คำนำ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุรินทรภักดี ศรีไผทสมันต์ (สว่าง พุกกณานนท์) นางสาวสำนักนิ์ พุกกณานนท์ ผู้บุตรี มีประสงค์จะพิมพ์หนังสือเปนของถวายแลจ่ายแจกสนองคุณบิดาสักเรื่อง ๑ ได้ให้มาแจ้งความยังหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ขอให้กรรมการช่วยเลือกหนังสือให้ และแสดงความประสงค์จะใคร่ได้เรื่องหนังสือเกี่ยวด้วยเรื่องญวน ด้วยพระยาสุรินทรภักดีเปนเชื้อญวน ข้าพเจ้าจึ่งเลือกเรื่องนิราสตังเกี๋ยให้นางสาวสำนักนิ์พิมพ์ตามประสงค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลบุญราษีทักษิณานุปทาน ซึ่งนางสาวสำนักนิ์ได้บำเพ็ญเปนการสนองคุณบิดาด้วยสามารถความกตัญญูกตเวที และที่ได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลายทั่วไป

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ