คำนำ

บรรพชนไทยได้สร้างสรรค์วรรณกรรมร้อยกรองจำนวนมาก ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ วรรณกรรมดังกล่าวย่อมสะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมในยุคสมัยที่แต่งเรื่องนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเป็นจดหมายเหตุรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกวีเป็นผู้บันทึก ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีต

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ได้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่วรรณกรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีวรรณกรรมโบราณอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วรรณกรรมเหล่านี้บันทึกไว้ในสมุดไทยซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่นับวันจะชำรุดสูญสลายไปตามกาลเวลา หลายเรื่องเคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอดีต แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

หนังสือ โสวัตกลอนสวด นี้ กรมศิลปากรยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน ต้นฉบับเป็นเอกสารโบราณเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าแต่งขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้แต่ง กรมศิลปากรพิจารณาเห็นว่าเรื่อง โสวัตกลอนสวด เป็นวรรณกรรมร้อยกรองที่มีคุณค่าต่อการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ จึงมอบให้นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ นักอักษรศาสตร์ ๘ ว. ข้าราชการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่

อนึ่ง การพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงอักขรวิธีบางส่วนให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านและได้นำสำเนาต้นฉบับที่ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบชำระมาพิมพ์ไว้เป็นภาคผนวกของหนังสือนี้ด้วย

กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือ โสวัตกลอนสวด จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจวรรณกรรมไทยโดยทั่วกัน

อธิบดีกรมศิลปากร

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ