คำนำ

เพลงยาวเปนหนังสือบทกลอน ที่แต่งดีถึงชั้นเอกมีอยู่เปนอันมาก กรรมการหอพระสมุด ฯ ได้ปรารภว่าจะพิมพ์มานานแล้ว แต่การที่จะพิมพ์เพลงยาวลำบากกว่าพิมพ์หนังสืออื่น เพราะเพลงยาวมีมากด้วยกัน เปนเพลงยาวเรื่องก็มี เพลงยาวนิราศก็มี เพลงยาวสังวาศก็มี สำนวนที่แต่งก็ต่างกัน เปนหนังสือแต่งครั้งกรุงเก่าก็มี แต่งในกรุงรัตนโกสินทรก็มี สำนวนหลายระยะ จะพิมพ์ให้ดีจำจะต้องจัดเพลงยาวให้เปนหมวดหมู่พิมพ์ต่อกันโดยลำดับสมัยที่แต่ง การที่จะทำให้สำเร็จในคราวเดียวเปนการมากแลยากอยู่ จึงมิได้ทำ บัดนี้หลวงโสภณอักษรกิจ รับจะพิมพ์เปนตอนๆ ตามแต่กรรมการจะรวบรวมและเลือกให้พิมพ์ เห็นว่าเปนความคิดดีอยู่ จึงได้ตั้งต้นให้พิมพ์หนังสือประชุมเพลงยาวเปนภาค ๆ เล่มนี้นับเปนภาคที่ ๒ เรียกว่าเพลงยาวสามชาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ