คำนำ

นายสมบุญ สมบุณยะ รับฉันทะจากนางวงษ์ สุดประสงค์ มาแจ้งแก่กรมศิลปากรว่า ในงานปลงศพจ่านายสิบตำรวจ หมื่นเข้มขจัดภัย (เข็ม สุดประสงค์) ผู้สามี ใคร่จะได้หนังสือพิมพ์แจกสักเรื่องหนึ่ง ตกลงเลือกได้เรื่องคำให้การสมณทูตพะม่า ซึ่งเข้ามาเมื่อรัชกาลที่ ๔ อันว่าด้วยประเพณีสงฆมณฑลในประเทศพะม่า และจัดเป็นลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๓ เพื่อให้ได้พิมพ์แจกแก่ญาติมิตรผู้มาร่วมในงาน

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลธรรมบรรณาการ ซึ่งเกิดแต่การพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย อันจักเป็นประโยชน์แก่ผู้ขวนขวายจะพึงรู้เห็นได้ส่วนหนึ่ง ขอกุศลราศีอันนี้ จงเป็นอิฐคุณวิบุลยผลสัมฤทธิ์แก่จ่านายสิบตำรวจ หมื่นเข้มขจัดภัย (เข็ม สุดประสงค์) สมตามความประสงค์ทุกประการ

เจ้าภาพได้ส่งประวัติของจ่านายสิบตำรวจ หมื่นเข้มขจัดภัย มาให้ลงในหนังสือเล่มนี้ กรมศิลปากรได้ให้พิมพ์ไว้ต่อท้ายคำนำนี้.

กรมศิลปากร

๒๒ มกราคม ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ