บทละคอนเรื่อง พระศรีเมือง

บทละคอนเรื่อง พระศรีเมือง

ต้นฉบับหนังสือ บทละคอนเรื่อง พระศรีเมือง

พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๑๐ ในงานรับพระราชทานเพลิงศพนายอรุณ จันทรางศุ

พิมพ์ครั้งที่สอง จำนวน ๕๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์เผยแพร่

เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๕

ISBN 978-974-11-1147-3

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ