คำนำ

คุณเกรียง กีรติกร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเคารพเป็นอย่างยิ่งในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ป๋า คือสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งยังมีความคุ้นเคยกับพระเถรานุเถระในวัดพระเชตุพน เกือบทุกรูป โดยเฉพาะก็คือ พระธรรมราชานุวัตร นั้น มีความใกล้ซิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่เป็นพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. กฤษณพงศ์ บุตร ก็บวชเป็นสามเณรอยู่ในสำนักท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ป๋า ข้อที่ประทับใจก็คือ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันขึ้นปีใหม่ ท่านจะพาลูกหลานนำภัตตาหารมาถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ป๋า และพระเถรานุเถระที่คุ้นเคย เป็นวิธีฝึกอบรมลูกหลาน ให้มีความใกล้ชิดวัด คุ้นเคยกับพระสงฆ์สามเณรตามแบบโบราณ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ป๋า ได้ตั้งมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้โปรดให้คุณเกรียง กีรติกร เป็นกรรมการมูลนิธิฯ มาตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงอนิจกรรม คุณเกรียง กีรติกรเป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงานให้แก่มูลนิธิฯ มาก ทุกคราวที่มีการประชุมก็มาประชุมสม่ำเสมอ เว้นแต่ไปต่างประเทศหรือเจ็บป่วยเท่านั้น

อนึ่ง เงินผลประโยชน์อันเกิดแก่มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมรารูปถัมภ์ นี้ ได้ใช้ในการปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดพระเชตุพน ในส่วนที่นอกจากงบประมาณที่กรมศิลปากรกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้

ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณเกรียง กีรติกร นี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงพิมพ์หนังสือ เรื่อง คำฤษฎี พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ซึ่งพิมพ์ในงานสมโภช ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ มาครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคุณเกรียง กีรติกร ด้วย

ขอผลานิสงส์ทั้งปวงนี้ จงอำนวยสุขสมบัติเกื้อกูลแก่คุณเกรียง กีรติกร ในสัมปรายภพ เทอญ ฯ.

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ