คำนำ

ข้าราชการกรมสรรพากร แจ้งความมายังราชบัณฑิตยสภา ขออนุญาตหนังสือเรื่องทำนาทำสวนเพื่อพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์เอก พระยาสุภัทรผลการี (บุญศรี ตยางคานนท์) กรรมการได้อนุญาตให้พิมพ์ตามประสงค์

หนังสือ ๒ เรื่องนี้ เรื่องทำนา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแต่งถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จดำรงตำแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ แททสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ สำหรับลงในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เรื่องทำสวน เจ้าพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) แต่งทูลเกล้า ฯ ถวายในกรณียเช่นเดียวกัน

ราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ