โอม ราชสดุดี เบีกเรื่อง

ร่ายสุภาพ

๏ ศรีสุพัฒน์ รัตนโกสินทร์ อมระนัคระรินทร์ ดิลกหล้า
ฟ้าจักรี รังสฤษฏ์ ฟ้าจักริช รังถวัลย์
สืบศันติ์สัน ตติกษัตร์ จวบสัปดมะรัชย์ เฉลิมเผ้า
ฟ้าปกเกล้า ปกสยาม ข้าศึกขาม คุณฺะธรรม
ข้าบาทยำ คุณฺะศักดิ์ ข้าเมืองรัก คุณฺะผยอง
แม้ครอง อาชญาสิทธิ์ ครองคล้อยชนิด ประชาบาล
ครองสมฐาน สมไท สมวุฑฒิสมัย มิ่งเมือง
เปรื่องศึกษา พาณิชย์ เปรื่องกษิกิตย์ พิทยัม
เปรื่องยุกติธรรม เปรื่องผะดุง พุทธศาสน์ปรุง ประเทีงสวรรค์
ขุนพละขันธ์ ประเทีงสงบ จบศัสตรู นอกใน
ไป่จบไม ตรีวิรัชย์ หวังศรีสวัสดิ์ ไพร่ฟ้า
สมศักดิ์ จักริศกล้า กล่อมแคว้น แหนเกษม บารนีฯ (๑๒ คำ)

โคลง ๔ สุภาพ

(๑) ๏ เปรมคนึง พึ่งเจ้าจัก กรีผะดุง
พุทธศาสน์ สยามะชาติ์ปรุง ปลอดร้าย
ชื่นชีวิต นฤมิตร์กรุง เกรีกวัฑ ฒนานา
แสนสนุก สุขศันติ์ชม้าย มิ่งแม้นเมืองฝัน ฯ
(๒) ๏ ขวัญไผท ใช่อื่นเจ้า ชีวิต เราแล
องค์เอก เษกสาระกิตย์ เกีดแก้
บุญเหลือ เมื่อเทพฺะบิด ดามุ่ง ดีแอ
น่าสมัค ภักดีแม้ เลือดเนื้อเถือถลอง ฯ
(๓) ๏ ช่องสนอง ราชฺะกิตย์ไร้ ไยรทด หทัยเจ้า
สนองบาท ราฏฐะกิตย์กระถด ถั่งค้า
หมั่นเรียน และเพียรขยด ขยายประโยชน์ สยามเทีญ
สนองเช่น เป็นไพร่ฟ้า ใฝ่ฉนั้นขวัญเมือง ฯ
(๔) ๏ กันเปลือง เชีงประหยัดนี้ ศรีสมัย แม่อา
กันโง่ เชีงเรียนใคร แค่นค้าน
กันละเลีง ก็เชีงไหว พริบเสงี่ยม สงวนแฮ
กันเสนียด เชีงเจียดคร้าน เคลื่อนแล้วฉลองไท ฯ
(๕) ๏ สมานใจ ไพร่ฟ้าเอีบ อารี รอบเทีญ
สมานมนัส กัตะเวที ต่อเจ้า
สมานกมล ห่อนรณบี ฑามนุษย์ ไหนเลย
สมายมโนช โสตถิ์ศันติ์พเน้า แน่วฉนี้ทวีเกษม ฯ
(๖) ๏ ลม้ายเหม ะมาเลศชั้น ชูสรวง
สยามะเท วะราชบวง เบีกถ้อย
หากไท ร่วมหทัยปวง ประพฤติ์เล่ห์ เฉลยรา
สยามฺะชาติ์ จักผงาดร้อย เท่าเจ้าเห็นเจรีญ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ