คำนำกรมศิลปากร

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา กำหนดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พระสงฆ์วัดบวรนิเวศปรารถนาจะจัดพิมพ์หนังสือฉลองพระเดชพระคุณที่ได้ทรงอุปการะวัด และพระสงฆ์นี้มาเป็นอันมาก ได้แจ้งความประสงค์แก่อธิบดีกรมศิลปากร ๆ จึงได้มอบเรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ต้นฉบับพิมพ์ดีดรักษาไว้ ณ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์เลย ให้คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ได้

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ได้ทรงอธิบายลักษณะเจ้านายประเภทต่างๆ โดยละเอียด และเปรียบเทียบกับลักษณะของประเทศใกล้เคียง เป็นหนังสือน่าอ่าน และให้ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีและรัฐประศาสโนบายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในการจัดพิมพ์นี้ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ได้ประทานพระนิพนธ์อธิบายไว้ต้นเรื่องนี้ด้วย

กรมศิลปากรขออนุโมทนากุศลที่คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศได้ร่วมกันบำเพ็ญอุทิศถวาย ฉลองพระเดชพระคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และกุศลที่ได้จัดพิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายเป็นสาธารณประโยชน์ ขอจงเป็นปัจจัยดลบันดาลให้พระองค์ท่านประสพแต่อิฐคุณมนุญผล เสวยทิพยสมบัติในสัมปรายภพทุกประการ เทอญ.

กรมศิลปากร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ