ด้านเมืองกาญจนบุรี

ระยะทางยกทัพรบพม่า

ทางสำรวจสำหรับเตรียมรบพม่า

ด้านเมืองกาญจนบุรี

ตั้งกองทัพหลวงที่ปากแพรก

ตรงที่ป้อมเมืองกาญจนบุรีบัดนี้

๑ ระยะทางลำน้ำแควน้อย แต่ปากแพรก ไปถึงเมืองท่าขนุน

๒ ระยะทางบก แต่ปากแพรก ถึงเมืองกาญจนบุรี (เก่า)

๓ ระยะทางบก แต่ปากแพรก ถึงด่านกรามช้าง ทางลำน้ำแควใหญ่

๔ ระยะทางบก แต่ด่านกรามช้าง ถึงเมืองท่าตะกั่ว ทางลำน้ำแควน้อย

๕ ระยะทางบก แยกจากทัพตอง ริมเมืองท่าตะกั่ว ไปเมืองไทรโยค

๖ ระยะทางบก แต่เมืองไทรโยค ถึงด่านพระเจดีย์สามองค์

๗ ระยะทางบก แต่ด่านพระเจดีย์สามองค์ เข้าแดนมอญไปถึงเมืองเตรีน

๘ ระยะทางบก แต่ปากแพรก ถึงบ้านพันพราหมณ์ แขวงเมืองลุ่มสุ่ม ทางลำน้ำแควน้อย

๙ ระยะทางบก แต่ด่านแก่งไผ่ ลำน้ำแควน้อย เดินตัดทางใกล้ไปด่านกรามช้าง ที่ลำน้ำแควใหญ่

๑๐ ระยะทางบก แต่ด่านกรามช้าง ลำน้ำแควใหญ่ เดินตามทางสดวก กลับมาด่านแก่งไผ่

๑๑ ระยะทางบก แต่ด่านแก่งไผ่ ถึงเมืองท่าตะกั่ว

๑๒ ระยะลำน้ำแควใหญ่ แต่ปากแพรก ถึงเมืองราชบุรี

๑๓ ระยะทางบก แต่ปากแพรก ถึงเมืองราชบุรี

๑๔ ระยะทางบก ส่งเสบียง จากเมืองนครไชยศรี ถึงปากแพรก

๑๕ ระยะทางบก ส่งเสบียง จากเมืองสุพรรณบุรี ถึงปากแพรก

----------------------------

ที่ ๑

ระยะทางลำน้ำแควน้อยแต่ปากแพรก

ถึงเมืองท่าขนุน

แต่ปากแพรกถึงวังยาง ๑๒๐ เส้น

แต่วังยางถึงบางลาน ๑๓๐ เส้น

แต่บางลานถึงแก่งหลวง ๑๐๐ เส้น

แต่แก่งหลวงถึงเขาภาคง ๒๒๐ เส้น

แต่เขาภาคงถึงยางเกาะ ๓๕ เส้น

แต่ยางเกาะถึงศาลเทพารักษ์ ๖๖ เส้น

แต่ศาลเทพารักษ์ถึงนักการ ๕๓ เส้น

แต่นักการถึงกลอนโด ๖๐ เส้น

แต่กลอนโดถึงลุ่มกราง ๖๔ เส้น

แต่ลุ่มกรางถึงแม่ประชี ๕๙ เส้น

แต่แม่ประชีถึงวังตะเคียง ๗๐ เส้น

แต่วังตะเคียงถึงจรเข้เผือก ๕๖ เส้น

แต่จรเข้เผือกถึงลำซาย ๓๑ เส้น

แต่ลำซายถึงนาหมื่นไชย ๔๑ เส้น

แต่นาหมื่นไชยถึงวังหมึก ๑๐๐ เส้น

แต่วังหมึกถึงจรเข้คลาน ๖๑ เส้น

แต่จรเข้คลานถึงด่านแก่งไผ่ ๕๔ เส้น แต่ปากแพรกถึงด่านแก่งไผ่ ๑๓๒๐ เส้น

แต่ด่านแก่งไผ่ถึงแม่กะบาน ๘๖ เส้น

แต่แม่กะบานถึงเมงวิ่ง ๘๔ เส้น

แต่เมงวิ่งถึงถ้ำตาหยก ๑๑๔ เส้น

แต่ถ้ำตาหยกถึงท่าอ้ายหิด ๑๕๖ เส้น

แต่ท่าอ้ายหิดถึงสายส้อย ๕๖ เส้น

แต่สายส้อยถึงเขาสุนัขพากวาง ๘๗ เส้น

แต่เขาสุนัขพากวางถึงพุไคร้ ๑๓๙ เส้น

แต่พุไคร้ถึงเมืองท่าตะกั่ว ๑๕๒ เส้น แต่ด่านแก่งไผ่ถึงเมืองท่าตะกั่ว ๘๗๔ เส้น

แต่เมืองท่าตะกั่วถึงการะวัด (แก่งสาระวัดก็เรียก) ๖๑ เส้น

แต่การะวัดถึงแซงใหญ่ ๑๒๕ เส้น

แต่แซงใหญ่ถึงแดกงา ๗๐ เส้น

แต่แดกงาถึงท้องช้าง ๗๗ เส้น

แต่ท้องช้างถึงน้ำโจน ๖๒ เส้น

แต่น้ำโจนถึงกีนาง ๓๒ เส้น

แต่กีนางถึงซ่อนชู้ ๑๐๖ เส้น

แต่ซ่อนชู้ถึงแก่งศัก ๑๓๘ เส้น

แต่แก่งศักถึงบองตี้ ๕๒ เส้น

แต่บองตี้ถึงแก่งหลวง ๔๘ เส้น

แต่แก่งหลวงถึงปากแม่น้ำน้อย ๑๒๕ เส้น แต่เมืองท่าตะกั่วถึงปากแม่น้ำน้อย ๘๙๖ เส้น

แต่ปากแม่น้ำน้อยถึงน้ำโจน ๕๕ เส้น

แต่น้ำโจนถึงรอยช้าง ๑๙๐ เส้น

แต่รอยช้างถึงเมืองไทรโยคเก่า ๒๙๐ เส้น

แต่ปากแม่น้ำน้อยถึงเมืองไทรโยคเก่า ๖๖๐ เส้น

แต่เมืองไทรโยคเก่าถึงลินถิน ๔๐ เส้น

แต่ลินถินถึงวังหิน ๒๗๘ เส้น แต่ลินถินถึงเมืองท่าขนุน ๑๔๕๔ เส้น

แต่วังหินถึงคลองแม่ขมู ๒๒๐ เส้น

แต่คลองแม่ขมูถึงดินโส ๖๐ เส้น

แต่ดินโสถึงผาอัน ๑๐๐ เส้น

แต่ผาอันถึงเมืองท่าขนุน ๗๐๐ เส้น แต่เมืองไทรโยคเก่าถึงเมืองท่าขนุน ๑๔๙๔

รวมทั้ง ๕ ระยะเปนทาง ๕๒๔๔ เส้น

----------------------------

ที่ ๒

ทางบกแต่ปากแพรกถึงเมืองกาญจนบุรี (เก่า)

แต่ปากแพรกถึงนาตาล ๑๐๐ เส้น

แต่นาตาลถึงหนองข้ายางตรงหนองบัว ๒๐๐ เส้น

แต่หนองข้ายางถึงลาดหญ้า ๗๐ เส้น

แต่ลาดหญ้าถึงเมืองกาญจนบุรีเก่า ๖๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ปากแพรกถึงเมืองกาญจนบุรีเก่า ๔๓๐ เส้น

----------------------------

ที่ ๓

ทางบกแต่ปากแพรกไปถึงด่านกรามช้าง

เดินทางฝั่งตวันตก

ทางแต่ปากแพรกถึงปากช่องบ้านยาง ๒๐๐ เส้น

แต่ปากช่องบ้านยางถึงหนองยายไหม ๓๑ เส้น

แต่หนองยายไหมถึงหนองกระทุ่ม ๗๖ เส้น

แต่หนองกระทุ่มถึงพุพะ ๑๐๘ เส้น

แต่พุพะถึงน้ำโจนแควใหญ่เมืองกาญจนบุรีเก่า ๑๘๔ เส้น

แต่น้ำโจนถึงเขาโพล ในแผนที่เขาไพล ๕๓ เส้น

แต่เขาโพลถึงบางจาน ๑๗๓ เส้น

แต่บางจานถึงด่านกรามช้าง ๑๒๒ เส้น

รวมระยะทางแต่ปากแพรก ถึงด่านกรามช้าง ๕๕๗ เส้น

----------------------------

ที่ ๔

แต่ด่านกามช้างแควใหญ่

ไปถึงเมืองท่าตะกั่วแควน้อย

แต่ด่านกรามช้างถึงพุกำทวด ๘๗ เส้น

แต่พุกำทวดถึงลุมชุม ๗๙ เส้น

แต่ลุมชุมถึงทัพศาลา ๖๑ เส้น

แต่ทัพศาลาถึงหนองไผ่ปากช่อง ๙๒ เส้น

แต่หนองไผ่ปากช่องถึงพุม่วง ๑๐๐ เส้น

แต่พุม่วงถึงทัพตอง ๑๐๐๐ เส้น

แต่ทัพตองถึงเมืองท่าตะกั่ว ๗๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ด่านกรามช้างถึงเมืองท่าตะกั่ว ๑๔๘๙ เส้น

----------------------------

ที่ ๕

ทางบกแยกแต่ทัพตอง (ท่านต้อง)

ใกล้เมืองท่าตะกั่ว เดินไปเมืองไทรโยค

แต่ทับตองถึงแซงน้อย ๘ เส้น

แต่แซงน้อยถึงแซงใหญ่ ๑๙ เส้น

แต่แซงใหญ่ถึงห้วยอุมกระ ๑๒๖ เส้น

แต่ห้วยอุมกระถึงตีนเขาอุมกระ ๓๕ เส้น

แต่ห้วยอุมกระถึงพุทองแมว ๑๒๗ เส้น

แต่พุทองแมวถึงพุเตย ๔๗ เส้น

แต่พุเตยถึงชมภูน้อย ๒๗ เส้น

แต่ชมภูน้อยถึงชมภูใหญ่ ๗๑ เส้น

แต่ชมภูใหญ่ถึงที่ตำหนัก ๙๓ เส้น

แต่ที่ตำหนักถึงสระสี่มุม ๑๒๗ เส้น

แต่สระสี่มุมถึงยางคาง ๘๕ เส้น

แต่ยางคางถึงทางแยกค่ายหลวงน้ำโจน ๗๓ เส้น

แต่ทางแยกถึงแม่น้ำน้อย ๔๗ เส้น

แต่ทัพตองถึงแม่น้ำน้อย ๘๘๕ เส้น

แต่แม่น้ำน้อยถึงไทรโยค ๔๕๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ทับตองถึงเมืองไทรโยค ๑๓๓๕ เส้น

----------------------------

ที่ ๖

ทางบกแต่เมืองไทรโยคไปถึงพระเจดีย์สามองค์

แต่ไทรโยคถึงผาอัน ๕๒๐ เส้น

แต่ผาอันถึงทองผาภูมเก่า ๓๑๕ เส้น

แต่ทองผาภูมเก่าถึงเมืองท่าขนุน ๔๐๐ เส้น

แต่เมืองท่าขนุนถึงสามสบ ๙๐๐ เส้น

แต่สามสบถึงสงขลา ๔๐๐ เส้น

แต่สงขลาถึงพระเจดีย์สามองค์ ๓๕๐ เส้น

รวมระยะทางแต่เมืองไทรโยคถึงพระเจดีย์สามองค์ ๒๘๘๕ เส้น

----------------------------

ที่ ๗

แต่พระเจดีย์สามองค์

เข้าแดนมอญไปถึงพระมุมมุแขวงเมืองอัตรัน

แต่พระเจดีย์สามองค์ถึงลำน้ำแม่กระษัตริย์ ๔๐๐ เส้น

แต่ลำน้ำแม่กระษัตริย์ถึงแม่สะกลีด ๕๕๐ เส้น

แต่แม่สะกลีดถึงแม่เกิด ๔๐๐ เส้น

แต่แม่เกิดถึงฉะมี ๘๕๔ เส้น

แต่ฉะมีถึงเมืองเกริน ๖๕๐ เส้น

แต่เมืองเกรินถึงพระมุมมุ ๘๕๐ เส้น

สมิงพัตเบิดผู้เปนพระยาไทรโยคกับพระยาทองผาภูมประมาณ แต่แม่กระษัตริย์ถึงพระมุมมุ ๓๓๐๔ เส้น รวมระยะทาง ๓๗๐๔ เส้น

----------------------------

ที่ ๘

ทางบกแต่ปากแพรกถึงบ้านพันพราหมณ์

เหนือเมืองลุ่มสุ่ม ทางลำน้ำแควน้อย

ทางฟากตวันตก แต่ปากแพรกถึงวังยาง ๑๗๐ เส้น

แต่วังยางถึงเขาลักจัน ๘๐ เส้น

แต่เขาลักจันถึงเขาภาคง ๑๗๐ เส้น

แต่เขาภาคงถึงท่ายางเกาะ ๗๐ เส้น

แต่ท่ายางเกาะถึงด่านพรหมเทพ ๕๐ เส้น

แต่ด่านเกาะถึงด่านใหม่ ๑๐๐ เส้น

แต่นาหมื่นไชยถึงเขาหีบ ๔๔๐ เส้น

แต่ท่าน้ำขึ้นไปแก่งไผ่ ๖๐ เส้น

แต่ด่านพรหมเทพถึงเขาหนีบ ๕๐๐ เส้น

แต่เขาหนีบถึงแก่งไผ่ ๓๕๐ เส้น

แต่แก่งไผ่ถึงลุมซุม ๔๐๐ เส้น

แต่ลุมซุมถึงพันพราหมณ์ ๕๐๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ปากแพรกถึงพันพราหมณ์ ๒๘๙๐ เส้น

----------------------------

ที่ ๙

ทางบกแต่ด่านแก่งไผ่

ไปด่านกรามช้าง (ทางลัด)

วัน ๖ ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จุลศักราช ๑๑๘๒ (พ.ศ. ๒๓๖๓) หลวงยกรบัตรเมืองกาญจนบุรีวัดทางสถลมารคฟากตวันออก แต่ด่านแก่งไผ่ถึงด่านกรามช้าง

แต่ด่านแก่งไผ่ถึงทุ่งหญ้าอ่อน ๑๐๐ เส้น

แต่ทุ่งหญ้าอ่อนถึงเมืองครุธ ๗๐ เส้น

แต่เมืองครุธไปถึงพุกะพี ๑๐๖ เส้น

แต่พุกะพีไปถึงทุ่งวัวดาว ๗๔ เส้น

แต่ทุ่งวัวดาวไปถึงทางหลวงบางจาน ๑๔๑ เส้น

แต่บางจานถึงด่านกรามช้าง ๑๓๓ เส้น

รวมระยะทางใกล้แต่ด่านแก่งไผ่ถึงกรามช้าง ๖๒๔ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๐

ทางบกเดินจากด่านกรามช้างกลับมาด่านแก่งไผ่ (โดยทางสดวก)

แต่กรามช้างมาถึงเขาโพล ๒๙๔ เส้น

แต่เขาโพลมาถึงน้ำโจน ๗๔ เส้น

แต่น้ำโจนมาถึงพุเลียบ ๑๓๔ เส้น

แต่พุเลียบมาถึงพุพะ ๕๙ เส้น

แต่พุพะถึงพุกลัว ๑๓๓ เส้น

แต่พุกลัวถึงพุแสงแคลง ๓๕ เส้น

แต่พุแสงแคลงถึงหนองแน ๙๐ เส้น

แต่หนองแนถึงเมืองครุธ ๑๒๓ เส้น

แต่เมืองครุธมาถึงแก่งไผ่ ๑๗๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ด่านกรามช้างมาถึงแก่งไผ่ ๑๑๑๒ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๑

ทางบกแต่ด่านแก่งไผ่ ไปถึงเมืองท่าตะกั่ว

วัน ๑ ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก พันระเห็จ ๑ ขุนด่านแก่งไผ่ ๑ ขุนสารวัด ๑ ไพร่ ๘ รวม ๑๑ คน พร้อมกันรังวัดทางตวันตกแต่ด่านแก่งไผ่ไปถึงเมืองท่าตะกั่ว

แต่ค่ายแก่งไผ่ถึงด่านหูช้าง ๘๗ เส้น

แต่ด่านหูช้างถึงแม่กระบาน ๓๖ เส้น

แต่แม่กระบานถึงหนองสะแก ๑๐๐ เส้น

แต่หนองสะแกถึงทับตาปาน ๑๐๐ เส้น

แต่ทับตาปานถึงห้วยลุมซุม ๑๐๐ เส้น

แต่ห้วยลุมซุมถึงเขาช้างผอม ๑๐๐ เส้น

แต่เขาช้างผอมถึงเขาช้าง ๑๐๐ เส้น

แต่เขาช้างผอมถึงช่องจมทม ๑๐๐ เส้น

แต่ช่องจมทมถึงช่องจมมอน ๔๗ เส้น

แต่ช่องจมมอนถึงท่าตะกั่ว ๑๓๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ค่ายแก่งไผ่ถึงเมืองท่าตะกั่ว ๙๐๐ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๒

ทางเรือแต่ปากแพรกลงมาเมืองราชบุรี

ทางแต่ปากแพรกถึงพุกชี ๓๕๐ เส้น

แต่พุกชีถึงท่ามะม่วง ๒๐๐ เส้น

แต่ท่ามะม่วงถึงวังศาลา ๒๐๐ เส้น

แต่วังศาลาถึงท่าเรือ ๒๐๐ เส้น

แต่ท่าเรือถึงท่ามัดกา ๒๔๐ เส้น

แต่ท่ามัดกาถึงลูกแก ๑๗๐ เส้น

แต่ลูกแกถึงเมืองราชบุรี ๑๑๙๒ เส้น

รวมระยะทางเรือแต่ปากแพรกถึงเมืองราชบุรี ๒๕๕๒ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๓

ทางบกแต่ปากแพรกลงมาถึงเมืองราชบุรี

ทางแต่ปากแพรกถึงจุกพีท่าม่วง ๓๕๐ เส้น

แต่ท่าม่วงถึงวังศาลา ๒๐๐ เส้น

แต่วังศาลาถึงท่าเรือ ๒๐๐ เส้น

แต่ท่าเรือถึงท่ามัดกา ๒๐๐ เส้น

แต่ท่ามัดกาถึงลูกแก ๑๗๐ เส้น

แต่ลูกแกถึงเมืองราชบุรี ๑๑๙๒ เส้น

รวมระยะทางบกแต่ปากแพรกถึงเมืองราชบุรี ๒๓๑๒ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๔

ทางบกสำหรับส่งเสบียง

แต่เมืองนครไชยศรี ถึงปากแพรก

แต่ฉางข้าวท่าน้ำถึงพระปฐม ๕๕๐ เส้น

แต่พระปฐมถึงพระแท่น ๑๒๐๐ เส้น

แต่พระแท่นถึงบ้านน้อย ๔๐๐ เส้น

แต่บ้านน้อยถึงบ้านหนองขาว ๑๕๐ เส้น

แต่บ้านหนองขาวถึงปากแพรก ๑๕๐ เส้น

รวมระยะทางแต่ฉางข้าวท่าน้ำถึงปากแพรก ๒๔๕๐ เส้น

----------------------------

ที่ ๑๕

ทางบกสำหรับส่งเสบียง

แต่เมืองสุพรรณบุรี ถึงปากแพรก

แต่ฉางข้าวบ้านสองพี่น้องสุพรรณถึงบ้านทวน ๑๒๐๐ เส้น

แต่บ้านทวนถึงบ้านหนองขาว ๔๐๐ เส้น

แต่หนองขาวถึงปากแพรก ๓๕๐ เส้น

รวมระยะทางแต่สองพี่น้องถึงปากแพรก ๑๙๕๐ เส้น

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ