ศกุนตลา บทลครร้องสำหรับเล่นบทเวที

ศกุนตลา บทลครร้องสำหรับเล่นบทเวที

ศกุนตลา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์เป็น

บทลครร้องสำหรับเล่นบนเวที

----------------------------

พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เจ้าภาพพิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ

ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

กรกฎาคม ๒๕๐๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ