ตัวบทในเพลงยาวสามชาย

ชายที่ ๑ ตัวอิเหนา           รู้ได้ในสำนวนว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังดำรงพระยศเปนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์

ชายที่ ๒ ตัวสังคามาระตา อนุชา   เห็นจะเปนกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อยังดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นวงศาสนิท

ชายที่ ๓ ตัวประสันตา       เห็นจะเปนพระสุริยภักดี สนิท บุตรสมเด็จเจ้าฟ้าบรมมหาพิไชยญาติ

หญิง ตัวนางมะเดหวี         สืบนักแล้ว ยังไม่ได้เค้าเงื่อนว่าจะเปนผู้ใด.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ