ศกุนตลา

ศกุนตลา

ศกุนตลา

---

ของ

กาลิทาสรัตนกะวี

ฉบับภาษาไทย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์

ประกอบด้วยคำนำและอภิธานอธิบายศัพท์

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ