คำนำ

เจ้าภาพงานศพ อำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พร้อม สุวรรณเสถียร) แจ้งความมายังราชบัณฑิตยสภาว่า มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือเป็นของแจกจ่ายแก่บรรดาญาติและมิตร ผู้มาแสดงไมตรีจิตต์ต่อผู้มรณะในเวลาพระราชทานเพลิงศพสักเรื่อง ๑ ขอให้กรรมการช่วยเลือกหนังสือให้ ก็ในระยะนี้กรรมการราชบัณฑิตยสภาได้จัดหนังสือแผนกจีนขึ้นในหอพระสมุดวชิรญาณอีกแผนกหนึ่ง ให้มีพนักงานประจำตรวจทำบัญชี เละเลือกหาหนังสือที่ควรจะแปลเป็นภาษาไทย ในเบื้องต้นนี้ได้ให้ค้นหาหนังสือที่เกี่ยวเนื่องด้วยประเพณีแปลและเรียบเรียงก่อน เพราะเห็นว่าชนชาติไทยเกี่ยวเนื่องด้วยชนชาติจีนมาแต่โบราณ และชนชาติจีนก็ได้เข้ามาติดต่ออยู่กับไทยแต่โบราณเหมือนกัน อาจเทียบเคียงให้เห็นได้ว่าลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ของจีนกับไทยเกี่ยวเนื่องกันเพียงใด บัดนี้รองอำมาตย์เอก ง่วนติด บุญถี พนักงานประจำแผนกหนังสือจีน ได้แปลและเรียบเรียงลัทธิธรรมเนียมจีนแล้วตอนหนึ่ง ว่าด้วยประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของชนชาติจีน ราชบัณฑิตยสภาเห็นสมควรจะพิมพ์ออกให้ได้อ่านกันแพร่หลาย จึงเลือกให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๓ หวังว่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ที่ได้รับไปอ่านเป็นส่วนมาก

อนึ่งในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เจ้าภาพงานศพได้เรียบเรียงประวัติสังเขปของผู้มรณะส่งมาขอให้พิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกด้วย จึงได้พิมพ์ไว้ต่อท้ายคำนำนี้

ราชบัณฑิตยสภา ขออนุโมทนาในกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งเจ้าภาพงานศพพระยารรรมสารนิติวิชิตภักดี ได้บำเพ็ญเป็นปัตติทานมัย ขอผลแห่งกุศลนี้จงสำเร็จสุขสมบัติแก่ผู้มรณะ สมควรแก่ฐานะนั้น ๆ เทอญ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นายกราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ