คำนำ

การเปิดหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร รับพระภิกษุสามเณรในเวลาเทศกาลเข้าพรรษา เดิมกรรมการหอพระสมุด ฯ หมายว่าจะเปิดแต่บางปี เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีคุณูปการแก่หอพระสมุด ฯ คือที่ได้ถวายตู้และถวายหนังสือสำหรับหอพระสมุด ฯ เปนต้น ได้มาแลเห็นว่าหอพระสมุด ฯ ได้ซ่อมแซมจัดสิ่งของที่ถวายไว้อย่างไร แต่การที่เปิดหอพระสมุด ฯ ดูเปนที่นิยมของพระภิกษุสามเณรทั่วไป มีจำนวนพระสงฆ์สามเณรมาตั้งปีละสี่พันห้าพัน ฝ่ายคฤหัสถ์ที่เปนผู้อุปการหอพระสมุด ฯ เมื่อได้ทราบว่าเปิดหอพระสมุด ฯ รับพระสงฆ์สามเณรเช่นนั้น ก็พากันยินดีช่วยจัดหาเครื่องเภสัชอัฏฐบานมาเลี้ยงทุกคราว ไม่มีใครเบื่อหน่าย ความอุปการของพระภิกษุสามเณรตามพระอารามน้อยใหญ่ทั้งปวงก็มีแก่หอพระสมุดฯ โดยลำดับมามิได้หมดสิ้นไป กรรมการหอพระสมุด ฯ จึงคิดว่าจะเปิดหอพระสมุด ฯ สำหรับพระภิกษุสามเณรมาชมในเทศกาลเข้าพรรษา กำหนดวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ วัน ๑ แรม ๕ ค่ำ วัน ๑ ให้เปนประเพณีเสมอทุกปี ตั้งแต่ปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ นี้เปนต้นไป

ในการเปิดหอพระสมุด ฯ รับพระภิกษุสามเณร หอพระสมุด ฯ ได้เคยพิมพ์หนังสือถวายแจกเปนที่ระลึกมาทุกคราว ดูก็เปนที่พอใจของพระภิกษุสามเณรที่ได้รับไปทั้งนั้น จึงคิดว่าจะพิมพ์ถวายทุกปีต่อไปด้วย และการเลือกหนังสือที่จะพิมพ์นั้น ได้ตั้งใจว่าจะเลือกเรื่องที่แปลกๆ กัน ให้อ่านได้ทั้งพระภิกษุและสามเณร ทั้งพระเถระและพระอนุจรทั่วไป หนังสือที่เคยพิมพ์มาแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ พิมพ์เรื่องสุภาษิตเทียบ ก. ข. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ พิมพ์เรื่องหัวใจสมถกรรมฐาน ใน พ.ศ. ๒๔๖๖ นี้ได้เลือกคำฉันท์ชมกุฎีพิมพ์ถวาย ด้วยเห็นว่าเปนหนังสือแปลกพอจะอ่านให้รื่นรมย์ได้

กรรมการหอพระสมุด ฯ ขอขอบคุณท่านผู้ที่ได้ช่วยอุปการะแก่หอ ด้วยประการต่างๆ อิกครั้ง ๑ และขออำนวยพรให้บรรดาพระภิกษุสามเณรที่มาชมหอพระสมุด ฯ จงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธสาสนาเทอญ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ