดาแบกปืน

ช่างทอง

พระกาญจนานุกิจ ตรารูป
หลวงนรินทรรัตนอาภรณ์ ตรารูป
หลวงสุนทรรจนา ตรารูป

ช่างประดับกระจก

ขุนวิจิตรแว่นฟ้า ตรารูปมนุษย์ประดับกระจก
ขุนรจนาประดับ ตรารูปมนุษย์ประดับกระจก

กองการกุศล

พระสุริเยนทรามาตย์ โคมเขียนเปนอักษรกองการกุศล
หลวงอรรคนารีรัตนามาตย์ โคมเขียนเปนอักษรกองการกุศล

อาสาใหม่กรมท่า

หลวงพิทักษ์โยธา ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือช่อดอกไม้
หลวงนราเรืองเดช ตรารูปเทพดาถือพระขรรค์, ถือช่อดอกไม้
หลวงมหาโยธี ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
หลวงศรีณรงค์ ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือดอกบัว
หลวงจัตุรงคโยธา ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์
หลวงอาสาสำแดง ตรารูปเทพดานั่งถือสมุด, ถือดินสอ
หลวงเสนานนท์ ตรารูปองคตเหาะ
หลวงพลอาไศรย ตรารูปดอกบัว

สนมพลเรือน

พระยาอัพภันตริกามาตย์ ตรารูปเทพดาถือพานพุ่มดอกไม้, ถือเชิงเทียน
หลวงราชปริมาน ตรารูปพระที่นั่งราเชนทร์

เกณฑ์หัดแสงปืน

พระอัคเนศร ตรารูป
พระศรสำแดง ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์

เฝ้าพระมหาปราสาท

หลวงพิพิธมณเฑียร ตรารูปเทพดานั่งถือพระขรรค์, ถือพวงมาไลย

กรมมหาดเล็ก

พระยาประสิทธิศุภการ ตรารูปเทพดานั่งถือสมุด
หลวงอนุรักษ์ภักดี ตรารูปมนุษย์ถือพระขรรค์

กรมทหารปืนใหญ่

หลวงจินดาจักรรัตน ตรารูปปืนใหญ่
  1. ๑. บาญชีโคมตราที่พิมพ์นี้มิใช่ในปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๐๐ จะเปนปีไหนหาทราบชัดไม่ แต่อยู่ในระหว่างปีกุญ พ.ศ. ๒๔๐๖ กับปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙ นั้นเปนแน่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ