ผู้แต่ง

พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

เสฐียรโกเศศ​ และ นาคะประทีป
เสฐียฐโกเศศ-นาคะประทีป