ราชประวัติย่อ

สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสดิ์ ได้เสด็จมาทรงอุบัติในโลกนี้ เมื่อวันอังคารขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เปนพระโอรสที่ ๑ ในสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) กระษัตริย์ผู้ครองกรุงกัมพูชา และสมเด็จพระวรราชินี (พระองค์เพา) ได้ประสูตร์ในกรุงเทพพระมหานคร ฯ แห่งประเทศสยาม ในเวลาเมื่อสมเด็จพระบิดาได้เสด็จเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในพระบาทสมเด็จพระ (นั่งเกล้า) เจ้าอยู่หัว ณกรุงสยาม ครั้นเมื่อสมเด็จพระบิดาได้กลับไปครองกรงกัมพูชา พระองค์ได้ทรงดำรงพระยศเปนสมเด็จพระแก้วฟ้า ต่อมาในรัชกาลพระเชษฐาธิราช สมเด็จพระนโรดม พระองค์ได้ทรงเลื่อนพระเกียรติยศขึ้นเปน สมเด็จพระมหาอุปราช ครั้นถึงวันที่ ๒๔ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๔๗ สมเด็จพระเจ้านโรดม เสด็จสู่สวรรคต รัฐบาลฝรั่งเศสพร้อมด้วยเสนาบดีประเทศเขมร ได้อัญเซิญพระองค์ให้ทรงรับราชสมบัติ สืบสันตติวงศ์สนองพระองค์สมเด็จพระเชษฐาธิราชในวันนั้น ครั้นต่อมาอิก ๒ ปีเมื่อได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนโรดม เสร็จแล้ว, จึงได้มีการราชาภิเศก เมื่อวันที่ ๒๓-๒๘ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๔๙ เวลานั้นพระชนมายุของพระองค์ได้ ๖๕ พระพรรษา.

  1. ๑. พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเปน พระหริราชดนัย ไกรแก้วฟ้า

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ