ผู้แต่ง

หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม)

หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)
หลวงพัฒนพงษภักดี (ทิม สุขยางค์)