เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๒๔๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒ (พ.ศ. ๒๔๒๓)

----------------------------

วันที่ ๔๓๗๕ วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เวลาบ่ายโมงเศษ ทรงเรือพระที่นั่งบุษบกพิศาล เรือพระที่นั่งรองพิมานอัมรินทร์ เรือชลพิมานไชยเป็นเรือผ้าไตรเข้าคลองมอญ ประทับวัดเคลือวัลย์ที่ ๑ พระราชทานผ้าพระกฐินแล้ว โปรดให้พระองค์เจ้าจิตรเจริญถวายของแล้วเสด็จประทับวัดพระยาทำที่ ๒ พระราชทานกฐินแล้วโปรดให้พระองค์เจ้าสิงหนาทถวายของ แล้วประทับวัดนาคกลางที่ ๓ โปรดให้พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ถวายของ แล้วประทับวัดชิโนรสารามที่ ๔ โปรดให้พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณถวายของ แล้วเสด็จกลับ

วันนี้ทรงฉลองพระองค์ฟรอกโค๊ต ข้าราชการและเจ้านายแต่งเหมือนวัน ๒ ๑๔ ๑๑ ค่ำ

เจ้าพระยามหินทร์ ส่งร่างประกาศคุ้มสัก

ร่างประกาศไม่ได้คัดไว้ ด้วยยังไม่ตกลง

มีพระราชหัตถ์ถึงเจ้าพระยามหินทร์ เรื่องประกาศสักเลข ให้ปรึกษาท่านเสนาบดี และเรื่องเลขเจ้าพระยาภูธราภัยไม่สมัครอยู่กับพระยาราช ให้เอาเลขนายตายให้

สมเด็จกรมพระตอบเรื่องเลขเจ้าพระยาภูธราภัย และเรื่องบ่อทอง

สมเด็จกรมพระคำนวณพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเทพศิรินทร์และสมเด็จพระนางสุนันทา

พระยาจ่าแสนถวายหนังสือ ขอเกณฑ์คนเมืองตากเมืองกำแพง เมืองสวรรคโลกไม่ต้องบอก (ไม่ได้คัดพระราชทานสมเด็จกรมพระ)

วันที่ ๔๓๗๖ วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เวลาบ่าย ๒ โมงเศษ ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้าถวายพระราชกุศล พระองค์เทวัญเฝ้าด้วย

เวลา ๒ ทุ่มเศษ เสด็จพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ทรงจุดเทียน พระสงฆ์พระปริตร ไทย รามัญ สวดมนต์ ในการพระราชพิธีจองเปรียง แล้วทรงพระดำเนินไปประทับหอธรรมสังเวช พระยาพิพัฒน์อ่านบอกเมืองระยอง เมืองตราด เมืองปัจจันตคีรีเขตต์ สามเมือง ส่งไม้และสิ่งของเครื่องพระเมรุ วันนี้ไม่ได้ทรงธรรม เพราะพระเทศน์หาได้มาไม่ เวลายามหนึ่งเสด็จขึ้น

หนังสือพระเทพผลู เรื่องผู้ร้ายฆ่านายแหยมตาย

พระยามหามนตรีถวายริโปตเรือพระที่นั่งรับเสด็จพระราชดำเนิน พระกฐินเมืองนครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ

ร่างศาส์นตราเจ้าพระยาพระคลัง ถึงเมืองขึ้นกรมท่าทั้งปวงเรื่องสักเลข

วันที่ ๔๓๗๗ วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

ยกโคมไชยวันนี้

บ่าย ๓ โมงเสด็จออก พระยาสมบัติยาธิบาล ถวายบานแผนก ทรงเซ็นไป พระไชยยศถวายตัวอย่างเงินที่จะทำแจกในการทำบุญพระบรมอัฏฐิ ในกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า

เงินที่ทำนี้ เป็นเงินพดด้วง ๕ อย่าง ตัวละ ๑ ซึ่งทำ ๕ ตัว ตัวละ ๑๐ ตำลึงทำ ๑๖ ตัว ตัวละ ๕ ตำลึงทำ ๓๐ ตัว ตัวละ ๒ ตำลึง ๒ บาททำ ๖๐ ตัว ตัวละ ๑ ตำลึงทำ ๑๐๐ ตัว

เวลา ๒ ทุ่มเสด็จออกทรงจุดโคมไชย แล้วเสด็จหอธรรมสังเวช พระยาพิพัฒน์ทูลเบิก พระไพรัชพากย์ภักดี พระศิริสมบัติ หลวงโกษานุการสวัสดิ์ หลวงรักษาสมบัติ ข้าหลวงในพระบรมมหาราชวัง ๔ นาย พระยาวิสูตร์โกษา ข้าหลวงในพระราชวังบวรนาย ๑ รวม ๕ นาย กราบถวายบังคมลาไปสักเลขหัวเมือง พระยาศรีอ่านบอกเมืองปัตบอง ส่งความลงมาเรื่องหนึ่ง กับได้รับผ้าไตรบวชผู้ช่วย ขอถวายพระราชกุศล พระมหายังถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง มหาสาด วัดหงสาราม ถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง เวลา ๔ ทุ่มเสด็จขึ้น

วันนี้ทหารถือน้ำเดือน

ทรงประทับตั๋วคุ้มสักทหารลาว ๒๐๐ ฉะบับ

รวมเก่าใหม่ ๕๕๓ ฉะบับ

พระยาสมบัติยาธิบาล เรื่องกองแก้วจินดาจะขอตั้งฎีกาเบิกเป็นคราว ๆ

เจ้าหมื่นไวยวรนารถ ขอรับพระราชทานเงินแจกคนสมัครเป็นทหาร

พระยาเทพประชุน เรื่องราชการ และทราบข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาและทูลกระหม่อมหญิงกรรณาภรณ์สิ้นพระชนม์

มีพระราชหัตถเลขาถึงพระยาเทพประชุน เรื่องเจ้าพระยาภานุวงศ์ออกไปทำสัญญาที่ลอนดอน และเรื่องที่เกิดเหตุเรือล่ม

พระยาพิทักษ์ภูบาล เรื่องไพร่หลวงกรมรักษาพระองค์ระดมจ่าย

วันที่ ๔๓๗๘ วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เวลาเช้า ๓ โมงครึ่ง เสด็จลงเรือพระที่นั่งเวสาตรี ขึ้นไปกลับลำหน้าวัดราชาธิวาส แล้วล่องตามลำน้ำอ้อมลัดไปถึงหน้าวัดทรงธรรมเวลาเที่ยงครึ่ง เสด็จลงทรงเรือพระที่นั่งรุ้งประสารสาย พระยารามกำแหงลงเรือกลองแขก ประทับวัดทรงธรรมที่ ๑ โปรดให้เจ้าพระยาสุรวงศ์เข้าไปเฝ้ารับสั่งให้ซ่อมแซมวัดนั้น แล้วพระราชทานพระกฐิน พระสงฆ์วัดนั้นเป็นพระสงฆ์คณะรามัญ โปรดให้ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ถวายของ แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งรุ้งประสารสาย กลับมาประทับเรือพระที่นั่งเวสาตรีแล่นลงไป เวลาบ่าย ๒ โมงครึ่งถึงเมืองสมุทรปราการ เสด็จลงทรงเรือพระที่นั่งกลีบสมุทร พระอนุรักษ์โยธาลงเรือกลองแขก ประทับท่าขึ้นทรงพระราชยานไปทางตลาดถึงวัดกลางที่ ๒ พระราชทานพระกฐินแล้ว โปรดให้เจ้าพระยาภานุวงศ์ไปเฝ้าในพระอุโบสถ แล้วพระราชทานเทียนให้ไปบูชาพระสมุทรเจดีย์ โปรดให้หม่อมเจ้าแฉ่ถวายของ แล้วเสด็จกลับทางเดิม ลงเรือพระที่นั่งโสภณภัควดี เรือเวสาตรีนั้นโปรดให้มาคอยอยู่ที่ปากลัดบน แล้วเสด็จออกจากท่าเมืองสมุทรขึ้นมาตามลำน้ำเข้าลัดล่าง ประทับวัดโปรดเกษที่ ๓ พระราชทานพระกฐิน แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการต่าง ๆ ทั่วพระอาราม แล้วเสด็จเข้าในพระอุโบสถอีก โปรดให้พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีถวายของ แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งโสภณถอยข้ามไปประทับวัดไพชยนต์พลเสพย์ที่ ๔ พระราชทานกฐิน แล้วโปรดให้พระองค์เจ้ายุคนธรถวายของ แล้วเสด็จลงเรือโสภณออกปากลัดบน ประทับเรือเวสาตรีซึ่งมาคอยอยู่ก่อน ถึงเรือเวสาตรีเวลาย่ำค่ำ ออกจากที่นั้นมาถึงกรุงเทพ ฯ ประทับท่าราชวรดิษฐ เวลาทุ่มเศษ เกือบ ๒ ทุ่มเสด็จขึ้น แวะทรงชักโคมไชยก่อนแล้วเสด็จขึ้น

วันที่ ๔๓๗๙ วัน ๗ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกบ่าย ๒ โมงเศษ พระยารัตนโกษาเฝ้าเรื่องทำหีบลงยาลายอย่างฝรั่ง หม่อมเจ้าตั้งถวายตัวอย่างกล่องทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า

เวลาค่ำไม่ได้ทรงจุดโคมไชย เสด็จออกหอธรรมสังเวชยามหนึ่ง พระมหายัง พระมหาสาดถวายเทศน์ สมเด็จกรมพระถวายพระราชกุศลในการกฐิน ทรงเรื่องทำบุญสมเด็จพระเทพ พระยาราชเฝ้า ๕ ทุ่มเสด็จขึ้น

เจ้าพระยามหินทร์ถวายหนังสือ นำร่างหมายประกาศไปปรึกษาเจ้าพระยาสุรวงศ์ เจ้าพระยาภานุวงศ์

ความเห็นเจ้าพระยาสุรวงศ์ถึงเจ้าพระยามหินทร์ เรื่องขุนหมื่นขึ้นใหม่และเลขเจ้าพระยาภูธราภัย

ความเห็นเจ้าพระยาภานุวงศ์เรื่องขุนหมื่นขึ้นใหม่

ร่างหมายประกาศขุนหมื่นขึ้นใหม่

วันที่ ๔๓๘๐ วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออก ๒ โมงเศษ พระยาสมบัติยาธิบาลถวายต้นไม้ ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า กับกรมหมื่นภูธเรศเฝ้า ค่ำไม่ได้เสด็จออกทรงจุดโคมไฟ

เวลา ๒ ทุ่มเสด็จออก ทอดพระเนตรช่างทองทำฐานพระพุทธรูปที่โรงทอง แล้วเสด็จหอธรรมสังเวช พระองค์เจ้าจันทรทัตถวายพระราชกุศลในการที่บวช พระมหายังกับพระมหาสาดถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง ยามเศษเสด็จขึ้น

สมเด็จกรมพระถวายหนังสือเรื่องบ่อทองเมืองกระบินทร์

มิสเตอรอาลบาสเตอร

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ขอเพิ่มเลขทำการวัดพระเชตุพน

จีนจู๋ขอขายน้ำมันมะพร้าวต่อคลังราชการ

วันที่ ๔๓๘๑ วัน ๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

บ่าย ๓ โมงเศษ พระองค์สายเฝ้าเรื่องสุนันทาลัย ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า กรมขุนบดินทรเฝ้า เรื่องเงินทำโรงพิมพ์ที่เกี่ยวค้างกันกับเจ้าบงกช รับสั่งให้ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ชำระว่ากล่าว ไม่ได้เสด็จออกทรงจุดโคมไชย

๒ ทุ่มเสด็จออกประทับโรงทอง ทอดพระเนตรการทำฐานพระแก้ว แล้วเสด็จไปประทับหอธรรมสังเวช พระยาจ่าแสน พระยาราช และขุนนางอื่น ๆ อีกหลาย คนกราบถวายบังคมลาขึ้นไปสักเลขในหัวเมืองมหาดไทย เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ถวายพระแก้วองค์หนึ่ง พระมหายังกับมหาสาดถวายเทศน์ วันนี้เป็นวันยก ยามเศษเสด็จขึ้น

หนังสือเจ้าพระยามหินทร์ ว่าด้วยการจับสัก บัดนี้ถึงเดือน ๑๒ แล้ว จะโปรดเกล้า ฯ ประการใด

พระยาสมบัติยาธิบาล ถวายรายงานทำการบ่อทอง

วันที่ ๔๓๘๒ วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

บ่าย ๒ โมงเศษเจ้าพระยาภานุวงศ์เฝ้า ทรงเรื่องบ่อทอง เรื่องขุนหมื่น และอื่นๆ แล้วทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า กรมหมื่นภูธเรศเฝ้าถวายพระแก้ว ซึ่งไปทำฉัตรและฐานแล้วเสด็จ พระราชทานเงิน ๒ ชั่ง เป็นรางวัลช่าง

บ่าย ๕ โมงเสด็จทอดพระเนตรงานวัดพระแก้ว แล้วเสด็จโรงพระเบ็ญจา สมเด็จกรมพระเฝ้า ย่ำค่ำเสด็จกลับประทับที่สนามหญ้า ทรงชักโคมไชยก่อนแล้วเสด็จขึ้น

๒ ทุ่มเสด็จออกหอธรรมสังเวช วันนี้เป็นวันทำบุญฉลองพระพุทธรูปนาคปรกประจำวัน และเป็นวันตรงกับวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าตามสุริยคติกาล พระองค์เจ้าประดิษฐ์เชิญพระนั้นมาถวายที่หอธรรมสังเวช รับสั่งให้ภูษามาลาเชิญขึ้นตั้งเคียงกับพระพุทธรูปประจำวัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์ พระสงฆ์สวดมนต์ของหลวง ๒๑ ของเจ้าภาพ ๕ รวม ๒๖ สวดมนต์จบแล้วสดับปกรณ์ มหาเดช ๔ ประโยค วัดโสมนัส ถวายเทศน์กัณฑ์หลวง มหาชู ๔ ประโยค วัดสุทัศน์ถวายเทศน์กัณฑ์เจ้าภาพ เสด็จกลับเกือบ ๒ ยาม ทรงจุดดอกไม้ที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ แล้วเสด็จขึ้น

กัปตันลอฟตัสกราบถวายบังคมลาไปอ่างศิลา

กัปตันลอฟตัสเรื่องทุ่น

วันที่ ๔๓๘๓ วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เช้า ๔ โมงเศษ เสด็จออกหอธรรมสังเวช เลี้ยงพระที่สวดมนต์ ๒๖ รูป แล้วสดับปกรณ์ของหลวง ๑๐๐ ของเจ้าภาพ ๑๐๐ มหาพลับถวายเทศน์กัณฑ์หลวง มหาบุญถวายเทศน์กัณฑ์เจ้าภาพ บ่าย ๒ โมงเศษเสด็จขึ้น

วันนี้เป็นวันฉลองพระแก้ว ซึ่งนายเพิ่มรักษาพระองค์ทูลเกล้าถวาย เมื่อวัน ๒ ๑๐ ค่ำนั้น ตั้งพระแท่นมณฑล ตั้งพระไชย ๕ องค์ กับพระแก้วองค์ใหม่ เสด็จออกเวลา ๒ ทุ่มเศษถวายไตรครองแล้ว พระสงฆ์ธรรมยุติกา ๒๘ รูป กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นประธาน สวดมนต์จบแล้วพระญาณรักขิตถวายเทศน์บนพระที่นั่งเศวตฉัตร ๒ ยามเสด็จกลับ ทรงจุดดอกไม้แล้วเสด็จขึ้น

วันที่ ๔๓๘๔ วัน ๕ ๑๐ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เช้าย่ำรุ่งแล้ว เสด็จท้องสนาม ฤกษ์ยกเสาพระเมรุ เช้าโมง ๑ กับ ๒๒ นาฑี แล้วเสด็จมาประทับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เลี้ยงพระแล้วเสด็จขึ้นเข้าที่

๒ ทุ่มเสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงถวายไตรเหมือนเวลาวานนี้ พระสงฆ์คณะมหานิกาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นำ รวม ๒๘ รูปสวดมนต์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แก้ขัดตำนานมหาสมัยสูตรใหม่ ได้ใช้ขัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระนรินทรถวายหนังสือบอกเมืองตะกั่วป่า พระยาเสนานุชิตตาย พระราชทานหนังสือคืนไป สวดมนต์จบแล้ว พระปริยัติวงศาจารย์ ถวายเทศน์ไตรสิกขา เกือบ ๒ ยามเสด็จทรงจุดดอกไม้ แล้วเสด็จขึ้น

วันที่ ๔๓๘๕ วัน ๖ ๑๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา ๕ โมงเช้า เลี้ยงพระที่สวดมนต์เวลาวานนี้ ย่ำเที่ยงครึ่งเสด็จขึ้น ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเฝ้า ถวายเต่าเผือกตัวหนึ่ง จรเข้เล็กๆ สองตัว ยาบางปลาสร้อยสมุกหนึ่ง เสด็จเข้าที่ บ่าย ๒ โมง บันทมตื่น ๕ โมงบ่าย พระยาอาหารเฝ้า ถวายมะนาวถุงช่วยในการทำบุญสมเด็จพระเทพของตัว และพระไชยยศถวายเงินสำหรับแจกที่รับสั่งให้ไปทำนั้น เป็นจำนวนตัวละ ๑ ชั่ง ๘ ตัว ตัวละ ๑๐ ตำลึง ๑๗ ตัวตัวละ ๕ ตำลึง ๔๒ตัว ตัวละ ๒ ตำลึง ๒ บาท ๗๕ ตัว ตัวละ๑ ตำลึง ๑๑๕ ตัว ตัวละ ๒ บาท ๒๐๕ ตัว ยกไว้เป็นของเก็บอย่างละ ๒ ตัว นอกนั้นเป็นเงินแจก

๒ ทุ่มเศษเสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายไตรเหมือนเวลาวานนี้ พระสงฆ์รามัญ ๒๘ รูปสวดมนต์ พระนรินทร์อ่านบอกเมืองนครเขื่อนขันธ์เรื่องผู้ร้ายปล้น กับพระสุรินทรามาตย์กราบถวายบังคมลาไปชำระผู้ร้ายเมืองนครเขื่อนขันธ์ นายชิตหุ้มแพรกราบถวายบังคมลาไปสักเลขเมืองราชบุรี พระพิศาลสมณกิจถวายเทศน์ ๔ ทุ่มเศษเสด็จ ทรงจุดดอกไม้แล้วเสด็จขึ้น

อนึ่งพระแก้วองค์ที่ฉลองนี้ ถวายพระนามว่าพระพุทธบุษยรัตน์น้อย

มีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาสุรวงศ์ เรื่องบ่อทอง

วันที่ ๔๓๘๖ วัน ๗ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกเลี้ยงพระที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลาเช้า ๔ โมงเศษ เลี้ยงพระแล้วเสด็จขึ้น

วันนี้เป็นวันทำบุญ กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ด้วยพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้วันเท่ากับกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์เมื่อสิ้นพระชนม์ จึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการใหญ่ เวลาบ่ายเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฏฐิกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ตั้งบนบุษบกมุขพระมหาปราสาทด้านตะวันตก พระพุทธรูปพระชนม์พรรษาประจำวันในกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ตั้งมุขตะวันออก เวลาบ่ายทูลกระหม่อมปราสาทเสด็จไป มีเทศน์กัณฑ์หนึ่ง พระปรีชาเฉลิมถวายเทศน์

พระยานรรัตน์ และพระนายไวย เฝ้าเรื่องจะทำโรงทหารใหม่ พระครูญาณโมฬีเมืองสงขลา ส่งของเข้ามาถวาย มีดตอก ๕ เล่ม ตะไกรหงส์ ๑๐ เล่ม ผลส้มตรังกานู ๑๕๐ ผล

๒ ทุ่มเศษเสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระสงฆ์ในกรุงและหัวเมือง ๔๗ รูปสวดมนต์ สดับปกรณ์ผ้าไตรครองไตรก่อนจึงสวดมนต์ จบแล้วพระอมราภิรักขิตถวายเทศน์กัณฑ์ของหลวง พระอริยมุนีถวายเทศน์กัณฑ์ของสมเด็จพระนางเจ้า จบแล้วเสด็จทรงจุดดอกไม้ แล้วเสด็จโรงสลากที่ทิมคต แล้วเสด็จขึ้น

หนังสือเจ้าพระยามหินทร์ เรื่องบ่อทองและกล่าวโทษพระยาไชยสุรินทร

สมเด็จกรมพระ เรื่องพระยาเสนานุชิตตาย จะพระราชทานโกศหรือหีบแล้วแต่จะโปรด กับพระยาราชวรานุกูลนั้น ยศสูงกว่าพระยาศรี พระยาราชเสนา แต่ได้รับพระราชทานเครื่องยศยังต่ำอยู่

พระยาเวียงในนฤบาล ขอรับพระราชทานเลขหมื่นศรีในกรมพระสุรัศวดี ถวายเป็นเลขพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

สมเด็จกรมพระถวายบานแผนกภาษีมาดเรือโกลน

ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ถวายบัญชีสลาก

ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยถวายบัญชีสลาก

วันที่ ๔๓๘๗ วัน ๑ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ แล้วสดับปกรณ์ถวายบัญชีของ เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอจัดมาองค์ละ ๔๗ แล้วสดับปกรณ์อีก ๑๐๐รูป เป็นสลากเกณฑ์ข้างใน แล้วทรงแจกเงินพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการทั่วกัน หนัก ... บ้าง สดับปกรณ์อีก ๒๐๐ เสด็จเจกเงินข้างใน แล้วเสด็จขึ้นมุขเด็ด ทรงโปรยมะนาว และสลาก ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ถวาย ๑๐๐ ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยถวาย ๑๐๐ พระยานรรัตน์อีก ๑๐๐ โปรดให้ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยทรงทิ้งบ้าง แล้วมีเทศน์กัณฑ์ของพระนางเธอพระองค์เจ้าสุขุมาลย์ มหาเอี่ยมวัดพิไชยญาตเทศน์ กัณฑ์ของพระนางเธอพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี มหาแฟงเทศน์ ๆ จบ ๒ กัณฑ์แล้ว พระราชทานเงินแก่คนที่เป็นข้าหลวงแต่ครั้งกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่เป็นข้าราชการแล้วที่ไม่ได้เป็นข้าราชการบ้าง คนละ -- บ้าง คนละ – บ้าง แล้วเสด็จขึ้นข้างใน เจ้านายราชวรวงศ์ พระประพันธวงศ์เธอฝ่ายหน้าฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ สดับปกรณ์อีก ย่ำค่ำเศษเสด็จขึ้น เจ้าพนักงานเชิญพระอัฏฐิกลับ

๒ ทุ่มครึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม สวดมนต์ฉลองไตรปี จบแล้วขุนนางเฝ้า พระนรินทร์อ่านบอกเมืองไชยาส่งน้ำรัก ส่งเครื่องพระเมรุ เมืองหลังสวนส่งเงินส่วยสรรพเหตุ ส่งเครื่องพระเมรุ ๔ ทุ่มเสด็จขึ้น

วันที่ ๔๓๘๘ วัน ๒ ๑๔ ๑๒ ค่ำปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกเลี้ยงพระที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เลี้ยงพระฉลองไตรปี วังหน้ามาเฝ้าถวายพระราชกุศลในการทอดกฐิน ย่ำเที่ยงเสด็จขึ้นเข้าที่

บ่าย ๕ โมงเศษรับสั่งให้หาพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการมาเฝ้า รับสั่งให้ทำบุษบกงา จะตั้งพระแก้ว

ยามเศษเสด็จออกหอธรรมสังเวช พระศรีวิสุทธิวงศ์ถวายเทศน์กฐินทาน จบแล้วเสด็จลงลอยพระประทีป เสด็จขึ้น ๒ ยาม

เจ้าพระยาสุรวงศ์ถวายหนังสือ ตอบพระราชหัตถ์ ว่าควรจะให้อินยิเนียฝรั่งมาตรวจบ่อทอง และให้สมเด็จกรมพระไปตรวจการเมืองปราจีนบุรี

มีพระราชหัตถเลขาส่งหนังสือ พระราชหัตถ์ถึงเจ้าพระยาสุรวงศ์ และเจ้าพระยาสุรวงศ์ตอบ เรื่องบ่อทอง

วันที่ ๔๓๘๙ วัน ๓ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง โทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกเลี้ยงพระที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเหมือนวานนี้ เสด็จขึ้นย่ำเที่ยงเศษ

บ่ายกรมขุนเจริญผลเฝ้า พระยาภาสเฝ้า แล้วเข้าที่

บ่าย ๔ โมงเศษเสด็จวัดพระแก้ว ทอดพระเนตรการแล้วทรงรถเสด็จทอดพระเนตรพระเมรุ ประทับตรัสกับสมเด็จกรมพระครู่หนึ่ง แล้วเสด็จวังพระองค์เจ้าเทวัญ ทอดพระเนตรทั่วแล้ว เสด็จกลับประทับสนามหญ้า ทรงชักโคมไชยแล้วเสด็จขึ้น

๒ ทุ่มเศษเสด็จออกหอธรรมสังเวช พระเทพกระวีถวายเทศนาจีวรทานจบแล้วเสด็จลงลอยพระประทีป ๕ ทุ่มเสด็จขึ้น

พระยาพิพัฒนโกษา ถวายสำเนาหนังสือกงสุลสยามซึ่งไปอยู่ในเมืองต่าง ๆ รวม ๕ ฉะบับ ถึ่งกรมท่า

๑. พระยาสยามธุรพาห์ กงสุลสยามเมืองลอนดอน ได้รับหนังสือตอบและเตเลแกรม ลงวันที่ ๑๗ เซบเตมเบอ

ส่งสำเนาเตเลแกรมที่ได้รับมาด้วย

๒. พระสยามธุรานุรักษ์ ขอตราเพิ่มเติมให้แก่ฝรั่งซึ่งช่วยในการเอกสฮิบิเชน ลงวันที่ ๑๓ เซบเตมเบอ

๓. หลวงทวีปสยามกิจ เรื่องพระยาเสนานุชิตตาย ๒๘ อกโตเบอ

๔. หลวงสยามานุเคราะห์ เรื่องเจ้าพะม่า ลงวันที่ ๒๑ อกโตเบอ

๕. พระยาสยามธุรพาห์ เรื่องสุลต่านเตอรกี ไม่ยอมประพฤติตามบังคับประเทศอื่น ๆ ลงวันที่ ๑ อกโตเบอ

๖. พระยาสยามธุรพาห์ เรื่องสุลต่านเตอรกีมีหนังสือมายังประเทศทั้งปวงว่าไม่ยอมประพฤติตามข้อบังคับ และพูดจาองอาจด้วยถือว่าประเทศทั้งปวงคงจะแตกร้าวกันขึ้นเอง กับเรื่องหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ไปจากลอนดอนจะไปถวายตราเจ้าเยอรมัน ลงวันที่ ๘ อกโตเบอ

๗. มิสเตอรปิกกินแปก เรื่องเจ้าเยอรมันกำหนดวันที่จะรับตรา ลงวันที่ ๑ อกโตเบอ

๘. มิสเตอรปิกกินแปก เรื่องเด็กนักเรียน ลงวันที่ ๑ อกโตเบอ

เจ้าพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒน์ถวายรายรับรายจ่ายจำนวนเดือน ๑๑

พระนายไวยถวายริโปตจุกช่องล้อมวงวันลอยกระทง วัน ๓ ๑๕ ๑๒ ค่ำ

วันที่ ๔๓๙๐ วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกเลี้ยงพระที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เลี้ยงพระแล้วเสด็จวัดพระแก้ว เปลื้องเครื่องพระแก้ว เข้าเหมันตฤดู เสด็จกลับบ่ายโมงเศษ กรมขุนเจริญเฝ้า พาช่างรักช่างกระจก มาซ่อมบุษบกจะตั้งพระแก้ว พระองค์เจ้าชุมพลเอาต้นไม้เงินทองเล็ก ๆ ไปทูลเกล้าฯ ถวาย ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เฝ้า กราบถวายบังคมลาไปเที่ยว กรมหมื่นพิชิตเฝ้า

๒ ทุ่มเศษเสด็จหอธรรมสังเวช วันนี้เป็นวันมหาดเล็กทูลรายงานพระเมรุวันแรกตั้งแต่นี้ไป พระธรรมภาณพิลาศถวายเทศน์ปฏิสังขรณทาน แล้วเสด็จขึ้น ๕ ทุ่มเศษ

มีพระราชหัตถ์สั่งพระยาพิพัฒน์ ให้ตอบกงสุลร่างกุ้งเรื่องเจ้าพะม่า และหนังสือกงสุลวิกกินแปกเรื่องเด็กนักเรียนให้คัดถวาย ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยทราบ และให้นัดกงสุลเอมริกันเมืองเอมุ่ยมาเฝ้าในวัน ๖ ๑๒ ค่ำ

มีพระราชหัตถเลขา ให้สมเด็จกรมพระและเจ้าพระยาสุรวงศ์ ให้ปรึกษาเรื่องราวเจ้าพระยามหินทร์ ซึ่งกล่าวโทษพระยาไชยสุรินทร์เรื่องบ่อทอง

พระนายไวยถวายหนังสือจัดมหาดเล็กให้ดูงานพระเมรุ

ห้างบีกริมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแอปปอยนต์

ประทับตั๋วทหาร ๓๐๐ คือลาว ๒๑๔ ไทย ๗๐ มอญ ๑๔ เขมร ๑ แขก ๑ รวมเก่าใหม่ ๘๕๓ คน

พระนายไวยถวายริโปตทหารจุกช่องล้อมวงลอยกระทงวันนี้

วันที่ ๔๓๙๑ วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

วันนี้เป็นวันสดับปกรณ์กาลานุกาล แต่ไม่เสด็จออก โปรดให้เลี้ยงพระสดับปกรณ์

บ่าย กรมขุนเจริญผลพาช่างไปซ่อมบุษบกพระแก้วเหมือนเวลาวานนี้ ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเฝ้า ย่ำค่ำเสด็จออกทรงชักโคมไชย แล้วเสด็จวังพระองค์เจ้าเทวัญพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าและพระนางเธอ จวนทุ่มเสด็จกลับ

๒ ทุ่มเศษเสด็จออกหอธรรมสังเวช พระมหาอุตตโม (พลับ) เปรียญ ๔ ประโยควัดบรมนิวาศ ถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง พระวินัยธร (เกษ) ๓ ประโยควัดราชบพิธถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จขึ้น

พระยาภาสกรวงศ์ถวายหนังสือ เรื่องอ้ายพุ่มผู้ร้ายเอาปืนยิงโขนจะจับตัว ถ้าพลาดพลั้งถึงตาย ขอรับพระราชทานบรมราชานุญาตอย่าให้มีความผิด

พระเทพผลู เรื่องอ้ายผู้ร้ายเอาปืนยิงโขนเรื่องเดียวกับพระยาภาส

วันที่ ๔๓๙๒ วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

วันนี้ไม่มีราชการอะไร

วันนี้พระองค์เจ้าเทวัญ ทำการมงคลขึ้นวังใหม่ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษสวดมนต์ เจ้านายข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในไปช่วยพร้อมกัน เวลาสวดมนต์ยังไม่จบ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่นั้น ครั้นสวดมนต์จบแล้วสรงน้ำพระพุทธมนต์ เวลา ๒ ทุ่มเสด็จกลับ

อนึ่งบ่ายวันนี้กงสุลอเมริกันที่เมืองเอมุ่ยเฝ้าเวลาบ่าย

มีพระราชหัตถเลขา ถึงเจ้าพระยาสุรวงศ์ ขอนายตุ้ยโขนพี่นายจ่ายง มาอยู่ในกรมมหาดเล็ก

วันที่ ๔๓๙๓ วัน ๗ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

วันนี้เลี้ยงพระที่วังพระองค์เจ้าเทวัญ

บ่ายทรงเครื่องใหญ่ แล้วเสด็จทอดพระเนตรงานพระที่นั่งใหม่ เสด็จกลับแล้วกรมหมื่นพิชิต พระนายไวยเฝ้าเรื่องทหาร

ยามเศษเสด็จออกหอธรรมสังเวช พระยาศรีอ่านบอกเมืองเชียงใหม่ว่า ได้ทำบุญในการเฉลิมพระชนม์พรรษา ขอถวายพระราชกุศล เมืองนครสวรรค์บอกได้ทราบท้องตราว่า มิสเตอรกัลเบิดซันขอทำทองตำบลสระแก้ว ให้ไปตรวจดูนั้นได้ไปตรวจแล้ว แต่ขุดลึกไม่ได้ ด้วยเป็นหน้าน้ำ มหาพลับถวายเทศน์ เวลา ๕ ทุ่มเสด็จขึ้น วินัยธรเกษเทศน์ต่อไป

มีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาสุรวงศ์เรื่องทหาร

เจ้าพระยาสุรวงศ์ เรื่องนายอำเภอจีนเข้ารีดตำบลบางนกแขวกและดอนกระเบื้องตายและชรา ขอตั้งใหม่ กับขอตั้งนายรอกเป็นขุนนารถภักดิ์ปลัดสนมกลางซ้าย

ริโปตพระยาวิเศษสงครามเรื่องประชุมจีนเข้ารีด ปรึกษาเลือกนายอำเภอ

รายงานภาษีฝิ่นและภาษีร้อยชักสาม พระนรินทรถวาย

วันที่ ๔๓๙๔ วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

บ่าย ๒ โมงเศษมิสเตอรอาลบาสเตอรเฝ้า แล้วหม่อมแดง เฝ้าถวายสายนาฬิกากระ กรมหมื่นพิชิตเฝ้า

๒ ทุ่มเศษเสด็จหอธรรมสังเวช พระยาศรีอ่านบอกเมืองตากเรื่องผู้ร้าย ทรงตั้งหลวงศัลยยุทธ เป็นจมื่นไชยาภรณ์ นายรองชิต เป็นหลวงสรสิทธิยานุการ มหาพลับวินัยธรเกษถวายเทศน์ ๔ ทุ่มเศษเสด็จขึ้น

มีพระราชหัตถเลขา สั่งพระยาราชภักดีให้ส่งเงินเบี้ยหวัดข้างใน

สมเด็จกรมพระถวายร่างตราถึงเมืองตาก เมืองพิศณุโลก เรื่องได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาจ่าแสน พระยาราชวรานุกูล ขึ้นไปสักเลข และให้ชำระความเก่าที่ค้าง และให้เตรียมกองทัพ ถ้าราชการเมืองเชียงแสนแข็งแรงจะได้ยกไปช่วยทันท่วงที แต่เมืองพิศณุโลกความแปลกที่ให้พระยาราชชำระความหลวงวาสุเทพ กับพระยาพิศณุโลกต่างคนต่างกล่าวโทษกัน

พระยาราชรองเมือง ถวายหนังสือเรื่องฆ่ากันตายที่โรงเลื่อยมิสกล๊อก

วันที่ ๔๓๙๕ วัน ๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แจกเบี้ยหวัดข้างหน้า แล้วประทับพระที่นั่งไพศาลทักษิณ แจกเบี้ยหวัดข้างในแล้วเสด็จขึ้น

บ่าย ๓ โมงเศษ พระยานรรัตน์เฝ้า กรมหมื่นนเรศร์ถวายบิลค่าพรมน้ำมันและอื่น ๆ กรมหมื่นอดิศรถวายบัญชีถ่านน้ำมันที่ใช้ในเรือปานมารุต

๒ ทุ่มเสด็จหอธรรมสังเวช มหาพลับ วินัยธรเกษถวายเทศน์ ๕ ทุ่มเสด็จขึ้น

จมื่นราชนาคา ถวายเรื่องราวกล่าวโทษนายโม่ นายกล่อมว่าเป็นผู้ร้ายคุมพรรคพวกมาจะปล้นบ้าน และกลับจับเอาบ่าวของจมื่นราชนาคา ไปส่งศาลต่างประเทศ

พระยานรรัตน์ขอเลื่อนตำแหน่งช่างทอง และตั้งขุนนฤบาล เป็นขุนอินทรปราสาท

พระนายศรี ขอตั้งเจ้ากรมโรงทาน และจะรับพระราชทานช่วยดูแลการโรงพิมพ์ด้วย

วันที่ ๔๓๙๖ วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

แจกเบี้ยหวัด ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และท้องพระโรงข้างใน บ่าย ๔ โมงมิสเตอรบัลเกรฟพากัปตันเรือรบเฝ้า แล้วทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเฝ้า ถวายตัวอย่างอนุสสาวรีย์

๒ ทุ่มเสด็จหอธรรมสังเวช มหาพลับถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง วินัยธรเกษถวายเทศน์กัณฑ์หนึ่ง เป็นวันยก ๕ ทุ่มเศษเสด็จขึ้น

ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยถวายหนังสือพระพิเดชสงคราม เรื่องเลขสมในสัสดีสมัครมาอยู่ในกรมล้อมวัง

มีพระราชหัตถเลขา สั่งให้ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยชำระเลขล้อมวัง

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือกงสุลอเมริกันบอกตั้งแมกดอนัล เป็นไวซกงสุลอเมริกัน

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือกงสุลอเมริกันเรื่องหมอกลัมเบิดซันขอเฝ้าเรื่องจะทำแร่ทอง

มีพระราชหัตถ์ไปรเวตถึงเสด็จที่วัดฉะบับหนึ่ง

วันที่ ๔๓๙๗ วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

รุ่งเช้าทรงรถเสด็จสระประทุมวัน ประทับวังใหม่ซึ่งจะพระราชทานพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ แล้วเสด็จวังประทุมวัน แล้วเสด็จบ้านเจ้าคุณตำหนักเดิม แล้วเสด็จกลับ ประทับหอธรรมสังเวช มีเทศน์เรื่องมโหสถ พระเทศน์ ๘ องค์ คือ ๑ พระสาธุศีลสังวร ๒ พระธรรมกิติ ๓ พระครูวัดภคินีนารถ ๔ พระปลัดจุ่นวัดสระเกษ ๕ พระสมุห์ตาบ วัดนาคกลาง ๖ พระใบฎีกานุ่มวัดราชนัดดา ๗ พระสระวัดมหาธาตุ ๘ พระวัดมหาธาตุ ทรงฟังอยู่จนเวลาบ่าย ๒ โมงเสด็จขึ้นเข้าที่

บ่าย ๕ โมงพระยารัตนโกษาเฝ้า ขอพระราชทานเพ็ชร์ไปประดับกล่อง กรมหมื่นภูธเรศถวายหนังสือ แล้วเสด็จวัดพระแก้ว และโรงพระเบ็ญจา สมเด็จกรมพระเฝ้า ย่ำค่ำเศษเสด็จใน

วันนี้ไม่เสด็จออกหอ ไม่มีราชการอันใด

กรมหมื่นภูธเรศ ขอเพิ่มเบี้ยหวัดหลวงเสนานนท์

นักดิศบุตรนักองค์วัดถา กล่าวโทษพระพิพิธว่า ทำชู้ด้วยมารดาเลี้ยง และขอถวายตัวทำราชการ

วันที่ ๔๓๙๘ วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

วันนี้เสวยพระโอสถถ่าย ไม่ได้เสด็จออก ไม่มีราชการ

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ มาถึงพณ ฯ มหาโกษาธิบดี เรื่องไปเฝ้าถวายตราเจ้าเยอรมัน

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือพระยาสยามธุรพาห์ ถึงกรมท่าเรื่องเมืองเตอรกี และมิสเตอรกอกกาเรลบอกว่าร่างสัญญาที่ส่งไปในประเทศต่าง ๆ ยังมิได้ว่าประการใด และมิสเตอรปิกกินแปก บอกมาว่าได้ไปเฝ้าเจ้าเยอรมัน และได้ให้เงินปิกกินแปกและเจ้าปฤษฎางค์ และส่งบัญชีชื่อหนังสือว่าด้วยอินเตอรนาชันนัลลอ ลงวันที่ ๑๕ อกโตเบอ

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือพระยาสยามธุรพาห์ถึงกรมท่าว่า ตั้งแต่มีหนังสือมาราชการในยุโรปยังไม่เจริญขึ้น และเรื่องจะให้เตอรกียกเมืองดุละซิกโนให้แก่ประเทศมอนเดนิโครนั้น การยังไม่สำเร็จ นานไปเตอรกีจะเกิดวุ่นวายขึ้น ลงวันที่ ๒๒ อกโตเบอ

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือมิสเตอรปิกกินแปก ว่าด้วยไปถวายตราเจ้าเยอรมันพร้อมด้วยหม่อมเจ้าปฤษฎางค์

พระยาพิพัฒน์ถวายหนังสือมิสเตอรโรดกงสุลสยามที่เมืองฮ่องกง เรื่องเรือสยามชื่อแคนตอนแตกคนรอด ๙ คน

หนังสือพิมพ์เรื่องเรือแคนตอนแตก

หนังสือพระยาอัศฎงค์ทูลเกล้า ฯ ถวาย ได้รับพระราชหัตถเลขา ลงวัน ๖ ๑๐ ค่ำ ทราบเกล้า ฯ แล้ว เจ้าคุณกรมท่ามาถึงสิงคโปร์ ได้เล่าเรื่องหนังสือสัญญาใหม่ให้ฟัง และเรื่องพระองค์สายไปถึงสิงคโปร์เมืองยะโฮเกาะหมากและปัลเกรฟไปรับเมีย และดาโต๊ะมันดารารายาปาหังไปสิงคโปร์ และเรื่องพระยาเสนานุชิตตาย

หนังสือพระสยามธุรานุรักษ์ทูลเกล้า ฯ ถวาย เรื่องเปลี่ยนเปรสิเดนต์ใหม่ และเรื่องพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าที่สิ้นพระชนม์

หนังสือพระสยามธุรานุรักษ์ทูลเกล้า ฯ ถวาย บอกข่าวต่างประเทศ

วันที่ ๔๓๙๙ วัน ๖ ๑๐ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยบ่าย ๑ โมง แจกเบี้ยหวัด

บ่ายหลวงสุวรรณภักดีเฝ้าทรงเรื่องเครื่องถม พระยานานาพระไชยยศเฝ้า แล้วทูลกระหม่อมพระองค์น้อย กรมหมื่นพิชิต พระองค์เทวัญ พระนายไวยเฝ้า

เวลา ๒ ทุ่มเศษ เสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระศรีสุนทรโวหารอ่านประกาศ ประกาศนี้มีขึ้นในคราวนี้เป็นคราวแรก สวดมนต์จบแล้วเสด็จขึ้นเวลา ๔ ทุ่มเศษ อนึ่ง วันนี้พระโทรเลข ถวายพระแก้วองค์หนึ่ง

พระยาพิพัฒน์นำหนังสือมิสเตอรชิกเกลส์ทูลเกล้าฯถวาย

หนังสือมิสเตอรชิกเกลส์ถวาย ขอเฝ้าถวายคืนเอกสวาเตอร

หม่อมเจ้าหญิงสว่างวงศ์ฟ้องมรดก

วันที่ ๔๔๐๐ วัน ๗ ๑๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เวลา ๕ โมงเช้า เสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเลี้ยงพระแล้ว พราหมณ์อ่านดุษดีสังเวย แล้วเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ย่ำเที่ยงเศษเสด็จขึ้น

แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แจกเบี้ยหวัด เสด็จขึ้นบ่าย ๒ โมงเศษ ทรงเรื่องฎีกากับกรมหมื่นพิชิต

๒ ทุ่มเสด็จพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สวดมนต์สมโภชเศวตฉัตร ๔ ทุ่มเสด็จขึ้น

วันที่ ๔๔๐๑ วัน ๑ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เช้า ๕ โมงเศษ เสด็จพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เลี้ยงพระแล้ว พราหมณ์อ่านดุษดีสังเวย และเวียนเทียน บ่ายโมงเศษเสด็จขึ้น

บ่าย ๔ โมง เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ ตามธรรมเนียมเหมือนอย่างทุกปี พระราชทานตราจุลจอมเกล้า ที่ ๑ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ท.จ. พานทอง ที่ ๒ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล ท.จ. พานทอง ที่ ๓ พระองค์เจ้าหัศดินทร ท.จ. ที่ ๔ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ ท.จ. (๒ องค์นี้รับพานทองวังหน้าอยู่แต่เดิม) ที่ ๕ หม่อมเจ้าน้อยสมวงศ์ ในกรมหมื่นอมเรศรัศมี ต.จ. ที่ ๗ หม่อมเจ้าอุทัยแฉ่ ในกรมหมื่นอนันตการฤทธิ ต.จ. ที่ ๗ เจ้าหมื่นเสมอใจราช ในพระองค์เจ้ามงคลเลิศ ต.จ. ที่ ๘ พระยาราชวรานุกูล เวก ท.จ. ที่ ๙ พระยาพิพัฒน์โกษาทับ ท.จ. ที่ ๑๐ พระยาโชฎึกราชเศรษฐีเขียน ท.จ. ที่ ๑๑ นายเสน่ห์ บุตรเจ้าพระยามหินทรศศักดิธำรง ต.จ. ที่ ๑๒ นายช่วง บุตรจมื่นไชยภูษานุ่ม หลานเจ้าพระยายมราชเฉย ต.จ. ที่ ๑๓ นายใหญ่ บตรนายสนิทยศฐาน หลานพระยาเสนหามนตรี ต.จ. (ตัวไม่ได้มารับ) แล้วเสด็จพระที่นั่งสุทไธยสวรรย์ ทรงนมัสการพระบรมรูป แล้วพระราชทานสตาร์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่พระยานรรัตนราชมานิตย์ บ่าย ๕ โมงเศษเสด็จขึ้น

ทุ่มเศษเสด็จพระที่นั่งอนันตสมาคม สวดมนต์สมโภชเศวตฉัตร ยามเศษเสด็จขึ้น

หนังสือเจ้าพระยาภานุวงศ์ทูลเกล้า ฯ ถวาย เรื่องที่ได้ไปจัดการสักเลขและเรื่องคนสมัครไปสักเป็นเลขวังหน้ามาก

มีพระราชหัตถเลขา ถึงกรมพระราชวังบวรเรื่องเลขสมัครไปเป็นเลขวังหน้าให้จัดการให้เสมอเหมือนแบบอย่าง

หนังสือเจ้าพระยาภานุวงศ์ทูลเกล้า ฯ ถวายความเห็นเรื่องบ่อทอง

วันที่ ๔๔๐๒ วัน ๒ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เช้า ๕ โมงเศษ เสด็จพระที่นั่งอนันตสมาคม เลี้ยงพระแล้ว พราหมณ์อ่านดุษดีสังเวย และเวียนเทียนเสร็จแล้ว แจกเบี้ยหวัดที่นั้น บ่าย ๒ โมงเศษเสด็จขึ้น

บ่ายพระยานรรัตน์เฝ้าทรงเรื่องสลาก ค่ำไม่เสด็จออกหอธรรมสังเวช วันนี้ไม่มีราชการ

วันที่ ๔๔๐๓ วัน ๓ ๑๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

บ่าย ๓ โมงเศษ พระยานรรัตน์เฝ้า ทรงเรื่องทหารสมัครเจ้าหมู่ชิงเอาไปสัก พระนายไวยเฝ้าด้วย ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเฝ้า ถวายแซงชั่นพระที่นั่งใหม่ และทูลเรื่องความหม่อมราชวงศ์เนตร ฟ้องมรดก รับสั่งให้เซ็นเรื่องราวไป ว่าให้ไปร้องที่วังหน้า ด้วยหม่อมราชวงศ์เนตรก็เป็นคนวังหน้าจำเลยก็เป็นคนวังหน้า ประทับตั๋วคุ้มสักทหารวันนี้ ๔๔๗ ฉะบับ รวมทั้งเก่าใหม่ ๑๕๐๐ ฉะบับ

ค่ำไม่เสด็จออกหอธรรมสังเวช ประชวรพระเนตร วันนี้เครื่องประดับพระโกศสมเด็จพระนางเจ้า ส.ก.ร. และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ก.พ. มาถึงแต่ยังไม่ครบ พระองค์เจ้าเทวัญนำมาทูลเกล้า ฯ ถวาย

วันที่ ๔๔๐๔ วัน ๕ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๒๔๒

เที่ยงแล้วมีเทศน์มิลินทปัญหา ที่หอธรรมสังเวช พระมหาอิ่ม ๔ ประโยควัดมหาธาตุเป็นพระยามิลินท์ พระอาจารย์เทศ วัดสามพระยา เป็นพระนาคเสน เทศน์ตั้งแต่เวลาย่ำเที่ยง บ่ายโมงเศษเสด็จออกหอธรรมสังเวช ทรงฟังธรรมอยู่จนบ่าย ๒ โมงเศษเสด็จขึ้น เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเทศน์จบ วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมหมื่นพิชิตแต่งฉันท์ที่จะจารึกลองโมราที่จะทรงพระอัฏฐิสมเด็จพระนางเจ้า ส.ก.ร. ค่ำไม่ได้เสด็จออกหอธรรมสังเวช พระเนตรยังไม่หายประชวร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ