ประวัติ

อำมาตย์เอก พระยาสุภัทรผลการี (บุญศรี ตยางคานนท์) เป็นบุตร์ นายเตียงไท้ ตยางคานนท์ นางเล็ก ตยางคานนท์ เกิดณวันศุกร์แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๒๔๔ ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ ณที่ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อเยาว์ได้ศึกษาวิชชาสามัญอยู่ที่โรงเรียนเทพธาดา

ครั้นอายุได้ ๑๙ ปี ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนกองสรรพากร มณฑลจันทบูรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ และเลื่อนขึ้นเป็นสมุห์บัญชีอำเภอขลุง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ แล้วย้ายเป็นนายด่านปากน้ำจันทบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

ภายหลังมีอาการป่วย จึงได้ลาพักมารักษาตัวที่กรุงเทพ ฯ เมื่อหายป่วยแล้ว จึงได้สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเรียนกรมสรรพากรนอก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗

พระยาสุภัทรผลการี ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยความเรียบร้อย จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น เป็นสรรพากรจังหวัดศุโขไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

พ.ศ. ๒๔๕๐ ย้ายเป็นสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี และตอนปลายปีย้ายเป็นสรรพากรจังหวัดนครไชยศรี (นครปฐม)

พ.ศ. ๒๔๕๑ ย้ายไปเป็นสรรพากรจังหวัดสงขลา และใน พ.ศ. เดียวกันนี้ ได้รับพระราชทานเหรียญรัชชมงคล

พ.ศ. ๒๔๕๒ ย้ายเป็นสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับพระราชทานเหรียญรัชชมังคลาภิเศก กับเหรียญ และกระดุมพระบรมนามาภิธัยย่อ ที่ระลึกเสด็จมณฑลปักษ์ใต้ โดยได้จัดการรับเสด็จที่จังหวัดพัทลุง, ตรัง, และนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร์บรรดาศักดิ์ เป็นขุนสุภัทรผลการี

พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้รับพระราชทานยศ เป็นรองอำมาตย์โท

พ.ศ. ๒๔๕๕ ย้ายเป็นสรรพากรจังหวัดสงขลา และในปีนี้ได้รับพระราชทานเหรียญบรมราชาภิเศกรัชชกาลที่ ๖ กับได้รับพระราชทานเหรียญพระนาม ส.ผ. เนื่องในการจัดการรับเสด็จที่จังหวัดสงขลา

พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เลื่อนขึ้นเป็นหลวงสุภัทรผลการี

พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้รับพระราชทานยศพิเศษ เป็นนายหมวดตรีเสือป่า และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ วิจิตราภรณ์ มงกุฎสยาม ชั้น ๕

พ.ศ. ๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนตำแหน่งเป็นสรรพากรมณฑลพิษณุโลก และได้รับพระราชทานยศ เลื่อนขึ้นเป็นรองอำมาตย์เอก

พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศพิเศษ ขึ้นเป็นนายหมวดโทเสือป่า

พ.ศ. ๒๔๖๑ เลื่อนยศพิเศษขึ้นเป็นนายหมวดเอก

พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานยศเลื่อนขึ้นเป็นอำมาตย์ตรี

พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เลื่อนขึ้นเป็นพระสุภัทรผลการี

พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ มงกุฎสยามชั้น ๔ และเลื่อนยศพิเศษขึ้นเป็นนายกองตรีเสือป่า

พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ย้ายไปรับราชการเป็นสรรพากรมณฑลพายัพ

พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศพิเศษขึ้นเป็นนายกองโทเสือป่า

พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานเหรียญบรมราชาภิเศก รัชชกาลปรัตยุบัน

พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นอำมาตย์โท และย้ายมารับราชการเป็นสรรพากรนครบาล

พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศขึ้นเป็นอำมาตย์เอก

พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ เลื่อนขึ้นเป็นพระยาสุภัทรผลการี

พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ มงกุฎสยามชั้น ๓

พ.ศ. ๒๔๗๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเจ้ากรมอากรสำรวจ ในกรมสรรพากร

พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ ช้างเผือกชั้น ๓

พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกในการฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี

ครั้นมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รู้สึกว่ามีอาการปวดที่ท้องน้อยเป็นกำลัง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้เชิญแพทย์มาตรวจ ปรากฏว่าเป็นโรคใส้ตัน จึงได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ครั้นวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ นายแพทย์ได้ทำการผ่าท้อง แต่ปรากฏว่าลำใส้เป็นหนองทั่วไป แพทย์จึงลงความเห็นว่า ไม่มีทางจะหายได้ รุ่งขึ้นวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลา ๙.๒๐ นาฬิกา จึงได้ถึงอนิจกรรม คำนวณอายุถึงวันอนิจกรรมรวม ๔๙ ปี ๘ เดือน ๒ วัน

พระยาสุภักรผลการี มีภรรยาอยู่ในเวลาถึงอนิจกรรม คือคุณหญิงทองคำ สุภัทรผลการี มีบุตร์ธิดา โดยลำดับดังนี้

๑ นายบุญสิทธิ์ ตยางคานนท์ รับราชการอยู่ในกรมสรรพสามิตต์

๒ นายบุญธรรมราช ตยางคานนท์

๓ นายบุญศิริ ตยางคานนท์

๔ เด็กหญิงประพิตร์ ตยางคานนท์

๕ เด็กหญิงประไพ ตยางคานนท์

๖ เด็กหญิงยาใจ ตยางคานนท์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ