ภาคผนวก ข ปริวรรตพระยาคันคาก

คันคาก

ลานที่ ๑ หน้าที่ ๑

บรรทัดที่ ๑ บดันิฮยมจกัวันทาไหวพุดโท.............หบุนหุมเกาชะถยนหฺมันหฺมืนปี แมนวาผ์มเกัด

บ. ๒ เก์าถวายบาดบุชานาโถสุดยอดยานไตแกว ยาไดมีพฺยาดฮายบังบยดเถิง

บ. ๓ ตฺ์นอ์นตายสังอฺยามีมาตองฮยมจกัเอ์าคุนแกว ๓ ปะกานเปนัทีเพีงขํ

บ. ๔ ไหลุทีแมงโดฺยดงัปาถฺนา ไหไดคำสุกสีงอินเมิองฟา ขาจกัเล์าพากพืนปางกอนโพทีสัดนัน

ลานที่ ๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เนิ พะกํทยวสงสานแตปดัถ์มปางนนั ยงัมิเมิองไหฺยกวางไนทิปชุมพุ ชืวาเมิองอีนตาเขัดข์ง

บ. ๒ ตะกานกวางยังมีลาชาไทเสีวฺยเมิองนะคอนลาสทังแทนแกวเปนัเจ์าแผ

บ. ๓ นดีนกํหากเปนัทอนทาวพฺยาเอักต์นดยวข์งเขัดไนชุมพุปยบสองบํมีได

บ. ๔ มีหฺมุคุเลักลอมวฺยงหฺลวงปะชีดฮอบ หีนแกันกาเปนัตายกำแพงมีทังหํขวังตงัปกัตุทวนทงั

ลานที่ ๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ แปดั ยอมชํฟา เหฺลิองเหฺลีอมเฮิอคำ มีทังโฮงไหฺยตัง ผาสาสจุมคำ พายไนมีแทนคำพํฮฺอฺยมีทังกา

บ. ๒ ลังฟาแกวเทวีทยมพางสาวสฺนมหฺนุมนฺอฺยแฟงเฝ์าสีพนัมีทงัเสเนดัพ

บ. ๓ อมหฺลายสำปะน์มเนีองหฺลายต์วสานอะเนักนองทังมาเจ์ากํท์ดชะลาสแท

บ. ๔ ตังอฺยุตามทำพุทอนเปนัลาชาอฺยุท์งสีนหากํบํคึดดังเมิองอืนมาปะจ์นกํเพิอส์มพาน

ลานที่ ๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ หลายข์มแขงเขาอฺยาน ทุกปะเทัดทาวมาสวฺยสินทอง ยุทางทฺ์งคำสุกสวฺยไฮลืไฮแมนวาฝุง ...

บ. ๒ นฺอฺยเดัยละดาดชาวเมีองกํดีเข์ากํมีคำสุกชุค์นดอมเจ์าแมนวาเสนาไทแข

บ. ๓ งเมีองตางลาดกํดีเข์ากํสุกยีงล์นบุนเจ์าเหฺลิอมงำแดทอน ฯ บดันีจกั

บ. ๔ กฺลาวเถิงลาชาไทนามมะหฺนํโพทีสัดพะกํท์งวีมานอฺยุสวนัเมิองฟามีหมุนาลีแกวสาวสฺน์ม

ลานที่ ๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ สามหฺมืน งามยีงยฺอฺย แฝงเฝ์าแกนาง ยามเมีอนางไหฺยขึนอายุฮอดพนัปี เจ์ากํจุดตีตายจ

บ. ๒ ากสวนัเมิองฟา พฺอฺยเล์าล์งมาเกิดดอมนางเอักกะลาส ไชชาสเจ์าเวันฮายแตหฺลัง พํเมิอบา

บ. ๓ ผฺยองเข์าสุฮุทวนทางปากเมิอนันสีแจมเจ์าแพงลานเล์าฝนั ๆ วาพะจนัแจงเฮิองแสงพํทฺยง

บ. ๔ สะเดดัแต่ฟาทะยานยายลวงล์ง ตกถืกหองผาสาดเทวี นางฮีบทวายมืฮับฮีบโจมเอ์าได นางกํยีนดีได

ลานที่ ๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พะจนัเพังช์มจุบแลฺวบํชานางเจ์าเล์ากิน คอมวากินฮอดทองไสอฺยุฮ์ง ๆ ทงัคิงนางฮุงเฮิองปาน ...

บ. ๒ กวฝุงหฺมุดาวอฺยุฟาชะเดดัดวันล์งมาเตมัวีมานแหงนางเฮีองแจงชำเล์าฝนั

บ. ๓ ผะหยองขึนเวหาอากาสเลียฮอดฟาเสัมนตังยอดสุงฝนัวานางทำถีบเข์า

บ.๔ เสัมนเชทาวเลิยเกิดเปนัดอกไมนางแกวทดัทังพํยามนฺอฺยทะยานล์งเถีงแทนฝุงหมุเสเนัด

ลานที่ ๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ทาวทังคายแหแหน พํเมีอนางฝนัแลวยามแถไกฮุง เลียเล์าขุกลุกตืนแลวนางแกวฮำเพีง

บ. ๒ นางกํดุหฺลากแทไนเหัดคำฝนัเจ์าฮีบทุนพุทอนหฺนํเมีองพํแจงเมีอนนัผุไสท

บ. ๓ าวพฺยาเอักกะลาชาพะกํผายปนัยาสองหวนเหนัแจงบดันีบํโชฮายดวฺยเหัด

บ. ๔ คำฝนัเจ์าเฮีย นางจกัมีบุดโตเกีดมีไนทอง อนัวาบุดโตนนัลุกนางผุปะเสีดจีงแลวบุนมากล์น

ลานที่ ๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เหฺลิอพืนแผนดีน เจ์าอฺยาคึดยากแคนกานสีงสันไดพีทอนอวนจึงแปงไจคีคฺอฺยท์งสีน ๕ หากจกั

บ. ๒ ลุะลาบไดแกวกีงกุมมานพีแลวเฮ์าจกัทฺ์งคำสุกเพีงบุนบาทาวคอมวาพุ

บ. ๓ มีทาวแถมพอนแลวอฺยานางนาดแกวปะน์มนีวไสห์วขํไหไดดังเจ์าป์ง

บ. ๔ อาดมีทำ อ์นตายสังอฺยามีมาตอง เมีอนนัหฺลายวนัได สีบเดีอนคบัแกมานนั สีแจมเจ์ากุมมานนฺอฺย

ลานที่ ๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เกีดมา คอมวาม์มจากทองพะแมเทวี ฝุงหฺมุสาวสฺน์มมาฮับโจมเอ์าเจ์า กํหากเอ์าผืนผาแผน

บ. ๒ คำตุมห์มเฮัดอุแกวกุมมานนฺอฺยหฺนํเมีองเมีอนนัเขากํเหันฮุบเจานามมะ

บ. ๓ หฺนํกุมมานเปนัโสมสดัคากคำต์วนฺอฺย เขากํแชว ๆ ทวงทังห์วสยงสฺนนัอนันีฮุ

บ. ๔ บแจ์มเจากุมมานนฺอฺยตางค์นกํหากงามชวดแทผิวดงัสนัคำตีทํมาเปนัสดัคากคนัต์วนฺอฺยคอม

ลานที่ ๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ วาเข์ากฺลาวตานตฺยนฮุบกุมมานดังนนั เมโคบ์ดมืดม์วควงฟา มีทังเคัง ๆ กองฟ์นล์มอากาสตีฟาดไม

บ. ๒ ควฺยคอมชุลำคืน ๆ กองฟาผฺลยงดีนเฟีอนพุนเยิะทํละนีไหงรปนีวยนปานบางฝุง

บ. ๓ หฺมุค์นทาวล์มไหแตกเปนักะจวนกํเพิอบุนบาสีข์มค์นทังคายอนันีเตชะเจ

บ. ๔ ์ากุมมานคนัคากจีงแลว ฝุงค์นคึดงํยีนอฺยานสันสาย แตนนัมาดาไทเทวิต์นแมคึดคังแคนหีวไห

ลานที่ ๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ฮำไฮคึดวาท์งคบักุมมานผุปะเสีดจีงแลวนาสังหากเปนัต์วสัดตางค์นเดเจ์าวาจกัปุนปองลุยงบํเปนั

บ. ๒ ค์นดาจกํเพีงดอมนนัเมิอนนัไหฺลลองนำเสัยแทกํอีดุเมีอนนัโสมฺเสฺล์านฺอฺยกุมม

บ. ๓ านคนัคากเจ์ากํปากกาวตานจีจฺอฺยดังค์นทานโทดทอนพะแมชีวีดขฺอฺยเฮิยขํ

บ. ๔ ไหมาดาอ์ดอีดุเอ์าลยง อนันีเวันหฺลังขฺอฺยนำมาไชชาสจีงแลว คนัวาลยงไหฺยแลวเมิอหฺนาหากจกัเหนัแม

ลานที่ ๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เฮีย เมีอนนัมาดาไดยินคำลุกกฺลาว คึดคฺอฺย ๆ ยินคำอีดุแมกํทวายมือุมเอ์ามาช์มจุบอํละอีนอฺอฺยสีงเจ์าคฺอฺย

บ. ๒ โชมแมนวาสายไจเจ์าเปนัโสมคนัคากกํดีแมจกัลยงแพงลานบํวางพํแต

บ. ๓ ออด ๆ ตานเว์ามวนอํละชอนกํดีแมหากยินดีดอมออนหุคีคฺอฺยเจ์าแมยา

บ. ๔ โสกงํกานสีงสันไดแมเทีน อวนหากมีวนังามดังคำลยงเขัม เมิอนนัปดิตาไทลาชาเอักกะฮาส

ลานที่ ๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เจ์ากํต์กแตงพอมค์นเฝ์าอฺยุแหน เลีอกเอ์าฝุงแมลยงน์มตุมเตมังามมาปุนป์วพะยอด นางพํฮฺอยเมิอ

บ. ๒ นนัเจ์ากํทนัมาพอมหุฮากาชะโยกเจ์ากํป์งอาดไหทวฺยดุเจ์าออนยังจกัดีลืฮาย

บ. ๓ กุมมานนนัเกีดมานีเดสุยาชาดุแลวฮีบทุนเมีอนนัหฺมํหฺ์นพอมดุก์งขยนขีดทํ

บ. ๔ วาโชกออนนฺอฺยยังลาวก์วค์น อนันึงวาบดุโตนฺอฺยกุมมานอนัเกิดมานี ดีขฺนาดแทบุนล์นกวาค์นตีแต

ลานที่ ๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ โสมชะเหฺ์ลานฺอฺยเปนัโตคนัคากกํหากเปนัแตนฺอฺยเมีอหฺนาหากจกัดีพะเฮิยโสมเสฺล์านฺอฺยคือีนเหฺลาหฺลํ

บ. ๒ เถิงขวบสีบสีเข์าพํแลวหากจกัเฮีองหนัแลวทาวนีบํไชผุผฺลาผอนบุนอฺยุดตังหาก

บ. ๓ แนวสับพะยุเกิดมาคุนคำอนัแตชุมพุพืนจกักะวานไนโลกเฮ์านีหากจกัท

บ. ๔ ์งสืบสางเปนัเจ์าผุดยว พะอฺยาคึดยากงํกานสีงสันได เฮ์าถาท์งคำสุกเพิงบุนบาทาวเมิอนนัลา

ลานที่ ๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ชาทาวฝงัคำหฺมํกฺลาว พะกํช์มชืนตานยํยองวาดีเมิอนนัพะกํถ์มคุนหฺมุหฺมํหฺ์นคิวสยงเงินสีฮฺอฺยยํไหบํขีน

บ. ๒ หฺมํลาจากเจ์าก์มขาบสามทีโจมบายเอ์าเลีกลาล์งหองเมีอนนับาคานไดสีบสามปี

บ. ๓ มาฮอดสีแจมเจ์าบาทาวไหฺยมาเมิอนนัทาวอฺยากไดเมัยมีงมาช์มทุนลาชา

บ. ๔ พํต์นทุนไหว ทานโทดทอนพะเพีงชีวีดขํกุนาพะโผดปานีขฺอฺย II บดันีขฺอฺยกํคึดอฺยากไดผาสาดเส์าดยวกับทัง

ลานที่ ๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ สาวสฺน์มมานงัเฝิอแฝงขาง เมีอนนัพุทอนทาวจาลาจาดอมลุก อนัวาส์มฮุบเจ์ายังลาวก์วคฺนพํเดอนัวาเอ์า

บ. ๒ สาวนฺอฺยกุมานลุกเพินมานนัเดกํบํมีปะโยดแทนอนเฝ์าเป์าดายอนัวาโสมฮุบเจ์ายัง

บ. ๓ เปนัคนัคากเจ์ากํยากฺลาวทอนคำนนับํคืทาวกํออด ๆตานดอมพํทังตอมขํแก

บ. ๔ เหฺลิอห์วพะโผดต์นต์วขฺอฺย พิวาลีงส์มขฺอฺยเหฺมิอนคืพะกฺลาวจีงแลว บํกวาลำบุนขาหากจกัเหนัหันทอนยาม

ลานที่ ๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ไดเถิงละดุลำฝ์นฮวายฮำแผนดีนนนัเตัมทุกคายแคมหวฺยฝงัพยง II บดันีขฺอฺยจกัปุนแปงตังผาเอฺยนัแพงพิงผีวา

บ. ๒ ยังแกาคุนคำหากจกัเหนัพํเฮิย เมีอนนัปีตาตานโลมบาอฺอฺยอีนเจ์ากํยังหฺนุมนฺอฺยผฺยาลำ

บ. ๓ ฮีดคองแทนํ แมนวาสายไจเจ์าเปนัค์นโสมชะอาดเมิอไดพํจักเวนัมอบบานเมีอง

น. ๔ ไหแกบา เมีอนนัโสมเสฺ์ลานฺอฺยกุมมานคนัคาก ลาจากไททุนนีวเลีกลาบากํแยงบอน เจ์าเทีงแทนตยงคำท์ง

ลานที่ ๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ บนัท์มอฺยุพฺอฺยนอนแลงพํเมีอเถีงตุดตงัเท์าฮอดกองเดีกยามกางคืนพกัค์นนอนพอมทาวกํอดัถีถานไหว

บ. ๒ อินตาผายโผดลีงโลกอฺยยมเหนัขฺอฺยอฺยุพฺอฺยอนั ๑ บุนกํสางหฺลายชาสปาละมีกํดีพนัตาตดัชฺอฺยปอ

บ. ๓ งคุนคำคอมวาทาวกฺลาวแลวหงดัอฺยุอดัถีานหีนสีลาแหงอีนเลียกะดางเมีอนนัเ

บ. ๔ ทวะลาสไทอีนตาต์นปะเสีด พะกํลีงโลกอฺยยมเหนัทาวอฺยูพฺอฺยอีนจีงชะเดดัจากฟาเฮัวฮีบลงมาพะกํแปงวิมา

ลานที่ ๑๐ หน้าที่ ๑

น. ๑ นคำกํสุงเส์าแกว ลวงขวางไดพนัวาเปนัเขดั ยอดชํฟาสีงไดหฺมืนวาเจดัปะกานแกวพีทุนเปนั

บ. ๒ ยอดสบัพะฮุบพอมลายลวนเฮีอเฮีองเดัยละดาสพอมดวงดอกบ์วเคิอกีนนะลีอฺยอง

บ. ๓ เบังชอนฟอนกีนนะลีพอมกีนนะลอนฟอนมายเชีดปีนเก์าสังวานเหฺลิอมเฮิอเฮิอ

บ. ๔ งฝุงหมุต์นกาละพึกดุตะกาน วดัถังทีบหฺอฺยแขวนตะกานผาพายบ์นกังพิดานเดัยละดาสชะพาดพอมพา

ลานที่ ๑๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เข์าเคิองกิน พืนลวาดแกวปุแผนมะหานีน พายไนมีแทนคำพํฮฺอฺยมีมวนพอมหํส์งสะเกดั

บ. ๒ นำดอกเทัดเตมัไวอางคำคนัวารีดจะนาแลวอีนตาเฮัวฮีบผันหอบอุมเอ์าเจ์า

บ. ๓ ไสไนอีนกํวางนาไวเทีงหฺมอนเหฺนีอแทนทาวกํหฺลบับีง ๆ บํมีฮุเมิอคีงอีนจีงเอ์าน

บ. ๔ างแกวอุดอนกุะลุะทีป มาไหทาวฮยงชอนแนบนอน วางนางไวทยมบาคนัคากเจ์ากํชะเดัดดวน

ลานที่ ๑๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ขึนเมิอฟาสุสวนัเมิอนนันางคานแกวอุดอนกุะลุะทีปปุกแจมเจ์าบาทาวตืนต์นทาวกํลุกลำอฺยยม ๆ เบีง

บ. ๒ ลีงดุกํจีงเหันนางงามอฺยุเฝิอแฝงขางเหันทังผาสาดกวางตะกานแทชวพนั

บ. ๓ ทาวจีงคึดสฺลวาดฮุบุนมากอดัทิถานกํจีงถามนางงามชุอนัดุถวนอันนีเมีองสว

บ. ๔ นัลืเมืองค์นพายลุมนางเฮิย ขฺอฺยกํเหันหฺลากแทนางนีลุกไผอนันึงผาสาดกวางคือดังเมิองสวนัแมน

ลานที่ ๑๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ วาต์นนางงาม ดังสาวสวนัฟา เมิอนนัแพงแสนแกวอุดอนเลียกฺลาว บอกเหดัไหบาทาวชุอนัอนันี

บ. ๒ เมีองอวนแทนะคอนหฺลวงพะพํต์นแลวอีนหากท์งสืบสางแปงอวนแทแลว

บ. ๓ ขฺอฺยกํเน์าอฺยุหองหฺ์นแหงอุดอนทิพุนอีนหากไปเอ์ามาไหอวนจีงแทขฺอฺยห

บ. ๔ ากเป็นเมัยเจ์าพายหฺลังหฺลายชาดจีงแลว II บดันีชำส์งไหทยมเจ์าแทบสฺนอนเมิอนนัทาวเล์าตาน

ลานที่ ๑๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ฮบัพากคำนางฮยมหากยินดิดอมเมิยมโนดอมนองกํหากยินดีโดฺยดอมนางดุปะเสีดกํจีงเลิกคาบไว

น. ๒ คือเสิอนุงท์งทาวกํแยงอางนำทีบพะโผดอีนตาบาไทเลิยอาบอ์งงามแยมบํ

บ. ๓ ละบวนแลวชะเดัดมาเถิงแทนผาทีบทาวบายไดนุงท์งกบัทังเสีอแหวน

บ. ๔ เชิดสังวานนางจีงเอ์าของมาลากินหอมถวายทาวบาไทาวบายเอ์าทดัเกดัจนัทะคาดคุโฮฺยเฮ์ากีนหอ

ลานที่ ๑๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ มอนัวาสองแจมเจ์ามีฮุบเสฺมิกนั คือดังอีนตาหอมสาวสวนัเมิองฟา เมิอนนัสีสฺลยวทาวกุมมานคนัคา

บ. ๒ กบากํอุมแจมเจ์านางนฺอฺยจุบช์มเมิอนนัสองช์มชอนเสฺนหาก์วกินฮกัฮุบนอ

บ. ๓ งกนัแลวเล์าด์ม ๆ แลวหฺม์ดกะบวนชำพดัจุบหฺมดปะโหฺยดเจ์าบาทาวคากคำ

น. ๔ II บดันีบุนคุนทาวอีนตาล์งโผดยาไดไคคาดแควชะถยนหฺมนัหฺมืนปีสองกํอีน ๆ อฺอฺย ๆ อีนช์มอฺอฺยสองเสฺน

ลานที่ ๑๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ หากอดกนัอำอีงเปนัดังไหฺมคำฝนัสองแกวกอม คืดังตีดจีบไวกะแจหฺมนักอมกนัดีแกสองแพงชอน

บ. ๒ ยีนชะออนอีดออนยุทางช์มกีนชอนปะโลมชอนชางชอนกํหากยีนสะหฺนุกล

บ. ๓ น์ยีนชะออนจีดทะจอดยีนฮกัยีนชะบนัปะส์งฝนัดังฝนัฮกับํมีอีมชอน ๆ ไขว

บ. ๔ พนัทะนังชำชากจวบกานเสฺนหา ดังจกัเพทวงมางทุกทยงลีงบํแลว จีดทะจอดกานเสฺนสองเพีง

ลานที่ ๑๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แพงกอมบน์ยีนบนั มกัเมิยไนมะโนอืนเอ์าขาแดดัเดินหกวาจกักืนทังก์มกํไชกานกินไดดีแก

บ. ๒ สองเสฺนผนัพนัทะนังฮฺอฺยฮอบบิบนวดคนันาวนฺอฺยนิดทะนยนเลียเล์าเถีงทยงคาย

บ. ๓ ไกฮุงอํละชอนฟงัยีนกุดโตต์บปีกขานขนัสุนแปงเมีอนนัสองแจมเจ์าลุก

บ. ๔ อาบส์งสี บํละบวนท์งแทนคำฮยงพอมของทีบพอมเลิยเกิดเตัมพายุทางสองน์งแพงนัง

ลานที่ ๑๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เสีวฺยกีนพอมพํเมิอสองเสีวฺยแลวขนัสฺลาฮยงพางคนัวาคยวหฺมากแลวช์มชะอีนตํกนฺแตนนัชาวเ

บ. ๒ เมีองพอมลีงเหนัผาสาดหฺลังไหฺยตังกางคุมเฮือคำเข์ากํแชว ๆ ทวงทงัเมีอง

บ. ๓ ดาสฺนนับางพองป์บแลนเตันมาฟาวลำแยงอืทืพอมชาวเมีองมาเบีงทุก

บ. ๔ พำพอมเลียยองวางาม อนันีอีนตาปนัวีไชโยนหฺลังไหฺยจีงแลว สุดช์วอฺยืเตัมขาวแหงตาเปนัทีอดั

ลานที่ ๑๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ชะจนัเแทลืชาไนโลก เฮ์าหากควนคึดงํพํอฺยานสนัสาย แตนนัฝุงก์งทาวพฺยาเอักกะลาชาพะกํลีลาสะเ

บ. ๒ ดดัออกชานม์นอฺยยม กํจึงเหันแจบแจงลาชาสฺลบตืน ดุหฺลากเหฺลิอมคำยฺอฺยเฮิอเฮิอง

บ. ๓ อนันีวีไซแกวกุมานคนัคากจงีแลวพะกํสะเดัดดวนฟาวไปขึนลำแยงแมนวา

บ. ๔ เทวัแกวมาดาต์นแมกํดีกํหากซ์มซืนขึนไปพอมพำกนัแมนวาสาวสฺนมพอมมาลีไซวงกํดี

ลานที่ ๑๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ช์มชืนขึนมวนพอมพำกนั กบัทงัเสนาพอมพ์นหฺลวงแสนโกดกํหากช์มชืนพอมกนัขึนชุค์นเมิอ

บ. ๒ นนัพุทอนขึนหํปางผาสาดฮอดทีเค์าปกัตุแกวปองล์มพะกํลีงลำอฺยยมเหนัแ

บ. ๓ ทนบาลัง ลยนเปนัถนัฮุปฮฺอฺยพํฮฺอฺย ผาสาดกวางไดช์วพนัวาคฺอฺยดุสุดช์วตาเตัมอฺยืพะ

บ. ๔ กํยีนขามอฺยยม มะหานีนไสสองคืดังนำวังกวางเลีกไส เจ์าจีงตัดสองฮุแกวแกนมหานีนกํจิงแขงไจ

ลานที่ ๑๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ย์กยางไปทังอฺยาน แมนวาสาวสฺ์นมพอมเทวีต์นแมกํดีกํหากลิงลำอฺยยมทังอฺยานสนัสายแมนวา

บ. ๒ พ์นแพนพอมเสนาแสนโกดกํดีย์กยางขึนทังอฺยานหอดหายเมิอนนัพุทอ

บ. ๓ นทาวเลิยเหันสองออนนังแทนแกวงามแยมเกิงกนักํหากงามเสิมแตม

บ. ๔ ลืไผปุนปยบ ไดนนั คืสิงเทบัพะทอนทาวล์งแตมไสกนั อนันึงคืสีงเกีดแตฟาชะเดดัลอดล์งมา

ลานที่ ๑๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เข์ากํลีงดุเลิดกํตาพํกะดาง เมิอนนัลลาชาขึนเมีอเทีงเถีง ๆ แทนสองแจมเจ์าปะน์มไหว

บ. ๒ พํต์นพะจีงตานถามออนทังสองอนัวากุมมานเปนัลุกลุกเฮ์าลืเจ์า ทาวกํยํ

บ. ๓ มืไหวขานคำพะพํขฺอฺยหากเปนัลุกเจ์าบุนกวางทีเชังอนันีวีมานแกวพฺย

บ. ๔ าอีนผายโผดพะหากนีละมีดไหคืนนีชุอนัพะเฮิยแมนกุมมะลีแกวนางงามฮยงคุกนันีอีนห

ลานที่ ๑๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ากเอ์าแตกำอุดอนพุนไหอวนแทแลวยามแตกีขฺอฺยเปนัโสมคนัคาก II บดันีขฺอฺยกํละคาบไวเสัยแลว

บ. ๒ หฺลาโสมพะเฮิยแตนนัพะพํเจ์าชวางกอดกุมมานยีนดีช์มชืนจาดอมดัง

บ. ๓ ทวายเอ์าอุมกุมมานเชียจุบ II บดันีสีแจมเจ์าแพงลานฮุบงามอันวาเทวี

บ. ๔ แกวมาดาต์นแมอุมเอ์าลุกชะไพนางแกวจุบช์ม II บดันีบุนมีไดนางงามผุประเสีดจีงแลว

ลานที่ ๑๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ มาอฺยุชอนทยมทาวทุนทวังแมนวาฮฺอฺยขวบเข์ายาขาสพะไมตีแมทอนเจ์าจ์งยีนแสนปีอฺยุเฝิอแฝ

บ.๒ งทาวแมกํหฺนำ ๆตามดอมออนปะโลมขวันชำเล์าโชมเอ์าบาลุกชายถนอมไวอนั

บ. ๓ วาฮุปแจมเจ์ายามเปน้คนัคากเจ์าจีงเอ์ามากุแมเหันลีงอฺยยมทาวกํบายเอ์

บ. ๔ าไดคาบคำคันคาก ไหแกพะแมเจ์าบายไดเบิงดุกํหากยาบ ๆ เหฺลิอมคืแผนจงักรคำนางกํพืลีงคึงแ

ลานที่ ๑๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ฝดุคืเสิอ นางจีงเอ์าแพงไวเปนัของชะงานซม อันนีของหฺลากแทคุนคำจีงมี เจ์าเฮิยเมีอนนัสีสฺลยวแกว

บ. ๒ กุมมานคนัคากทาวกํบายเอ์าผาผืนดีอีนทอดไหแกสาวพีนองปะส์งเอนุ

บ. ๓ งท์งอนัวาพะพํเจ์าพะแมทังสองกํดียุทางข์นเอ์าเมิอไสเยัยเหฺลิอลนทาวกํ

บ. ๔ ทานเข์าไหเสนาทุกหฺมุ ฝุงไพพอมเอ์าแลวขาบล์งฝุงหฺมุพ์นแพนพอม อะนนันองแสนโกดกํดี

ลานที่ ๑๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เข์ากํยุทางไดท์งเอชุค์นฝุงหฺมุค์นทุกไฮข์นเอ์าเตัมหาบเข์าหากสุกยีงล์นบุนเจ์า

บ. ๒ เหฺลีอมงำทาวกํสะสวงไหเปนัทานอนัปะเสิดกํบํมีหอนสยงยงัล์น

บ. ๓ อฺยุเลิงเมีอนนัขุนกํยีนดีล์นทังเมิองชมซืนเข์ากํปะไวหลาฝายบํเขันแมน

บ. ๔ วาฝุงหฺมุเชีอชำนฺอฺยหฺมุสาวฮามกํดี เข์ากํยีนดีสุกยืนมืหยนกฺอฺย เมิอนนันางแพงแกวอุดอนลุกุ

ลานที่ ๑๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ทีป ตกัหฺมํเข์ายํไปทานทอน ฝุงหฺมุเสนาทังแพ์น ๆ กํหากกีนเตมัทองเดัยละดาสล์น ฝุงหฺมุคฺ์นขํยุทา

บ. ๒ งยํไปทานไหเข์าฝุงไฮแมนวาเอ์าไปไหเข์าเอ์าพํหาบกํดีเข์ากํเตัมปากหมํเหฺลี

น. ๓ อล์นอฺยุเลีง เมีอนนัฝุงไพพอมเดัยละดาสชาวเมีองกํดี เข์ากํวางนาเสัยบํไถสุ

บ. ๔ นกา เข์ากํท์งผืนผาอาพอนทีบทอน ยุทางเอปะส์งหฺลีนอฺยุเลีงเมิอนนัผุผานพืนพฺยา เอักกะลาชา

ลานที่ ๑๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ พะกํเตินเสนาชุค์นพยงพอม บดันีเฮ์าจกัเวันเมีองไหลาชาคันคากจีงแลวฝุงไพนฺอฺยมาพอม

บ. ๒ ชุค์นเถิงเมีอวนัพุดเช์าโยกยามดีเฮ์าจกัเซินกุมมานสุหํส์งนำเมีอ

บ. ๓ นันเสนาพอมปะน์มมืโดฺยอาดทงัไพฝาโฮมพอมชุค์นพํเมีอเถิงยามเช์า

บ. ๔ มาหาไชโยกไหฺยจดัชุทาวโฮมพอมชุแดนเมิอนนัปุกยํขึนหํไชเดัยละดาดพีดานมุงฮ์ม

ลานที่ ๑๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พยงกางกังหืน ๆ พอมเดัยละดาสพ์นแพนส์น ๆ ปุกหํส์งผาสาดทางเลิยแลวเข์ากํลิลาขึนเมิอ

บ. ๒ เทิงกม์ขาบฮาดทะนาพะยำเก์าบาทาวสุหํเมิอนนัสองแจมเจ์าชะเดดัสุหํ

บ. ๓ ส์งคืน ๆ กองเสับนนัเนีองพุนเดพํเมิอสองกะสดัเข์าหํส์งฮฺยงคุอินทะลาดทาวยํ

บ. ๔ นำทีบส์ง พะกํยํออมทยนคนัทีหอมกีนส์งโสดเนิอสองไหยืนยายเมิออีนส์งแลวซะเดัดเมิออากาสเมิอนัน

ลานที่ ๒๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ปีดตาไทมาดาแกวเล์าส์ง ฝุงหฺมุทังหฺลายพอมส์งลงแลวอฺยา สองแจมเจ์าย์วละยายออกมาเมิอนนัสอง

บ. ๒ ชะเดดัขึนเมิอเทีงเถิงแทันสยงเสบัเท์าคุงฟาคืนเคังฟงัยืนคืน ๆ กองสยงขุยขาน

บ. ๓ เพังพุนเยิอํละชอนซํพาดพีนแคันไคฟงัยีนแถเหินกองเวหาวอน

บ. ๔ ๆ พุนเยิ สยงพาดคองดงัหาวกอมละบำ ทุกทีพอมสยงเสบัน์นตี พุนเยี ชะลอนนนักอมนนัอํอีง

ลานที่ ๒๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ สองกํยีนสฺนุกล์นทงปางผาสาด คืดงัสุกอฺยุหองวีมานฟาฝายสวนัเมิอนนัพุทอนทาวลาชาเอกักะ

บ. ๒ ลาดพะกํเวนัมอบบานเมิองไหแกบากบัทังเสนาพอมพ์นแพนแสน

บ. ๓ โกดทงัหฺมุชางต์วหาวหฺมืนปายถวายแกผุไสทาวเปนัไหฺยไนมะนุดบาจ์งเ

บ. ๔ ปนัลาชา เขิอนแขงเมิองบาน กบัทงักนัละยาแกวสาวสฺน์มฝุงหฺนุม นบัเลิอกไดงามยฺอฺยสีพนั

ลานที่ ๒๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ถวายแกสีแจมเจ์าผุปะเสีดลืกยนบาจีงช์มเสฺนหาชุค์นนางนฺอฺยแตนันลาชาไทปีดตาต์นพํพะจิงหา

บ. ๒ ชืทาวคุนคำนังเมีองชืวาลาชาทาวพฺยาหฺลวงคันคากชืวาจกักะแผนแผวไช

บ. ๓ โยแพหฺมุมานนนัเนียามเมิอยาบ ๆ เหฺลีอมไกวแกวงจำมอนสาวสฺน์มหฺลายสี

บ. ๔ พนัแฝงเฝ์าฝุงหฺมุไทเลักนฺอฺยขามะหาดไทบังพะกํป์งอานาบอกเข์าแฝงเฝ์าสุนิค์นเชงัชนัขา

ลานที่ ๒๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ลายขยดตะปาด ไหสุเฝ์าแหนเจ์าแนบไน นบัอานไดสามพนัขามะหาดเข์านีเมีกล์วนลายปุยแคง

บ. ๒ ขาแมนวาพฺยาแสนเจ์าแขงเมีองตางลาดกํดีชืวาแสนอึงเพ์าแขงหาว

บ. ๓ เขีอนเมีองยามเมีอบอกไพนฺอฺยต์กแตงกานเมีองกํหากงึง ๆ สยงปากดังปา

บ. ๔ นคอน อนัวาผุแกนชันอนัชืพฺยาจนั ชืวาพฺยาจนัก์บเขีอนแขงเมิองบานเมิอนนัพุทอนทาว

ลานที่ ๒๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ป์งนามแลวอฺยา เสเนัดทาวทุนไหวจืจำ ชะพุพอมฝุงหฺมุโยทา เข์ากํปะน์มมืทุนอฺยุงนัแฝงเจ์าคืน ๆ

บ. ๒ พอมสยงเสับน์นตีอํละชอนดัง ๆ สวนัเมีองฟาแดนแตลาชาไทพฺยาหลวง

บ. ๓ คนัคากเสีวฺยลาดไดเปนัเจ์าแผนดีนเชังชาเท์าข์งเขดัชุมพุส์มพานแขง

น. ๔ ข์มไปทงัคาย แมนวาลาชาไทหฺลายเมิอง ๘ หฺมืนสีพนันนั เข์ากํมาขาบไหวถวายเจ์าสวฺยสีนแมน

ลานที่ ๒๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ วานาโคพอมนาคีคุดนาก กํดี เข์ากํออกจากนำมาไหวบาดคำ กํหากเอ์าหฺมุแกวสบัพะสงีเงินค

บ. ๒ คำนำมาถวายแกบาบุนกวงแมนวาสกักุนิพอมสกักุนาก์กแขกกํ

บ. ๓ ดีบีนคาบไดฮวงเข์าขาบถวายข์นไสเล์าพะบาดพุทอนเตัมเยัย

บ. ๔ หฺลวงหฺมืนหฺลังพนัเล์าทุกสงีพอมเผิงตํแตนเหฺลิองกัดีเข์ากํเอ์าฮวงฮงัชุต์ว

ลานที่ ๒๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ถวายเจ์าแมนวาเสีอโคงพอมเสีอเหฺลิองลายผานกํดีเข์ากํเอ์าหฺมุกววงคาบถวายเจ์า

บ. ๒ แมนวาหฺมีเหฺมิเหฺมันพึงคฺนาเอิกดางกํดีเข์ากํข์บคาบไมาแลว

บ. ๓ ถนอมถวายแมนวาก์บขยดพอมคฺนาอึงไนด์งกํดี เข์ากํมาถวายต์ว

บ. ๔ เสบันันเนิองฮองแมนวาพายสานชางสะทันขาวเผิกกํดีกํหากเดินไพมาชุต์วหุม

ลานที่ ๒๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เจ์าเดัยละดาดพอมแปดัหฺมืนสีพันต์วเทวะดานำขีวมาถวายเจ์าแมฺนวาอดัสามาต์ว

บ. ๒ งามขาวเผิกกํดีทะยานต์นมาดุงเดินหาเจ์านับอานได ๘ หฺมืนพั

บ. ๓ นปายเทวะดาท์งขวีมาถวายเจ์าฝุงหฺมุเงินคำพอมเปนัลำบุะออกว

บ. ๔ ยนแวดลอมเปนัตายอฺยุชะลอน แมนวาก์งจังแกวเปนัดงัก์งกยนเทวะดานำมาถวายแห

ลานที่ ๒๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ งสีจอมเจ์า เมีอนันละชาไทพฺยาหฺลวงคันคาก พะกํเน์าก์งจกั ขีวผนัทะยานผาย ผนัผาดออมข์ง

บ. ๒ เขัดชุมพุกํบํมีนานสงัดังล์มยามนฺอฺยเลิยสะเดัดเข์าขึนมาผาสาดพ

บ. ๓ ะกํล์งจากแกวจกัไวทีสุงยาบ ๆ เหฺลิอมจกัสองเฮิองแสงเปนัดงัก์งตา

บ. ๔ ตาวัน เมีอยามยงัเช์าบํไดทุกไฮสบัพะสงีเงินคำ เทวะดานำมาถวายเจ์ายุทางบาไททาว

ลานที่ ๒๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ปะส์งทานทุกสีง ฝุงไพนฺอฺยเหฺลิอล์นสฮัามี เข์ากํแชว ๆ พอมสาทุกานสฺยงสฺนัน ทุกทานไท

บ. ๒ ยํยองวาดีเข์ากํสุกยีงเทวะดาตงัวาบุนเฮามีกํจีงเหันสองเจ์าแ

บ. ๓ มนวาพะพํเจ์าทังแมกะเสิมดีกํหากสดัทาสุกเพิงบุนบาทาวแมนวา

บ. ๔ ฮฺอฺยปะเทัดทาว เมิองสวฺยหฺลายพฺยา กํดี เข์ากํสาทุกานดอม เพีงทุนบาทาวฝุงหฺมุเสนาพ

ลานที่ ๒๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ อมพ์นแพนแสนโกดเข์ากํมาอฺยุเฝ์าแฝงเจ์าอฺยาลืเจ์าบํคึดยากงํเมีองอืนมาเ

บ. ๒ ลัวยีนสำบายบานดงัสวนัเมีองฟาค์นยืนไดแสนปีเปนัเขัดยุทาง

บ. ๓ ยืนอฺยุหฺมันดอมดงัลุกเมัยอนัวาคำตายนันบํมีไผฮุขาวเสัยแลวยุท

น. ๔ างเอโอดอฺยองสะหงวนเหฺลันบาวสาวนับแตพุทอนทาวเสิวฺยเมีองเปนัไหฺยฮฺอฺยขวบ

ลานที่ ๒๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เข์าละดุตังถายปีเมีอนันอุบบาดฮอนปางกอนกำมะเวันมาถองเถิงถืกบาไทาวคืวาปงัเกิด

บ. ๒ แลงไดขวบเจัดปีฝ์นบํมาฮวายฮำไขฝ์งดุายแหงฝุงหฺมูช์นละทีน

บ. ๓ นำวังหฺลวงเขินขาดฝุงหฺมูแมนำนฺอฺยเลิยแหงเป์าดายเมิอนนัอุกขะหฺลุกฮอ

บ. ๔ นเปนัควันเมักคือดงัไฟหากไหฺมแมนำทงัฮอนแผนดีนเมิอนนัชะพาดพอมฝุงหฺมุ

ลานที่ ๒๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เสนาเข์ากํทุนลาชาพะยองยอดเมิองเปนัเจ์าบัดนีฝ์นบํมาอฺยาดยฺอฺยฮำแผนทํลนีพีกพุ

บ. ๒ เลิยหยวตายเสัยสยงสนัไดไหฝ์นล์งฮำแผนดีนนีบํกวาเจ์าผายผยน

บ. ๓ สองยานหนัทอนฝุงขาทุนบาดพืนยำขฺมอมพุทอนกํหากเหฺลีอคำคึดบํถอง

บ. ๔ เถีงฮุ เมีอนนัลาชาไทพฺยาหฺลวงคนัคาก เจ์ากํป์งอาดตานสยงหาวบํก์ว อนัวาฮากเมีองนีมีฝ์นเปนั

ลานที่ ๒๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ฮาก สุเฮิย คนัวาฝ์นบํล์งอฺยาดยฺอฺยเมีองบานมุนกะจวนอนัวาแกนเมีองนีแมนหฺลาวแหฺลมงาวหอกจีงแลว

บ. ๒ ยามเมิอเสีกตางบานชีงแทยาดเลัวอนัวาหุเมิองแมนเทวะดาเจ์าเขัดยามเ

บ. ๓ มิอเปนัเหัดฮอนเข์าฮุกอนเฮ์าอนัวาตาเมีองไดหฺมํโหนคีวสยงเข์านนันกัปาดฮุ

บ. ๔ เหดัแจงชุอนั ๆ วาฝาเมิองไดคามเมบานนอก เข์านนัเปนัผุกงับังไวขอบเมีอง อนัวาเขีอนเมิองได

ลานที่ ๒๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ แกวสามปะกานเปนัทีเพีงคืวาแมนพะเจ์าพะทำแหงพะสังอนัวาไจเมิองไดลุกสาวพฺยาไหฺยนางจ

บ. ๒ กัมีลุกเต์าเปนัเชีอสืบสายอนัวาพฺยาแดัดไดพฺยาหฺลวงเสีวฺยลาสยามเมีอ

บ. ๓ บอกวยกบานกานอฺยาวไพเมีองอนันีคองปะถมเถาบุฮานสอนสังสุจ์งจำ

บ. ๔ จืไวเมีอหฺนาอฺยาลืมคนัวาเจ์ากฺลาวตานฮีดฮอมคองสนัฝุงเสนาจืจำคำไว II บดันีปงัเกิดแลงได

ลานที่ ๒๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ขวบเจดัปีเฮ์าจกัถามนาโคนากหฺลวงไนนำอนัวาพฺยานากนันจบัเพัดท์งลีดทีแทแล

บ. ๒ วเข์าจกัทำสนัไดกํหากเปนัสนันนัเข์ากํยังเอ์าแกวเงินคำ

บ. ๓ มาสวายเฮ์านีกุจกัไปถยวถองถามแทเหัดฝ์นคอมวาจ

บ. ๔ าละจาแลวพุทอนชะเดัดดวนบากํเลิยขึนแกวจกัแผวเผันไปจกัไปผานนำ

ลานที่ ๒๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ สะหฺมุมหลวงไหฺยวังหฺลวง เปนัเพิอเตโชจกับํไหฺลแปวนำ เลิยลวงเข์าเมิองนากนาโค พุนเยิเข์า

บ. ๒ กํเหนัพุทอนขาบทุนทงัอฺยานนากกํทุนถวายไหวพุทอนมาฮอดสงั

บ. ๓ นีลืวาเปน้เหดัฮอนกานเจ์าเยืองไดเมีอนนัลาชาเจ์าพฺยาหฺลวงคนัคาก

บ. ๔ ไขพากตานสยงหาวบํก์ว II บดันีเฮ์ากํเคิองไจดวยวุดทะฝ์นเขินขาดจงีแลว เฮ์าจีงมาฮอดเค์าถาม

ลานที่ ๒๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แทบํฝ์นไผหากยงัยอมฮุอนัทีฝ์นต์กชืวามาพายบ์นแตเทิงเมีองฟานาโคเคียเมิอฟาหาแถนฮุเห

บ. ๒ ดัฝ์นตีคันวาหากยังยอมฮุแถลงถฺอฺยอฺยาบังเมีอนนันากกลาวตานแถฺลงบอก

บ. ๓ พุทอนอนัวาจอมห์วไปอ์งดฺยวบํควนนาเจ์าขาจกัเล์าพากพืนหฺมายบอก

บ. ๔ พุทอน อนัช์นละทาบํฝ์นมีแท ทันทียอดเข์าเสฺมันอนัอฺยุจงีแลวบ์วละพนัแวดลอมละวัง

ลานที่ ๒๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ออมดังดยว อนัวาเข์าเสฺมันนนั ลำสุงสุดยอด แปดัหฺมืนสีพนัโยดแท เปนัดามแตสุงดฺอฺยสนัตะบว

บ. ๒ ลพนันนัยังสุงพยงถองลำดบัล์งชุถานเหฺมิอนดามลุกแคนบ์วละพนันึ

บ. ๓ งนนัสุงถองเข์าเสฺมันทีนนัเมีองพฺยาแถนอฺยุเสีวฺยส์มสางคนัวาเมีอฮอดฟ

บ. ๔ าขํดอมนำบํ แถนบํมีขีนสังหากจกัป์งล์งไห ยงัมีแทสะคุงคาอนันึงแถนกํเปนัผุเค์าชะหงวน

ลานที่ ๒๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ หฺลีนชวงเฮิอ ยามเมิอฮวน ๆ ฟาปีไหฺมเดีอนห์ก นากเมิอเถีงแถนกฺลาวขํดอมนำพฺยาแถนเจ์าบํมิขีน

บ. ๒ พฺยานากไหนากหฺลีนตีนำแกวงหางส์น ๆ พอมพึงคฺนาพฺยานากตีฟาดนำ

บ. ๓ สาหงวนหฺลินเพิอนกนัสะไหฺยกวางฮยกชืคุงคากํจงีเพพังล์งชุคนัเปนักอน

บ. ๔ ไนเมิอล์มแขงกาคืค์มมีดขุด กํเล์าเลิยหอมอุมยํถีมไสเสฺมันกอนนำคางฟาดลยมเข์าเสัฺมน

ลานที่ ๓๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ กํหากเคัง ๆ ดังแตกกะจวนทะลายฟ์ง กํจงีต์กล์งฟ์งทํละนีไนโลกเฮ์านีค์นจงีเอินเปนันำหาฝ์น

บ. ๒ อนัวาฟานนัยังตางนีทานยังวาเทวะดานางนฺอฺยเมกัคะลาลีดทีกายามเมีอ

บ. ๓ ฮวง ๆ ฟาปีไหฺมตงัมานางจงียีนดีช์มชืนสะหงวนคำหฺลีนนางจงีอฺยอนหฺนวฺย

บ. ๔ แกวลุกปะเสีดผฺลยงไป นำหาฝ์นแสงเหฺลิอม ยงัมีพฺยายกัผุอาค์มจ์บเพดัทะนุนนั มนักํยํปืน

ลานที่ ๓๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ทองแกวงยีงเอ์าแกวปืนบํถองถืกแกวนางนฺอฺยเมักคะลาสังเลิยลวดชอดผันล์งมาผา เผฺลยงลำ

น. ๒ ไมแตนนัมะนุดสาเชิอฝุงค์นไนโลกเฮ์านีฮยกวาฟาผาไมมีแททยงจึงเ

บ. ๓ จ์าเฮิยคนัวาพฺยานากตานเว์าเหดัคองฝ์นดังนนัลาชาพะโจดถามหาขํ

บ. ๔ เปนัสังแทวนัสาฝ์นบํฮำแผนดีนนี นากบํมีชืนไดลฺอฺยหฺลายดงันนัลื เมิอนนัพฺยานากตานหฺมาย

ลานที่ ๓๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ บอกพุทอน II บดันีพฺยาแถนกนับํไหลฺอฺยล์งหฺลีน แมนวาฝุงนากพอมขึนหฺนยวหฺลายทีกํดีพฺยาแ

บ. ๒ ถนเลียคยดฟุนจาขา เมีอนนัพะกาวตานถามนากสองทีเปนัสังแถน

บ. ๓ จีงมาหวงไวเมีอนนันากกาวตานหฺมายบอกตามมีแถนกํมีไจข์มแก

บ. ๔ พะอวนจอมเจ์า แถนวาส์มพานเจ์าพุทอนแขงข์มจีงแลวมะนุดไนโลกลำทังคายสวฺยไฮแถน

ลานที่ ๓๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ กํวีตกัดวฺยพุทอนสุกลืน กํจิงหวงหามนำฟาบํไหล์ง คอมวานากกฺลาวแลวพะบาดลีงเหนักํจีงถามนาโค

บ. ๒ นาคีทีทางทนัเค์าเมีองแถนพุนห์นทางยังฮอดลืบํนากกฺลาวตานทางขึนบํห

บ. ๓ อนมีพะเฮิยอฺยยววาจ์บเพดัพยงไปเทิงอากาสบํฮุอนัวาทางไตพืนทยวขึ้นบํหอน

บ. ๔ มีพะเฮิยจกัท์งจกัแกวผนัไปยังฮอดลืบํนากวาฮอดแดเจ์าพะอ์งนนัผุดยวไผจกัมาปุนแพพฺยาแถน

ลานที่ ๓๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ นนับํมีแลวแถนจ์บเพดัพยงคำฮุสาดทะสีนคนัวานากกฺลาวเว์าฮุเหัดทางไกพุทอนท์งคำคึด

บ. ๒ อฺยุสฺลึงคฺนีงฮุพะจีงป์งคำไหนาโคพฺยานากสุจ์งแปงห์นทางกํหีนคุนขึนพํไห

บ. ๓ สุงพยงพืนจอมเข์าแถนอฺยุนนัเทินกํจกันำหฺมุชางพ์นขึ้นผาบเลัวเฮ์าจกัเตี

บ. ๔ นปาวพอมพฺยาปวกทังหฺลาย ไหเข์ามาพฺลนัตีเปืองชฺอฺยเฮ์าคุนขึ้น เมีอนนันาโคเจ์าโดฺยคำพะบาสพะ

ลานที่ ๓๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ฮีบท์งก์งจกัตาวคืนเมีอบานเมิอนนัก์งจกัแกวผนัคืนโดฺยฮีบฮอดฝงั

บ. ๒ นำเช์ายังหฺลีงชนัพะจีงบายเอ์าคอนมาตีจุมปวกแตชะนำเฟีอนขึนท์วดีนเมีอ

บ. ๓ นนัพฺยาปวกอฺยานฟาวออกมาเปีองหฺลายพ์นมาโกดแสนเหฺลีอล์นเข์ากํทุน

บ. ๔ ชุลีไหวพฺยาแถนคนัคา เปนัเหดัฮอนกานเจ์าเยีองได พะเฮียเมีอนนัพุทอนเตีนปาวพ์นพฺยาปวก

ลานที่ ๓๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ II บดันีเหัดวาแลงเมิองบานขาดฝ์น สุจ์งเอ์ากนัพอมคุนทางดอมนากพายพุน แทบทีไกแสฺมันพุ

บ. ๒ นขอกดฺอฺยยานานแทเฮัวพฺลนัคุนฮีบไหถีบขึนเถีงฟาฮอดแถนเฮ์าจกัยํพ์น

บ. ๓ ขึนเลัวแถนมีอฺยอนสุเฮียไหแถนสวฺยนำฟาเมิองบานชุมเอฺยันแตนนัพฺยาปวก

บ. ๔ พอมโดฺยอาดยามีเข์ากํเอ์ากนัไปกํคุนมิชายาบ ๆ พอมคฺนาปวกในชุมพุย์น ๆ หลายบํอาดสังขฺยาได

ลานที่ ๓๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แตนนั พุมีไทชะเดัดคืนโดฺยฮีบ เถีงทีผาสาดกวางเช์ายังคอง เมีอนนัหืน ๆ พอมพฺยานากไนสมุดดุเหฺลือหฺลาย

บ. ๒ บํอาสสังขฺยาไดเข์ากํผนัผฺยองอุมพุดฺอฺยหฺลายหฺนวฺยตีดตํตังกนัขึนกํสุงปวกกํข์นดีน

บ. ๓ ขึนถ์มทางนำนากดุแกนหฺมันเหฺมีอนพยงดงัพุนบัแตแปงทางไดสามปีทดั

บ. ๔ ทยง กํจีงพยงจอมดฺอฺยฮอดเมีองแถนพุน คอมวาบํละบวนแลว ทงัหฺลายชะเดัดพาก นากกํมาขาบ

ลานที่ ๓๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ไหว ทุนเจ์าบอกแถฺลง เมีอนนัพุมีเจ์าพฺยาหฺลวงคนัคาก เจ์ากํฮับพากตานยํยองวาดีเมีอนนังง ๆ คอง

น. ๒ พฺยาหฺลวงเตีนปาวจดับาวพอมพ์นตืฮีบพฺลนัสนัๆ ไชไหถีบอาชะไนย์น ๆ ไปชุ

บ. ๓ พฺยายาชาส์มปะหฺมานไดเจดัวนัมาฮอดทุกพำพอมยาชาชุพยาหืน ๆ พอม

บ. ๔ พ์นมากเหฺลีอหฺลาย เข์ากํนองพ์นมาดังชายไหลแลง เจดัหฺมืนพอมปายสีพนัพฺยา ไนชุมพุหาก

ลานที่ ๓๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ มาดุถวนไผบํขดัแขงไดโดฺยเปิองพุวะนาสมาฮอดเจ์าจอมไทคนัคากคำอนัจกัสังขฺยาไดพนแพนมี

บ. ๒ มากนบัอานไดแสนตืตีวอกัโขนับแตกุนชะโลชางพายสานแสนโกดมามาก

บ. ๓ ล์นสามตืแปดัอกัโขชะเพีอกพอมเตัมแผนทํละนีอืทืมามืดม์วมีม์วชะ

บ. ๔ พีอกชาง สานเผีอกสดัทนั แปดัหฺมืนสีพนัต์วเคีองคำดาหาง พ์นละห์นมา ลาวังแฮงขาวเผีอก

ลานที่ ๓๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ผันเผันเตนัดังล์มนบัอานไดแปดัหฺมืนสีพนัต์วเฮีองงามคืเคืองคำดาหางคันวาโฮมไพ พอมหา

บ. ๒ โยกยามดีเถีงเมีอยามอุดทังลาชาพะยอดเมีองย์วละยายพะกํเอานางแกว

บ. ๓ อุดอนไปพางขึนเหฺนิอหลังสานฮวมบาไทาวฟงัยีนคืน ๆ กองเสับซะบดั

บ. ๔ ไชพุนเยีย์น ๆ ยวงฮ์มขาวกางกังลีงเหันพาบ ๆ เหฺลีอมปะคืขาวไปกอนพุนเยีนาคาไปพายบ์นบอกทาง

ลานที่ ๓๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ทนัเค์าเมิอนนัพฺยาคุดพอมทงัสังไปกอนทะยานปอมล์มกอนบาบุนกวางบีนบ์นพอมพึงคฺนาน์กปา

บ. ๒ กัไปเข์ากํบีน์แวดลอมพฺยาเจ์าคุดหฺลวงฝุงหฺมุฮายเผีงตํแตนเหฺลีองกํไปนนัเข์า

บ. ๓ กํขนัอาสากอนบาบุนกวางอืทืพอมบีนบ์นม์วมืดคืน ๆ กองควงฟาฟงัเฟีอ

บ. ๔ นบีนสอดแสว คฺนามอดห์วสีนกํไปเข์ากํขนัอาสาชุต์วมีอฺยานฝุงหมุจังไฮฮายเสิอเหฺลีองเสีอ

ลานที่ ๓๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ โคงกํไปคุมมุมหฺมีหฺมุเหฺมิเหันอ์มทังหฺมุเหฺมันคํกานกังลีงกํไปซะนีโตนขวางค

บ. ๒ วางไปนำไมอาสาพอมทุกต์วมีอฺยอนเติะปากฮองสยงหาวแล

บ. ๓ นไปเมีอนนัเสิน ๆ ยายพ์นหฺลายยายยางค์นคงัล์นทางกวางคงัละวั

บ. ๔ งฟงัยีนคืน ๆ กองสฺยงเสับน์นตีพุนเยิะควน ๆ นนัคืนเคังคุงฟาฝุงหฺมุเจ์าพฺยานากค์นดี

ลานที่ ๓๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ถืทะนุทองแหพะอ์งขวาชายลีงเหันหืน ๆ พอมพฺยาไหฺยเมีองพุนเยิะเข์ากํท์งพฺยา

บ. ๒ สานแหพะอ์งหฺลังหฺนาพะผํอฺยฺยมเดัยละดาดโยทาพุนเยิะม์นท์

บ. ๓ นคับแผนดีนดาฟนืฝุงหฺมุนำหลังนนัพึงคฺนาก์บขฺยดฝุงหฺมุบีนผาน

บ. ๔ ฟา พฺยาเจ์าคุดทอง ฝุงหฺมุหดัชะดีลีงพอมพึงคฺณาแงวถาว กํไป กาแลฮุงคฺณากีกางแซว

ลานที่ ๓๗ หน้าที่ ๑

น. ๑ ฝูงหฺมุนำปายไมย์นลีงคุณาคางกํไปหางกานพอมเหันเหฺมันหฺมุชะนีเสีอโคงขยวคฺนาหมีเหฺมียปากํ

บ. ๒ ไปเขากํนำไตพืนดุเฮีออฺยุหฺลังม์นท์นกุมนำตีนพุวะนาสหฺมุนนัไหฮ

บ. ๓ ม์กวางกางกงัมืดม์วทันทีแสนถนัชางงาขาวเดฺัยละดาสยาบ ๆ พอม

บ. ๔ กางกงัฮ์มพยง เข์ากํอาสาพอมขนัตางพุวะนาส ตานตํชางแถนฟ้าบํก์วชะเพีอกชางขาว

ลานที่ ๓๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เผอกทังมวนกํหากเปนัเสนาแหพะอ์งเฟินฟืนทันทีฮ์ง ๆ เหฺลีอมเจดัปะกานแกวกุอนั

บ. ๒ นนัผาสาดตังหฺลังชางแหงพะอ์งกบัทงัอุดอนแกวกนัละยาทฺยมพางส

บ. ๓ องแจมเจ์าท์งชางฮวมกนัทนัทีชะพุพอมดามหอกคํคำทวายยองขาว

น. ๔ แหพะอ์งไปหฺนา ฝูงหฺมุค์นเชังชนั ๆ ขาลายขยดตะปาด เข์านนัเปนัเลกันฺอฺย ค์นชันแนบไนทนั

ลานที่ ๓๘ หน้าที่ ๑

น. ๑ ทีย์น ๆ ยายปะคือไชไปกอน งามชะลายทังเอเคิองขาว อนัวาพฺยานากเจ์าอันอฺยุไนสฺมุดกํไปนีมีด

บ. ๒ เปนัสันค์นแหพะอ์งห์วหนาอนัวาปดีตาไทมาดาพํแมพะอ์งนนัส

บ. ๓ องเถ์ายังอฺยุบานปุนปองนังเมีองเมีอนนัพุทอนทาวสะเดดัไปโดฺยดว

บ. ๔ นเถีงทีเค์าทางขึนฮอดพุพะกํไหหฺมุชางมาขึนเนีองนองแชัว ๆ ค์นชืนช์มปนีขึน II บดันีเฮ์า

ลานที่ ๓๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ จกัเหันเมิองฟาพฺยาแถนเสีวฺยอฺยุ จีงแลว ขํไหมีโชกแพเทมางหฺมุแถน เฮ์าจกัเอ์านางฟาเปนัเมัฺยส์

บ. ๒ มเสับจีงแลวยุทางก์วสาวฟาอีมกํไจเพีนกํผาก์ดแทสาวสวนังามยี

บ. ๓ งคีงออนอวนปานฝายดีดผงเฮ์าจกัช์มจุบแกมจนัทะแจมเสฺนหายุทางช์ม

บ. ๔ เสฺนหายอดนางกนัละยาแกวอนันีโยทาตานจากนัเว์าพากทุกปากเว์าสะหงวนหฺลีนโกกความ

ลานที่ ๓๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ พํเมีอไหลหุลามขึน เมีอพุสุดผํ เถีงทีสุงแปบฟาลีงอฺยยมควันคิว เมีอนนัพะบาดเจ์าคฺอฺยผํหฺลยวล์งเห

บ. ๒ นัชุมพุทีปเฮ์าดุนฺอฺยพะกํลีงแลกำสฺมุดหฺลวงแสนยานยาบ ๆ เหฺลีอมแสงแกว

บ. ๓ สองขฺยวลีงเหันบ์วละพนัชองเปนัถันเดัยละดาษพุนเยีวยนแวดออมเสฺมัน

บ. ๔ ตังอฺยุกางฝุงไพพอมทุกหฺมุโยทาเข์ากํคฺอฺยตาล์งชุค์นลีงอฺยยมเขากํแชว ๆ ทวงนนัเนีองสยงสฺนนัมีแม

ลานที่ ๓๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ นำทังหาแงอะโนม นำกํไหฺลหฺลามออมเข์าเสฺมันสามฮอบแลวจีงแตกออกเปนัแมนำทังหาหว

บ. ๒ างดฺอฺยเมีอนนัหฺลายวนัไดหฺลายคืนมาฮอด มาสืบมืปะหฺมานไดสีเดือนกํเล์าสุง

บ. ๓ ผอกพ์นบํเหนัทีบชุมพุคฺอฺยล์งเปนับ์ดมืดม์วมีม์วแลวเล์าเถีงถีบฟ้าเมกั

บ. ๔ ออมหฺนาวเอฺยนั คฺอฺยล์งสุดช์วตาขยวสีว นบัแตเดินดุงดนัขึนสุเมีองแถนนาน ๓ ปีกํจีงถองเถีงไท

ลานที่ ๔๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เมีอนนั พุมีไทเถีงเมีองแถนไหฺย พะกํบอกไห้คุดนากพอมแปงตังกํวยง เมีอนนัคุดนากพอมโดฺยอา

บ. ๒ ดพุมีเข์ากํนีละมีดเปนัวยงหีนกํก์มเลียแลวมีทังคุเลักลอมตีนวยงปะชีดฮอ

บ. ๓ บหีนแกนกาเปนัตายกำแพงนากกํนีละมีดตังโฮงไหฺยมุงคำทางยาวพํหฺมืนวา

บ. ๔ พันฮฺอฺยบํละบวนแลวพุมีเช์าจอดแกเคืองชางฮยงฮานยางเชิงพะกํลิลายายเมิอโฮงเถิงแทนสีแจมเจ์านาง

ลานที่ ๔๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แกวนังแฝงดิแกยาบ ๆ เหฺลือมทุกหฺมุมุนตี เสนาเนิองแหพะอ์งขาวซาย คืน ๆ กองสยงเสบันนตีอํละควน

บ. ๒ นันคืนเค้งคุงฟา เมิอนนั พะกํเตินเข์าไหยิงชะบุนำมอกไหฺย สยงสฺนันเท์าเมิองกวางแหง

บ. ๓ แถนเมิอนันพฺยาแถนทวงไผยีงนำมอกไหฺยฮฺอฺยวาเสิกไหฺยเข์าเมิองบานแหงเฮ์าแลวลืเข์า

บ. ๔ กัแชว ๆ ทวงทังเมิองฟาวฟงัแถนจิงไชถิบมาไปอฺยยมลำดุยาบ ๆ เตันมาแลนสน ๆ เข์ากํไปเถิงถองเบิงเหันวยง

ลานที่ ๔๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เข์ากํเหันหฺลายล์นเตัมนาท์งไหฺย ชางคืนเค์าทังมา................ถามดุหาเหดัสุนีลุกปะ

บ. ๒ เทดัดาวชนัชืชุมพุพุนแลวมาถองเถีงตํเลัวแถนเจ์าเมิอนนัทุตากำพฺยา

บ. ๓ แถนถามถี อนัวาผุแหงเหง์าสุนนัชืไดเมีอนนัพ์นหานเจ์าจอมเมีอ

บ. ๔ งคนัคากตาน กฺลาวตานสยงหาวบอกกอน ชืวาลาชาไทพฺยาหฺลวงคนัคากจึงแลวจกักะ

ลานที่ ๔๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แผนแผวไชโยแพหฺมุแถน เมีอนนัทุตากำพฺยาแถนถามทีสุหากมาคยดไหตุแทเยีอง

บ. ๒ ไดสุหากเน์าอฺยุหองห์นทีชุมพุทีพุนสังหากเลัวแหงตุพายพีเ

บ. ๓ เมีอนนัโยทากำพะอ์งหฺลวงคนัคากบอกเหัดไหฮุฮางคำผีดสุหาก

บ. ๔ ปะบุฮานบํนำคำเถ์ายามเมิอบุบเพพุนพฺยา...............นำฟาล์งไหชุปี II บดันี

ลานที่ ๔๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ มาไหแลงไดขวบเจดัปีหฺนีแลวตุจีงมาเถีงสุแปเพเมิองบานอนัวาเปนั

บ. ๒ แถนัแทคองบุฮานสงับํจืจำนนั II บดันีตุจกัฟนัแปมางเมีอง

บ. ๓ บานแหงสุเมีอนนัทุตากำพฺยาแถนกุมคยดเข์ากํเลียตอบถฺอฺย

บ. ๔ คำแมงส์งสยงตุหากเน์าอฺยุฟาท์ดชะลาสตามทำบํไดเปนัทาสาแตงฝ์นสุแทอาง

ลานที่ ๔๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ วาสุดีแทช์นพายตุกอนอฺยาไดชาวนัหฺนาจีงกุมคอมวาทุตาตอบถฺอฺยมาแลนพฺลนัคืน

บ. ๒ นำทางเถีงฮอดแถนถยงถฺอฺยอนัวาท์ม ๆ ฟนืกางนายีงนำมอกห

บ. ๓ ากแมนเจ์าลุมฟาเมีองลานทีค์นพะเฮิยชืวาลาชาไทพฺยาหฺลวงค

บ. ๔ นัคากจกักะแผนแผวไชโยแพหฺมุแถนวาอนัเข์ากํข์มคยดไหพะบาสอ์งแถันกํ

ลานที่ ๔๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เพีอชาวชุมพุหางฝ์นเขินแลงบัดนีเข์ากํยํพ์นขึนมาเลัวพะลาดจงีแลวผดัผาบมาง

บ. ๒ เมีองบานมุนทะลายวาอนัแถนกํฟงัพากถฺอฺยขามะหาดทุตาพะกํ

บ. ๓ กำมืตีพาดหฺมอนพุนฮายบัดนีกํจกัไปเลัวทาวลาชาคนัคากจงีแ

บ. ๔ ลวสงัมาดุงายแทงานพ์นบํอยำคูค์นคูไหฺยแทตามเหดัส์มพานมาฮาวทำผวนผดีโอด สะ

ลานที่ ๔๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ หาวโงงแงนลืวาหากท์งลีดทีลำไนก์งชุมพุทีบจีงลื สงับต์กแตงไหเปนันำหาฝ์นนีเด

บ. ๒ เฮ์ากํเปนัไหฺยแทเสิวฺยลาดตามคองบํไดเปนัทาสาแตงฝ์นเข์านันโอ

บ. ๓ ดวากะดัดแทปนีพุมาสุกุนีกุจกัฟนัแปมางบายถีมกืงล์งคอมวาแลว

บ. ๔ คองปาวตีเติน ส์น ๆ ทันเสนาฮีบโฮมยาชา เมิอนันแถนเลิงพอมแถนลํแถนหฺลํ กํมาคืน ๆ พ

ลานที่ ๔๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ อมพ์นตืตีวอกัไข ชะเพิอกชางงาขาวเดฺัยะดาส พุนเยิอะ ชะไนแสนโกดกืกองล์นชะพุ อม

บ. ๒ เตินแตงเด์าดาฝุงหฺมุไทผาลาหอกกยงหฺลายตืฝุงหมุสีฮ์งพอมชะบุหฺลวงเ

บ. ๓ คังคืนฝุงหฺมุไทหฺนาจางทะนุแกวสาดตสีนมาพำพอมฝุงหฺมุชาวแถ

บ. ๔ น เข์ากํมาเปิองเฮวฮิบโฮมมีชา อนัวาไทชาวกำชุมพูเมิองลุม พายพุนเขากาวกาดาหางวาชิ

ลานที่ ๔๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ช์นเฮ์าบํมีห์นอฺยานชาวค์นเมิองลุมตังบํเหนงึดงํสงัแททํไยอฺยยววาอีนอยุฟาล์งโฝดชุเข์าบํฮุตา

บ. ๒ มแตค์นชุมพุบํมีก์วอฺยุดอฺยานคนัวาฮ์มพ์นแลวพฺยาแถนหาโยกเถีงเขัด

บ. ๓ ยามะหาไชกํจีงไปจีงแทผํดุขดัตะลืกฟาถืกหฺนวฺยมังคะละหฺมํโหนทวฺยแมน

บ. ๔ พะอ์งจีงแท II บดันี ขดัตะลืกฟาถืกหฺนวฺยมหาไชแทแลวดีแตช์นห์วทีเทิอลุนเข์าแพอฺยาไดด์น

ลานที่ ๔๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ช์นหฺลายบํมีไชแลว ดีแกช์นแตเค์าเฮ์าแพเพินลืพะเฮิยอนัวาไหดีแทยังอฺยุวนัลุนกอน เทินหา

บ. ๒ กจกัมีไชแขงข์มไปเข์าอยานพะกํแพ ๆ ตานสุลาพาดวนลืจกัอ์ดอฺยุไดกาน

บ. ๓ ฮอนดังไฟบํไชคองอนัชาเอฺยนัไจอฺยุดอฺยุทานเฮิยเหัดวาเสีกไหฺยเข์าจ์นไกยา

บ. ๔ ดเมิองทานเฮิย เข์าจกัมางเฮ์าเมีอวนัไดบํฮุควนเฮ์ายํพ์นไปตํเลัวดุทอนคอมวากฺลาวตานชะ

ลานที่ ๔๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เดดัจากพากจะละจา พุทอนท์งพายสานออกวยงย์กยาย ฟง์ยีนคืน ๆ กองชะบดัไชเตินปาวพุน

บ. ๒ เยิฝุงหฺมุเสเนัดพอมทงัคายแหแหนัลีงเหันไย ๆ เปีองปะคืปีวไปกอนพุน

บ. ๓ เยีฝุงหฺมุไทฮ์มพอมกางกังมืดม์วฟงัยีนง์ง ๆคองตฺอฺยตีเตินพุนเยีส์น ๆ พ

บ. ๔ ายออกปกัตุละวังกวางเนิองนันแสอาชะไนหืละแหนัชาด ๆ ชางชะทยนฮองคืนเคังลีงดุมาบ ๆ

ลานที่ ๔๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เหฺลีอมฟอนดาบลาคำพุนเยี ส์น ๆ ป์บแลนันำตีนชางพํเมีอเถีงท์งกวางคฺอฺยผํเหนัวยงพุน

บ. ๒ เยีพะกํเตีนโยทาแตงอฺยายขวาชายอันวาห์วขวาไหช์นขวาอฺยาอฺยอนกำปีก

บ. ๓ ชายช์นชายอฺยาห์นสุจ์งจ์นกนัเข์าผาลาลยนไขวชางสืบชางลยนถาน

บ. ๔ อฺยาห์น แมนวาเดฺัยละดาสล์นฝุงหฺมุทะนุทอง กํดี สุจ์งเอ์ากนัยีงอฺยาเช์ายามนฺอฺย แมนัวาอาฮ์ง

ลานที่ ๔๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พอมชะบุทองนำมอกไหฺย กํดีไหสุยดัแกงแกตำแหฺนนผาผฺลยง คอมวาผุผานผืนพฺยาไหฺย

บ. ๒ แถนหฺลวงอฺยายพ์นแพนอะเนกันองกองกาเมีอนนัอืทกำพฺยาหฺลวงคนัคา

บ. ๓ กเจ์ากํจำหฺมํโหนบอกยามไปหฺนายาบ ๆ แสไปกอนปะคืไชฝูงหฺมุไทเอ์ากาน

บ. ๔ ฮ์มขาวกางกัง ชะเลีอกชางขาเผิอกสัดทนั พุทอนท์งต์วกางไหฺยสุงพฺยาชาง เนิองนนัออมพุมีแ

ลานที่ ๔๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ สนโกดหฺลายสำชะสานต์นเฮิองา ทงัมวนพอมเปนักำลังแสนโกดแสนสำชางชะลอนลาย

บ. ๒ เฮิองานากนนัโยทากำลาชาพะคนัคากเข์ากํนีละมีดไหเปนัชางโกดกืเมีอ

บ. ๓ นนันาคาเจ์ายีงทะนุผายออกฝุงหฺมุบีนผานฟาพยาเจ์าคุดทองส์น ๆ

บ. ๔ พอมพึงคนาแฮงถาวฝูงหฺมุกาแลฮุงฝุงเผีงตํแตนนอกนนัอืทืพอมหฺมีเหฺมียเสีอโคง

ลานที่ ๔๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ สยงบีบฮองทงัอาวคืนเคังนอกนนัส์น ๆ เตนัคฺนาเหฺนัหางกานคืน ๆ เค์าคฺนาเนิอโคงลี งอนั

บ. ๒ ทีสุดพายชฺอฺยพึงคฺนาก์บขยดสยงคืนเค์าเท์าฮองมีนนัเมีอนนัอ์งกะสัด

บ. ๓ ไทลาชาพะคนัคากบอกไหก์บขยดฮองโตนเตันคาบเลัวเมีอนนัหืน ๆ พ

บ. ๔ อม ฝุงขยดคฺนาก์บ เข์ากํเลียแลนเตันเฟิอนฟืนแผนดีน เมิอนนัพฺยาจนัเจ์าก์บหฺลวงอวนกอ

ลานที่ ๔๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ นพฺยาแสนอึงเพ์าติคองปาวพ์น อนัวาค์นเชังชนัขาลายขยดตะปาสข์บแขวฮองไนบงักาว

บ. ๒ หานบํอาดคนันะนาไดเหฺลิอหฺลายคบัท์งม์วมืดเข์าสยงฮองคืนเคังเมีอ

บ. ๓ นนัแถนเลีงพอมแถนหฺลวงแถนหฺลํอนันีสดัแตไตลุมฟามาพอมซุ

บ. ๔ ต์วแทนํ เมีอนนัแถนกํฮวายม์นไหเปนังุเดฺัยละดาสเพีนพึงคํแลนนำเข์ากํเพีนคํขึนหฺลยว

ลานที่ ๔๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ หาก์บขยด เลียเล์าสับตอดไดกืนเข์าฟงัเฟิอน แตนนัก์บขยดอฺยาน ป์บพายพังคืนกํเพีอ เห

บ. ๒ นังุหฺลายคาบกืนดาสยงแดนแตพฺยาแถนฮายฮวายม์นไหงุไลกินนนั

บ. ๓ ดยวนีงุจีงไดคุนนัสืบมาเมีอนนัลาชาไทพฺยาหฺลวงพะคนัคากพะกํ

บ. ๔ บอกหฺมุฮุง คฺนาแฮงหฺมุกา สุจ์งไปยาชาสับตอดกีนงุ พุนเหฺนีเข์ากํบีนบ์นไปมืดม์วทังคายเถิง

ลานที่ ๔๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ทีงุแถนพุนเลียกุมสับตอดยาบ ๆ พอมคฺนาแฮงหฺมุแหลวดำปังปีคฺนากาแฮงถาวเข์ากํสับตอดไดกิ

บ. ๒ นไสแหงงุแดนแตกาแลฮุงกีนงุอุบบาสปางนนัดยวนีฮุงแลแฮงจีงได้

บ. ๓ คุนนัสืบมาเมีอนนัพฺยาแถนเจ์าลีงเหันดุหฺลากพะกํจบเพดัพอมคำฮุสาด

บ. ๔ ตะสีน พะจีงฮวายม์นไหเปนัหฺมาต์วไหฺย ยาบ ๆ เตันทงัคายเหัาหอนเมีอนนัหฺมาคะ โยงเตนัคาบคํ

ลานที่ ๔๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แฮงแกวง บางพองข์บคาบไดทังแฮงหฺมุกา เมีอนนัฝุงหฺมุแฮงกาพายพงัคืนเข์ากํเหนัหฺมาหลายคาบ

บ. ๒ กีนดาสยงเมีอนนัลาชาไทพุมีคนัคากพะกํจำหฺมุเหนักานพอมคฺนาเนิอ

บ. ๓ คางลีงสุจ์งไปยาชาข์บตํเลัวหฺมาพุนเนี เขากํโดฺยลาชาฮีบพฺลนัโตนเตนั

บ. ๔ เมีอนนัส์น ๆ พอม พึงคฺนาลีงคาง หางกานพอมเหันอ์มหฺมุชะนี เขากํอืทืเข์าหาหฺมาแถน

ลานที่ ๕๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ไหฺยท์ม ๆ เตนั แผนนาผ์งก์ว เหันฝนัเข์าทะยานคาบหางหฺมา หฺมาคะโยงสบัคาบคํ เหันทืนตีนเ

บ. ๒ หนัถีบทำตาหฺมาบอดกํมีฝุงหฺมุเหันกานเข์าข์บก์นแหงหมาฝุงหฺบุลีงกัง

บ. ๓ อฺยานคฺอฺยไกป์บพายบางพองขึนต์นไมคฺอฺยอฺยยมเบีงหฺมาเมีอนนัหฺมาลวดแพ

บ. ๔ ฝุงหฺมุลีงกังท์ม ๆ ปบแลนคืนทังฟาวแดนแตหฺมาแถนไลลีงกังเหันพายปางนนัดยวนี หฺมา

ลานที่ ๕๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ จึงไดคุนนัสืบมา เมิอนนัเคิองไจเจ์าพฺยาหฺลวงคนัคาก พะกํบอกอาดไหเสีอพอมหฺมุหฺมีสุยาชา

บ. ๒ ไปเปิองแวนทยวข์บคาบคยวหฺมาพุนแหงแถนเมิอนนัเข์ากํโดยอาดเจ์าฮีบแ

บ. ๓ ลนส์น ๆ พึงคฺนาไปหฺมืนต์วเหฺลิอล์นเมีอนนัหืน ๆ พอมฝุงหมุคฺนาเสีอเสีอทงัหฺมีเ

บ. ๔ หีมยฮีบชิงกนัเข์าเถิงทีหฺมาแถนพุนเสีอคะโยงขบคาบดึงจีกทืนกืนเข์าฮอดพุงลางต์วเต้นแลัน

ลานที่ ๕๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ผาทนักาง คะโยงคะยนัเตันข์บแกหมุหมาแถนทืน เมิอนนัหฺมาแถนอฺยาน ป์บหฺนีพังพายเสิอปีบฮอง

บ. ๒ ทางก์นแลนนำเลียเล์าดบัหายสยงหฺมาแถนเสฺัยสวางมุดมอดมยนตาย

บ. ๓ สยงบํหฺลํแดนแตเสิอข์บสยงหฺมาแถนตายไขวปางนนัดยวนีเสิอจีงไดคุ

บ. ๔ นนัสืบมา เมิอนนัเคิองไจเจ์าพฺยาแถนเหนัหลากเหันหฺมุเสิอโคงเค์าหฺลายตืโกดกืเข์ากํ

ลานที่ ๕๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ยาบ ๆ เตันมาสุโยทา เมีอนัน พะกํฮวาย์มนเปนัตำชานกางกัง เมิอนันเสิอโคงเข์าไปไนถืก

บ. ๒ ตำชานนนัคืน ๆ กองสยงฮองอยุไนเมีอนนัแชว ๆ กำพฺยาแถนัฮองโหเข์ากํถื

บ. ๓ หอกงาวทวนออมไลแทงเมีอนันเสีอทาวล์มตายไขวขีนนองฝุงหฺมุเสิอเหฺมิย

บ. ๔ หฺมีแลนัคืนทังฟาว แดนัแต พฺยาแถนขา เอ์าเสีอถืกตำปางนนั คนจีงไดคุนนัสืบมา เมีอนนั

ลานที่ ๕๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เคีองไจเจ์าพยาหฺลวงคนัคาก พะกํจดัหฺมุเผีงจงัไฮฮายหฺมุแตัน สุจ์งยาไดชาบีนสอดเวหาไปข์

บ. ๒ บพ์นหฺมุแถนพายพุนเมีอนนัหืน ๆ พอมเผีงตํแตนัเหฺลีองเข์ากํบีนเว

บ. ๓ หาสอดไปเฟิอนฟืนเถีงทีพ์นแถนพุนอืทือฺยายท์วข์บหฺมุค์นแลชาง

บ. ๔ ทังมาแตกกะจวน บางพองถีมหอกงาวฟาวแลันชดัเสฺัย กํมี บางพองเม์าม์วปดัปายเสีย

ลานที่ ๕๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ โตนเตัน บางพองเตันโตนล์งนำทวน กํมี ลางพองผาจุมนำป์กลีอยุไน ชางมาฮองสฺยงสฺนนัเนีอง

บ. ๒ นนัเมีอนนัพฺยาต์กคะมะอฺยานไจฟาวฟงัเฟีอนเมีอนนัพะกํฮวายม์นไหเปนัไฟ

บ. ๓ ล์นลาบคืน ๆ เค์าควนกุมท์วเมีองเมีอนนัฝุงตํเผีงอฺยานสันบีนคืนท์ม ๆ ไฟ

บ. ๔ ไลนำควันกุม แดนแตไฟแถันไหฺมเปนัไฟจุดตํปางนัน ค์นจีงไดคุนนัสืบมา เมีอนนัไฟแถนกุม

ลานที่ ๕๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ มาจ์นฮอนเดีอด พะคนัคากเจ์าเลิยฟาวฟงัเฟีอน เมีอนนั คุดกํถฺยถ์มนำลาย เกิดเปนัฝ์นท

บ. ๒ ม์ ๆ ต์กหฺลังล์งนานเอีอนเมีอนนัดีนนองนำไฟแถันมุดมอดแฮงเกดเปนั

บ. ๓ แมนำไหฺลถวมถ์มแถนเมีอนนัแซว ๆ กำพ์นแถนไหฺลลองบางพองขึน

บ. ๔ งาไมทังอฺยานสนัสาย เมีอนนั แถันจีงยีงทะนุเปีองอาค์มไกวแกวงยีงบาดแมงชีชืคุด ทอง

ลานที่ ๕๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ปืนแสวงขึนเมีอบนเคังคืนคุดกํอาปากไวปืนเข์าฮีบกืนเมีอนนัปืนชอดก์นคุดออกเปันไฟ

บ. ๒ ไปลามเผ์าแหงพ์นแถนฮอนขีคุดต์กถืกชางฮองล์มทาวทังอฺยืนพ

บ. ๓ น์แถนนองกนัตายดังหีนกางแกงแถันจีงฮวายม์นขึนเปนัผามเหฺลกั

บ. ๔ แผนมุงหุมกงับังไวชุพายเมีอนนัแถนเลีงพอมแถันลํแถนหฺลํพะกํฮีบเป์าชางทังมาทย

ลานที่ ๕๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ วคืน เมีอนนั แค้นยีงเปีองทะนุทองเปนัแฮด ๆ กํปากฮอังไฟไหฺมลุกไป ลามไหฺมพ์นหฺลวงพะคนั

บ. ๒ คากมุดมอดมยนตายสยงจุมจ์มเมีอนนัเคีองไจเจ์าพะอ์งหฺลวงคันค

บ. ๓ ากพฺยานากกยวข์บไดฮีบกืนนากกํกืนออกก์นเปนัหฺนวฺยชะบุหฺลวงกฺอฺยแฮ

บ. ๔ ง ฟนัเบังไปดังฟืนถืกชางมาฝุงหฺมุพฺยาแถนกองกนัตายอะเนกันองเหฺลิอล์นแถนจีงฮวาย

ลานที่ ๕๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ม์นเป์าพ์นคืนสันเก์า เมิอนัน พะบาดเจ์าแถนฟาแกวงทะนุ พะกํยีงชะบุทองข์งเขัดจักะวาน

บ. ๒ เคัง ๆ ดังคืนคืคุงฟาปืนผนักยวเทิงบนอากาดปงัเกีดเปนัหอกงาวลงพื

บ. ๓ นสยบค์นเมีอนนัเคัง ๆ กำพฺยาหฺลวงคันคากตายลาวล์มลยนพอมพำกอ

บ. ๔ ง คุดจีงคึงปีกกงัเปนัแผนกะดานหีน เมีอนนัลาชาไทเวดสุวนัต์นไหฺยเจ์ากํฮวายม์นอฺยำเป์า

ลานที่ ๕๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ค์นคืนพอมเมีอนนัพฺยานากเจ์าเลิยถังล์มดังเปนัแปวลุกดังไฟขวานฟาท์ม

บ. ๒ ๆ ไหฺมพ์นแถนตายจุมชางแลมาแถนัลมอะเนกันองเมีอนนัแถน

บ. ๓ ฮวายม์นไหเปนัฝ์นแสนหาไฟนากมุดมอดสยงไปแลวอฺยุเอฺยนั

บ. ๔ แถนจีงฮวายม์นกังวยงหีนปะชีดฮอบแลวจีงเป์าชางมาพ์นตืลุกคืนเมิอนนัลาชา

ลานที่ ๕๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ไหพะอ์งหฺลวงคนัคาก พะบํชาไกวเปิองแกวงทะนุ พะกํยีงไปไหเปนัขวันฟาผาตำถืกตอง

บ. ๒ วยงแกวแหงแถนปืนเฮาะออมผนัผาวยังหีนเคัง ๆ ดังคืสยงฟาเมิอนนั

บ. ๓ ผาเมักลอมวยงหีนกะจดัแตกผ์งเผ์าไหมเสฺัยแลวเป์าเอฺยนัปืนชำท์ม ๆ

บ. ๔ เข์าหาพ์นแถนพายถืกชางมาพ์นล์มไขวขีนแลวเล์าผนัผฺยองกยวคืนมาแหฺลงเกา

ลานที่ ๕๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ พะบัาดเจ้าไจหาวชืนช์มเมีอนนัแถนผํอฺยยมม์นเป์าพ์นคืนผนัต์นเถีงขีพายไสเข์าแถน

บ. ๒ กํโจก ๆ ฮองหาพฺยาคนัคาก II บดันีเชีนพะมาตํชางกันทอนสวางกํไจ

บ. ๓ อนัอาค์มนีสองเสฺมิโสพากนัแลวบํลืนดามเสฺมิแททํกนัเมีอนนั

บ. ๔ ลาชาไทพะอ์งหลวงคนัคัากพะกํออกปากงำคีงกาว ๆ หานไผจกัมาอฺยุดอฺยานตีน

ลานที่ ๕๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ มืส์บโบกนนัเดมืหากมีหานีวบํมีอฺยานอฺยอนไผคอมวาพะกฺลาวแลวสะเ

บ. ๒ ดดัขีวคํพายสาน ๆ ไปตํแถนบํมีอฺยานเสนาพอมนำพะอ์งแหันแห

บ. ๓ บํฮุกีโกดตืเหฺลิอล์นตีวต์งเมีอนนัแถนแยกชางไสตํพุทอนสองแ

บ. ๔ ฮงฮ์บผาช์นชะทยนฮองชางตํชางแฮงหากคากนัแถนกํยํขํตีผาผฺลยงเปีองลำ

ลานที่ ๕๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ตำเชิดเจ์าพฺยาหฺลวงคนัคาก หฺมวกแตกพ์งนายทายแกวงขะเดนั เมีอนนัแปดหฺมืนพอมปาย

บ. ๒ สีพนัพฺยาฮ์มกนัช์นเผีอกสานแถนเจ์าเมีอนนัพะบาสเจ์าอฺยุดอฺยุบํมีไช

บ. ๓ ถฺอฺยพายสานมุบหฺลังคึงไวเมีอนนัแถนกํมีไชแพตีห์วพะคันคากเลียล

บ. ๔ วดสบัแยักชาง คืนตังแกวังขํ แขงบํหฺลายต์วแทมาช์นฮ์มฮํกุนีหฺลางจกัเสฺัยลาชาคอบขํ

ลานที่ ๕๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ กุแท โอดวาหานดีแทมาช์นสองเล์าดุทอน สงัมาถฺอฺยฮีบอฺยาน หฺนีฟาวทยวคืน นีเดมันห

บ. ๒ ากลืกุแทแถนหฺลวงจ์บเพัดจีงแลวไผผุตองตํหฺนากุแทหฺลางจกัตาย

บ. ๓ เมีอนนัลาชาไทพะอ์งหลวงคนัคากทฺวายมืคำดุห์วไคเหฺมีอนจุมคอง

บ. ๔ พะกํแขงไจตานจาแถนทงัสนัเทีอนีโชกทานแลวยาไดโอดสะหาวยงัจกัเหันมื

ลานที่ ๕๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ อืนแทวนัลุนทานจ์งเบิงดุทอนอนันีเคาะคาดกุไปมัวเหฺมิอนชีชําส์งปีคอมวาจาลาจา

บ. ๒ แลัวตาวนัต์กตำเอ์ากันพากชุกำไหฺลเข์าสุวยงแถนกํไหฺลพ์นเข์าไ

บ. ๓ นวยงหฺม์ดหฺมุหีนแกนกาตนัไวปองทวานคืน ๆ กองยิงหฺนวยชะบุหฺลวง

บ. ๔ เสนาแหนอฺยุยามตีคองพฺยาแถนเจ์าลีลาเถิงแทันสฺนมทังเทวีแวดละวังลยนชะลาย

ลานที่ ๕๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เมิอนันพุทอนทาวพะอ์งหฺลวงคนัคากพะกํไสสันชางฮยงอานจอดพายพะกํลีาขึนเมีอเ

บ. ๒ ทีงเถีงแทนสีแจมเจ์านางแกวอฺยุแผงพะกํฮวายม์นกนักะดานห์วอ

บ. ๓ นัไคคอมวาม์นถืกตองห์วเจ์าแรบงามแดนแตพุมีตองคันขํห์วไค

บ. ๔ ปางนนัห์วคนัคากจีงไดเยิองเค์าคุนันสืบมายังไคเปนัอํลํทนัทีกะดานห์วแทแลวกํ

ลานที่ ๕๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ จึงเปนัแนวนาม ชุต์วดยวนี เข์าหากเปนัว์งสาเชีอพุทอนปะหยนฮุป มีแลวเฮ์าถาลีงผํอฺยย

บ. ๒ มห์วนนัไคจีงแทแลวเมีอนนัผุานพืนพะคนัคากลาชาพะกํเตีนโย

บ. ๓ ทาชุค์นยังพอม II บดันีจกับอกไหคฺนามอดห์วสีนสุจ์งไปกินเสฺัยเคีอง

บ. ๔ เค์าแถันพุน สุจ์งกัดหฺมุคันขํชางพฺยาแถันทังหอก ฝุงหฺมุดามดาบงาวกินสยงอฺยาหลํกีน

ลานที่ ๕๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ทังสายทะนุหฺนานังปืนทุกสีงสุอฺยาชาดยวนีฮีบไปเมิอนนัหืน ๆ พอมคฺนามอดห์วสีน เข์ากํ

บ. ๒ พึงคฺนาไปทยวพฺลันมีชาเข์ากํอืทืเข์าไปไนวยงไหฺยกดัดาบดามขํชางเคีอง

บ. ๓ เค์าเข์ากํกินเสฺัยสยงทะนุสีนสายก์งฝุงดามีดพาคนัจามพอมหอกแหฺลม

บ. ๔ ฝุงหฺมุพ์นแถันพอมเอ์ากันหฺลบัอฺยุมอดกํยุทางคฺยวกัดแหนเคิองเค์าแดนแตมอดกดั

ลานที่ ๖๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ สยงของแถนทุกสีง ปางนนั ดยวนีมอดจีงไดคุนนัสืบมาแมนวาเหันเคีองไมสบัพะสีงของ

บ. ๒ เฮีอนกํดีเข์ากํพากนักดัชุต์วกีนสยงกํจีงไดนามมะกอนเชีอเข์ามาวา

บ. ๓ มอดจงีแลวเหันวาแถนมอดมยนปางนนัคอบเข์าคนัวาเข์ากดัสยงของ

บ. ๔ แถนทุกสีงเข์าจีงบีนสอดแสวคืนแลวคอบพะอ์ง II บดันีฝุงขาไปกีนสยงของแถนทุกสีง

ลานที่ ๖๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พะจีงลีงลำอฺยยม ยามเช์าเมีอวนัหนัทอน เมิอนนั พะบาดเจ์าฮบ์พากพฺอฺยจาดีทํขันอาสาแกกุต์ว

บ. ๒ กาดีแกสุลีเยดัขึนลยบขอบเข์าทองพุนเยีฮ์ง ๆ ไสสองมาเฮีองแจงเมีอน

บ. ๓ นัพุทอนทาวเตีนพ์นเฮัวฮีบสุอฺยาชาวนันีโชกมีนากจ์งมาคาบทายขีวฮ์ม

บ. ๔ เฮ์าพะอ์งหฺนิเทีน จีงจกัท์งคำลังผุกแถนเอ์าได ไหทานถืเอ์าบวงมุงคุนนกัคะบาดดิเนิดาถา

ลานที่ ๖๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ คองแถนแทเมีอช์น คนัวาเฮ์ากฺอฺยเปีองขํคำตีผาแถนนนั ทานอฺยาชาพฺลนัถีมไสคํชำพนักยวดึง

บ. ๒ แกเอ์าเนียาไดชาเปิองแทฮีบมืคอมวาเจ์ากฺลาวแลวชะเดดัออกผาน ๆ นาค

บ. ๓ าท์งฮ์มพะองถืทายอนัวาปาสาบวงของดีนกัคะบาดพฺยานากเจ์าถฺนอมไว

บ. ๔ บํวางเมีอนนัโยทาพอมนนัเนีองแหนแหทุกชุดานขวาชายเกีงกันดีแกเคัง ๆ กองชะบดัไชตี

ลานที่ ๖๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ปาวยาบ ๆ ฟอนปะคืดางดาบไชสน ๆ แสอาชะไนหืละแหนผยง ๆ ชางชะทยนฮองคืนเคังท์ม ๆ กอง

บ. ๒ เวหาอากาสชาด ๆ ชางหลายตืเฮีองาพะกํไหลพ์นเข์าจ์นวยงแถนไหฺยเมีอนนั

บ. ๓ แถนตืนทวงติคองฟังเฟีอน II บดันีเสีกไหฺยเข์าคับแพนทํละนิมาชุล์บตํเลัว

บ. ๔ นากวาง เมิอนนั แถนฟาดคองตีปาวง์ง ๆ เสนาเนีองอะเนกันองเหฺลิอล์นแตนนัแถนโยงยายอืทื

ลานที่ ๖๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ยายออกพะบาดตานโยงกฺอฺยส์งสยงมาเยิเจ์าลาชาคนัคากมาเทินกุหากเหนัแตกีเชีงผุคากคำ

บ. ๒ กุหากบํมีอฺยอนอฺยานทานทํไยยองนึงนนัสังฮาวมาหานตายตํกุพายพีกุ

บ. ๓ หากไหบาดคอนหฺมวกแตกเตัมห์วละกํยังไปโยมถวายทยนวาชีเลัวผอง

บ. ๔ มยนคอมวาแถนกฺลาวแลวชะเดดัขีวคํพายพะกํคึงขํคำแกวังเฟีอนฟายฟอน II บดันีกุจกั

ลานที่ ๖๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ทำแขงไหเอ์าห์วมานังสงัหากดุงายแทงานพน์บํอฺยำนีเดอนัแตไตลุมฟากุหอนก์วไผแ

บ. ๒ มันจักยํทังทํละนีบํกว์อฺยำอฺยานเมีอนนัผาน ๆ ชางพฺยาแถนไสออกฝุง

บ. ๓ หฺมุเสเนัดพอมพํตืแหพะอ์งฟงัยิน ๆ กองยีงหฺนวฺยชะบุหฺลวงสยงค์นน

บ. ๔ นัโหนนัฟีฟืน ฟงัยีนเนิองนนัแส อาชะไนหฺลายแกวง คืน ๆ ชางอะนนัตืตีวอักโข ฟงัยีนผฺยง ๆ

ลานที่ ๖๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ชางเดฺัยละดาสเตัมนา แถนักํไสพายหาตํพะอ์งทังเอีน มาเยิเจ์าพะอ์งหฺลวงคนัคากเทิอนีปะไป

บ. ๒ ไวสองเจ์าตํกนัไผอฺยามาช์นชางหฺลายพายสานสนัเกานนัเทีนแมนวา

บ. ๓ มีโชกแพเมีอหฺนากํบํลืเมิอนนัเข์ากํวะหวางไวสองพะบาดกุมกนั

บ. ๔ ฝุงหฺมุเสนาคฺอฺยเบีงดุสองกำ เมีอนนัสาน ๆ ชางคาอฺยุถุกนัไผบํห์นพํสะเกีงกนัคาจุง เมิอ

ลานที่ ๖๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ นนัสาน ๆ ชางสองพฺยาฮองฮวน งาชดัชองงวงกยวไขวกนั ชางตํชางคำอฺยุกุมกนั ไผบํห

บ. ๒ น์หนีไผเกิงกนัแฮงลำเมีอนนัพฺยาแถันเปีองขํคำผฺลฺยงผาพะคนัคากเจ์า

บ. ๓ ขวางดำฮับทนัเมิอนนัขํแถนคานเดันล์งต์กลุมพะคนัคากเจ์ายํงาว

บ. ๔ แกวงผฺลยง ตำเชีดเจ์าพฺยาแถนกะจัดแตกพฺยานากถีมบาสบวงพฺลนัคองถืกคํนากกํคึง

ลานที่ ๖๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ชกัทืนบวงบาดชำพฺลันพฺยาแถนยํมืน์บวาโยมพะอ์งแลวนากบํชากยวกอดชำพฺลนั

บ. ๒ ตีนทำมดัไหฺลฮอมอีงหฺมนัลาชาไทพะอ์งหฺลวงคนัคากพะกํกำสองมื

บ. ๓ ตีหุฮับกนัสองเบีองลืวาแถันหฺลวงกาช์นพายดีขฺนาดวากํสงั

บ. ๔ วาต์กบาดชาเอ์าไดดังแลนนีเดมนัหากลืกุแทพะอ์งหฺลวงคนัคากชืวาจกักะ

ลานที่ ๖๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แผนแผวไชโยแพหฺมุมานโอดวาดีกะกัดแทสะหาวความแขงข์มกุนีกํจกัผุกจุมนำทัง

บ. ๒ ปงีจีจืนเมีอนนัแถนกํวอนวานไหวขํเปนัเมีองสวฺยพะอ์งอวนทอน

บ. ๓ ขาจักแตงนำฟาล์งไหคุปีเมีอนนัลาชาเจ์าพะอ์งหฺลวงหจกักะแผนปาก

บ. ๔ กฺลาวตานสยงหาวบํก์วดี ๆ แลวพฺยาแถนเชียดามกุเฮียมึงหากเปนัขฺอฺยแตงนำฟากุ

ลานที่ ๖๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ แทแตปะถ์ม เมีอนนั โยทาเปิองพฺยาแถนัพงัพายหฺนีแลว กํเพิอน ๆ อฺยานขาเสฺัยแทแลว

บ. ๒ คืนท์ม ๆ ถีมวางเสฺัยหอกดาบกํเพีอเพีนหากแพแถนเจ์าแหังเข์า

บ. ๓ เพีนผุกคํเจ์าพฺยาแถนชำแกไปนนัอนัจกัมีชีวังบํหวังเสฺัยทอนคอม

บ. ๔ วาหฺม์ดพ์นแลวปกัตุหีนอดัแจบเข์าจีงทุนเทวีพะยอดเมีองต์งแจง II บดันีต์กถฺอฺยชา

ลานที่ ๖๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พะบาดเสฺัยไชแทแลว เพินกํช์นพายเปิองเกิอบกวมเอ์าได เข์ากํปากกฺลาวตานพฺยาแถน

บ. ๒ ชำแกไปแลวอนัจกัมีชีวังอฺยาหวังเสฺัยทอนแมนวามุงคุนชางต์วพะอ์ง

บ. ๓ ท์งขีวช์นนนัเข์ากํกุมเกีอบออมเอ์าไดพาบพะอ์งเมีอนนัเทวีแกวพฺย

บ. ๔ าแถันล์มทาว นางกํกีงเกิอนไหหาเจ์าพะยอดเมิองแมนวาสาวสฺนมพอมโฮงชาวสามหฺมืนกํ

ลานที่ ๖๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ดี เข์ากํหีวหอดไหาเจ์าอฺยุชะลอน แมนวาเสนาทาวโยทาฮฺอฺยโกด กํดีเข์ากํช์นละเยดยฺอฺย

บ. ๒ ดอมเจ์าชุค์นเมีอนนัหืน ๆ กำพฺยาหลวงคนัคากเข์ากํผุกสอก

บ. ๓ แปะแถนเจ์าไสกำยํไสชางเขันคำทังสอกคานนัเข์ากํนำเอ์าเมิ

บ. ๔ อสุเมิองแถนเถ์าลาชาไทพะอ์งหฺลวงคนัคากเข์ากํท์งชะอาดชางพ์นตืแหละวงั

ลานที่ ๖๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พะกํคฺอฺยชะเดัดเท์าวยงแถนปกัตุไหฺย เข์ากํหบัแจบไวปกัตุกวางบํไขกุบํก์วเกังอฺยาน พะอ์งหฺล

น. ๒ วงคนัคากเพาะวาพ์นยึงเข์าลีายข์มเหังเมีอนนัผุผานพืนจกักะแผ

บ. ๓ นเมีองค์นพะกํจ์บเพดัพอัมคำสุชุอันพะกํท์งพะกอันไกวแกวังทะนุ

บ. ๔ ผฺลยงมาง ปืนกํไปเหาะออมข์งขอบจกักะวาน เคัง ๆ ดังดังแปกคืสยงฟาแลัวเล์าจีงลงตำ

ลานที่ ๖๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ คืขวานฟาผา ถืกหฺมุพายแถนมางพุนมุนทะลายเมีอนนัวยงแถนล์มเพพังเปนัเผาทังแปดชนั

บ. ๒ เลียมางแปแปนปนืแสวงกยวคืนหาแหฺลงเก์าพะบาสเจ์าบายไหไสถ์งเ

บ. ๓ มีอนนัหืน ๆ พอมฝุงหฺมุโยทาเขากํเอ์าลาชาสุโฮงแถันเถ์าเมีอนนัพุ

บ. ๔ มีไทลาชาคันคาก พะกํพบัจอดชางฮยงฮานยางเชิง พะกํลีลายขึนโฮงหฺลวงหฺลังไหฺยแยงแทน

ลานที่ ๖๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ แกวแถันพุนนังเทิง ฝุงหฺมุเสนาลอัมแสนถนัแหันแห ทุกทวฺยไททงัคายขาบทุน นางงาม

บ. ๒ แกวอุดอนทยมพางัสองแจมเจ์าลีงอฺยยมชุพายเหนัหฺมุเงีนคำแกัว

บ. ๓ ของแถนเดฺัยละดาสสบัพะสีงลันลืไฮอะเนักนอง พะกํเตินเข์าไหฮ

บ. ๔ กัสาแถนัอฺยาไหปฺอฺย สุจ์งไสชีกหฺมนัคาคอมไสคํ เชิอกเหฺลักพอมบวงบาสนาคา เอ์ามาฮยง

ลานที่ ๖๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ แทับเส์าจำไวเข์ากํผุกมดัไวเทิงโฮงแหันแหถืหอกงาวละวังลวนหฺมืนถันเมีอนนัเทวี

บ. ๒ แกัวพฺยาแถนัต์กแตังสาวสฺน์มหฺนุมนฺอฺยนางฟาสีพนัยํถวฺยเจ์าพะลาชาค

บ. ๓ นัคากัขํแลักชิวีดขฺอฺยแพังลานพะยอดเมีองกบัทงัเงีนคำแก้วเจัดปะ

บ. ๔ กานัแสนโกัดถวายแกเจ์าบุนกวางโผดผายกบัทังชางมาพอมนบัอานแสนต์วถวายพุทอน

ลานที่ ๖๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ อีดุยาขา เมีอนนัอ์งกะสัดเจ์าลาชาพะคนัคาก ไขปากตานสยงหาวบํก์วดี ๆ แลวเทวี คึด

บ. ๒ แมนคองแลวเฮ์าบํไดชีขาเอ์าไวแตงฝ์นเฮากํผุกมดัไวสัมพํตามโทด

บ. ๓ คนัวาม์มโทดแลวชีวางไหแกนางเหนัวาทานบํแตงนำฟาฝ์นขาดเจัด

บ. ๔ ปีหฺนีแลว เมีองชุมพุไขผ์งชายแลง II บดันี เฮ์าจกัผุกแถันไวัเจัดวนัตามโทด กอนแลัว นาง

ลานที่ ๖๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ อฺยาไดโสกฮอนเฮ์าชีไหนังเมิองเมิอนนัมาย ๆ หฺนาพะลาชะเทวีจาละจาสยงออน

บ. ๒ หวานัคีคฺอฺยทานโทดทัอนพะเพีงชีวีดขฺอฺยเฮิยขํกุนาโผดผายปางนี

บ. ๓ อนัวาทงัเมีองไวถวายพะอ์งเสีวฺยลาสจีงแล้วแมนทํไดชีวิดเจ์าแถ

บ. ๔ นฟาอฺยาตายคอัมวานางกาวแลวก์มขาบ ๓ ทียํมืทุนไสห์วลาเจ์านางักํลีาขึนหํปาง

ลานที่ ๖๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ผาสาดคึดคังแค้นดอัมเจ์าพะยอดเมีองเมีอนนัสุลีโยคฺอฺยเมีอแลงแลวคำสาวสฺน์ม

บ. ๒ หฺนุมนฺอฺยแฝงเฝ์า ๔ พนัออดลอดเนีอคีงออนก์มงามพุทอนช์มชุนา

บ. ๓ งสาวฟาเมีอนนัแปดัหฺมืนพอมปายสีพนัพฺยายุทางช์มเสฺนหา

บ. ๔ กอมช์มสาวฟาแมนวาโยทาทาวเนีองนองแสนโกดกํดียุทางส์มเสับชอนสาวฟา

ลานที่ ๗๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ อีมกํไจแมนวาคุดนากเจ์าจ์บเพัดมีลีดทีกํดีนีมีดเปนัค์นดีเสบัส์มสาวฟาเมีอนนัเหีง

บ. ๒ นานไดเจัดวนัทัดทยงพะจีงไหนากแกบาดบวงคํเถ์าแหงแถนเมีอน

บ. ๓ นัพุทอนทาวลาชาคนัคากัพะจีงวางโฮงทองไหแถนเปนัเจ์าพะกํโดฺย

บ. ๔ ชะเดดัยังทนัทีหํสฺนาม เสนานำเฝ์าพะอ์งหฺลายตือนัวากนัละยาแกวอุดอนทยมพางสฺน์ม

ลานที่ ๗๐ หน้าที่ ๒

บ. ๑ หฺนุมนฺอฺยแฝงเฝ์าสีพนั พะกํท์งแทนแกว ไนทีหํสฺนาม ดีแกควน ๆ นนัเสับละบำเพียฟอนเมีอ

บ. ๒ นนัหืน ๆ พอมฝุงหฺมุชาวแถนเข์ากํเนืองนนัมาสุขวันแถนเจ์าชะผุพ

บ. ๓ อมฝุงหฺมุเสนาเข์ากํเด์าดาต์กแตงเฝ์าปางชาส์ม ๆ พอมยีนดีช์ม

บ. ๔ ชืน II บดันี หายเคาะแลัวชะถยนหฺมันหฺมืนปี เสนาพอมเนีองนนัแสนัโกด เข์ากํมาพำพอม

ลานที่ ๗๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ กีนเหฺ์ลาสุขวัน แถนกํท์งแทันแกัวเสีวฺยลาดยีนดีขวา ๆ สยงกาวจาจ์งอางคึดจกัมํละนาแทปาง

บ. ๒ คุช์นเพีนกีนาเฟินกํกุมผุกไดวาชีขาอีหฺลี II บดันีเพีนโผดลยงไหนงั

บ. ๓ เสีวฺยเมีองควันทีเด์าดาต์กแตังฝ์นอฺยาคานเมีอนนัเสนาพอมทุน

บ. ๔ ถวายทุนบาด พะอฺยาคึดยากำสังแทแตงฝ์น แมนทํไตยะจดัเจ์ากุนาผายโผด ปางนีบุนพะ

ลานที่ ๗๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ยังคฺอฺยตุมคุนแท จีงบํตายอนัวาพุทอนทาวลาชาพะคนัคากกํหากท์ดชะลาดแทยังฮุอีดุ ผิวา

บ. ๒ พะบัลยงจกัขาฟนัเสัยดังนนักํบํมีไผหานัตอบมืพะอ์งไดบุนพะยังส์

บ. ๓ มสางพายหฺลังหฺลายชาดจกัไดสุกอฺยุสางกะเสีมแมงสืบเมีองบํละบวน

บ. ๔ แมงคุนขวันแลวอฺยาแถนกํไปขาบไหวพะอ์งเจ์าทีสฺนามยาบ ๆ แสถืเคืองขนัคำเสนา

ลานที่ ๗๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ นำแห่พะองพํลานแถันกํไปฮอดแลวยุนังทุนมืขํแกเหฺลีอห์วพะสังสอนต์นขาเมีอนนัพุ

บ. ๒ มีเจ์าพะอ์งหฺลวงคนัคากพะกํไชพากตานสยงหาวบํกวดี ๆ แลวพฺย

บ. ๓ าแถันคึดแมนเฮ์าจกับอกกฺลาวตานเตีนเถ์าจืจำชาดทีเปนัแถนหางฮ

บ. ๔ กัสาค์นเมีองลุมจีงดายพะจีงลงีโลกอฺยยมกานฮายแลดีคนัหากเหันเหัดตองคาะถืก

ลานที่ ๗๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ค์นได้งนนั ทานจ์งทำเปนักานไหเขันเข์าฮุ เข์าจกัหาหฺมํแกบุชาเอ์าโชก เสัยเคาะฮายชะถยน

บ. ๒ หฺมันอฺยุยืนอนันึงทานอฺยาหามฝุงหมุนากไนสฺมุมไหเข์าไปเถิงสะคุงคา

บ. ๓ ดีดหางถฺอฺยหฺลีนแดันแตนาคาหฺลีนฝ์นนองล์งอฺยาสทุกขวบแทละดุลำ

บ. ๔ แมนปี อนันนัเปนัฝ์นฟาฮำนาเมีองลุม ฝุงหฺมุต์นเข์ากาขยวชองชืนบาน เข์าจีงยีนดียองหา

ลานที่ ๗๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ คุนมีมาก เพาะวาแตงนำฟาฝ์นไหชุมอึน อันวาชุมพุลำสับพะยุล์งเกิดทานเฮิยค์นจีงได

บ. ๒ สบืสางบุนคำมากหฺลายเข์าจึงเหนัคุนเจ์าพฺยาแถนฮกัสาโลกเข์ากํหฺมาย

บ. ๓ อฺยาสนำ ๆ ไหตอบคุนทานจกัยืนอฺยุสางเสีวฺยเมีองแถนยุทางท์งคำสุกเ

บ. ๔ พีงบุนนำไหอันนึงทานหากจ์บเพัดพยงสับพะสีงอาค์มกํดียาไดทำสะหาวง์งวาต์น

ลานที่ ๗๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เปนักะดํ อนัวานกัปาสฮุฮีดฮอมคองทำกํดี เพีนหากยงัควนอำบํมีสะหาวแงัน ก์วแตัโพฺยไพ

บ. ๒ ตองพายลุนเปนัโทดทานเฮียแมนัวาต์วหากฮุอำไวกํจีงดีอันทีสาดทะเพ

บ. ๓ ดัพอมจ์บแจบอาค์มกํดีไผบํมีเหันไผตางคุกํยังลาวต์วหากดีกะดดัแทอา

บ. ๔ ค์มคํยงัตางกนัดาย เพีนผุจ์บเพัดพอมกํยังฮุก์วโตบํฮุดีทํทำต์วนฺอฺยคือปอมหฺมอมหฺมํทำเพัด

ลานที่ ๗๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เปนัสีงอฺยาน เข์านนัเผีอพํ ฝุงหฺมุคุดนากนี จ์บเพัดท์งลีดทีแทดาย อ์ยาไดลวนเข์าหฺลายหากควนอฺยำ

น. ๒ อฺยานลอนทํเปนัสดัแทว์งสาพายตำเข์านีจบ์เพัดแทลีดทีกาเกิงอีนเฮ์าผุ

บ. ๓ อ์งกะสัดเชีอเปนัพฺยาคนัคากกํดียังยอมทำเพดันฺอฺยปะมานดามดังปอม

บ. ๔ ยามเมีอออกจากหองพะแมมาดากํดี ยังเล์าเปนํโสมสดัคากคำต์วนฺอฺยเปนัแตอาจีนผุ

ลานที่ ๗๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ มีผฺยาจ์บเพัดจีงแลัวยามเมีอบุนส์งไหปะจ์นแพัท์วแดันคันวาพะกฺลาวตานัสอนสัง

บ. ๒ ยังแถนดงันนัแถนกํยํมืน์บไสห์วจำไวพะกํชำกฺลาวตานเตินบอกพฺยาแถัน

บ. ๓ ทานจ์งล์งไปฝังเข์านาฮวงพ์วเมีอนนัแถนโดฺยไหวลาชาพะคนัคากพะ

บ. ๔ จกัมกัเข์าพ์วฮวงนนัคาได อนันึงเมัดเข์านนัไหไหฺยปานไดขํไหพุมีหฺมายบอกปุนเปนัดามคอม

ลานที่ ๗๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ วาแถนกฺลาวแลัวน์บบาสพุทอน พฺยาเหนัเลียกฺลาวขานตางเจ์า อันวาพีดชะเข์าฮวงยาวเทิง

บ. ๒ แผนดีนพุนไหคาหางขฺอฺยนฺอฺยปานนนักํหากเพีงพะเฮิยเมีอนนัพุมี

บ. ๓ ทาวโกทาเลียดาอนัวาบกัคางอฺยางมึงชีตานกอนกุนีเดเมีอนนัเหนั

บ. ๔ หฺล์บอฺยาน ทุนมืตอบหฺมอบ เหฺมีอนดังฟาผาแลงเลียชีชำผาห์ว เมีอนนัพฺยาเสีอตานถวาย

ลานที่ ๗๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ พะอ์งหวนแมันไหคาหางขฺอฺยนฺอฺยปานนีกํหากพํพะเฮิยเมิอนนัพุนีเจ์าโกทาชำดาอันวาบกัเค์า

บ. ๒ เม์ามึงฮุสีงไดนีเดเมิอนนัเสีอหฺล์บอฺยานหฺมอบอฺยุโคมโมมปานดังเอ์าขวัาน

บ. ๓ สับผาหว์ตายกะดางเมีอนนัอ์งกะสัดไทลาชาพะคนัคากหฺมายบอกไ

บ. ๔ หแถันฮุฮางพะมาน อันวาเมัดเข์ากอันไหเกีดเตมันา ลวงยาวฮวงไหฺยฮีจีงแท ไหคาสามวา

ลานที่ ๗๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ แงนเฮ์าพะอ์งคนัคากจีงเทีน ปานดังนันสมแทฮีดคอัง เมัดไหฺยทํหมากพาว ต์นทํลำตานทานเฮียกจีงส์ม

บ. ๒ พะอ์งเฮ์าอฺยืดยาวจีงแทยาไหค์นหาบเอ์ามาเล์าแคแถนเฮียเมดัไดหฺล์นจากข

บ. ๓ วันไหมาเล์าชุฮวงยามเมีอเถีงละดุถวนปีเดีอนเข์าแกมานนัปุกแตเล์าดา

บ. ๔ ถาโตงเอ์าคนัวาหฺล์นจากขวัานชะเดัดดวันส์น ๆ คืดังมีวีนยานหากมาหาเล์าคอมวาพุมี

ลานที่ ๗๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ตานหฺมายแถนบ์นบอกสันนนัแถันกํทุนบาดพืนจอมเจ์าวาโดฺยขาจกัต์กแตงพอมทุกสีงคองเมี

บ. ๒ องหนัแลวตามดังคำพุมีไสห์วจำไวแถนกํลาบาดเจ์าลุกเลีกมาโฮงเส

บ. ๓ นานำแหแถันเถีงหองแถนักํท์งแทนแกวเสีวฺยอฺยุส์มสุกสาวสฺน์มพํ

บ. ๔ หฺมืนนางแฝงขางเทวีแกวนางงามทังแปดมาแวดลอมแฝงเฝ์าปำลืยาบ ๆ เหฺลีอม

ลานที่ ๗๗ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ไกวแกวังจำมอน น์นตีดงั ๆ คืสยงฟา แดนแตพุมีไท พะอ์งหฺลวงคนัคาก พะกํจำผุกเถ์าแ

บ. ๒ ถนฟาไสคา II บดันีนามมะกอนทาวพฺยาต์นเสีวฺยลาดกํดีเฮ์าจีงไดเยีอง

บ. ๓ เค์าคุนนัสืบมาหืน ๆ พอมฝุงหฺมุชาวชุมพุเข์ากํทุนพะอ์งหฺลวงดวน

บ. ๔ คืนเมีอบานเมีอนนัพุมีทาวพะองหฺลวงคนัคากพะจีงเตีนไพนฺอฺยดาหางชุค์น II บดันี

ลานที่ ๗๗ หน้าที่ ๒

บ. ๑ นีเฮ์ากํมีไซแพพฺยาแถันขํสวายจงีแลวสุอฺยาชาดาหางเคีองเค์ากุจกั

บ. ๒ โดฺยซะเดัดแลวล์งเมิอซุมพุทีบสุหางซางดาเนิอฮฺบีล์งเมิอนนั

บ. ๓ คืน ๆ กอง ๆ เสบัซะบัดไซเสนาเนิองออกอวนอฺยงัถาพะบาดเจ์าส

บ. ๔ ะเดัดขีวพายสานทงันางงามฮวมพะอ์งหฺลังชางฝุงหฺมุสาวสฺน์มเจ์าโสมงาม

ลานที่ ๗๘ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เหมีอนหฺลํ พะกํเอ์าแตฟาล์งพอม ๔ พัน ฝุงหฺมุลัดตะนังแกว เจัดปะกานแสนโกด ยุทาง

บ. ๒ ข์นไสชางล์งพอมพำพะอ์งแมนวาเสนาทาวพ์นหานอะนันเนกักํ

บ. ๓ ดีเข์ากํเอ์านางงามซุค์นเปนัเหง์ากํหากงามยีงแยมสาวหฺนุมเมี

บ. ๔ องสวนัยุทางเอ์าเปนัเมัยชุค์นล์งพอมลางค์นไดเมัยสองสามสีกํมีบางพอง

ลานที่ ๗๘ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ไดเมัย ๕ กอมนอนอนัวาเงีนคำแกวเมีองแถันมีมากยุทางข์นไสชางล์งพอมชุต์วเข์า

บ. ๒ กํยีนดีไดของแถนสับพะสีงแกวลุกลวนงามลน์เฮีอแสงเมีอนนัยาบ

บ. ๓ ๆ แสไหฺลหฺลังล์งพุนเยีส์น ๆ เข์าแหพะอ์งขวาชายยาบ ๆ กังเดัยละดาสฮ

บ. ๔ ์มขาวฝุงหฺมุชาวเมีองแถันลำคฺอฺยพํชะพนัคืดังอีนตาเจ์าควงสวนัสกัสาสแมนวานางนาด

ลานที่ ๗๙ หน้าที่ ๑

บ. ๑ เจ์าทยมขางเกีงกนัจนัทีลีงลำอฺยยมตังบํเปิดกํตาคฺอฺยแทนํตังวาส์มพานเฮ์ากํจีงเหนั

บ. ๒ สองเจ์าเมีอนนัพุมียายโยทาล์งฮีบยาบ ๆ แสล์งพอมพำมวนนบัแ

บ. ๓ ตเหิงนานไดสามปีทัดทยงกํจีงลงฮอดหองเมีองบานทีบค์นพะ

บ. ๔ กํไหฺลพ์นเข์าเมีอวยงเช์าจอดแกเคีองชางเช์าฮานยางเชีงท์งแทนแกวเทีงอาดบนั

ลานที่ ๗๙ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ท์มสาวอุดอนพางฮยงทยมขางสาวสฺน์มพอมโสมงามเดัยละดาสว์งแวดลอมแฝง

บ. ๒ เฝ์าแกวงวีอามาดพอมเดัยละดาสนนัเนีองควน ๆ สยงเสับนนัเนี

บ. ๓ องกองเมีอนนัปีดตาไทมาดาพํแมมาแวดลอมชม์เจ์าลุกคีง

บ. ๔ มาลืเจ์าสายไจเจ์าแมกุเฮิย เฝิอเถ์าอฺยุบานคองเจ์าพำนานคึดวาแถนผาบแพมุด

ลานที่ ๘๐ หน้าที่ ๑

บ. ๑ มอดเสัยไชวากํ II บดันีคืนมาหาฮอดเฮีอนเหันหฺนาเมีอนนัพุมีเจ์าจาละจาพํแมเปนั

บ. ๒ เพีอบุนแจมเจ์าอ์งเถ์าเหฺลีอมงำขฺอฺยกํมีไชแพพฺยาแถนโอฺยออนแมเฮิย

บ. ๓ ขฺอฺยกํผุกไดแถนฟาไสคาแถนกํโยมอฺยอนอฺยานเสัยชีบชีวังมุดวานโยมขํสวฺย

บ. ๔ เฮ์าพายพี ขฺอฺยจีงกุนาลยงวางแถนปะปฺอฺย แกบาดบวงเสัยแทจากคํ แทแลว แถนกํโดฺยอาดขฺอฺยก์วแตส์มพาน

ลานที่ ๘๐ หน้าที่ ๒

บ.๑ แมเฮีย วาจกัปุนแปงต์กแตงฝ์นล์งไห วาไหกุนาลยงชาวคนเมีองลุมกับทังแตงนำฟาล์งไหไสนาวาอันบดันียาเ

บ. ๒ เคีองงํกานสังจักสีงแมแลว เฮ์าจักสุกอฺยุสางเมีองบานแตงทาน พํเฮียเมีอนนัพะพํเจ์าทัง

บ. ๓ แมมาดา กํหากยีนดีบาน ชืนจาดอมเจ์า ดีเสัยแลวสายไจเจ์าพํ กุเฮิย เผีอเถ์าสุกอฺยุยอน

บ. ๔ บุนเจ์าเหฺลีอมงำ เทีอนีเจ์าจ์งยีนอฺยุสางเสีวฺยลาดเปนัพฺยาเทัยละคาค์งตํถองเถีงเถ์าจ์งไหยืนอฺยุหฺมันไดขวบแสนปี

ลานที่ ๘๑ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ท์งคำสุกเกีงอีนตาไท คอมวาพะกฺลาวตานถฺนอมลุกถวายพอน เมีอนนับุดพะวาดี ๆ แลวแมนวาสองพะ

บ. ๒ อ์งเจ์าปีดตาพํแมกํดีจงไหยืนยีงลำแสนเข์าขวบปีเมีอนนัพํแมตานโลมลุก

บ. ๓ ปะขวันพํยามเลียเลีกลาล์งหองแตนนัเถีงเดีอน ๕ เปนัละดุปีไหฺมฮวน ๆ ฟาดงั

บ. ๔ หาวคืนเคังชวาด ๆ นำฝ์นหฺลงัไหฺลต์ก ช์นละทาไหฺลมากมาเหฺลีอล์น แถนจีงเอ์าเข์าฟาเมีองเทีงล์งปุกเตัมท์ง

ลานที่ ๘๑ หน้าที่ ๒

บ. ๑ กวางพยงพอมท์วนาชะพาดพอมเข์าเกิดเตัมนาเปนักํก์กไหฺยสุงขยวชองก์กไหฺยทํต์นพาวสุงช์วปายตาน

บ. ๒ เมีอนนัชาวชุมพุเล์าเหนัจาตานเฮ์าควันเอ์าขวันพาฟนัก์กปำคอนเอ์าทอนจึงจกั

บ. ๓ ไดกีนเข์าแหงแถนเมีอนนัเถีงละดุลำเดีอนสีบ

๒ เข์าโคงเมัดไหฺยทํหมากพาวฮวง

บ. ๔ กอนทํฮีน เมีอนนัพุมีไทลาชาพะคันคาก พะกํเตีนไพนฺอฺยแปงเล์าชุค์นเข์าหากหฺล์นจากขวันชะเดดัดวัน

ลานที่ ๘๒ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ส์น ๆ มาเตัมเยัย กืงกองเหฺลีอล์นค์นบํไปหาบหีวเข์าหากมาเฮีอนเตัมเคหางักึงกองเหฺลิอ

บ. ๒ เล์าอนันีเปนัแตบุนจอมเจ์าลาชาคนัคากจีงแลวฝุงหฺมุเข์าไพนอยยํยอง

บ. ๓ ขอบคุนปางนนัคนยืนไดแสันปีทัดทยงทํแตสุกฮวมเอีอมบุนเจัาชุวนั

บ. ๔ เมีอนนั ปีดตาไทมาดาต์นแมพะอ์งนนั อายุเถีงแสันปี จีงมํละนามยน ๒ เถ์าล์ดคาบแลวเมีอ

ลานที่ ๘๒ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เกีดเมีองสวัน ยุทางท์งคำสุกอฺยุเทีงเมิองฟา เมิอนนัลาชาไทพะอ์งหฺลวงคนัคากพะกํยืนแสนปีก็

บ. ๒ จีงมํละนาเนีอทังนางแกวเมัยขวันกับปะถีบ ๒ แจมเจ์าตายพอมพำ

บ. ๓ กนั ๒ กํละคาบแลวเมีอเกีดเมีองสวันยุทางท์งคำสุกอฺยุเทีงเมีองฟาคนัวา

บ. ๔ หฺ์มดบุนเจ์าลาชาพะคนัคาก ยามไดฝุงหมุของทีบนนัหายสยงบํมีเมีอนนักาละนบัมืสฺวยหลายปีเปน้อนัตางไปนนั

ลานที่ ๘๓ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ค์นเกํปงัเกีดคานแปงเล์าบํทันพํเมีอเข์าแกพอมสุกเฮีอเตัมนาดังนนัค์นจีงบายเอ์า

บ. ๒ ขวนควาฟนัเส์าเล์ากํหฺล์นจากขวันมากึงเตม้เฮีอนค์นกํหาทาง

บ. ๓ เช์าอฺยุนอนบํมีไดเมีอนนัค์นผุคานผฺยาผอนบุนอฺยุดพฺอฺยเล์าโกทาแ

บ. ๔ ฮงฟกัฟนักองเข์าแถนจีงลีงลำอฺยยมพฺอฺยเหันคฺนถฺอฺยฝุงนนัแถนกํคึดคยดไหค์น

ลานที่ ๘๓ หน้าที่ ๒

บ. ๑ ฮายบาบหนา แถนจีงบํลงปุกเข์าเมัดไหฺยเมีองค์นกํจีงอํละหายเสัยบํมีดยวนีเมัดเข์าทํ

บ. ๒ หฺมากพาวปงัเกีดอํละหายดับคอบค์นทำบาบหฺนาจังไฮฮายปางเมีอบุ

บ. ๓ ฮานเถ์ากํยังเหันมีแดกํยอมแพงไสเล์าขวันเข์าสืบมาอันนีบํ

บ. ๔ ไชสับพะฮาวหฺลีนขยนขีดเปนัสานเจ์าเฮียตังหากเปนันีทานแตทำพะอ์งเจ์าอนัวาพุ

ลานที่ ๘๔ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ทอนทาวพฺยาหฺลวังคนัคากปางนนัขึนฮอดฟาปางนนัโลกลือนัวาวนัลีพ์วพวงเคิอ

บ. ๒ เข์ากาดปางนนัเลียเกีดกยวพนัขึนฮอดแถนกํเพีอพุทางนนัเป

บ. ๓ นัดีนฝงัฮากเคีอไหฺยกยวพนัขึนโยดยาวเมีอนนัฝุงหฺมุเชีอพฺยาไหฺย

บ. ๔ เมีองค์นกํจีงนำทางพุชุค์นเมีอฟาเจ์ากํฮยนม์นแกวนำดอมแถนทุกสีงเลียลวด

ลานที่ ๘๔ หน้าที่ ๒

บ. ๑ จ์บเพดัพอมน์นแกวสาดตะสีนกํจีงล์งสุหองหีมมะพานจ์บเพดัลัดสีกํสอนม์นอฺยำสืบมาปางนนั

บ. ๒ แมนวาสังคีบเจ์าทังออนสีมพะลีจนักํดีขากํท์งอาค์มสาดตะสีนคุเค์ากํเพีอลดัสี

บ. ๓ เจ์าปีดตาต์นพํไดแดฟาคุเค์าสืบมาแมันวาพะกึดพอมพะพานจ์บเพัดกํดีลดั

บ. ๔ สีสอนสังไหคำฮุชุค์น แมนวาพฺยากาบีนผุลืชาจ์บเพัด กํดี ลัดสีกํสอนสังไหคำฮุชุค์น แมนวา

ลานที่ ๘๕ หน้าที่ ๑

บ. ๑ ทุกทอนทาวท์งแผนชุ.............. เข์ากํ ท์งอาค์มเกีงกนัดุล์นเข์ากํปงัเกีดกาอางโอดอาค์มกํดี

บ. ๒ ไผบํมีอฺยำไผทํแขงเลัวสะหาวแงนเมีอนนัแถนักํลีงเหันหฺมุอาทำฝุงบาบ

บ. ๓ แถันคึคคยดไหคนฮายบาบหฺนาแถันจีงยีงทะนุมางเสัยพุเข์ากาดเลียทาว

บ. ๔ ล์มกะจวนฟงท์วชุมพุ ฝุงหฺมุผาตังไนชุมพุเดัยละดาสปางนีหากแมันพุเข์ากาดปางนนัแปเพอนั

ลานที่ ๘๕ หน้าที่ ๒

บ. ๑ วานีทานเค์าทางพุเข์ากาด เจ์าเฮฺย ห...แมนทางคนัคากเจ์า ปางนนัแตปดัถ์ม อันวาบุบเพพืน

บ. ๒ หฺนังสืคนัคากจีงแลวอนันีนกัปากเจ์าปางนันแตปดัถ์มอนันีปดัถ์มเถ์าไน

บ. ๓ ทำลำสุดจีงแลวมีไนหาสีบชาดพุนอ์งเจ์าเทัดสฺนาแทแลว II บดันีเฮ์าจกั

บ. ๔ ชกัอัดตีะตะไห ทยมโลกลื............. ฮีย ไผุมีปนัยาจืจำเอ์าไว อนัวาลาชาไทพฺยาหฺลวงเอัก

ลานที่ ๘๖ หน้าที่ ๑

บ. ๑ กะฮาสปางนนัหากแมนพฺยาสีสุโทเจ์า .......................................

บ. ๒ ากแมนนางสีมะหามะยาแมพะอ์งจีงแท II อนัวาเทว ...........................

บ. ๓ นกุลุทีบปางนนัหากแมันนางแวนฟาสุนทะละเท ...............................

บ. ๔ แลว II อันวาลาชาเจ์าพฺยาหฺลัวงคนัคากปางนนัหากแมันพะโคตะมะเจ...........

ลานที่ ๘๖ หน้าที่ ๒

บ. ๑ เจ์าเฮิย II อนัวาเสนาพอมโยทาแสนโกดปางนนัหากแมันปะลีสดัทังสีเ..........

บ. ๒ เจ์าเฮิย II บัดนีนดัถีสยงชุยชะโกสุดยอดเสัยแลวอีสาวเ ...................

บ. ๓ ยามกองแลงแลเจ์าเฮิย II เดือน ๘ แฮม ๑๒ คำวนั ๓ ปี .....................

บ. ๔ กนัหาเปนัผุขยนขํไหไดอานีส์งมาก ๆ กํข ................................

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ