ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๑

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๑

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘

ตอนที่ ๑

ว่าด้วยชนชาติภูไทย แลชาติญ่อ

พระโพธิวงศาจารย์ (ติสโส อ้วน) เรียบเรียง

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โปรดให้พิมพ์ในการพระศพ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

ครบสัปตมวาร

ณวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ