ทางเมืองราชบุรี

ทางสำรวจสำหรับเตรียมรบพม่าทางเมืองราชบุรี

(ด้านนี้พม่ามาได้จากเมืองทวาย)

๑ ระยะทางยกแต่เมืองราชบุรี ถึงด่านเจ้าขว้าว

๒ ระยะทางบกแต่ด่านเจ้าขว้าว ถึงลำน้ำท้องชาตรี (ต่อแดนเมืองทวาย)

ทางสำรวจสำหรับเตรียมรบพม่าทางแหลมมลายู

(ตั้งกองทัพหลวงที่เมืองเพชรบุรี)

๑ ระยะทางยกแต่เมืองเพชรบุรี ถึงเมืองนครศรีธรรมราช

๒ ระยะทางแต่ตำบลกฎีทอง แยกไปเมืองตะนาวศรี

ทางสำรวจสำหรับเตรียมรบพม่าทางเหนือ

๑ ประมาณระยะทางแต่กรุงเทพฯ ถึงเมืองเชียงใหม่

๒ ระยะทางเรือแต่เมืองตาก ถึงเมืองเถิน

----------------------------

ที่ ๑

ทางตั้งแต่เมืองราชบุรีถึงด่านเจ้าขว้าว

แต่โรงช้างถึงดอนเทพศักดิ ๑๐๐ เส้น

แต่ตอนเทพศักดิถึงหนองกระทุ่ม ๑๐๐ เส้น

แต่หนองกระทุ่มถึงหนองหีบ ๕๐ เส้น

แต่หนองหีบถึงหินลับ ๑๕๐ เส้น

แต่หินลับถึงเขาน้อย ๑๐๐ เส้น

แต่เขาน้อยถึงสำนักรกฟ้า ๑๐๐ เส้น

แต่สำนักรกฟ้าถึงเขาทลุ ๑๐๐ เส้น

แต่เขาทลุถึงห้วยกาบ ๑๐๐ เส้น

แต่ห้วยกาบถึงห้วยดินแดง ๑๐๐ เส้น

แต่ห้วยดินแดงถึงเขาเชิงแอก ๑๐๐ เส้น

แต่เขาเชิงแอกถึงน้ำซับ ๑๐๐ เส้น

แต่น้ำซับถึงด่านเจ้าขว้าว (ริมลำน้ำพาชี) ๑๑๗ เส้น

รวมระยะทางแต่เมืองราชบุรีถึงด่านเจ้าขว้าว ๑๒๑๗ เส้น

----------------------------

ที่ ๒

ระยะทางตั้งแต่ด่านเจ้าขว้าว (ไปทางเขาสูง)

ถึงลำน้ำท้องชาตรี

แต่ด่านเจ้าขว้าวถึงระเคย ๒๗๐ เส้น

แต่ระเคยถึงโปงคถ ๑๘๐๐ เส้น

แต่โปงคถถึงตีนเขาสูง ๑๐๐ เส้น

แต่ตีนเขาสูงถึงปากแม่พร้า ๑๔๐๐ เส้น

รวมระยะทางเขาสูงแต่ด่านเจ้าขว้าว ถึงแม่น้ำท้อง าตรี ขุนธรณีรังวัดได้ ๓๕๗๐ เส้น หลวงเสนาภิมุข ขุนอินทร์ชาวด่าน วัด (สอบ) ทางแต่ด่านเจ้าขว้าว ถึงลำน้ำท้องชาตรี ฟากตวันออก ๒๓๔๑ เส้น ทางช้างพลาย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ