ตัวลคร

มนุษ

ท้าวทุษยันต์, (ราชาจันทรวงศ์ผู้ครองนครหัสดิน)

ภรตกุมาร, (โอรสแห่งท้าวทุษยันต์)

วาตายน, (มณเฑียรบาลของท้าวทุษยันต์)

โสมราต, (ปุโรหิตของท้าวทุษยันต์)

มิตราวะสุ, (นครบาลแห่งนครหัสดิน)

นายสารถีของท้าวทุษยันต์.

กุมภิล, (ชาวประมง)

ราชบุรุษที่ ๑ (กองตระเวน)

ราชบุรุษที่ ๒ (กองตระเวน)

พระกัณวะมุนี (คณาจารย์, บิดาเลี้ยงของศกุนตลา)

ศรรณคะรพ ศารัทวัต (พราหมณ์ผู้เปนทูตของพระกัณวะ)

ฤษีตน ๑ (ในสำนักพระกัณวะ)

ศกุนตลา (นางเอก)

อนุสูยา ปิยวาท } (พี่เลี้ยงของศกุนตลา)

โคตมีพราหมณี (หัวน่าผู้ปกครองคณะนารีในสำนักพระกัณวะ)

นอกจากนี้มีเสนาและพรานของท้าวทุษยันต์, พราหมณ์, พลเมือง, ทาสของพราหมณ์, ฯลฯ

เทวดา

พระกศป (เทพบิดร)

พระอทิติ (เทพมารดา)

พระอินทร์

พระมาตะลี (สารถีของพระอินทร์)

นอกจากนี้มีบริวารของพระเทพบิดร.

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ