ขบวนแห่เสด็จพยุหยาตราสถลมารคอย่างน้อย

ร่าย จักแถลงความพยุหบาตร ราชดำเนอนนฤบดินทร์ ทรงถวายกฐินทางสถล เทียบผองพลทั้งมวญ มีแสะสวนทางผ้าย ซ้ายขวาคู่น่านำ สดำนามแมนมณีรัตน์ ขี่อัศดรดาวขจาย พรรณพื้นกายสอสรรพ์ นายกัณฐัศวราช เถลองหลังอาศน์อาชา สมญาประกายพฤกษ์เพรอศ ขาวล้วนเลอศตรูตา คลาฝ่ายเฉวียงเคียงคลี่ คนขี่แต่งแจงจัด เสื้ออัตหลักลายทอง สองปักยกนุ่งคาด เจียรบาดเพลาะสนับเพลา โพกขลิบเพราพรรณราย สพายตาวฝักปรักผจง อัศสาลงกฎประดับ สรัพวิภูษนสรรพางค์ หักทองขวางโสภิต แผงข้างปิดทึบทอง ท้ายผูกซองหอกซัด ถัดถึงทวารบุรพา ขวาพญาเทพอรชุน พญาราชนิกุลซ้าย ผ้ายคู่เคียงสรพรัก นุ่งสองปักลายอเคื้อ ขาวครุยเสื้อสวมอาตม์ สำรดมาศกรองปัก สพายดาบฝักอุไรเรือง แลมลังมเลืองทึบเถือก เดอนปลายเชือกริ้วนำ ลำดับแปดดำรวจหลาย ถือมัดหวายเลวล้วน พันทนายถ้วนแปดกรม รดมแหนแห่แลสลอน โตมรทมัดมือสล้าง ซ้ายขวาข้างเคียงคู่ อยู่อธึกทั้งผอง สองปักนุ่งเหน็บพก ตกแต่งตามธรรมเนียม ทำเนียบเคียมคัลราช รัตคดคาดเกี้ยวพันธ์ สรรค์องครักษ์แปดกอง ผองหมื่นขุนมุลนาย ปลายเชือกถึงนายเวร เกณฑ์ร้อยหกสิบคน ไต่สถลหลามแหล่ ริ้วนอกแห่สองแถว แนวกลางวางสองขนัด จัดมหาดเล็กสี่เวร เกณฑ์เหล่าเลวเลือกสรรค์ เท่ากันก่อนคณนา แต่งกายาทั้งหลาย สองปักลายนุ่งถ้วน ล้วนรัตคดเกี่ยวคาด สำอางอาตม์ทุกนาย สพายกระบี่ฝักหนัง ทังดำรวจหมู่มหาด ประดับขนาดดุจกัน จรัลหลั่นละสี่ถี่เท้า แห่สมเด็จปิ่นเกล้า ดิลกหล้าอยุทธยา ภพฤๅ ฯ

บรรดาเจ้ากรมดำรวจ ประกวดแต่งกายอเคื้อ
นุ่งสองปักลายเสื้อ เสวตรล้วนครุยกรอง ฯ
๏ สำรดทองเถือกพราย สพายกระบี่ฝักบั้ง
อุไรรจิตรประกิจทั้ง เล่มล้วนควรชม ฯ
๏ ปลัดกรมแต่งแบ่งลด สำรดกรองขาวล้วน
กระบี่ฝักปรักบั้งถ้วน กว่านั้นรจิตรขนาด เดียวนา ฯ
๏ หัวหมื่นมหาดรจเรข เฉกเจ้ากรมดำรวจไส้
ฝักแวงแปลงมาศไล้ ทึบแท้แลพราย เพรอศนา ฯ
๏ นายเวรหมู่มหาด ดาบฝักดาษปรักแพร้ว
ทึกทั้งผองผ่องแผ้ว สบสิ้นโสภา ภาคย์นา ฯ
๏ จ่าฝักดาบแดงฉาด กำมหยี่ชาดศรีห้อม
หุ้มแพรขัดตาวพร้อม ห่อหุ้มแพรศรี ต่างนา ฯ
๏ อ่าอินทริย์มหาดพราย สองปักลายนุ่งเสื้อ
ครุยขาวสำรดกรองอเคื้อ คาดอ้อมเอวพันธ์ สิ้นนา ฯ

ร่าย บรรดาเจ้ากรมปลัดกอง ผองทหารในพลพัน เลือกหอกสรรพ์องครักษ์ คู่ชักทั่วทุกพรรค์ แต่งกลกันฤๅต่าง อย่างเจ้ากรมปลัดกรม รดมอัษฎาตำรวจ ประกวดอาภรณ์เสื้อผ้า แห่สรพรั่งหลังหน้า ขนัดริ้วเรียงราย ฯ

หมายหลั่นละสี่ชี้ชื่อ ถานา เสนอฤๅ
ยงภักดีด้านขวา ไต่เต้า
นายจัดภักดีคลา พยุหฝ่าย ซ้ายเฮย
สองหมู่สนมกรมเข้า คู่ผ้ายนายเวร ฯ
๏ กลางเลวมหาดเล็กล้วน เดอนเคียง คู่นา
หลั่นละสองรายเรียง เรียบร้อย
ริ้วนอกฝ่ายสดำเฉวียง ดำรวจ แห่เฮย
หลายหลั่นบรรยายถ้อย เล่ห์นี้พึงยล ฯ
๏ พรรณาดำรวจชี้ นามแถลง
มหาดเล็กเลวฤๅแสดง ชื่อพร้อง
จำแนกแขกขวาแขวง ซ้ายขนัด นอกนา
เว้นรหว่างกลางแถวถ้อง ที่ริ้วทิวใน ฯ
๏ นายจงคงสถิตย์ซ้าย เวรสนม ซ้ายนา
ขวาชื่อนายยิ่งผสม คู่ผ้าย
นายรงค์นอกซ้ายกรม นายฤทธิ์ ขวาฤๅ
เดอนคู่อยู่ขวาซ้าย ต่อเต้าตามสถาน ฯ
๏ ถับถึงนายอาจผู้ กรมเฉวียง นอกนา
สดำนอกนายองค์เคียง ควบอ้าง
ขุนศรีวิไชยเรียง ถัดใหญ่ ซ้ายฤๅ
ขุนรุทธสำแดงข้าง หนึ่งไส้ใหญ่ขวา ฯ
๏ แผลงไพรินทรใหญ่ด้าว ขวานาม ขุนนา
ซ้ายชื่อไชยสงคราม ย่างเยื้อง
บัดแก้วภักดีวาม ในแห่ ซ้ายเฮย
ไกรภักดีในขวาเบื้อง ขนัดด้านขวาคลา ฯ
๏ มหาดเล็กเลวคู่ริ้ว ในรวด เรียงเฮย
ริ้วนอกเรียงดำรวจ ชื่อชี้
ทุกหลั่นละสี่ตรวจ ฤๅยิ่ง หย่อนเฮย
เลวมหาดยาตรเพียงนี้ ถัดนั้นนามเสนอ ฯ
๏ ขนัดในไขชื่อตั้ง นายยาม มหาดเฮย
พลพ่ายพลพันนาม คู่คล้าย
นอกไชยภักดีวาม ในฝ่าย เฉวียงฤๅ
สดำชาติภักดีย้าย ยาตรข้างแขวงขวา
๏ ศรีวิไชยในริ้วกับ ไชยขรรค์
นอกราชภักดีผัน ภาคซ้าย
ขวารัตน์ภักดีจรัล แหนราช แลฤๅ
ในฝ่ายซ้ายขวาลม้าย ชื่อคล้องจองนาม ฯ
๏ สุดจินดาอิกด้วย เล่ห์อา วุธเฮย
เคียงคู่อยู่ในคลา คลาศเต้า
นายศรีภักดีขวา ในแห่ นอกแฮ
นายสวัสดิภักดีเข้า ฟากซ้ายในเฉวียง ฯ
๏ อไภยเสนานอกริ้ว ขวาสถิตย์ แถวแฮ
หลวงเรียกสุเรนทรวิชิต อยู่ซ้าย
หุ้มแพรชื่อเสน่ห์สนิท เนาคู่ ในนา
นับสี่ลีลาศผ้าย พรั่งพร้อมเรียงรัน ฯ
๏ สมุหพิมานสถานแห่เบื้อง พาเหียร ขวาแฮ
ซ้ายหมื่นประธานมณเฑียร ที่ตั้ง
จันท์จิตรคู่สถิตย์เสถียร ในขนัด นั้นนา
หลั่นละสีมีนามทั้ง ทั่วถ้วนทุกตน ฯ
๏ ทิพรักษาสถิตย์ด้าว ขวาสถาน นอกนา
เดอนคู่ราชาบาล นอกซ้าย
นายยามยศนามขนาน เสนอกวด ขันฤๅ
ประจำคู่ยุรยาตรย้าย อยู่ริ้วในเรียง ฯ
๏ ไชยาภรณ์ใหญ่ซ้าย ซ้ายคลา นอกนา
ขวาชื่อไชยภูษา คู่คล้อย
จ่าเรศจ่ารงค์นา มกรมหาด เล็กเฮย
แหนแห่แลเรียบร้อย ที่ถ้องแถวใน ฯ
๏ ทิพเสนาริ้วนอก ในขวา ขวาแฮ
ซ้ายขนัดนามราชา มาตย์อ้าง
จ่ายวดจ่ายงคลา คุมคู่ ในเอย
แห่บพิตรเจ้าช้าง เผือกผู้พักเฉลอม ฯ
๏ พระพรหมบริรักษ์ผ้าย ขวาวิถี นอกแฮ
ซ้ายพระสุริยภักดี ดับเต้า
เดชฤทธิเคียงลี ลาขนัด ในนา
นำเสด็จสมเด็จเผ้า แผ่นพื้นภูวดล ฯ
๏ พระอินทรเดชะด้าน เฉวียงพา เหียรเฮย
พระราชรินทร์จรัลขวา คู่นั้น
ศักดิสิทธิสถิตย์มรรคา ขนานเนื่อง ในฤๅ
เรียงเรียบรเบียบสี่ชั้น เชิดหน้าอ่าโถง ฯ
๏ พระอินทรเทพด้าว ขวาแขวง นอกนา
พิเรณเทพทิศซ้ายแซรง พิทักษ์ใต้
พระไวยวรนารถแวง วามรหว่าง ในนา
พระชื่อเสมอใจได้ แห่ด้านโดยสดำ ฯ
๏ พระมหาเทพฝ่ายซ้าย สถลลี ลาศเฮย
ขวาพระมหามนตรี ไต่เต้า
สรรเพธภักดีศรี เสาวรักษ์ พระฤๅ
เคียงคู่ในนำเจ้า ธเรศผู้ผ่านถวัลย์ ฯ
๏ รหว่างริ้วเรียงรดะด้วย พลผอง
ขวาสรพรั่งเภรีทอง ทศถ้วน
แถวซ้ายสรพรักปรักกลอง ทัศเท่า กันนา
หมวกกลีบลำดวนล้วน ใส่เสื้อแดงศรี ฯ
๏ สักระหลาดขลิบโหมดเม้น ขอบผจง
ประกอบกางเกงบง แบบเสื้อ
จ่ากลองปี่ละคนทรง ตุ้มปี่ แดงฤๅ
มัศหรู่ดูอเคื้อ สนอบทั้งกางเกง ฯ
๏ ราชมานูที่เจ้า กรมนาม ขวานา
หลวงพิศณุเสนีวาม อิกผู้
ปลัดขวาวิเวกสงคราม ขุนหนึ่ง นามเอย
หนึ่งเรียกรามเภรีรู้ ปลัดซ้ายฝ่ายละสอง ฯ
๏ ต่างนุ่งสองปักล้วน ลายพรรณ เพรอศแฮ
สวมสนอบครุยเสวตรวรรณ ผ่องแผ้ว
เดอนโดยรหว่างริ้วปัน งานตรวจ ตรานา
แจงจัดขนัดกลองแคล้ว คลาศให้ไคลเสมอ ฯ
๏ ถับถึงพลพวกพื้น แตรงอน แห่แฮ
ห้าคู่ชูเชอดกร เป่าแปล้น
แตรฝรั่งสรพรั่งพร้อมจร ถัดทัศ เทียมนา
ปากเป่าเสียงแตร๋นแตร้น แซร่ซร้องสำนานต์ ฯ
๏ ต้นขนัดจัดคู่ตั้ง สังข์สอง
เป่ารับกับกลองแตร แห่เต้า
แต่งตนก็กลกอง กลองกล่าว ก่อนนา
แปลกแต่หมวกคลุมเข้า ปกป้องกระบานบัง ฯ
๏ เสน่ห์ราชาชื่อเจ้า กรมขวา แตรเอย
อิกชื่อหมื่นจินดา ราชซ้าย
สารวัดขนัดแตรคลา ในรหว่าง ริ้วฤๅ
หมื่นศักดากาศย้าย ยาตรเยื้องหว่างสังข์ ฯ
๏ สามตนสกนธ์อ่าอ้าง สารวัด กลองแฮ
บแปลกบแปลงชัด เช่นนั้น
ละหมู่ละหมวดจัด แจงพวก ตนนา
โดยเหล่าโดยหลั่นชั้น ตรวจเต้าตามขบวน ฯ
๏ ถัดกลองแถวถ้องเครื่อง สูงไสว
หักมาศโอภาษไพ โรจหล้า
เจ็ดชั้นเชอดคู่ใน พื้นพิลาศ เหลืองแฮ
คู่ถัดฉัตรชั้นห้า เพ่งพื้นเขียวขจี ฯ
๏ คู่สามศรีเทียบแท้ ทินกร
คู่สี่พรรณอัมพร ภาคคล้าย
ห้าชั้นเรียบรายสลอน สล้างคู่ สามนา
บังแทรกสองคู่สล้าย สลับริ้วฉัตรเรียง ฯ
๏ ชาวเชอญแดงพวกเพี้ยน สนอบกาง เกงฤๅ
มัศหรู่ดูสำอาง อ่าล้วน
นายเวรนิเวศน์วาง กำกับ เครื่องนา
สองปักนุ่งโทถ้วน คาดเกี้ยวก่องสกนธ์ ฯ
๏ รหว่างเครื่องมหาดเล็กใช้ เชอญแสง สี่นา
เสนอชื่อไชยลำแพง เอกอ้าง
ตาวเขนคาบค่ายแวง ใจเพ็ชร นามเอย
องค์ละองค์อาจมล้าง เศิกเสี้ยนเศียรแสน ฯ
๏ มหาดผู้ชูเชอดถ้วน ราชา วุธเอย
อ่าอาตม์พ่างพรรณา เลิศแล้ว
ครุยสนอบครอบกายา อย่างเสวตร วรรณเฮย
สองปักมลักแลแพร้ว เพรอศล้ำฉลุลาย ฯ
๏ ถับถึงพระที่นั่งต้น พุดตาล นามฤๅ
คือบรมราชยาน ยิ่งพ้น
จรูญจรัสรัตนอุฬาร เฉลอมเนตร นาพ่อ
แก้วก่องทองสลับล้น ร่วงรุ้งเรืองแสง ฯ
๏ จึ่งจอมจักรพรรดิผู้ สัมพุทธ พงษ์เอย
เสวอยภพแผ่นอยุท ธเยศหล้า
คือองค์อรรคมงกุฎ ดิลกโลกย์ แลฤๅ
บำราศดุสิตฟากฟ้า เสด็จด้าวแดนไผท ฯ
๏ สรรเพชญ์สมโพธิแท้ เถลองถวัลย์ ราชฤๅ
เจรอญราชทศพิธธรรม์ ทั่วสร้าง
เขษมศุขสวัสดิเทพสรร พสัตว์สร่าง ทุกข์เฮย
สยามภพจบธเรศร้าง นิราศพ้องไภยไขษย ฯ
๏ เสร็จทรงอลงกฏแก้ว กาญจนา ภรณ์ฤๅ
สำหรับขัติยราชา เพศพร้อม
โดยขนาดราชรณคลา เผด็จดัษ กรเฮย
เถลองอาศน์มาตย์หมู่ห้อม แผ่ผ้ายผายขบวน ฯ
๏ พลหามแปดผู้นุ่ง ยกกาง เกงนา
เกี้ยวคาดอาตมสำอาง โอบหมั้น
ไย่ไย่ไต่รัถยางค์ เหย่าเหย่า ย่างเฮย
ยาตรยาตรบาทห่อนกระชั้น ช่วงเท้าเทาเสมอ ฯ
๏ ภูษามาลาศได้ ผดุงงาน กระหลดเอย
บังสุริยกเรนทรพาฬ พัชผู้
พนักงานอภิรมย์ธาร โทเทอด ถวายนา
ดำแหน่งแห่งขนบรู้ รีตตั้งแต่เพรง ฯ
๏ พระทวยที่เบี่ยงบ้วน เขฬะ ฉลองฤๅ
งานเชอดชูเชอญจะ หมื่นอ้าง
นามจงบริรักษ์พระ วรราช ยานฤๅ
เดอนอยู่เคียงแค่ข้าง ค่อยคล้อยคลอคลา ฯ
๏ พระครอบขันหมากพร้อม สุพรรณศรี
พระล่วมคู่วิชนี มาศด้ำ
บังคลพระตระภาพมี นามม่อ กาเอย
สุพรรณราชพระเต้าน้ำ กรวดด้วยกระดาษชนวน ฯ
๏ ธารพระกรกับทั้งถาด สุธารศ ชาฤๅ
พานพระกล้องรองขนด ชุดพร้อม
ฉลองบาทสรพราศเครื่องหมด มวญมหาด เชอญเฮย
โดยเสด็จดำเนอนห้อม อยู่ท้ายยานทอง ฯ
๏ พระกระหลดคันสั้นอิก หนึ่งองค์ นั้นเลย
งานพวกภูษาผจง จับเต้า
อิกพานพัตราทรง กาญจน์ก่อง อุภัยพ่อ
ตามไต่ในขนัดเข้า ขนบข้างทางขนอง ฯ
๏ ทั้งผองเชอญเครื่องถ้วน ทุกนาย
ตนแต่งแสดงดุจภิปราย ก่อนนั้น
บเปลี่ยนบแปลงหมาย เหมือนแบบ บูรพ์พ่อ
เดอนชรเดียดชรดั้น แซรกซร้อนสับสน ฯ
๏ ริ้วนอกบอกคู่คล้อย เคียงคลา
ขนานขนายแทบราชา อาศน์ท้าย
ทหารในสถิตย์ซ้ายขวา แขวงแห่
หนแห่งต้นเชือกผ้าย พิทักษ์ด้านปฤษฎางค์ ฯ
๏ วิสูทธโยธามาตย์เจ้า กรมขวา
หนึ่งชื่อราชโยธา เทพซ้าย
ดำแหน่งศักดิยศถา เสถียรที่ หลวงเฮย
คุมคู่ยูรยาตรย้าย ย่างเต้าตามสถาน ฯ
๏ พลพันถัดนั้นคู่ เคียงไคล คลาศนา
ขวาชื่อพระหฤไทย ที่ตั้ง
ซ้ายนามพระอไภย สุรินทร์หนึ่ง นาพ่อ
เดอนดับจับริ้วรั้ง รยะชั้นหลั่นสอง ฯ
๏ ถับถั่นกันยุบาตรผู้ องครักษ์ ขวาฤๅ
ซ้ายราชเสวกพิทักษ์ ราชเฝ้า
ดำแหน่งยศถาศักดิ สถิตย์ที่ หลวงเฮย
แห่อยู่สองข้างเข้า คู่คล้อยเคียงไคล ฯ
๏ ถัดถึงเลือกหอกห้าว แห่คลา ขนาบนา
ขวาภักดีอาสา ศักดิตั้ง
ฝ่ายซ้ายชื่อโยธา บดีคู่ ขุนเฮย
หาญหัดถ์สมรรถมวยทั้ง หมู่ล้วนมวญเลว ฯ
๏ ทหารในปลัดถัดเต้า ตามถา นาแฮ
ขุนชื่ออินทรรักษา แห่ซ้าย
ขุนพรหมรักษาขวา เสถียรทิศ ขวาเฮย
ประจำคู่ละฝ่ายผ้าย ภาคพื้นรัถยางค์ ฯ
๏ จึ่งหมื่นมหาสนิทผู้ พลพัน ปลัดเอย
ขวาฝ่ายฝ่ายขวาผัน ย่างเยื้อง
ปลัดซ้ายบาทจรัล เคียงคู่ อยู่นา
นามจิตรจำนงเบื้อง รเบียบริ้วทิวเฉวียง ฯ
๏ ถั่นถัดปลัดหลั่นนี้ รักษา องค์นา
ซ้ายราชพิมานสมญา ยาตรเต้า
ขวาขุนชื่ออินทร์ปรา สาทสถิตย์ ขวาเอย
เดอนเรียบเรียงเคียงเข้า คู่ผ้ายผายผัง ฯ
๏ โยธาภูมินทรอ้าง นามกร หนึ่งฤๅ
หนึ่งเรียกอาสาภูธร ท่านตั้ง
ปลัดเหล่าเลือกหอกจร ประจำคู่ ท้ายนา
โดยดับจับขนัดทั้ง ฝ่ายซ้ายขวาสถาน ฯ
๏ รหว่างนั้นชั้นห้าฉัตร เชอญสอง คู่นา
ในคู่พื้นสมพอง เสวตรแผ้ว
เขมาภาคย์มลากฉัตรขนอง ขนาบคู่ สุดเฮย
บังแทรกคู่หนึ่งแคล้ว เคลื่อนชั้นฉัตรไชย ฯ
๏ นายเวรชาวนิเวศน์ไว้ กำกับ หนึ่งนา
คุมเครื่องสูงสำหรับ รีตตั้ง
แต่งตนก็กลฉบับ แบบก่อน
คลาบ่คลาศยาตรยั้ง อยู่ท้ายทิวตาม ฯ
๏ รหว่างฉัตรจัดมหาดเชื้อ เชอญแสง สองฤๅ
คือพระรัตนลำแพง ง่ามง้าว
นอกขนัดเครื่องคู่แวง เขนคู่ อิกเอย
ทวนแปดสี่ศอกห้าว สี่ง้าวงอนไสว ฯ
๏ แสงในหนายพวกผู้ กำนัล
เชอญพระแสงทวนคัน มาศไล้
โกษก่องถ่องเถือกสุวรรณ วิโรจรด น้ำนา
ดึงษคณนาได้ ด่วนเต้าสรหลมสรหลอน ฯ
๏ กำนัลแสงต้นต่าง เชอญแสง สินาศนา
คร่ำปรักคร่ำมาศแผลง แม่นม้วย
สวมสนับสลับแปลกแปลง หลายขนาด นาพ่อ
นับสี่สิบเสนงด้วย ล่วมหุ้มหักทอง ฯ
๏ ล้วนนุ่งสองปักพื้น ลายวรรณ วาดนา
ใส่สนอบครุยสอสรรพ์ อคร้าว
รัตคดคาดเอวพันธ์ ทุกทั่ว ตนเอย
สรพราศสรพรึบด้าว แห่งด้านหลังหลาม ฯ
ดับแสะตามเสด็จแล้ เทศทั้งคู่ตรูแท้
สบสิ้นสรรพางค์  
๏ ขวาขึ้นรวางตั้งแล้ว สินธุกระแสเสนอแผ้ว
ผ่องเพี้ยงสังข์ศรี ฯ  
๏ ซ้ายมีนามรวางได้ ดวงแขเขียนขาวไส้
ล่อล้วนหลากตระการ ฯ  
๏ ผูกอานหมอนเพรอศแพร้ว สองสินธพตัวแกล้ว
กลั่นแกล้งแต่งผจง ฯ  
อิกราชดุรงค์สองสยาม นามฝ่ายซ้ายเรียกรู้
เจ้าพญาอาชาชาติผู้ ผ่านเกล้าเขมากาย เสวตรนา
๏ ฝ่ายขวานามกรประกาศ เจ้าพญาราชพาหตั้ง
แซรมทรายรายรดับทั้ง ทั่วสิ้นสบสกล กายนา ฯ
๏ อานโสภณเหล็กเฉลา ทองทึบเพราคร่ำแพร้ว
งามเลอศงามล้นแล้ว ประดับล้วนกาญจนา ภรณ์ฤๅ ฯ
๏ แถบดารากุดั่นราย รัตนพะพรายเพรอศหล้า
ทั้งสี่พาหนมิ่งม้า อ่าอ้างกลกัน แลนา ฯ

ร่าย จัดสรรผู้กำกับ ม้าหนึ่งนับหนึ่งนาย สองปักลายนุ่งคาด เสื้อครุยสอาดสอดศรี อ่าอินทรีย์ถี่ถ้วน ล้วนนายม้าจูงประจำ สดำแสดงสมเญศ นิกรอัศวเดชหนึ่งตน ชาติดุรงค์คนหนึ่งไส้ สองนายให้บริรักษ์ ฝ่ายเฉวียงปักษ์นามกร องค์อัศดรสมญา วิเวกอาชาไนยหนึ่ง ซึ่งพิทักษ์โทเท่า เหล่าเถมอลหมู่ม้าควาญ ซ้ายขวาประมาณฝ่ายละสี่ เกณฑ์ตามที่ทั้งผอง แสะหนึ่งสองเสมอหมาย จูงม้าผายหนึ่งคน แส้ปัดตนหนึ่งนับ แปดนายสรรพสริเกณฑ์ อิกประขาวเวรแสงสรร พยุทธจรัลสำหรับ เชอญอัจกลับสองนาย นับประมวญหมายสิบทัศ พื้นผจงจัดแต่งตก นุ่งกางเกงยกลายคาด อ่าโอ่อาตม์เอวอ้อม พิศสรพรักสรพร้อม พรั่งผ้ายตามดุรงค์ สี่นา ฯ

รถทรงฝรั่งใหญ่สอง รถหนึ่งรองขนาดน้อย
สามรถเร่งขับต้อย ติดท้ายสินธพ ต้นนา ฯ
๏ รถคำรบที่หนึ่ง สองแสะซึ่งเทียมเต้า
หนึ่งผ่านหนึ่งขาวเข้า คู่เพี้ยนแผกศรี กันนา ฯ
๏ หนึ่งนามผ่านกาบกระหนก หนึ่งขาวกระจกแจ่มอ้าง
เทียบแอกแปลกสองข้าง ห่อนต้องศรีต่าง พรรณนา ฯ
๏ รถอย่างใหญ่ที่รอง สองสินธพเทียมผ้าย
หนึ่งหมอกหนึ่งกระเลียวย้าย เผ่าพ้องพงษ์ปราน แปลกนา ฯ
๏ หนึ่งขนานหมอกม่าเหมี่ยว หนึ่งกระเลียวลำยองตั้ง
ต่างเพศต่างพรรค์ทั้ง ต่างพื้นกายงาม ต่างนา ฯ
๏ รถที่สามโสภิต ไพจิตรสอาดขนาดน้อย
แสะสองเทียบเรียบร้อย อยู่รั้งหลังเรียง รเบียบนา
๏ อัศวเคียงคู่ต่าง ศรีละอย่างย่างคล้อย
หนึ่งดำหนึ่งแซมพร้อย เลือกล้วนสลับลำ เภานา
๏ หนึ่งนามดำกาสัก หนึ่งแซรมรักร้อยรู้
ชื่อพาชินทรสองผู้ ภาคย์เพี้ยนรเมียลพรรณ แผกนา
รถสามตามกันผ้าย ผันผัดกงดุรงค์ย้าย
ยาตรท้องรัถยา สถานนา ฯ
๏ อาสาเกราะทองทั้ง ขวาซ้ายจ่ายจัดตั้ง
แต่งให้ไต่ตาม รถนา ฯ
๏ นามส่วนสารถีไส้ ศรีกัณฐัศร์หนึ่งได้
ที่ตั้งทั้งสอง ขุนนา ฯ
๏ ผองพลไพร่พรั่งพร้อม พิทักษ์รถรถละสี่ล้อม
เหล่าล้วนรักษา รถนา ฯ
๏ แต่งกายาเยี่ยงกี้ ขบวนกฐินเช่นนี้
ทั่วทั้งเถมอลหลาย นายนา ฯ
๏ อัศสาภรณกลายอย่างล้วน เครื่องฝรั่งประดับ
สรัพถ้วนมิ่งม้าเทียมรถ สามนา ฯ
พลบทจรไต่เต้า ตามเสด็จ นั้นฤๅ
หลายหมู่มากขบวนเขบ็จ บอกไว้
โดยราชพยุหยาตรเสร็จ แสดงสดับ นาพอ
ดำแหน่งดำเนอนไท้ ขนาดน้อยทางสถล ฯ
๏ หลวงนราเรืองเดชเจ้า กรมพล ซ้ายแฮ
หลวงพิทักษ์โยธาตน หนึ่งตั้ง
ฝ่ายขวาควบคุมพหล กรมท่า ทหารเฮย
แต่งเพศแขกเทศทั้ง โพกผ้าพันธ์กระสัน ฯ
๏ ดึงษเกณฑ์กะถ้วน เถมอลหมาย
กุมกระบี่เสโล่ห์ทาย เทอดถ้า
ชรเดียดชรดั้นผาย ผังผาด
พื้นทแกล้วทกล้า ศึกสู้อยู่ยืน ฯ
๏ สรเสนีที่เจ้า กรมวาม นิกายเอย
ขวาลักขมนานาม อิกผู้
กำกับพวกพลจาม ประจำหมู่ หนึ่งนา
ขนาดยศปรากฎรู้ เรียกอ้างออกหลวง ฯ
๏ จามพลตกแต่งแม่น มลายู
ปั้นเหน่งโอบเอวดู เพรอศแพร้ว
เหน็บกฤชพิศไพรู โดยรีต แลฤๅ
หอกคู่ชูอวดแกล้ว กลอกแกล้งแสดงหาญ ฯ
๏ เดโชท้ายน้ำชื่อ ออกญา ยศฤๅ
นำเนกนิกรอาสา ใหญ่ย้าย
สองหมู่สุรโยธา ทายดาบ ชเลยแฮ
ยัดเยียดเบียดเสียดสล้าย แห่ล้อมหนหลัง ฯ
๏ พญาพิไชยรณฤทธิทั้ง พิชิตณรงค์ คู่ฤๅ
นายหมู่เขนมาศคง ควบคุ้ม
ซ้ายขวาพิริยเขนทรง ตาวอิก หัดถ์เฮย
เดอนดื่นพื้นสถลกลุ้ม กลาดด้าวแดนผลู ฯ
๏ มหาสงครามพระผู้ ฝ่ายขวา กรมเอย
อิกอนุรักษ์โยธา ฝ่ายซ้าย
ทวนทองที่ถานา นายก พลพ่อ
พาพหลผาดผ้าย พวกพื้นทายทวน ฯ
๏ ผูกภู่สามชั้นต่าง ต่างศรี
ดำด่อนแดงเขียวขจี ร่วงเรื้อย
พื้นพาฬมฤคจามรี แลหลาก พรรณพ่อ
พายุพัดสลัดเฟื่องเฟื้อย ยาบย้อยยลไสว ฯ
๏ พญาพระรามพญาเกียรติเจ้า กรมกอง ดั้งแฮ
นำเหล่าเตลงดั้งทอง ถัดเต้า
กุมดั้งกับดาบประลอง ทายเทอด กรเอย
รดมฝ่ายซ้ายขวาเข้า พรั่งพร้อมพรูพล ฯ
๏ นครอินทร์พญาเจ้าหมู่ ดาบสอง หัดถ์แฮ
คุมหมู่รามัญกอง หนึ่งไส้
ไกวแวงแกว่งโดยลบอง เลบงดาบ คู่เฮย
ตามราชดำเนอนไท้ ธเรศห้อมหนหลัง ฯ
๏ พระเสนาภิมุขเจ้า กรมขวา นามเอย
ซ้ายฝ่ายนารายน์ฤทธา ท่านตั้ง
นายกยี่ปุ่นอาสา กำกับ พหลแฮ
เงื้อง่าขวานเทอดทั้ง เหล่าล้วนควรแสยง ฯ
๏ เรือกรรบัญญัติอ้าง อาสา สำแดงฤๅ
อิกจตุรงคโยธา เรียกรู้
ศักดิหลวงคู่ซ้ายขวา คุมไพร่ หลวงเฮย
คทามาศถือทุกผู้ พิทักษ์ไท้ไต่ตาม ฯ
๏ ล้อมวังแต่งตั้งที่ พระราม พิไชยฤๅ
หนึ่งพระเผด็จสงคราม แกว่นกล้า
เจ้ากรมบอกเสนอนาม เขาคู่ กันแฮ
พาพวกดาบโล่ห์ล้า อยู่ท้ายผายผัง ฯ
๏ ทหารในไพร่ง่าง้าว งอนงาม
ขุนหมื่นควบคุมตาม พวกผ้าย
คับคั่งพรั่งพลหลาม หลายแหล่
สองเหล่าทกล้าขวาซ้าย แซรกซร้อนสงหลอนสรหลม ฯ
๏ ทุกหมู่ละหมู่นับได้ ดึงษา สิ้นแฮ
กรเกาะสรรพสาตรา ต่างเต้า
แสนส่ำสุรแสนยา หาญหื่น ศึกเฮย
โดยเสด็จอดิศวรเผ้า แผ่นหล้าสากล ฯ
๏ ไพร่หลวงองครักษ์ซ้าย ขวาหลาย
มีหมื่นขุนมุลนาย ควบคล้าย
สพักพื้นสินาศทองปราย เสนงคาด เอวเอย
เตอมติดเต้าชนวนห้อย แห่งด้าวสอสวม ฯ
๏ ศรสำแดงตำแหน่งเจ้า กรมวาม แสงเฮย
ขวาอัคเนศรนาม พระพร้อง
พาพหลพวกทหารตาม ตระแบงแบก ปืนแฮ
หินคาบคาดเสนงคล้อง เครื่องเต้าดินประจำ ฯ
๏ สองหมู่นับผู้พวก ละร้อยคง ครบนา
เกณฑ์หัดแสงอิกอง ครักษ์นั้น
สามารถอาจราญรงค์ เร็วเรี่ยว ฤทธิพ่อ
พิเศษกว่าอาวุธสั้น จึ่งต้องเตรียมหลาย ฯ
๏ ไพร่หลวงอาวุธหมั้น มือไกว กวัดแฮ
ทวาทศขบวนแบบไทย แต่งถ้วน
กางเกงสนอบไพ จิตรโหมด ขลิบฤๅ
สักระหลาดชาดศรีล้วน กับทั้งมงคล ฯ
๏ แต่งแขกสองพวกเพี้ยน แผกสยาม เพศแฮ
หมู่หนึ่งอาสาจาม อ่าล้ำ
มลายูเยี่ยงแต่งตาม สนอบสนับ เพลาฤๅ
รจิตรกระบวนจีนซ้ำ โหมดอ้อมโอบเศียร ฯ
๏ ไพร่หลวงกรมท่าแสร้ง แต่งตน
แปรเพศแขกเทศกล แขกค้า
หมวกฉากเชอดกระบานบน บังชาติ
ดูบรู้จักหน้า ห่อนแจ้งแปลงปลอม ฯ
๏ สริรัดจตุทัศพรัอม พรรค์พล หลวงแฮ
โดยเสด็จพยุหบาตรสถล มารคผ้าย
เจ้ากรมปลัดกรมพหล มวญหมื่น ขุนเฮย
กำกับนิกรยาตรย้าย อยู่ถ้วนทวยหาญ ฯ
๏ ต่างนุ่งสองปักพื้น ลายพรรณ เพรอศนา
สวมสนอบครุยเสวตรวรรณ ทั่วผู้
นำน่าพิริยหลขันธ์ คุมควบ
เคยเข่นอเรนทรสู้ ศึกมล้างปางหลาย ฯ
๏ ขบวนยาตรนฤปราชด้าว สถลวิถี ทางเฮย
งานพระนรินทรเสนี จัดทั้ง
นพาพฤศโยธี หมายหมู่
โดยฉบับโบราณตั้ง บอกแจ้งแสดงกล ฯ
๏ เดโชท้ายนำอิก อาสา ขวาแฮ
ซ้ายกับยี่ปุ่นจามคณา เนกซร้อง
ทวนมาศมาศเขนรา มัญดาบ คู่เอย
เตลงเหล่าตาวดั้งต้อง แต่งตั้งทหารใน ฯ
๏ กลองชนะแตรฝรั่งด้วย แตรงอน สังข์เอย
ดำรวจแปดกรมนิกร ฝ่ายหน้า
ฝ่ายหลังแปดเหล่าสลอน แหนแห่
บริรักษ์ไทธเรศหล้า เลือกล้วนพลหลวง ฯ
๏ พญาศรีสหเทพได้ จัดสรรค์
ห้าหมู่พยุหโจษจรร พรั่งพร้อม
เกณฑ์หัดสินาศเรือกรร กรมท่า
มหาดเล็กอิกเหล่าล้อม นิเวศน์ไท้วังสถาน ฯ
๏ เสมียนตรานายหนึ่งผู้ กรมวัง
จัดเครื่องสูงน่าหลัง แห่ห้อม
อิกพระที่นั่งบัลลังก์ พุดตาลราช อาศน์เอย
ทำนุกทำเนียบพร้อม ขนบไว้ในเพรง ฯ
๏ เสด็จทอดมหาธาตุทั้ง เชตุพน
ราชบุรณะอิกตำบล วัดนั้น
ดำแหน่งกระฐินสถล รัถเยศ
อาวาศสามแห่งหั้น บอกแจ้งแถลงการ ฯ
จบฉบับตำหรับเบื้อง ขบวนเสด็จ
พยุหบกตกแต่งเสร็จ ขนาดน้อย
กระวีชาติอาจจำเขบ็จ เลบงบอก ไว้เฮย
ถ้วนถี่วิถารสารสร้อย อ่านเอื้อนเตือนเขษม ฯ

จบขบวนแห่เสด็จพยุหยาตราสถลมารคอย่างน้อยเท่านี้

  1. ๑. บางฉบับเปน จึ่ง บางฉบับเปน องค์ ไม่มีที่สอบ

  2. ๒. ลงไว้ตามเดิม เดี๋ยวนี้ใช้ว่า กันภยุบาทว์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ