คำนำ

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ต,จ, หม่อมเจ้าชายใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ มาแจ้งความต่อกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครว่า มีศรัทธาจะสร้างหนังสือในงานพระศพพระบิดา เพิ่มเติมที่หม่อมเจ้าหญิงเม้าได้ทรงสร้างอิกสักเรื่อง ๑ ขอให้กรรมการช่วยเลือกเรื่องหนังสือให้ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเรื่องพระราชพิธีวิสาขะบูชาครั้งรัชกาลที่ ๔ เข้าหนังสือในประเภทลัทธิธรรมเนียมต่างๆ นับเปนภาคที่ ๗ ให้หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติพิมพ์ตามประสงค์.

หนังสือซึ่งรวมพิมพ์เปนเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๗ นี้ หนังสือเดิม ๓ เรื่องด้วยกัน คือหมายรับสั่งพระราชพิธีวิสาขะบูชาเมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๐๐ ปีที่กรมหลวงสรรพสาตร ฯ ประสูตรนั้นเรื่อง ๑ อิกเรื่อง ๑ บาญชีโคมตราชึ่งพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทำสำหรับจุดเปนพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในงานพระราชพิธีวิสาขะบูชา แต่เปนชั้นหลังมามิใช่ปีมะเสง ประมาณว่าอยู่ในระหว่างปีกุญ พ.ศ. ๒๔๐๖ กับปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙ บาญชีโคมตรานี้มีประโยชน์ทางความรู้รูปดวงตราของพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการโดยมาก เพราะทำลายโคมเปนรูปตราตำแหน่งพื้น มีปลาดอิกอย่าง ๑ ที่ปรากฏว่าในครั้งนั้นมีรางวัลประกวดโคมตราด้วย กำหนดรางวัลเปน ๓ ชั้น บาญชีตอนท้ายเช่นบาญชีตัดสินว่าโคมของใครได้รางวัลชั้นที่ ๑ แลที่ ๒ ที่ ๓ หมายรับสั่งแลบาญชีโคมที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ หอพระสมุด ฯ ได้ต้นฉบับมาจากกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่าพิมพ์ขึ้นจะเปนเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้อ่านได้บ้าง แลผู้ที่ได้รับแจกไปคงจะอนุโมทนาในการกุศลของหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติที่พิมพ์สมุดเล่มนี้ทั่วกัน.

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ