มังคลาเศียรวาท

มหุรดิสมัยเถลีงพุทธศก ๒๔๗๒

ประสาธน์โดยดุษดีสำนึก

----------------------------

๏ คุณมา อาทเรนสฺส ชิณสฺส สุผลํ ลเภ
อายุํ วณฺณํ สุขํ พลํ พุทฺโธวาทสฺส เตชสา
สทิสาสีรวาโทสฺมิ นราธิปสฺส เมตฺติยา
ทินสฺส มานิตสฺเสว ภิยฺโย วุฑฺฒํ ปสิทฺธตุ ฯ
๏ ท่านถนอม คุณย่อมได้ ผลดี เด่นรา
โดยเม็ตตา อาทรี นอบเถ้า
เจรีญจิรา ยุฉวีพะลี สเรีงสุข เกษมเอย
เดชพุทโธ วาทพเน้า นิเทสน์น้อม ประนอมหา ฯ
๏ เฉกศิวา เศียรวาทน้อม นราธิป ฯ
อวยท่าน สัมมานหยิบ หย่งเอื้อ
เสน่ห์เชีญ เจีดเจรีญลิบ เลอประสิทธิ์ สนองเอย
สมประโมทย์ ที่โปรดเกื้อ เกียรติมื้อเถลีงปี ฯ

สิทธมัสดุ

วังวรวรรณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒

<กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์>

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ