คำชี้แจง

บันทัดที่มีอักษรแลตัวเลขหมายไว้ข้าง ๆ เช่น “อ ๑” นั้น หมายความว่าบันทัดนั้นมีคำชี้แจงในภาคอธิบาย เช่น “อ ๑” คือ อธิบายหมายเลข ๑ เปนต้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ