คำนำ

ในงานพระศพพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา ซึ่งได้เคยทรงดำรงตำแหน่งเลขานุกาของกรรมการหอพระสสมุดสำหรับพระนคร อันได้สถาปนาขึ้นเปนราชบัณฑิตยสภาณะบัดนี้ อยู่ช้านาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ผู้น้อยในราชบัณฑิตยสภา ประสงค์จะแสดงอาลัยและความนับถือกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาให้ปรากฎในอวสานโอกาส จึงพร้อมใจกันมอบฉันทะให้ข้าพเจ้าจัดการพิมพ์หนังสือมิตรพลีช่วยเจ้าภาพ สำหรับจะได้แจกในวันพระราชทานเพลิงพระศพ และการอันนี้พ้องกับหน้าที่ในส่วนตัวข้าพเจ้าอีกสถานหนึ่ง ด้วยกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาได้ทรงแต่งคำฉันท์เรื่องอลินจิตตชาดกมอบข้าพเจ้าไว้สำหรับให้พิมพ์แจกในงานพระศพของเธอ เพราะกิจทั้งสองสถานประสานกันดังกล่าวมา ข้าพเจ้าจึงได้ให้พิมพ์คำฉันท์เรื่องอลินจิตต์เล่มนี้เปนหนังสือมิตรพลีในงานพระศพกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา

เหตุใดกรมหมื่นกวีพจน์ ฯ จึงได้ทรงแต่งคำฉันท์เรื่องอลินจิตต์ และเหตุใดเธอจึงมอบไว้ให้พิมพ์แจกในงานพระศพของเธอ จะปรากฎในเรื่องพระประวัติต่อไปข้างหน้า.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ