ประวัติ

นายเกรียง กีรติกร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

นายเกรียง กีรติกร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่ตำบลพระยาบันแดน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายดวน และนางศิริ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน

๑. นายเจียร เอี่ยมสกุล (ถึงแก่กรรม)

๒. นายเกรียง กีรติกร

๓. นายมานะ เอี่ยมสกุล

๔. นางสุลี ผลวัฒนา

๕. นางกิมพก ศรีสุวรรณ (ถึงแก่กรรม)

๖. นางสาวพยางค์ เอี่ยมสกุล (ถึงแก่กรรม)

๗. นายมนู เอี่ยมสกุล (ถึงแก่กรรม)

และมีน้องชายต่างมารดาอีก ๑ คน คือ นายหิรัญ คัชมาตย์

นายเกรียง กีรติกร ได้สมรสกับ นางพวงเพ็ชร สกุลเดิม ตันติเจริญ เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ มีบุตรและธิดา ๒ คน คือ

นางกิ่งเพ็ชร วรพิพัฒน์ สมรสกับ นายโกวิท วรพิพัฒน์ มีบุตรและธิดา ๓ คน

นางสาวกัญญวัชร วรพิพัฒน์

นายกวิน วรพิพัฒน์

เด็กหญิงเกนวรี วรพิพัฒน์

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

นางพวงเพ็ชรฯ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ต่อมา นายเกรียง กีรติกร ได้สมรสกับนางวัชรี สกุลเดิม พงศ์ธรานนท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ มีธิดา ๒ คน คือ

นางสาวกรวินท์ กีรติกร

นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร

นางวัชรีฯ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมา นายเกรียง กีรติกร ได้สมรสกับ นางฉวีวรรณ สกุลเดิม อ้นอารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งมีธิดา ๑ คน คือ

นางกรรณิกา นวลกา สมรสกับ นายสมิง นวลกา มีบุตร ๒ คน

เด็กชายกานต์ นวลกา

เด็กชายตุลย์ นวลกา

การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๐ สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๖ จากโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๔๗๑ สำเร็จชั้นฝึกหัดครูประถม มัธยม ๘ วิชาครู จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมวัดบวรนิเวศ

พ.ศ. ๒๔๗๓ สำเร็จครูมัธยมแผนกอักษรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๗๖ สำเร็จหลักสูตรขั้นปริญญาตรี (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง

พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับ Certificate in Primary Education จาก Office of Education Washington D.C.

พ.ศ. ๒๕๐๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สำเร็จ ว.ป.อ. รุ่นที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๒๘ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒๗ กันยายน ๒๔๘๓ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๑๘ กันยายน ๒๔๘๕ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๕ ธันวาคม ๒๔๙๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ มหาวชิรมงกุฎ

ธันวาคม ๒๕๑๗ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

พฤษภาคม ๒๕๑๙ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พ.ศ. ๒๕๓๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

ตำแหน่งหน้าที่รับราชการ

๑๙ พฤษภาคม ๒๔๗๖ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๔ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ครูโรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก “พิษณุโลกพิทยาคม”

๑ เมษายน ๒๔๘๐ ธรรมการจังหวัดระยอง

๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ หัวหน้าแผนกองค์การ กองการศึกษาผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมการ

๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ รักษาการตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์วัดสังเวช

๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกตรวจ กองการศึกษาผู้ใหญ่

๑ พฤษภาคม ๒๔๙๐ หัวหน้าแผนกวิชาการ กองการศึกษาผู้ใหญ่

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๐ หัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์ กรมสามัญศึกษา

๒๒ กันยายน ๒๔๙๔ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาพิเศษ กรมประชาศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่ง

๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ หัวหน้ากองการศึกษาพิเศษ กรมประชาศึกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ หัวหน้ากองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

๑๙ กันยายน ๒๔๙๗ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

๑ มกราคม ๒๔๙๙ หัวหน้ากองการประถมศึกษา

๗ กันยายน ๒๔๙๙ ผู้อำนวยการกองการประถมศึกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ โอนไปรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๙ ตุลาคม ๒๕๐๔ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ครบเกษียณอายุ

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๐ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูป รองประธานสภาปฏิรูป

พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ

งานในคณะกรรมการต่าง ๆ

มูลนิธิพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยเด็กตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยเด็กนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

มูลนิธิโรงเรียนราชินี

มูลนิธิลูกเสือ

มูลนิธิโรงเรียนประถมนนทรี

มูลนิธิแถม - สร้อย ชอบฝึก

มูลนิธิโรงเรียนอำนวยศิลป์

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมการ อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

คณะกรรมการรณรงค์ให้รู้หนังสือไทย

คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายเกรียง กีรติกร ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคโลหิตในสมองแตกและภาวะหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพญาไท ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ รวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๒ เดือน ๒๒ วัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ