รุไบยาต

ของ

ปราชญ์ ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม ชาวไนชาปูระ

มหากวีโหราจารย์กรุงเปอเซีย

(กาพย์อุทานโลกิยะทิฎฐธรรมแปลงเปนโคลงสุภาพ)

ภาษาไทย

บทที่ ๑

๏ ตื่นเถีด, อุทัยเจีดเล้า รัตยา ผยองเอย
ดาวเจิ่ง, เวิ้งสวรรค์ลา ลิบแล้ว
พรานบูรพ์, ทอดบ่วงถา โถมคร่อม คล้องแฮ
ปราสาท, ซุ่ลต่านแพร้ว พรื่อสร้านฉานแสง ๚

บทที่ ๒

๏ ปางอรุณ, เรีงเรื่อฟ้า เรียมฝัน
ถวิลแว่ว, ดวงชีวัน โหวกร้อง
“ฟื้นเถีด, เปีดทวารบรร เทองเซีบ ซดแฮ
องุ่นชีพ, ก่อนชวดต้อง เติ่งแห้งแหนงนิรา” ๚

บทที่ ๓

๏ ไก่ขัน, “เอ้กอี๋เอ๊ก” ก้อง ตโกนโขมง ใครฮือ?
“เร็วเถีด, เปีดปตูโรง ดื่มเหล้า
รู้ไหม, ใช่ใครชโลง ลเลีงนั่ง นานเลย
ไปละ, ลับ, กลับเหย้า อิกครั้งหวังไฉน” ๚

บทที่ ๔

๏ ศกใหม่, ฝันใหม่ฟื้น ฝันกู เก่าเอย
ซึมศิโรตม์, สันโดษฐ์ดู เดีดร้าง
โมเซ, และ, เยซู แสนวิเศษ ไฉนรา
ไหน, อยู่ไหน, ใครอ้าง อวดชี้ที่หรือ ? ๚

บทที่ ๕

๏ อีรัม, ลือ, ศักดิ์สิ้น ศักดิ์สิทธิ์
ถ้วยเจ็ดหู, ยัมชิด ชวดป้อน
ปทัมราช, อรรคะราชติด แสงองุ่น ดอกพ่อ
แดงอยู่, คู่สวนสท้อน อุทกเท้อธารถวิล ๚

บทที่ 6

๏ เดวิด, โอษฐ์ปิดแม้ เนาเวียง สวรรค์ฤๅ
ยังแต่นก, เสนอเสียง เสร่าร้อง
“องุ่นองุ่น, องุ่นแดง” ผเดียง ดอกกุหลาบ เจ้าเอย
“เหลืองสร่าง, ปรางแดงน้อง เรื่อฟื้นฟูฉวี” ๚

บทที่ ๗

๏ รินองุ่น, ซดอุ่นโอ้ อุตุสเบย พี่อา
ถอดสนอบ, น่าหนาวเคย ห่มทิ้ง
นกสมัย, ใม่ไกลเลย มลุแหล่ง บินรา
โอ๊ย! นก, ยกปีกสบิ้ง สบัดแล้วกรรมเอ๋ย! ๚

บทที่ ๘

๏ เนา, ไนชาปุระ, ทั้ง บาบี โลนฤๅ
ถ้วยเปี่ยม, หวาน, ขม, ศรี สด, เศร้า
อาสา, วะดีชี วาเหือด เสมอแฮ
เสมือนกลีบ, พกาชีพเร้า ร่วงด้วยกสวยกาล ๚

บทที่ ๙

๏ พันอย่าง, ตละอย่างปลื้ม เปรมสวาดิ์ หวังเอย
พันอย่าง, ตละอย่างพินาศ ทั่วหน้า
กุสุมสด, สดศรีดาษ รดูอุ่น ไฉนเลย
กลับปลิด, ยัมชิดล้า โลกร้างประลัยเกษม ๚

บทที่ ๑๐

๏ ลืมไก, โกบาดทั้ง ไกโค ซรูเทอญ
ปล่อยรัสตัม, วางโต ต่อยตุ้น
ฮาติม, กรีมตกลามโอ หังเห่อ ไฉนรา
ใช่กิจ, เราคิดคุ้น แคะใค้คนึงถึง ๚

บทที่ ๑๑

๏ เชีญเปรม, ปราโมทย์เย้า คัยยาม เถีดรา
ปล่อยปราชญ์, ศาสนาปาม คลั่งป้วน
จักสวด, จักบวชตาม แต่จัก แผลงเทอญ
สวรรค์นรก, หมกม้วนต้วน ตื่นห้าม, ตามไฉน ๚

บทที่ ๑๒

๏ มาไป, เสวยสุขแคว้น สวนขวัญ พี่เทอญ
หว่างป่า, หว่างสุธาสวรรค์ แหวกสร้าง
มไหยะราช, กับทาษถวัลย ะชาติแผก ไฉนเลย
เอกกว่า, อ้าหล่าค้าง แค่ฟ้าแฝงคน ๚

บทที่ ๑๓

๏ นั่นกระยา, น่าอร่อยน้ำ องุ่นหอม โน่นแม่
นี่สมุด, กาพย์เพราะออม อบหล้า
ยังสดับ, นุชะขับถนอม เสน่ห์เสนาะ ทรวงพี่
สวรรค์มนุษย์, หลุดหล้าคว้า อื่นเอื้อมไกลไฉน ๚

บทที่ ๑๔

๏ ไญย์ยะธรรม, ช่ำจิตโอ้ เอาใจ พี่อา
เสรีมศิวา, ลัยวิไลย เลีศแคว้น
กำทุน, ก่อนกำไร รวยกว่า กมังแม่
ใยตื่น, กลองแมนแม้น เสนาะแม้นไกลหู ๚

บทที่ ๑๕

๏ ชักใยใย, อยากแม้น แมงมุม นักฤๅ
ยุ่งตบิด, ชีวิตรุม รกเรี้ยว
หวังไฉน, สุดไขสยุม ภูเยี่ยง นั้นนา
ตายเมื่อไหร่, ใครเกี้ยว ขู่ค้านวันไหว ๚

บทที่ ๑๖

๏ ชมกุหลาบ, ปลาบเสน่ห์แย้ม สรวลสวน สวรรค์เอย
หล่อนหยอก, หล่อนยวนลวน โลกยิ้ม
“กลีบน้อง, ฉ่องโฉมสงวน สง่าเช่น วิเชียรพี่
เชีญปลิดปราย, พรายพริ้ม เพรีดแพร้วแนวสนาม” ๚

บทที่ ๑๗

๏ มนุษย์ะโลก, อาโภคเพ้อ ผวนผยอง
เดี๋ยวเหี่ยว, เดี๋ยวพองฉลอง โลดครื้น
กลเห็บ, เก็บกองกอง ธุลีเฉีด ไฉนรา
วิบวับ, เดี๋ยวลับลื้น เลีศะล้วนหวลหาย ๚

บทที่ ๑๘

๏ บางท่าน, หว่านกล้ามาศ มองผล
บางท่าน, หว่านกลฝน เฟอะพื้น
เสมือนศพ, กลบหลุมคน คืนขุด มีฤๅ
ถึงอยากฟื้น, จักฟื้น สุดฟื้นฝืนกระแสร ๚

บทที่ ๑๙

๏ โรงกำมลอ, พิลึกนี้ มีทวาร ทวีเอย
เวียนทิวัส, รัตยากาล เปลี่ยนเปลื้อง
มหาราช, ทุกราษฐฐาน ถเกองเกียรดิ์ ไฉนรา
เสด็จอยู่, ครู่เดียวเยื้อง ย่างเมื้อมองหาย ๚

บทที่ ๒๐

๏ เสือสิงห์, จิ้งจกชั้น เดรฉาน ก็ดี
สมบัติ, จักระพรรดิทยาน เยี่ยงได้
ลาป่า, อาจฆ่าพราน อพราหมฉกาจ ตายแฮ
สุดแต่โชค, แต่ใช้ โชคต้องตามแฉว ๚

บทที่ ๒๑

๏ นิเวศน์วิจิตร์, สร้างอุทิศเจ้า จอมสวรรค์ ถวายเอย
มหาราช, ซบนลาตภิวันท์ ถ่อมทู้
ไฉนเล่า, นกเขามัน ทนงหยิ่ง หยันแฮ
คนองสนุก, “จุ๊กกรุ๊กกรู้” เกรอกห้องสยองใคร ๚

บทที่ ๒๒

๏ สวิงกาบ, เอ๋! กุหลาบเศร้า ศรีสลด แดงเอย
กว่าเลือด, ไกซาหยด เมื่อนั้น
บุบผชาติ, ฉาดสวนสด แสงเลือด รองฤๅ
จากศิราตม์, น่าสวาดิชั้น ก่อนโพ้นหนใด ๚

บทที่ ๒๓

๏ รบัดใบ, ติณะชาติโอ้ เอ็นดู
งอกปริ่ม, สินธูชู ชื่นด้าว
พี่เอน, พี่อดสู เสียวอก พี่เอย
งอกจาก, ปากเสน่ห์ร้าว อุระรู้ใครไฉน ๚

บทที่ ๒๔

๏ ชื่นชิวิน, รินองุ่นถ้วย ไสเสวย
สร่างรทด, สดแสนสเบย เมื่อนี้
ถวิลเส๎๎ว, เอ๊ะอกเอ๋ย! ออกขยาด โฉมอา
เปล่า, เปล่า, ตัวเราลี้ รอดแม้นแสนฉนำ ๚

บทที่ ๒๕

๏ โอ้สหาย, สายเสน่ห์ฉอ้อน ชีวิต กูเอย
สมัยะโลก, และโชคชิด ชุ่นเร้า
ต่างดื่ม, ต่างปลื้มจิต เจรีญสุข กันนา
แล้วต่างหลบ, ต่างเข้า พักห้องหุรารสถาน ๚

บทที่ ๒๖

๏ เหลือเรา, เนาห้องสนุก สนานเพลีน เพรียกฮา
ชุดเก่า, หลีกเราเห็น ห่างร้าง
บทเรา, ป่าวเพลงเดีน จับออก เดีนนา
ชุดใหม่, ไล่หลังสล้าง เล่ห์นี้หนีไฉน ๚

บทที่ ๒๗

๏ ชุดก่อน, นอนน่ายน้ำ เปนดิน
ชุดใหม่, ใช่ใหม่บิน เบี่ยงพ้น
ชุดหน้า, ชุดไหนถวิล ว่ารอด มีฤๅ
ทุกชุดทับ, ซับซ้น ยอดไซร้ใครหนอ? ๚

บทที่ ๒๘

๏ อไรมี, พอที่ใช้ เฉลีมสุข ไฉนรา
น่าจ่าย, ก่อนกายซุก ซอกไล้
ธาตุดิน, ก็ดินบุก ดินเบียด ดินนา
ดินดื่มดิน, ดินไร้ ชีพชื้นดินสูญ ๚

บทที่ ๒๙

๏ จากสุเหร่า, จากเหย้าจาก ทเยอจาก รย่อรา
จากมิตร์, จากอมิตร์พราก พี่น้อง
จากอาตม์, จากสวาดิบาก จากสุข ศัลย์ฤๅ
จากสดับ, จากขับร้อง จากเหล้าเมาสูญ ๚

บทที่ ๓๐

๏ บางท่าน, วันนี้ด่วน เตรียมขมัน
บางท่าน, เตรียมต่อวัน พรุ่งนี้
เทวะทูต, พูดโผงบรร ลือบอก “เขลาโวย”
ใช่เขบ็จ, บำเหน็จชี้ นี่โน้นกลหมาย” ๚

บทที่ ๓๑

๏ สนั่นเสียง, เคียงแท่นมื้อ นางนอน เสนอนา
“สุมาลย์, จักบาน, อรชร ต่อเช้า”
สาวสดุ้ง, วาบลลุงสมร มเลืองแว่ว ถวิลแฮ
“สุมาลย์, ที่บาน, แล้วเจ้า เลีกม้วยนิรันดร” ๚

บทที่ ๓๒

๏ ไฉนปราชญ์, แค่นพิภาษถ้อย เถียงกัน
อดีตะภพ, ปะระภพผัน เภทม้วย
จวบขยาก, อุดปากขนัน นิ่งเงียบ เองพ่อ
โง่เปล่า, เอาชนะด้วย โง่ฉนี้ดีหรือ? ๚

บทที่ ๓๓

๏ ฟังคัยยาม, ขยอกบ้วน นักสิทธิ์ เสียเทอญ
จริงแต่มี, ชีวิต ว่อนหล้า
ตามรหัด, ปัจจัยประสิทธิ์ ส่อรูป นามฤๅ
แท้พ่าง, ของกลางถ้า เกีดแล้วหลงทนง ๚

บทที่ ๓๔

๏ ของเรา, ฤๅไม่นั้น ทำเนา เถีดนา
นึกลูกนาย, นายเรา มอบเลี้ยง
จำถนอม, อดออมเอา ธุระประคับประคองแฮ
สุดคิด, บิดเบี่ยงเขวี้ยง แขวะเจ้าเอาเกษม ๚

บทที่ ๓๕

๏ บุหงาหอม, ถนอมไว้, เผื่อ เราเชย ชื่นนา
ถนอมชีพ, เผื่อเราเสวย สุขปลื้ม
อย่าลโมภ, อย่าโกบกะเวย กะวายอื่น เลยพ่อ
เกีดพัก, รักชีพยื้ม เยี่ยงผู้เผยอใย ๚

บทที่ ๓๖

๏ ยามเรา, เยาวะชาติเอื้อ อุราแสวง หวังเอย
ธิโรวาท, ศาสดาแสดง เดชเค้า
สาระวัฎ, อมัตตะธรรมแถลง ทลักเพียบ พอแฮ
กะอักออก, ทางกรอกเข้า คอกรู้เฉลีมญาณ ๚

บทที่ ๓๗

๏ พืชพิชา, ข้าน้อยพึ่ง ครูเภาะ
น้ำภักดิ์, น้ำแรงปเหลาะ รดน้ำ
ผองนิพนธ์, นี่ผลเสาะ สงวนปลูก ประเทองแฮ
เสมือนอุทก, ตกมาซ้ำ เมื่อเมื้อเหมือนลม ๚

บทที่ ๓๘

๏ มาใย, ในโลกแจ้ง จริงไฉน กูเอย
เฉกแต่ไหน, น้ำไหล เลีกรู้
ปางจาก, ก็จากไป ปานลิ่ว ลมแฮ
เหลือตระหนัก, จักพัดอู้ อ่วนด้นหนใด ๚

บทที่ ๓๙

๏ ป่วยถาม, ยามจากนี้ ไปไหน ชีพเอย
ป่วยซัก, ใยจักไป จากนี้
ขอดื่ม, ปลุกปลื้มใจ จวบลุ ฤกษ์เทอญ
ขอรริก, ซิกซี้ขี้ เกียจชเง้อเจ๋อสวรรค์ ๚

บทที่ ๔๐

๏ จากพิภพ, จบเจ็ดชั้น สวรรค์ทวาร โว่งแฮ
กระทั่งอาศน์, โสระราชทยาน เยี่ยมด้วย
หลายขมวด, ปลดรวดขนาน รัถเยศร์ ขยายนา
แต่ขมวด, โชค, ขมวดม้วย มนุษย์นั้นตันขมอง ๚

บทที่ ๔๑

๏ มีประตู, ใยสุดรู้ ไขไฉน แม่เอย
มีมุข, ซุกสใบใย สุดเขม้น
เราท่าน, นั่นเสียงใคร คนองหนวก หูพี่
หน่อยเล่า, เราท่านเม้น ม่อยถ้อยผอยหาย ๚

บทที่ ๔๒

๏ ไผทใบ้, ทเลบ้าห่อน หวลเหงา
คนองคลื่น, บ่ลื้นเพลา โพล่งคลุ้ง
เสมือนฟ้า, น่านิรันดร์เนา เสนอโลก เฉลีมแฮ
เช้า, ค่ำ, งำเฉกมุ้ง แมกพื้นแผงพโยม ๚

บทที่ ๔๓

๏ “ไพร่ฟ้า, จักสู่ฟ้า ฟอนไฉน พระเอย
มรรคุเทศ, โคมดวงใด โด่งชี้?
มนุษย์ะชน, มืดมลใน มนุษย์ะโลก เลวงแฮ”
“โคมบอด, ยอดดี” ฉนี้ พระเจ้าเราแถลง ๚

บทที่ ๔๔

๏ “ปางกู, เปนอยู่ต้อง ปฏิบัติ ไฉนโวย
จึ่งเลีศ, เชีดสวัสดิฉัตร์ ชีพแพร้ว?”
เสียงกระซิบ “,จิบโศมนัศ ดื่มสุข เสมอเทอญ
ยามอยู่, ยามตายแล้ว ทลึ่งรู้ชิมไฉน” ๚

บทที่ ๔๕

๏ ชรอยดุ่ม, ซุ่มตอบนั้น ใครสิง
มีชีพ, เช่นคนจริง สักครั้ง
รักสนุก, ปลุกเกษมชิง ฉลองชีพ เฉลียวแฮ
ถูกจิต, ติดใจตั้ง จุ๊บตั้งหลายครา ๚

บทที่ ๔๖

๏ ทิวาไสว, ในตลาดข้า คนองถวิล เห็นฮือ
ช่างม่อคร่ำ, ขยำดิน เปียกบี้
ถุบถุบ, ทุบดินยิน ดินครุ่น ครางแฮ
“ค่อยพี่ค่อย, หน่อย!” ฉนี้ แว่วฉนั้นขันไหม? ๚

บทที่ ๔๗

๏ ก้อนดิน, หินะธาตุเคล้า เปนโคลน
เจ้ามนุษย์, สร้างมนุษย์โกลน เกลี่ยปั้น
ใช่นิทาน, แต่บุราณตโกน ก่งต่อ มาฤๅ
บรรพะบุรุษ, หลายชุดชั้น เชื่อถ้อยแถลงเรา ๚

บทที่ ๔๘

๏ ใช่หยาด, เราสาดถ้วย อุทกรด
ลดาเร่า, เพลีงเผาสลด ล่างนี้
เพื่อสลัก, อัคนีหด โหมพิโรธ เรีงแฮ
ส้อนซึก, ลับลึกลี้ อยู่ช้าฉวางญาณ ๚

บทที่ ๔๙

๏ เสมือนปาง, นางจิบถ้วย ทิพรศ
เอีบอุ่น, องุ่นสดซด เซีบลิ้ม
ไฉนยอม, ถ่อมพยศอด เอาเรื่อง ไรนา
เปนจอก, เปนถ้วยจิ้ม ปากเจ้าเราแขวน ๚

บทที่ ๕๐

๏ โอ้ตุลิป, ซิบสยุ่นเยี้ม ยางทิพ เจ้าเอย
ยามรุ่ง, จรุงจิตจิบ เถีดเจ้า
อย่าตกละ, เชื่อพระฉิบ หายโชค เสียเลย
ซดเมื่อฉวย, ถ้วยเหล้า องุ่นขว้ำขำไฉน ๚

บทที่ ๕๑

๏ แทนครู่, สูวุ่นไหว้ จอมสวรรค์
แขนทาบแขน, แสนกระศัล สอดเคล้า
ก่อนแม่, กลับแร่ถลัน กอดลูก เถีดรา
กอดหน่อย, ปล่อยกรเจ้า กอดครั้งหลังลา ๚

บทที่ ๕๒

๏ เกลอเอ๋ย, รินองุ่นเอื้อม อื่นหยุด ใยเพื่อน
ถั่นถั่น, คืนวันรุด ลอดลี้
ตายวาน, ใม่ผ่านผุด เกีดพรุ่ง นี้ฤๅ
อย่าขยาด, มาตร์วันนี้ สนุกน้ำใจหวาน ๚

บทที่ ๕๓

๏ ขณะหนึ่ง, สึงชีพเบื้อง บำเพ็ญ บุญฤๅ
ขณะหนึ่ง, สึงชีพเปน ปโยชน์ป้วน
ดาวฟ้า, ฟ่องนภาเห็น สหายพวก เกวียนรา
รีบมุ่ง, สู่รุ่งล้วน รุ่งแล้วแลเหลว ๚

บทที่ ๕๔

๏ ช่วยโลก, โลกช่วยเลี้ยง บรรโลม ชีพนา
ช่วยทิพ, ทิพช่วยโหม ชีพแห้ง
หวังเปล่า, เชื่อเปล่าโถม เปล่าเปล่า ประโยชน์พ่อ
ทิ้งองุ่น, มุ่นทิพแห้ง เท็จเอี้ยเสียที เกีดนา ๚

บทที่ ๕๕

๏ น่ากลัวตาย, น้อยกว่า กลัวเปน
ทเบียนลบ, จบโฉมประเด็น ดับคลุ้ม
อุทกทิพ, ยิบยิบเย็น สยัตร์รด นิรันดร์แฮ
ชีพสงัด, วัฒนาคุ้ม อยู่รู้นิราไฉน สูเอย ๚

บทที่ ๕๖

๏ ปางเผือเขือ, หลบเข้า หลังโปง ปกแฮ
ตราบโลก, ปลัยกัลป์ชโลง อิกช้า
ส่วนเรา, ออกเข้าโขมง เหมือนวิ่ง เวียนฤๅ
มหาสมุทร์, ผุดคลื่นอ้า อเนกลม้ายสมัยคน ๚

บทที่ ๕๗

๏ นมนาน, ง่านจิตกลุ้ม เปนเกลียว ใยเพื่อน
เดี๋ยวโน่น, เดี๋ยวนี่เดี๋ยว ง่านเทื้อม
สเรีงหรู, ชีพชูเฉลียว ลึกกว่า กมังแม่
เหนื่อยเปล่า, หลงเขลาเอื้อม อร่อยเคี้ยวขมไฉน ๚

บทที่ ๕๘

๏ เกลอรู้, กันอยู่เหย้า เหงาไฉน เกลอเอย
กันแต่งงาร, ใหม่ใน หมู่นี้
เมียหมัน, กั่นแก่ใจ แขยงอย่า แล้วเพื่อน
หรูแต่, แม่องุ่นกระดี้ เสน่ห์ชื้นชิวาถนอม ๚

บทที่ ๕๙

๏ มี, ใม่มี, แม้ทอด บรรทัด
สูงต่ำ, จำกัดถนัด แน่วรู้
กนั้นกัน, บ่หันหัด เหชอบ ไฉนเลย
เสมอองุ่น, กรุ่นสวาดิชู้ ค่ำเช้าเฉลีมทรวง ๚

บทที่ ๖๐

๏ น่ามนุษย์, ผุดเกีดแล้ว เฉลีมชาติ ฉลองเฮย
ชุ่นกระชับ, ความลับฉลาด เลีกโล้
ผมเดียว, ผิเฉลียวอาจ ปันเท็จ จริงนา
ชีพอลั่ง, หวังอไรโอ้ อุส่าห์รู้เรียนถนอม ๚

บทที่ ๖๑

๏ เส้นผมเดียว, เกี้ยวสกัด เท็จจริง แถลงรา
ชีวิตเดียว, พยานยิง ยืดย้วย
ดูดัง, พระคลังศฤง ฆารกับ ดูเอย
องค์พระเปน, เจ้าด้วย เด่นชี้เฉลยนัย ๚

บทที่ ๖๒

๏ ลึกลับ, กลับทราบด้วย ดวงมณี ญาณนา
ทุกข์เลี่ยง, เยี่ยงปรอดดี ด่วนดิ้น
เลียนมา, ไถ่มาฮี เห็นเถีด สหายเฮย
ใครเปลี่ยน, ใครเตียนสิ้น ท่านตั้งตัวเสถียร ๚

บทที่ ๖๓

๏ ตรองครู่, แล้วสู่ห้อง หลังจอ เถีดรา
ทนมืด, รอฉายรอ เชีดชี้
กาลไหน, อดีตะกาลหนอ เนื่องนับ นิรันดร์เอย
สูทราบเอง, เพลงนี้ แน่น้ำใจสนอง ๚

บทที่ ๖๔

๏ หากใม่หือ, ตื้อโดด ลงชิด ดินเทอญ
เผ่นสู่, รูสวรรค์ปิด อย่าเก้อ
วันนี้, พี่แน่จิต ตัวพี่ เปนพี่
มองพรุ่งนี้, เถิดเน้อ พี่เว้นเปนตัวพี่นา ๚

บทที่ ๖๕

๏ กาฬะโรค, กรรโชกล้าง นิรันดร์ไฉน สูเอย
วันพรุ่ง, โดดกดุ้งไป ลับลี้
นิ้วชีพ, หย่อนหนีบใน ควงหนีบ หนีบเทอญ
เข้ารีต, นอกรีตฉนี้ สนุกยั้วตัวสวรรค์ ๚

บทที่ ๖๖

๏ เผยประตู, โรงเหล้าโน่น ใครมา ดึกนอ
โฉมเฉกโฉม, อับษรา ลอยเยื้อง
ผะอบประคอง, อ่องอังสา สาวสุด สวยเอย
อวยพี่ชิม, อิ่มเอื้อง องุ่นโอ้เอาใจ บาระนี ๚

บทที่ ๖๗

๏ ตรรกะสงเคราห์, วิเคราห์ด้วย องุ่นผเดียง เด่นพี่
ทิพะรัษฐ์, ดัดเสียงเถียง ป่วนถ้อย
แปรธาตุ, หลอกฉลาดเรียง รศล่อ เหลีงแฮ
ชีพตกั่ว, ยั่วกมลชม้อย นิมิตร์ลม้ายเสมอทอง ๚

บทที่ ๖๘

๏ มหมัด, มหิทธิเดชเจ้า มหาไชย
ปราบมิจฉา, ทิฐิประลัย ราบเสี้ยน
เกรงฤทธิ์, พิธะภัยใจ เสียสทก สเทิ้มแฮ
แทงทิ่ม, ปิ้มพินาศเหี้ยน หั่นด้วยขรรค์มนต์ ๚

บทที่ ๖๙

๏ ไฉนเยื่อ, เชื่อพระเจ้า จึ่งเจรีญ ทวีเฮย
พระอาจแช่ง, ฤๅพเอีน จวบคล้าย
พระพร, พระสรรเสรีญ สมมนุษย์ นิยมนา
พระสาบ, พระแช่งร้าย เลือดเนื้อเหลือกลืน ๚

บทที่ ๗๐

๏ จำขบถ, ยักกถดเลี้ยง ชีพประส่า สนัดพ่อ
เคยเชื่อ, ครั้นเชื่อพา ผิดไผล้
หลงหวัง, คลั่งดื่มสุรา ลัยะเลิศ ไฉนฤๅ
รศะหลอก, กลับกลอกให้ หกเค้ควรแขยง ๚

บทที่ ๗๑

๏ หากสอน. ทิ้งองุ่นทิ้ง รศะรัก เรียมเอย
เปนมาร์ค, อมระมรรคนัก พรตเต้า
น่าแหนง, แพร่งสวรรค์จัก ลวงโลก กมังแม่
คมแต่ฝัก, ชักเหน้า นิราศไร้ไชยะผล ๚

บทที่ ๗๒

๏ โอ้อก, ขู่นรกทั้ง หวังสวรรค์ ล่อรา
เห็นแต่มี, ชีวัน ว่ายป้วน
มีจริง, สิ่งเดียวอัน อื่นปด ปวงแฮ
สุมาลย์, ที่บาน, แล้วล้วน เลีกม้วยนิรันดร” ๚

บทที่ ๗๓

๏ ปลาดมนุษย์, นับนหุตเต้า ก่อนตัว พี่อา
ผ่านผ่าน, ออกทวารมัว มืดตื้อ
สักท่าน, ใม่หันหัว เหกลับ มาเลย
บอกพี่รู้, ทางมื้อ เมื่อเมื้อหมายไหน ๚

บทที่ ๗๔

๏ ธิโรวาท, นักปราชญ์ทั้ง นักพรต ก็ดี
เกีดก่อน, ตายก่อนหมด มุ่นเพ้อ
งมงาย, เฉกนิยายปด ปนโง่ ฉงนแฮ
สอนศิษย์, คิดชเง้อเฟ้อ หลับพื้นคืนสรวง ๚

บทที่ ๗๕

๏ ผิวะชีพ, ลีบหลุดทิ้ง ธุลีสกล กายรา
เปลือยปล่อย, ลอยพโยมหน เหาะได้
สมยศ, อับประยศตน ใยหยิ่ง เถีดพ่อ
กเลวะราก, ทรากโคลนไร้ เลีศะล้วนควรหมาง ๚

บทที่ ๗๖

๏ รูปะกาย, คล้ายกะท่อมเจ้า จิตสิง
คอยพินาศ, มัจจุราชชิง ฉีกเนื้อ
ปางชีพ, ถูกบีบสวิง สวายวิโยค แล้วรา
รื้อใหม่, ปลูกใหม่เอื้อ ใหม่ให้ใหม่เสถียร ๚

บทที่ ๗๗

๏ ลองพิศูจน์, เจตะภูตเมื้อ เมืองตาย
สืบหลัก, อักขราธิบาย เรื่องม้วย
หลายปักษ์, ทูตรักหาย พึ่งกลับ บอกพี่
“ตัวพี่เปน, เปล่าด้วย นรกทั้งวังสวรรค์” ๚

บทที่ ๗๘

๏ ทิพาลัย, ใดมุ่งได้ สมมาน ดอกพี่
นรกก็เงา, เขลาทยาน ยุ่งร้อน
เปนตัว, ก็มัวซาน คลำมืด ตกายนา
ปางผละตัว, ตัวย้อน ยุบย้อยลอยหาว ๚

บทที่ ๗๙

๏ ลองคิด, ขำจิตด้วย นุศาสน์สดุด แดพี่
ให้เทียบ, เข็มทิศมนุษย์ แน่วชี้
กับศก, ผิยกหลุด ตากปฏิ ทินนา
หมิใม่เกีด, พรุ่งนี้ มาตร์ม้วยวานหรือ? ๚

บทที่ ๘๐

๏ ปล่อยปราชญ์, อาละวาตโต้ ตามใจ ท่านเทอญ
เรื่องรบ, ภพะตรัยไฉน มอบข้า
แอบกรอก, ออกฤทธิไกร เตรียมปราบ ประมูลแฮ
ใม่ถอย, ใม่น้อยหน้า พระเจ้าเราผยอง ๚

บทที่ ๘๑

๏ ในนอก, บนล่างล้วน ลวงตา
เฉกเชีด, กลฉายา หยอกสิ้น
โคมฉาย, ก็ฉายอา ฑิตย์ฉ่อง ฉายแฮ
เงารูป, วูบวาบดิ้น เดชแพ้วพิมพ์เผย ๚

บทที่ ๘๒

๏ ดูลคร, ขำอกโอ้ ลครฉงน ใยแม่
เราก็เล่น, ลครคน คึกหล้า
ตลกละ, พระนางกล ลครเล่น ลครพ่อ
แปลกแต่ชุด, เร็วช้า เท่านั้นขวัญเอ๋ย! ๚

บทที่ ๘๓

๏ องุ่นจิบ, หมิบปากแล้ว เล็งผล ผยองเทอญ
ผิวะเปล่า, เหล่าสากล เปล่าด้วย
คนึงตัว, เถีดตัวตน ต่างเช่น ใดรา
เปล่าเท่านั้น, ขนันย้วย เยี่ยงน้อยไปไฉน ๚

บทที่ ๘๔

๏ กุหลาบแฉ่ง, แดงรเรื่อเวิ้ง วาริน สลัวรา
องุ่นฉ่ำ, คัยยามชิม ชื่นลิ้ม
อึดทึด, มฤตยูบิน มากรอก เตรียมเทอญ
น้ำหมึก, ดื่มหมึกยิ้ม อย่าต้องสยองใด ๚

บทที่ ๘๕

๏ แพทย์ฉลาด, ปราชญ์เอกแม้ เทศนา ไฉนฤๅ
ตามต่างใจ, ต่างหา เหตุอ้าง
โซ่พิภพ, จบโลกา กมวดเยี่ยง เดียวพ่อ
ใครลอด, ใครข้ามง้าง หักได้ไฉนมี ๚

บทที่ ๘๖

๏ ตากระดาน, หมากรุกเค้า คืนวัน วนนา
หมากมนุษย์ ชุดพนันขัน แข่งด้น
นี่โน่น, ย่างโผนผัน รุกฆาฎ โขมงแฮ
ต่างชนะ, ต่างแพ้พ้น ต่างตั้งกินไฉน ๚

บทที่ ๘๗

๏ เบียดเบียฬ, เดือดร้อนแก่ เขาเขา
กลับเบียด, เบียฬเราเรา เดือดร้อน
หมดเบียฬ, เพราะหมดเงา ต่างเบียด เบียฬนา
จึ่งปราชญ์, โอวาทต้อน โลกทิ้งทางเบียฬ ๚

บทที่ ๘๘

๏ อยู่เดียว, เปลี่ยวชีพไร้ สำเรีง
จำอยู่, พึ่งหมู่เชีง ช่วยเกื้อ
กรุณา, นุเคราห์เถลีง คุณะเลีศ ล้ำแฮ
ปราชญ์จึ่งเกรี่น, เชีญเอื้อ เพื่อนหล้าสามะคี ๚

บทที่ ๘๙

๏ หาสุข, จักสุขต้อง หาทุน ก่อนรา
หาอย่าหา, ทารุน รวบกว้าน
ทุนชั่ว, ส่อชั่วหนุน ผลชั่ว ฉลองแฮ
ทุนชอบ, ตอบผลสร้าน สุขด้วยหาดี ๚

บทที่ ๙๐

๏ เชื่อเขา, พระเจ้าแต่ง ทุกอัน แล้วพ่อ
พวกที่น้อม, จอมสวรรค์ วุ่นไหว้
กับพวก, ที่หุนหัน ห่อนเชื่อ ไฉนเลย
ใยปล่อย, สองพวกให้ ป่วยม้วยเสมอกัน ๚

บทที่ ๙๑

๏ ลูกกลม, ผสมกลิ้งตอบ ใครเปน
ใครเตะขวา, ซ้ายกระเด็น ดุจต้อน
ท่านชุ่น, เพื่อนผลุนเห็น กระดอนเหิ่ม สนามนา
ท่านกระหนัก, เพื่อนจักสท้อน ท่านั้นฉันใด ๚

บทที่ ๙๒

๏ มือเสมียน, เขียนลิขิตจ้ำ เขยิดขยด ขยันแฮ
ถูกผิด, ฤๅคิดกถด ขีดแก้
น้ำตา, บ่กล้าหยด ลบอัก ษรเลย
เอาแต่ต่อ, ตบึงแม้ มุ่นฉนี้ดีหรือ? ๚

บทที่ ๙๓

๏ กะทะขว้ำ, สำเหนียกฟ้า ฝังใจ เราเอย
เราเกีด, เราตายใน ครอบนี้
ยอกร, ว่าวอนใคร ช่วยป่วย การนา
เอาแต่มุ่น, วุ่นบี้ วุ่นปั้นขันเหลือ ๚

บทที่ ๙๔

๏ โคลนสวรรค์, ปั้นมนุษย์ท้าย ขยำขยำ
ควักหนีบ, ชีพท้ายตำ ชุ่ยทิ้ง
เรียกวัน, พระเจ้าทำ นุกนิมิิตร์ มนุษย์นา
วันพิพาก, ษาสดิ้ง เรียกได้ไงหนอ ? ๚

บทที่ ๙๕

๏ วานนี้, วันนี้คลั่ง คลุมกมล
ไชยะเฉียบ, ฤๅเงียบ, ทุรน พรุ่งนี้
ดื่มใช่, จากไหนดล นี่เพราะ ไฉนนา
ดื่มใช่, ใยจากชี้ ช่องด้นหนใด ๚

บทที่ ๙๖

๏ เถีดเรา, เดาบอกให้ ยามผละ ผลิวแฮ
จากพระหัดถ์, พระพระ พลุ่ยขว้าง
จำกัด, จริยวัตร์กระ ดิกรอด ไฉนนา
กนั้นสร่าย, กายะจิตคว้าง เควีกอุ้งอวนหนี ๚

บทที่ ๙๗

๏ องุ่นตระการ, ร้านองุ่นเลื้อย เฉลาแด พี่อา
ปล่อยโง่, โซฟีแก เกย่งเคลิ้ม
ธาตุสถุล, แกะกุญแจ พอจัก ได้นา
ไขประตู, ครูเงิ้ม ชโงกเข้าในไฉน ๚

บทที่ ๙๘

๏ ทราบจริง, ว่าสิ่งนี้ ศรีชนม์ เฉลีมเอย
ถึงรัก, ถึงเกลียดทน ทอดสู้
สว่างแวบ, แปล๊บเดียวยล ในกะท่อม สุราฤๅ
ปราโมทย์, กว่าโบถจู๊ เจื่อนเว้นเห็นแสง ๚

บทที่ ๙๙

๏ ทีมเพลิง, เรีงร้อนหัดถ์ หายหรือ พี่อา
ถึงสวด, อ้อนวอนมือ ปลกเพ้อ
เหตุรหัด, ปัจจัยกระพือ ผลประกอบ กรรมนา
ตัวพึ่งตัว, มัวชเง้อ พระเจ้าเขลาใย ๚

บทที่ ๑๐๐

๏ ทยานยึด, แต่ประพฤติร้าย ดีไฉน เถิดพ่อ
ใดประโยชน์, ใดโทษไผท เกีดเกล้า
ประพฤติชอบ, กอบสวัสดิไพ บูลย์บวก เกษมนา
ประพฤดิผิด, ทุจริตเร้า ทุกข์ร้ายโรมถนอง ๚

บทที่ ๑๐๑

๏ เลีกเบียฬ, เพื่อนมนุษย์เอื้อม อนุเคราะห์ มนุษย์นา
ทุกปราชญ์, ศาสดาเภาะ เพื่อนหล้า
เฉลีมชาติ หยาดเหยาะเสาะ สเรีงชีพ ฉลวยแฮ
ถึงอยู่ดิน, อยู่ฟ้า อยู่ฉนี้ศรีคน ๚

บทที่ ๑๐๒

๏ โลกประจักษ์, รศะรักเที้ยร ทิพะรศ
ชุบชนิด, ชีวิตสด สร่างม้าน
ดำฤษณ์, เฉกพิษม์ซด สุราร่าน สเรีงแฮ
ใช้เสน่ห์, ชุ่นเสน่ห์สร้าน เสน่ห์เร้ารมย์ถวิล ๚

บทที่ ๑๐๓

๏ นักพรต, ชวนขยดขึ้น คเยอสวรรค์
นักองุ่น, ชวนผลุนผลัน ดื่มดื้อ
ลลานคนึง, นิ่งตลึงงัน ฉงนอยู่ ใยเพื่อน
สวรรค์อยู่ไหน, ใครตื้อ ตื่นท้องแขวนเขว ๚

บทที่ ๑๐๔

๏ สวรรค์ของ, นักบวชนั้น เปนไฉน แม่เอย
สวรรค์พี่, มีอุประมัย กว่าฟ้า
เชื่อพรต, อดรอาไป สุเหร่าข่อน คอยแฮ
เชื่อพี่, ปรีดาท้า เมื่อม้วยเสมอกัน ๚

บทที่ ๑๐๕

๏ ยัมชิด, ดับจิตแม้ ปฏิสนธิ์
เปนท่าน, ท่านรู้ตน ใม่ได้
โภคา, พิทยาวน มาทบ ท่านฤๅ
เปล่าหมด, หมดโชคใช้ ชาติโน้นโจนสนอง ๚

บทที่ ๑๐๖

๏ อวยทาน, หว่านชั่วทั้ง ดีประดล
สุดแต่เหตุ, แต่ผล เภทให้
บาปบุญ, โทษคุณคน คแนนยุค นิยมนา
หวังชอบ, กอบช่องใช้ ชอบแล้วเฉลีมแรง ๚

บทที่ ๑๐๗

๏ หวังสู่, น่านน้ำโสรด สรงสกนธ์
แหวกว่าย, สายชละชนม์ ชื่นชื้น
ไฉนไต่, กิ่งไม้ทน ทุเรศเร่า รงมนา
เชื่อชุบ, โฉมฟุบฟื้น ใหม่ทเล้นเปนทอง ๚

บทที่ ๑๐๘

๏ อยากดื่ม, ใม่ดื่มดื้อ แดหมาย
อดดื่ม, หายกระหาย, หาย แสบท้อง
องุ่นปลื้ม, ใม่ดื่มตกาย ดื่มเพ็ชร์์ โผงแฮ
จริงใม่ชอบ, ชอบต้อง แตง่วหม้ายอายไหม? ๚

บทที่ ๑๐๙

๏ อยากบาป, สาบมนุษย์ให้ เปนโขลง แกะฤๅ
สุดแต่ใคร, จูงชโลง สู่เล้า
สมองมี, ด่วนรี่ตะโพง ก่อนสอบ ไฉนนา
ชอบผิด, น่าคิดเค้า เงื่อนให้สมงาม ๚

บทที่ ๑๑๐

๏ ท่านเยาะ, เราเคราะห์ร้าย แรงบาป
โทษถูก, เทวะทัณฑ์สาบ ส่อให้
ชอบเชื่อ, สิ่งเหลือทราบ เหลือสรบ วิไสยแฮ
สิ่งเด่น, ตรองเห็นได้ เดียดเอื้อนเชือนฉงน ๚

บทที่ ๑๑๑

๏ ชอบพนัน, ขันต่อฉ้อ ฉิบหาย
ชอบเชื่อ, หมอดูทาย โชคหน้า
ชอบหลอก, บอกสวรรค์ตกาย สวรรค์เกย่ง สวรรค์แฮ
ชอบฤทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์บ้า ระห่ำฉนี้ดีหรือ? ๚

บทที่ ๑๑๒

๏ เรามนุษย์, เยี่ยงมกุฎเชื้อ เฉลีมศักดิ์ โลกรา
ใยอยาก, เปนยักษ์รัก ดุร้าย
ใยอยาก, เหาะเช่นปัก ษาโบก บินแฮ
ใยอยาก, ดำน้ำคล้าย เพสกุ้งปลาผวา ๚

บทที่ ๑๑๓

๏ ไฉนอุดม, สมสวัสดิ์ได้ ดังหวัง แล้วรา
แสนตระหนี่, ชีวังยัง อยากพริ้ง
เบื้องวิบัติ, ตัดหวังประนัง ทุกข์เทวศ ทวีแฮ
หน่ายชีพ, อยากรีบทิ้ง ชีพทั้งกายหนี ๚

บทที่ ๑๑๔

๏ ชีวิต, ศักดิ์สิทธิ์แก้ว สาระพัด นึกฤๅ
นึกเล่ห์ไหน, ใจประวัติ เล่ห์นั้น
ฝึกเล่น, เช่นหัดสัตว์ สนุกเล่น ฉนั้นรา
คนฉลาด, อาจปั้นชั้น ชีพได้โดยถวิล ๚

บทที่ ๑๑๕

๏ เหมือนพี่เลี้ยง, เลี้ยงเด็ก ชีวิต คนเอย
คอยปลอบ, ปางปงอบพิษม์ ผ่าวร้อน
คอยปราบ, คาบแผลงฤทธิ์ ลเลีงซุก ซนนา
คอยกล่อม, ถนอมนอนป้อน ภักษ์มื้อหิวโหย ๚

บทที่ ๑๑๖

๏ นายมนัศ, ดำรัสได้ ดังทาษ
แต่ใช่นาย, กายขนาด ลูกจ้าง
ชีพเฉก, เอกราชอาจ อวยกิจ สกนธ์แฮ
ไฉนถ่อม, ยอมออกอ้าง อื่นคร้ามตามเขา ๚

บทที่ ๑๑๗

๏ นายกำปั่น, นั่นคล้าย ชีวงค์
มโนเล่ห์, ลูกเรือคง คู่เอื้อ
กายล่ำ, เฉกลำกง เรือแล่น ทเลแฮ
บรรทุก, ทุกข์สุขเมื้อ มุ่งค้าสุราเหลว ๚

บทที่ ๑๑๘

๏ เสียดาย, ดวงชีพโอ้ อาทวา
พิปลาด, ศาสนาพา พ่วนเพ้อ
ประโยชน์ยิ่ง, สิ่งเดียวหา สุขภิเษก สมรเอย
หลงแต่คลั่ง, งั่งเชง้อ เท็จทิ้งจริงไฉน ๚

บทที่ ๑๑๙

๏ จิตเผยอ, เจ๋อสุขเที้ยร เทวดา
แต่ร่างกาย, ลม้ายหมา กระนั้น
กายอดัก, จิตจักผวา วิมานสรบ ประสงค์ฤๅ
ผานิ่ง, หยิ่งเยี่ยงรั้น เลีกกระเดี้ยเยี่ยเกษม ๚

บทที่ ๑๒๐

๏ องุ่นทิพย์, จิบแล้วจัก เปนไฉน
องุ่นโลก, โซกสราญฤทัย เทือกนั้น
ถ้วยเดียว, เชี่ยวชลาไหล จุกว่า เต็มฤๅ
โศกมั่ง, ช่างมันกลั้น โศกไร้ไฉนเกษม ๚

บทที่ ๑๒๑

๏ สัญชาติ, มนุษย์ะชาติเพี้ยน เดรฉาน นักฤๅ
เลีศที่สอง, สมองญาณ หยั่งกว้าง
กินนอน, ร่อนสเรีงปาน สัตว์หาก สูงแฮ
หลงเขย่ง, ลอยเคว้งคว้าง ชวดคว้าชิวาถวัลย์ ๚

บทที่ ๑๒๒

๏ โลภมาก, วุ่นมากร้อน ใจมาก เพื่อนเฮย
อยากสุข, อย่าอยาก, อยาก มักน้อย
โขนสนุก, ออกทุกฉาก ชวดพัก ผงมแฮ
ง่านเหงื่อไหล, ไคลย้อย เลีกแล้วเหลือ, เลมอ! ๚

บทที่ ๑๒๓

๏ ซุ่ลต่าน, ผ่านพิภพแม้ มไหศวรรย์ วิโรจน์ฤๅ
ยาจก, วนิพพกอัน ต่ำตื้อ
ไฉนแผก, แปลกแต่ฝัน ฝ่ายนอก หนะเพื่อน
ล้วนอิ่มมื้อ, หลับมื้อ จอดมื้อ, เสมอกัน ๚

บทที่ ๑๒๔

๏ ตุ่มเตียบ, เพียบน้ำปริ่ม ปรนไฉน อิกนา
หมื่นครุ, แสนครุไหล บ่าสร้า
เปรียบประทุก, ทุกข์สุขใน ทรวงมนุษย์ ขนานนอ
พอนึก, สำนึกถ้า ทลั่งล้นมลายแผลว ๚

บทที่ ๑๒๕

๏ เรืองเดช, แผลงเดชผล้า ผลาญคน
เรืองเดช, แผลงเดชปดล สุขด้าว
อุภัยะเดช, เดชร้ายกล สุรารวด เดียวพ่อ
เดชชอบ, ชูชอบน้าว นิตย์ฉนี้ดีไหน? ๚

บทที่ ๑๒๖

๏ สงวนเงิน, สงวนศักดิ์นั้น ถนัดมือ ไหนแม่
โลกว่าเงิน, ธรรมถือ ศักดิ์ซั้น
ชีวิต, สุจริตรบือ วิบูลย์ะสุข สมแฮ
เพราะอย่างไหน, อย่างนั้น และเจ้าจงสงวน ๚

บทที่ ๑๒๗

๏ สวรรค์วิถี, มีหลากเลี้ยว หลายลเบง เจ้าเอย
โก้หร่าน, ค้านกันเอง ออกกลุ้ม
มวยวัด, มักถนัดเพลง หมัดหลอก หลงฤๅ
พี่กะผีก, หลีกมาอุ้ม องุ่นพ้นภัยสวรรค์ ๚

บทที่ ๑๒๘

๏ เช้าเย็น, เว้นนะหมาดเว้น วอนไฉน พระเฮย
ริดชีพ, ลีบหรอไป ปวดแล้ว
หากบุญ, พบองุ่นไว ผวาดื่ม เสบยเอย
ปล่อยพรต, อดแตง่วแพ้ว เพสโกร้โงแหง ๚

บทที่ ๑๒๙

๏ ปากปงับ, คอยขยับเคี้ยว ขนมชู ชีพรา
แค่นบอก, กรอกรูหู อิ่มอุ้ย
เกีดครั้ง, น่าหวังหรู รศะชีพ ฉลองเอย
แค่นตคอก, หลอกลเมอบุ้ย เบิ่งกว้านวิมานโหล ๚

บทที่ ๑๓๐

๏ ผิวะพี่, ขี้ปดบ้าง จักอุบาย บอกฮา
ดื่มองุ่น, ได้บุญหลาย ลุฟ้า
แมวสวรรค์, รับขวัญขยาย โก้หร่าน ใหม่พี่
ใครนะหมาด, ละอุบาทว์บ้า บาปเค้อเวจี ๚

บทที่ ๑๓๑

๏ บอกจริง, สิ่งประจักษ์ให้ หนิเห็น พี่อา
เปนงั่ง, เปนคลั่งเปน ปดโป้
กลับโกรธ, กลับโทษเอ็น ดูกลับ ชังนา
เกีดป่าย, ทำร้ายโต้ ต่อม้วยไฉนมี ๚

บทที่ ๑๓๒

๏ ยอมคับ, ยอมแค้นใม่ ยอมตาย ละฮือ
ปล่อยอยู่, โกฏิ์รดูกลาย อยากม้วย
เกีดทุกข์, ฉุกลหุกกระหาย หวลฆ่า ตัวพ่อ
เอาแน่, เอานอนด้วย จิตได้ไฉนคน ๚

บทที่ ๑๓๓

๏ รักตัว, ตัวรักผู้ รักตัว อื่นซี
แสนเสนียด, ก็เกลียดกลัว ทุกข์ม้วย
ช่วยท่าน, ท่านช่วยครัว เดียวช่วย ไฉนรา
โลกจะดี, ขึ้นด้วย เดชเกื้อกันเกษม ๚

บทที่ ๑๓๔

๏ ต่างคน, ต่างคิดเบื้อ บัดซบ แสนรา
ตัวและ, สำคัญลบ เพื่อนหล้า
ใครพินาศ, กลาดพิภพหลบ ตัวรอด เดียวพ่อ
ทุกชีพ, รักชีพบ้า บทนี้วิถีประลัย ๚

บทที่ ๑๓๕

๏ เพลีงพินาศ, เคหาศน์ล้าน หลังๆ เดียวพ่อ
สองอย่าง, ต่างกันจัง แจ่มชี้
เสียตน, แต่คนยัง อเนกรอด ควรนา
มากจิต, ร่วมคิดฉนี้ เชนาะด้าวฉาวเจรีญ ๚

บทที่ ๑๓๖

๏ อิศริยา, นุภาพทั้ง ศฤงฆาร ก็ดี
ศริราตม์, ญาติบริพาร เพีกทิ้ง
แค่อาศน์, มรณาศทยาน พิโยคแต่ เดียวพ่อ
คุณะฤทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์กลิ้ง กระเถีดเขวี้ยงเพียงหลุม ๚

บทที่ ๑๓๗

๏ คนวิเศษ, กฤษดิเดชขึ้น ยานผลุน แผลงฤๅ
คนโฉด, ทูนโทษซุน เซ่อเต้า
ไปไหน, นึกไกล, หมุน ไปแค่ หลุมรา
ผละหมด, นอนขดเหน้า อนารถเคว้งควันฝัน ๚

บทที่ ๑๓๘

๏ ชั่วดี, ศรีเปลี่ยนได้ ขาวดำ
ผวนผิ, อัคตินำ หน่อเพี้ยน
ความนิยม, ติชมสำ เหนียกแน่ นานพ่อ
หยกหยก, วกป้วนเปี้ยน ประจบแจ้งจริงไฉน ๚

บทที่ ๑๓๙

๏ ฤศยา, อาฆาฏเสี้ยน สอึกทรวง
พิโรธโลภ, โกบขยากยวง เหยอะเปื้อน
หลงเขลา, นั่นเข้าพวง คอโขยก แขยงแฮ
รักสอาด, รักอาตม์เขยื้อน โหย่งพ้น, กมลเฉลา ๚

บทที่ ๑๔๐

๏ ตายดี, ตายร้ายก็ จำตาย หนแฮ
กลัวมิกลัว, ตัวตกาย ใม่พ้น
ยิ่งประหม่า, ยิ่งน่าขาย หน้าน่า สยองแม่
ตายทื่อทื่อ, ดื้อด้น เถีดกล้ำขำคม ๚

บทที่ ๑๔๑

๏ คนตาย, คล้ายหลับแล้ว ลืมสุบิน กมังแม่
เปนเช่น, ฝันเห็นถวิล ว่อนป้วน
เวลว่าง, ฉ่างชิวินริน องุ่นจิบ เจรีญเทอญ
เกษมสั่ว, ดีชั่วล้วน ชั่วมื้อฮือเหลว ๚

บทที่ ๑๔๒

๏ ทิวาสวรรค์, ขวัญโลกโอ้ อังสุมาลย์ พี่อา
จันทร์จรัส, รัตยาลหาร หิ่งห้อย
ดาวแอร่ม, แจ่มพโยมปาน พวงเพ็ชร์ ประไพเอย
พี่พ่าง, เรณูน้อย แหมะหล้าหรือทนง ๚

บทที่ ๑๔๓

๏ สงสาร, มนุษย์ะโลกเบื้อง ดึกดำ บรรพ์เฮย
เร่ร่อน, อ่อนแอถลำ โลดเพ้อ
อาฑิตย์, อสรพิษม์สำ นึกพึ่ง ตพัดพ่อ
เขาและไม้, ไฟชเง้อ ปงกไหว้ภัยสยอง ๚

บทที่ ๑๔๔

๏ มนุษย์นิมิตร์ เทวะบิต์เจ้า จุฬามกุฎ สวรรค์เอย
อ้าหล่าจึ่ง, นิมิตร์มนุษย์ ใหม่โจ้
อิทธิฤทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์สุด สาบโลก ตลุยแฮ
มหมัด, แอบงัดโก้ หร่านอ้างอุบายขยาย ๚

บทที่ ๑๔๕

๏ ทั้งกลัว, ทั้งเชื่อทั้ง นับถือ ท่านนอ
ทั่วทิศ, อิสลามลือ ราบน้อม
คัยยาม, ศิษย์อิมามมือ สลามนะหมาด เสมอแฮ
จวบองุ่น, หนุนญาณย้อม ยั่วห้าวเหรบิล ๚

บทที่ ๑๔๖

๏ เบ็ญจพิธ, ะกาเมศร์เอื้อม องุ่นเปรียบ ภิเปรยแม่
หวานก็เฉียบ, ฉุนเฉียบ ชักเคลี้ม
ถ่านตลุ่น, ผิสยุ่นเหยียบ แผ่วแผ่ว ลุยพี่
พอผ่าน, ทยานจิตเยิ้ม ชีพเย้าเราเกษม ๚

บทที่ ๑๔๗

๏ โลกะวิไสย, ใช่พี่แกล้ง ตกลามพะวง เลยแม่
ดื่มองุ่น, มุ่นมโนชทนง ร่านปลื้ม
ธรรมดา, น่าพิศวง สันนิวาศ นิเอย
รุนมนุษย์, สุดใจยื้ม เยี่ยงผล้าชิวาเฉา ๚

บทที่ ๑๔๘

๏ เปนคน, เปนต้นพฤก ษาผิด กันพ่อ
จักดุด, ชีพมนุษย์ชนิด ง่าวดุ้น
ชึมงึม, นั่งขรึมคิด แตง่วแตง่ว ไฉนนา
ขู่นรก, ยกสวรรค์คุ้น เล่ห์รู้เหลือตาม ๚

บทที่ ๑๔๙

๏ เราเกีด, เกีดเพื่อเกื้อ กุลชีวิต เรานา
ใช่เกีด, เพื่อปเหลาะ, ขวิด พระเจ้า
เราเกีด, เพื่อเฉีดชนิด มนุษย์อิ่ม องุ่นพี่
ป่วยประจบ, ป่วยรบเร้า เรื่องค้าศิวาเหลว ๚

บทที่ ๑๕๐

๏ พระเพลีง, เรีงร้อนเพื่อ เผาประลย ดอกแม่
ใช่พระคง, คาไฉน ชุ่มชื้น
องุ่นพี่, นี่กำไร เฉลีมชีพ มนุษย์นา
ใช่พฤกษา, ลดาลื้น แหล่งเลื้อยขรึมครึม ๚

บทที่ ๑๕๑

๏ เอ๋! ฉิวกริ้วข้าผิด แผนใด พระเอย
ข้ามิรัก, สุราลัย เบื่อร้อง
รักองุ่น, มิ่งลมุลใจ จรุงชีพ นิฮา
เปนพนิช, ปิดช่องป้อง ลูกค้าไฉนควร ๚

บทที่ ๑๕๒

๏ ความกลัว, ชั่วใช่ขึ้น เชีงอาย ดอกแม่
ทนงหนัก, ใช่ศักดิ์ชาย เฉีดเผ้า
มื่อทื่อ, ใช่ซื่อ, ทุบาย เท็จใช่ ธรรมเลย
สวรรค์วุ่น ใช่องุ่นเจ้า พี่ช้อนชิวาเฉลีม ๚

บทที่ ๑๕๓

๏ ดีต่อ, เก่งก้อก่า เก่งรบ
กลาง, กะตึง, หย่อนทบ เทียบแพ้
ฟุ้งซ่าน, พ่ายฐานสงบ โลภพ่าย พอพ่อ
องุ่นพี่, ว่าที่แท้ เลีศฟ้ากว่าสวรรค์ ๚

บทที่ ๑๕๔

๏ กตัญญู, ชูมนุษย์ให้ สถาวร
ผูกโลก, โพกปิยาภรณ์ ผึ่งเกล้า
อดทน, เล่ห์มนต์ถอน พิษม์ผิด แสลงฤๅ
หมั่นเฉก, ทหารเอกเข้า พิฆาฏคร้านงารหรู ๚

บทที่ ๑๕๕

๏ ป่วยไล่, ไพร่ฟ้าเอก เขนกเตียง เดียวพ่อ
ขอพัก, สักคนเพียง ผ่อนล้า
นึกแขก, แปลกมาเวียง ใหม่เมื่อ หนึ่งแล
เกะกะใย, ใช่ช้า ขวดแกล้วแจวหาย ๚

บทที่ ๑๕๖

๏ ศรีชิวัน, ขวัญชิวาตม์แท้ ทำใด เจ้าเอย
โดยชอบ, ปลอบใจไส สร่างเศร้า
โสตถิ์เสถียร, เลีกเบียฬใคร แต่นุเคราะห์ เขานา
สมานจิต, จนชิวิตเจ้า จบฉนี้ดีแสน ๚

บทที่ ๑๕๗

๏ มนุษย์ะโลก, เลอโลกแล้ว เลยไฉน พี่อา
ใม่นุเคราะห์, ก็ประลัย โลกมื้อ
ใครเก่ง, น่าเกย่งใคร สูงชนะ ฉนั้นพ่อ
คมกว่า, ฉุดขารื้อ โลกเตี้ยเสียแรง ๚

บทที่ ๑๕๘

๏ มหาโจร, เที่ยวปล้นฆ่า มหาชน
ด่าอุบาทว์, ราชทัณฑ์ปรน ปราบป้อง
มหาราช, ยาตร์์พหลผจณ มหาราษฐ์ ละพ่อ
ชมฉกาจ, ราชะเดชก้อง เกียรดิกนั้นขันไหม ? ๚

บทที่ ๑๕๙

๏ อยากเปน, เปนต้องอยาก เปนงาร สิพี่
บาลชีพ, ชีพบาน, ภิบาล อื่นเอื้อ
ช่วยท่าน, ท่านช่วยปาน ตัวช่วย ตัวนา
ถนอมชิวิต, ฉันชิวิตเกื้อ ชิวิตกนี้, หาไหน! ๚

บทที่ ๑๖๐

๏ ความชั่ว, คงชั่วพื้น ดีไฉน โลกเอย
ถึงว่าดี, ดีไป ฤทธิ์เคลิ้ม
ความดี, ย่อมดีใคร ว่าชั่ว ก็ดี
คงจะมี, วันเยี้ม เยื่อให้เห็นดี ๚

บทที่ ๑๖๑

๏ สนอบทราม, ตามสอาดโอ้ สอางองค์ พี่อา
เหย้าย่อม, ออมโอ่ผจง จัดเกลี้ยง
เมียจน, แต่กมลมง คลรวม รักพี่
งารหน่อย, เงินหน่อยเลี้ยง ชีพยิ้มริมสวรรค์ ๚

บทที่ ๑๖๒

๏ ยามตื่น, ฝืนสติยั้ง ดังมโน มัยเทอญ
อย่าเฆี่ยน, บังเหียนโย ยุดไว้
ลเลีงทเล้น, โลดเผ่นโผ เผื่อตก ลงเฮย
ปวดนัก, ยากจักให้ เหือดเคว้งขวัญบิน ๚

บทที่ ๑๖๓

๏ เมาเหล้า, เมาใม่แม้น เมาเขลา
เมายศ, เมายอเมา ลาภด้วย
เมาอื่น, หมื่นเมาทุเลา เมาศาส นานา
เมาสุด, สาบมนุษย์ม้วย เปล่ารู้หรูไฉน ๚

บทที่ ๑๖๔

๏ เมายศ, ยศช่วยคุ้ม ตายใคร มีฤๅ
เมาลาภ, ลาภเหลวไหล เล่ห์ยื้ม
เมายอ, อิ่มยอไป นานหน่อย กนั้นนา
เมาองุ่น, เถีดองุ่นปลื้ม ปลอบใกล้ไปสวรรค์ ๚

บทที่ ๑๖๕

๏ อกเรา, อกโลกโอ้ อกเดียว กันรา
เดี๋ยวน่า, ฝนหนาวเดี๋ยว น่าร้อน
เภตรา, ล่องชลาเหลียว ลิบหาด หายแฮ
คลื่นพัก, เดี๋ยวขยักขย้อน พยุซ้ำทำไฉน! ๚

บทที่ ๑๖๖

๏ แพทย์พิเศษ, ยาพิเศษรู้ รำงับ
โรคจิต, ดับพิษม์ดับ เดือดร้อน
ของแสลง, จักแสลงจับ กำจัด เสียนา
ประโลมปลอบ, ชื่นชอบป้อน โพชน์น้ำตรำถนอม ๚

บทที่ ๑๖๗

๏ พฤกษะพันธุ์ ฉันมนุษย์ทั้ง เดรฉาน
มีชีพ, บ่มีญาณ หยั่งใช้
สนองสัตว์, ห่อนสมรรถปาน มนุษย์ะยอด ชิวานา
ใยบีบ, ชีพมนุษย์ให้ เหี่ยวแกล้วไกลเกษม ๚

บทที่ ๑๖๘

๏ กลัวตาย, ขายศักดิ์ซื้อ กระสือตะกละ แทนพ่อ
โลภสุข, เสียสุขสละ ใม่รู้
เกีดชาติ, มาทมหิศระ สเรีงชีพ ไฉนเลย
หลงหลอก, หลงตคอกฟู้ เฝื่อนคร้ามตามเขา ๚

บทที่ ๑๖๙

๏ อยู่ก็อยู่, อยู่แล้ว ลำพอง ชีพนอ
ตายก็ตาย, ตายคนอง กริ่มยิ้ม
ตายเปน, อย่าเห็นสยอง เห็นสนุก ไฉนเลย
เล่นเล่น, เช่นผึ้งมิ้ม จิบแปล้มเดียวหาย ๚

บทที่ ๑๗๐

๏ คราอยู่, หลงอยู่รู้ ตายไฉน
ตายก็หลง, ตายไป สู่ฟ้า
สองหลง, ส่งหทัยไถล เลยแหล่ง เกษมรา
สุขชิวิต, ชิดหล้าคว้า อื่นเอื้อมอมเขลา ๚

บทที่ ๑๗๑

๏ ไหนโรค, ไหนโศกซ้ำ สังขาร พี่เอย
ไหนโชค, ไหนลาภทยาน ยั่วคว้า
ไหนพรต, กดทรมาน ม่อยชีพ ไฉนเลย
รอดทุกข์, เสวยสุขอ้า องุ่นน้องถนอมเรียม ๚

บทที่ ๑๗๒

๏ ฤศยา, กาละพิษม์เร้า โรมขันธ์ พี่อา
พิโรธโลภ, โฉบชีวัน พี่เพ้อ
หากองุ่น, อุ่นชีพขวัญ ชีพพี่ ผดุงพี่
หาใม่, ไหนพี่ชเง้อ โง่พ้นดลเกษม ๚

บทที่ ๑๗๓

๏ เดีนผิด, ใยอิดเอื้อน ลอายคลาย เถีดพ่อ
เสียพยศ, บ่เสียหลาย อย่าดื้อ
เกีดชาติ, ใช่ชิวาตม์ตาย แล้วกลับ เปนนา
แสวงสุขตัว, ชั่วมื้อ ก่อนม้วยขวยใคร ๚

บทที่ ๑๗๔

๏ พจน์เผือเผยไว้ยั่ว ญาณตรึก กระวีนอ
ยิ่งตริ, ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งซึ้ง
ธรรมจริง, ใช่หยิ่งนึก หยิ่งแค่น คุยเลย
นักอ่าน, วานอย่าอึ้ง อ่านแล้วเฉลียวตรอง ๚

บทที่ ๑๗๕

๏ หากใม่, ไร้ฉลาดแล้ว ลเมอไฉน คนเอย
ถนอมชื่อ, ถือตัวไส ชีพล้อ
ทุกแพรก, แหวกแสวงไฉวย ะสุขสุด สมแฮ
แค่คดข้อ, เบียฬข้อ หยาบข้อ, ขอที ๚

บทที่ ๑๗๖

๏ สัตว์เข็ญใจ, ใช้นี่ อไรเฉลย หน่อยรา
ทอง, ค่าเลน, ชโลมเลย มอบซื้อ
ทวงนี่, ที่ใม่เคย เปนนี่ ใครนา
เหลือตอบ, ค้ารบอบตื้อ ตู่ฉนั้นสวรรค์ไฉน ๚

บทที่ ๑๗๗

๏ แขยงพิษม์, อมหิทธิ์ร้าย พาโล โลกรา
ยอมมุติ, อยุติธรรมอโห สิแล้ว
ศิษย์พระ, ผิจะโผ พึ่งกะท่อม สุราฤๅ
เมาเฟะ, เปนเตะแอ๊ว ออกพ้นถนนเรียม ๚

บทที่ ๑๗๘

๏ พระเอย, พระนิมิตร์ข้า เปนคน แล้วรา
วางกับ, วางเหวกล ดักแกล้ง
ปิดตา, คร่าให้ดล แดนดัก นั้นนา
เสมอปลูก, ลูกแอ้งแม้ง นรกฉนี้ดีไฉน ? ๚

บทที่ ๑๗๙

๏ พระนิมิตร์, ฝูงมนุษย์ด้วย ดินทราม
มิหนำนิมิตร์, อสรพิษม์ตาม ตอดผล้า
มนุษย์บาป, เฉกฉาบคราม เคลอะภักตร์ แล้วรา
ขอโทษ, โปรดอภัยข้า แต่ข้างเดียวไฉน พระเอย ๚

กูซะ-นามะ

บทที่ ๑๘๐

๏ สายัณห์, วันหนึ่งสิ้น รามะซาน แสงเอย
ดาวฉ่ำ คัมะราลอุฬาร ล่าฟ้า
เรียมโย่ง, สู่โรงงาร ช่างม่อ มองแฮ
หวังตรวจ, พลดินอ้า อเนกล้อมเรียงไสว ๚

บทที่ ๑๘๑

๏ โอ่งอ่าง, กถางตุ่มตั้ง เคียงเคียง กันนอ
แว่ววุ่วเว่า, พาวเพียง พูดจ้อ
โคลนเท่า, แต่กระเส่าเสียง เสมอมนุษย์ เฉลยนา
หูพี่ฟัง, ดังล้อ พิลึกน้ำคำขัน ๚

บทที่ ๑๘๒

๏ ถลองตลก, ถกเรื่องอ้าย หวดไห
รู้พูด, บางใบใบ อื่นอั้น
ปลาดสนุก, ฉุกลหุกไฉน หนอโอ่ง ลุงเอย
“ใครน่อ, ใครช่างปั้น ม่อ?” โอ้อึงถาม ๚

บทที่ ๑๘๓

๏ เดี๋ยวไหใบหนึ่งเอื้อน เอ่ยเฉลย
“โฉมพี่, นี่ดินเคย ขุดปั้น
แสนขัน, ช่างปั้นเอ๋ย ปั้นพี่ แล้วพ่อ
ไฉนกลับ, ยุบยับคั้น พี่เค้นเปนดินอิกรา ? ๚

บทที่ ๑๘๔

๏ ตุ่มอื่น, ยื่นปาก "อ้าย เด็กซน
ชอบถ่อย, ต่อยโถตน ดื่มปลื้ม
เพราะรัก, จึ่งสมัครทน เหนื่อยนิมิตร์ แล้วนา
ฉุนหน่อย, ต่อยนึกยิ้ม ท่านใช้ไฉนกู” ๚

บทที่ ๑๘๕

๏ เงียบอึ้ง, พักหนึ่งแล้ว แถลงโลน ล้อฤๅ
เสียงหวด, จำอวดตโกน “เพราะเบี้ยว
ท่านชัง, ว่าตั้งโงน เงนน่า ชังนา
พิโธ่! ท่าน, มือสั่นเลี้ยว โทษอ้ายเราไฉน”

บทที่ ๑๘๖

๏ อ่างเอ่ย, ว่า “พวกขี้ เมาโว
ควันนรก, ปกหน้าโซ เสือกเต้น
พูดซิ่ง, หยิ่งโยโส แสนหยาบ คายนา
ผุย! พระ, แค่นจะเว้น โทษให้มันดี” ๚

บทที่ ๑๘๗

๏ โอ่งถอน, ใจใหญ่ “เอ้อ! อกกู โอ่งเอย
แห้งเกราะ, เพราะรักหรู เรีดทิ้ง
หยอดยาง, ฉ่างชื่นชู ชิวาเซีบ มั่งซี
คงค่อย, คลายหงอยปิ้ง ฉี่ฟื้นคืนเผยอ” ๚

บทที่ ๑๘๘

๏ คุยโขมง, ตุ่มโอ่งโอ้ อึงนัว อยู่นา
ใบหนึ่งมอง, โสมสลัว หลิ่วเว้า
เบือนบอก, หยอกยิ้มหัว “พี่พี่ พี่โวย
ช่างม่อ, ห่อไหล่เง้า ชโงกถ้าขมึงทึง” ๚

บทที่ ๑๘๙

๏ โอ้องุ่น, ฉุนชื่นเลี้ยง ชีวิต พี่เอย
สรงศพ, ปางสลบจิต จากแล้ว
ลมฉิว, ไปล่ปลิวปลิด ใบร่วง โรยรา
ฝังพี่ข้าง, สวนแก้ว พี่กนั้นหวานแด ๚

บทที่ ๑๙๐

๏ ถึงฟื้น, ฤๅใม่ฟื้น ฝังสลบ ไสลฤๅ
สหายรัก, จักพบพบ พี่ได้
พยอมหยิ่ง, ยืนกิ่งตระหลบ สุคนธรื่น มารา
โรยร่วง, พวงพกาให้ ท่วมท้าวถึงเศียร ๚

บทที่ ๑๙๑

๏ ทรากศ๎รีร์, แม้พี่ม้วย หมองไฉน แม่เอย
หอมพลุ่ง, ฟุ้งไผทใคร ผ่านเต้า
นักธรรม, ช่ำเชลงพิไสย แสวงถ่อง ธรรมแฮ
ถึงจักงอด, จักเง้า จักเว้นมองหรือ? ๚

บทที่ ๑๙๒

๏ เทวะรูป, พี่รักช้า ชวนปรวน
ใจมนุษย์, ดุดพี่ผวน ผิดเค้า
ปลดศักดิ์, พี่หมักมวญ ลงม่อ ขนันนา
ขายชื่อ, พี่ลือเหน้า แลกด้วยโคลงเดียว ๚

บทที่ ๑๙๓

๏ เดีมทื่อ, ถือพระน้อม สรณา คมนอ
โศมนัศ, ศรัทธาครา เคร่งเอื้อ
องุ่นหรู, ลุรดูผวา ชิมชื่น ชิวีพี่
เชือกรัด, มหมัดเรื้อ ลุ่ยพล้ำทำไฉน ๚

บทที่ ๑๙๔

๏ ยิ่งดิ่ม, ยิ่งปลื้มองุ่น งัวเงีย ง่านแฮ
เสื่อมศรัทธา, ภรณ์เพลีย เพลีดเปลื้อง
พิศวง, พี่หลงเสีย แสนสนัด แล้วแม่
เซี่ยวค่า, คราซื้อเยื้อง ใคร่ยั้งเหลือโย ๚

บทที่ ๑๙๕

๏ โอ้พเอีน, พวงองุ่นทั้ง กุหลาบโรย รารา
ดรุณะรศ, พจนาโชย เชื่อมเศร้า
เสนาะอก, แต่พิหคโหย หวลร่ำ รเบงแฮ
“เมื่อไหร่, หนไหนเจ้า จักฟื้น?” แฝงญาณ พี่อา ๚

บทที่ ๑๙๖

๏ ถึงเปลี่ยว, เรี่ยวน้ำน่า สนานธาร เถลีงเอย
ชวนชื่น, ถึงชื่นบาน เบ่งน้อย
พอชัก, นักเที่ยวสถาน ทุเรศเที่ยว เถีงแฮ
ยลพี่ไส, ยาลห้อย ห่วงน้องปองเกษม ๚

บทที่ ๑๙๗

๏ ผิวะโลก, เปนโลกฟื้น นฤมิตร์ ใหม่แม่
เผยอหยุด, สมุดโชคปิด ป่านนี้
เฉลีมศักดิ์, ศักดิ์สิทธิ์ลิขิต คุณะเลีศ ฉลองแฮ
พี่กระเดื่อง, เลื่องชื่อชี้ เชีดร้อยพันหรู ๚

บทที่ ๑๙๘

๏ ดีกว่า, หลบหน้าจาก จำนวน
นักปราชญ์, เอ้อนารถครวญ เคราะห์ร้าย
หยดหยด, รศะธรรมประมวญ มลักท่วม ทเลแฮ
สมัยเหลื่อม, เสื่อมสยิ่วย้าย โชคเอื้อนอวยขวัญ พี่ฤๅ ๚

บทที่ ๑๙๙

๏ เปนโต, เปนใหญ่พ้น ภยันตราย ไฉนนา
ยศะหยิ่ง, ศฤงฆารคาย คุ่มได้
กรุณา, นุเคราะห์ขยาย คุณะยืด ยงนอ
อย่าสนิท, อย่าห่างไว้ ศักดิ์ลม้ายสายกลาง ดีแล ๚

บทที่ ๒๐๐

๏ คัยยาม, คนสร้างทัพ ะวิทยา นี้นอ
พลัดตก, เตาโศกผวา วอดไหม้
ตไกรโชค, ตัดเชือกชิวา กระหวัดทัพ ทลายแฮ
หวังสั่ว, ขายตัวได้ เปล่าเปลี้ยเสียคน ๚

บทที่ ๒๐๑

๏ เสน่ห์เอ๋ย, ออมโชคเจ้า เสมอใจ พี่เทอญ
เสน่ห์อย่าโศ, กาลัย เรี่องร้าง
ยามตื่น, ชื่นชิวาไฉน ถนอมเสน่ห์ ฉนั้นแม่
ยามหลับ, ลาหลับค้าง โลกช้าเฉลีมนาม พี่เอย ๚

บทที่ ๒๐๒

๏ โสมสวรรค์, ขวัญฟ้าหลืบ แรมแฝง
โสมสวาดิ์, พี่ผงาดแสง สุกเจื้อย
โสมสวรรค์, สุกะวันแผลง พราโลก เรีมแฮ
โสมสวาดิ์, พี่ปะลาตเลื้อย หลืบหล้าลาสูญ ๚

บทที่ ๒๐๓

๏ แขเอ๋ย, เคยพี่ปลื้ม เปรมเห็น
สว่างวโนท, ธยานเพ็ญ ผ่องพื้น
เฉลีมขวัญ, มิ่งขวัญเอ็น ดูพี่ ไฉนเลย
พี่พิโยค, แขโศกสอื้น เอ่อฟ้าหาใคร ? ๚

บทที่ ๒๐๔

๏ บุหลันฟ้า, ยาตร์ฟ้าฉ่อง ฉลองบาท หิรัญเอย
ดาวแห่, แผ่นภางค์ลาด เล่ห์หญ้า
สเรีงโลก, สร่างโศกสวาดิ์ ศิวะรัษฐ์ วิไลยแฮ
บุหลันพี่ลุย, หญ้าหล้า ตลิบพลิ้วผลอยหาย แล้วโฮ ๚

ตะมาม - ชุด

๏ จบรุ, ไบยาดเอื้อน อุทานธรรม แถลงแฮ
ไถ่โอษฐ, โอมาร์จำ หลักถ้อย
คัยยาม, ยอดกวินท์ชำ นิห์นิติ ศาสตร์พ่อ
โหรเอก, ปราชญ์เอกอ้อย อิ่งไว้ไฉวย์เวียง บาระนี ๚
๏ พจนา, นราธิปเปลื้อง ปรุงยุบล
อังกฤษ, เปนไทยกล ะโกบร้อย
สุมาไลย, ไขว่กมลคน อ่านเอีบ อุราเอย
ภิรมย์จิต, มิตร์กวีชม้อย เมื่อไร้อไรเสนอ ๚

หัวใจพระพุทธศาสนา

๏ สัพ์พปาปัส์ส อกรณํ กุสลัส์สูปสัม์ปทา

๏ เลีกทำ, กรรมชั่วร้าย เล็งเห็น โทษรา
ทำชอบ, กอบคุณเปน ปโยชน์ด้าว

สจิต์ตปริโยทปนํ เอตํ พุท์ธานสาสนํ ๚

ฟอกใจ, สดไสเย็น พิโยคหม่น หมองแฮ
นั่นและพุท, ธศาสน์น้าว มนุษย์ให้เหตาม ๚

หัวใจธรรมะจักร์

๏ เยธัม์มาเหตุปกภา เตสํ เหตุํ ตถาคโต อวจ

๏ ธรรมใด, มีเหตุให้ สังหรณ์ เหีมแฮ
พระตรัส, เหตุนั้นสอน สัตว์รู้

เตสัญ์จ โย นิโรโธจ เอวํ วาที มหาสมโณ ๚

บอกเหตุ, ดับเหตุถอน ทางดับ ด้วยรา
นี่และวา, ทีผู้ พุทธเจ้าจอมนิพาน ๚

อุทานปลงธรรมะสังเวช

๏ อนิจ์จาวต สํขารา อุปาทวยธัม์มิโน

๏ อนารถหนอ! โฉมชีพโอ้ อนิจจธรรม นิเอย
เกีดดับ, กำกับผจำ โลกเคล้น

อุปัช์ชิต๎วา นิรุช์ฌัน์ติ เตสํ วูปสโม สุโข ๚

เกีดแล้ว, กระลับถลำ ถลายเล่า อกอา
เลีกเกีด, เลีกตายเร้น รอดแล้วเหลือเกษม ๚

๏ สัพ์เพ สัต์ตามรัน์ติจ มรึสุจ มริส์สเร

๏ ใครชัก, อดักอดักสิ้น ชีวิต อยู่ฤๅ
ตายลับ, ฤๅปงับพิษม์ จักม้วย

ตเถวาหํ มริส์สามิ นัต์ถิ เม เอต์ถ สํสโย ๚

ไฉนเขา, ก็เราคิด เถีดจัก ฉนั้นนา
เรามิสง, ไสยด้วย มอดมื้อมารถึง ๚

พระบรมราชปัจฉิมะวาจา

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๏ อาตุรัส๎มึปิ เม กาเย จิต์ตํนเหส์สตาตุรํ

๏ แม้กาย, กสับกสร่ายเร้า รทมไฉน ก็ดี
จิตมิพัก, พวักไป ป่วนด้วย

เอวํ สิก์ขามิ พุท์ธัส์ส สาสนานุคตึ กรํ ๚

เผือฝึก, ศึกษาใจ เผือเล่ห์ นี้รา
ชื่อยุด, พุทธศาสน์ย้วย เยี่ยงผู้ผยองธรรม ๚

----------------------------

๏ พุทธวิถี, คลี่ทุกข์ทิ้ง เถลีงวิมุติ สุขพ่อ
คติใหม่, คัยยามยุด องุ่นปลื้ม
สองแพร่ง, ต่างแสวงวรุต ตมะชีพ เฉลีมแฮ
ไหนเหมาะ, เสาะนั่นยิ้ม เยี่ยงเลี้ยงชิวาถวัลย์ ๚
๏ โปรด นิด, ของสกิดห้าม สหายมนุษย์ เพื่อนเอย
อย่า คลั่ง, หวังสมมุติ มากเคลิ้ม
ประ โยชน์, อย่างเดียวสุด สมชีพ เรานา
มาท มุ่ง, ผดุงชาติเทิ้ม โทษทิ้งเถลีงคุณ ยิ่งเทอญ ๚

ศุภมัสดุ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ