ประวัติ หม่อมเจ้า วรวีรากร วรวรรณ

ประสูติ

๘ กันยายน ๒๔๔๓ ณ ตำบล คลองซอยที่ ๗ อำเภอธัญญะบุรี จังหวัดพระนคร

ในพระเจ้าบรมวงศ์เรอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และ หม่อมแช่ม วรวรรณ ณ อยุธยา (วงศาโรจน์)

คำประทานพรของเสด็จพ่อ

วรวีร์ (-ากร ตัน) ที่ สิบเก้า เอารส
เชลงวิชาปรากฎ เกียรติเกื้อ
รักดีไป่มีลด อุสา หะเลย
ชอบสง่าโอ่อ่าเอื้อ เพื่อนพ้องปองสมาน

การศึกษา

๒๔๕๑--๕๕ โรงเรียนราชวิทยาลัย สำเร็จมัธยม ๔

๒๔๕๒-๖๐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จประโยคมัธยมบริบูรณ์

๒๔๖๑-๖๒ โรงเรียนเตรียม แคสคาดิลลา อิธาคา สำเร็จเตรียมมหาวิทยาลัย

๒๔๖๒--๒๒๑ มหาวิทยาลัย เพนน์ซิลเวเนีย ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รับราชการ

ปี ๒๔๖๓ ล่ามประจำกองบัญชาการ กรมรถไฟแล้วประจำกองพัสดุ

๒๔๗๐ ประจำกองอำนวยการเดินรถ

๒๔๗๒ หัวหน้าแผนกโดยสาร

๒๔๗๓ สารวัตรตรวจการเดินรถ

๒๔๗๕ สมุหบัญชี ประมวลบัญชี

๒๔๗๙ ทำการแทนผู้จัดการพัสดุ

๒๔๘๑ หัวหน้ากองจัดการเดินรถภาคใต้

๒๔๘๖ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

๒๔๙๐ ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี กรมรถไฟ

๒๔๙๔ ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี การรถไฟ

๒๔๙๖ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำการรถไฟ

๒๕๐๐ หัวหน้าสำนักงานคลังพัสดุอิกตำแหน่งหนึ่ง

๒๕๐๔ ออกจากงานฐานสูงอายุ

ราชการพิเศษ

๒๔๙๒ กรรมการพิจารณาวางสังคมสงเคราะห์

๒๔๙๓ กรรมการประจำสาขาเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒๔๙๐ เหรียญจักรพรรดิมาลา

๒๔๙๒ ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย

๒๕๐๐ ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก

อุปสมบท

๒๕๐๓ อุปสมบท ประจำวัดมกุฎกษัตริยาราม

สกุล

สมรส หม่อมเริ่มจิตต์ วรวรรณ

บุตรธิดา

หม่อมราชวงศ์ วีรเดช วรวรรณ

หม่อมราชวงศ์ สราวุธ วรวรรณ

หม่อมราชวงศ์ รวิจิตร์ วรวรรณ

หม่อมราชวงศ์ อภิรจิต วรวรรณ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ