ประวัติย่อ

จ่านายสิบตำรวจ หมื่นเข้มขจัดภัย (เข็ม สุดประสงค์)

นามเดิมชื่อ เข็ม สุดประสงค์ เป็นบุตรนายใหม่ นางผึ้ง สุดประสงค์ เกิดที่บ้านตำบลบางน้ำชน อำเภอบุคคโล จังหวัดธนบุรี เมื่อวันเสาร์ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๓๒

เคยได้รับการศึกษาวิชาหนังสือไทย พออ่านออกเขียนได้

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ณวัดโพธินิมิตต์ ตำบลสำเหร่ อำเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี ๑ พรรษา แล้วได้ลาสิกขาบท

อายุ ๒๓ ปี ได้ถูกเรียกเกณฑ์เข้าประจำการรับราชการเป็นตำรวจนครบาล ประจำโรงเรียนพลตำรวจ สังกัดกองร้อยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เลื่อนขึ้นเป็นพลที่ ๒ รับราชการในหน้าที่พลรบ และย้ายมาประจำสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล จังหวัดธนบุรี

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายยามโท เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายสิบโทชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายสิบตำรวจโทชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายสิบตำรวจเอกชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

ย้ายไปรับราชการประจำสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายสิบตำรวจเอกชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗

ได้รับพระราชทานประทานบรรดาศักดิเป็น “หมื่นเข้มขจัดภัย” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗

ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายสิบตำรวจเอกชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

ได้เลื่อนขึ้นเป็นจ่านายสิบตำรวจชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

ระหว่างเวลาที่รับราชการอยู่ ได้กระทำความชอบในการปราบปรามจับกุมคนร้ายและเหล่าพาลทุจจริตด้วยไหวพริบอันดี อันนับว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการอยู่มาก

ได้รับรางวัลพิเศษ และเหรียญมงกุฎสยามชั้น ๗ เหรียญช้างเผือกชั้น ๗ เหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษก เหรียญจักรมาลา เหรี่ยญที่ระลึกครบรอบ ๑๕๐ ปีไว้เป็นความชอบ รวมเวลาที่ได้รับราชการอยู่เป็นเวลา ๒๔ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน

ครั้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ (นิวโมเนีย) อยู่เพียง ๗ วัน แพทย์ได้พยายามรักษาจนสุดความสามารถ อาการของโรคได้กำเริบถึงขั้นสุด ก็ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีจอเดือน ๘ หลังแรม ๗ ค่ำเวลา ๑๔.๐๐ น. คำนวณอายุได้ ๔๗ ปี

จ. ต. หมื่นเข้มขจัดภัย เป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงตลอดจนผู้น้อย การไว้วางตัวต่อผู้ใหญ่ก็สม่ำเสมอพอควร จึงปรากฏผลว่าเป็นที่ชอบพอนับถือและรักใคร่ ของผู้ที่ได้คบค้าสมาคมโดยมาก ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา มีการบริจาคทานเป็นนิตย์ ดำรงตนเป็นพุทธมามก ซึ่งนับว่ามีจริยะควรแก่คติอันดี

บัดนี้ นางวงษ์ สุดประสงค์ ภรรยา พลตำรวจสมัครแสวง สุดประสงค์ บุตร นางสาวฉวี สุดประสงค์ บุตรี พร้อมด้วยญาติและมิตร ได้บำเพ็ญกุศลในการฌาปนกิจอันเป็นคราวสุดท้ายและอุทิศส่วนกุศลไปให้ ถ้าและมีหนทางใด ๆ อัน จ. ต. หมื่นเข้มขจัดภัยจักได้รับส่วนกุศลนี้แล้ว ก็ขอให้ได้ประสพความสุขตามคติวิสัยในภพนั้น ๆ ด้วย เทอญ.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ