ทางเหนือ

ทางสำรวจสำหรับกองทัพฝ่ายเหนือ

ประมาณระยะทางแต่กรุงเทพ ฯ ถึงเมืองเชียงใหม่

(ทางเรือ) แต่พระตำหนักแพถึงกรุงเก่า ๒๗๒๐ เส้น

แต่กรุงเก่าถึงปากน้ำโพ ๕๓๗๒ เส้น

แต่ปากน้ำโพถึงเมืองกำแพงเพ็ชร ๒๘๘๕ เส้น

แต่เมืองกำแพงเพ็ชรถึงบ้านระแหง ๑๓๒๙ เส้น

แต่บ้านระแหงถึงเมืองตาก ๖๙๓ เส้น

(ทางบก) แต่เมืองตากถึงเมืองเถิน ๒๘๒๑ เส้น

แต่เมืองเถินถึงลำพูน ๓๒๘๖ เส้น

แต่ลำพูนถึงตำหนักมั่นแม่น้ำเมืองเชียงใหม่ ๕๒๗ เส้น

แต่ตำหนักมั่นริมน้ำถึงประตูครัวกำแพงดิน ๕๕ เส้น

แต่ประตูครัวกำแพงดินถึงเมืองเชียงใหม่ ๒๒ เส้น

รวมประมาณระยะทางแต่กรุงเทพ ฯ ถึงเมืองเชียงใหม่ ๑๙๗๑๐ เส้น

----------------------------

ที่ ๒

ระยะทางเรือแต่พระตำหนักบ้านแค

ไปถึงเมืองเถิน

แต่พระตำหนักบ้านแค ถึงบ้านนาลูบ ๑๙ เส้น

แต่บ้านนาลูบถึงวังอีควก ๑๙๕ เส้น

แต่วังอีควกถึงสมอโคน ๑๘๔ เส้น

แต่สมอโคนถึงเมืองตาก ๒๐๕ เส้น

แต่เมืองตากถึงปากน้ำเข้าไปเถิน ๒๕๙ เส้น

แต่ปากน้ำเถินถึงวังศิลา ๒๒๕ เส้น

แต่วังศิลาถึงวังสำโรง ๑๔๑ เส้น

แต่วังสำโรงถึงท่าหนองชำ ๑๑๑ เส้น

แต่ท่าหนองชำถึงคลองช้างดวน ๑๓๐ เส้น

แต่คลองช้างดวนถึงวังตะเครา ๑๔๕ เส้น

แต่วังตะเคราถึงคลองห้วยเดื่อ ๑๐๓ เส้น

แต่คลองห้วยเดื่อถึงวังท่าวัว ๙๒ เส้น

แต่วังท่าวัวถึงเกาะพันวา ๑๖๑ เส้น

แต่เกาะพันวาถึงด่านแม่ระวาน ๑๖๖ เส้น

แต่ด่านแม่ระวานถึงวังพระหลวง ๑๐๐ เส้น

แต่วังพระหลวงถึงคลองคุมวิน ๑๔๓ เส้น

แต่ปากคลองคุมวินถึงวังพระบาท ๑๖๑ เส้น

แต่วังพระบาทถึงวังภู ๑๙๕ เส้น

แต่วังภูถึงคลองแมวา ๑๗๐ เส้น

แต่คลองแมวาถึงวังเจ้า ๑๗๕ เส้น

แต่วังเจ้าถึงด่านท่าลูบ ๗๘ เส้น

แต่ด่านท่าลูบถึงเมืองเถิน ๒๒๙ เส้น

รวมระยะทางแต่พระตำหนักบ้านแค ถึงเมืองเถิน ๓๔๒๕ เส้น

 

  1. ๑. บ้านแค อยู่ข้างเหนือบ้านระแหง ที่ตั้งเมืองตากบัดนี้ พระตำหนักเห็นจะเปนของรัชกาลที่ ๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ