คำฤษฎี

คำฤษฎี

คำฤษฎี

พระนิพนธ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์

มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิมพ์เป็นที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ

นายเกรียง กีรติกร

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๓

----------------------------

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร. ๒๒๑-๕๕๕๐๒, ๒๒๕-๕๒๑๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ