คำนำ

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล ซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ กับ หม่อมปุ่น เทวกุล เนื่องในการนี้ ม.ร.ว. มรุต เทวกุล มีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลสนองพระคุณถวายหม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล เป็นเปตพลี จึงแจ้งความจำนงมายังกรมศิลปากร ขอพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย กรมศิลปากรมีความยินดีจัดจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน นับเป็นภาคที่ ๒๑ นี้ให้พิมพ์ได้ตามประสงค์

ขออนุโมทนาในพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญเป็นญาติสังคหธรรม และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ ม.ร.ว. มรุต เทวกุล ที่ได้พิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายเป็นวิทยาทานสาธารณกุศล จงสัมฤทธิวิบากผลดลบันดาลให้หม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล สถิตอยู่ในสุขสมบัตณสัมปรายภพตลอดกาลเทอญ

กรมศิลปากร

๑๙ เมษายน ๒๔๘๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ