พระรถคำฉันท์

พระรถคำฉันท์

พระรถคำฉันท์

กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๑๔

เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN 9747 - 9528 - 10 - 7

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ