พระสี่เสาร์กลอนสวด

พระสี่เสาร์กลอนสวด

พระสี่เสาร์กลอนสวด

กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

พระสี่เสาร์

พระสี่เสาร์กลอนสวด.-- กรุงเทพฯ :        สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,

๒๕๔๗.

๑๙๒ หน้า

๑. กลอนสวด. ๒. กวีนิพนธ์ไทย I. กรมศิลปากร.

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ II. ชื่อเรื่อง ๘๙๕.๙๑๑๔

ISBN 974-9527-75-5

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ