ตัวละคร

พวกเรา

พระภิรมย์วรากร นอกราชการ อายุประมาณ ๕๐ ปี

นายสวิง อายุ ๑๘ ปี บุตรพระภิรมย์วรากร

นายสวาย อายุ ๑๗ ปี บุตรพระภิรมย์วรากร

นายสวัสดิ์ อายุ ๑๖ ปี บุตรพระภิรมย์วรากร

นายกองโท พระยาวิสูตรสงคราม สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลหัสดินบุรี ผู้บังคับการเสือป่าหัสดินบุรี

นายหมวดโท หลวงมณีราษฎร์บำรุง นายอำเภอเมืองมณีบูรณ์ ผู้บังคับหมวดที่ ๑ กองร้อยมณีบูรณ์ (ภายหลังเป็นผู้บังคับกอง)

นายหมวดตรี นายอิน ผู้ช่วยราชการเมืองมณีบูรณ์ ผู้บังคับหมวดที่ ๒ กองร้อยมณีบูรณ์

นายหมู่เอก หลวงมนูธรรมธุราธร ผู้พิพากษาศาลเมืองมณีบูรณ์ ประจำหมวดที่ ๑ กองร้อยมณีบูรณ์ (ภายหลังเป็นผู้บังคับหมวด)

นายหมู่เอก เทพคหบดี ประจำกองร้อยมณีบูรณ์

นายหมู่โท ขุนรัตนแพทย์ แพทย์ประจำเมืองมณีบูรณ์

ราชบุรุษ สุดใจ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมมณีบูรณ์ ผู้กำกับกองลูกเสือที่ ๑๑

นายหมู่ พร ผู้บังคับหมู่ที่ ๔ กองลูกเสือที่ ๑๑

ลูกเสือโท นายคำ กองลูกเสือที่ ๑๑

นายร้อยเอก หลวงเรืองฤทธิ์ราวี ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๙

อ้ายสี บ่าวพระภิรมย์วรากร

คนกลาง

นายซุ่นเบ๋ง นักเรียนกฎหมาย พี่ของเน้ยภรรยาน้อยพระภิรมย์วรากร

พวกข้าศึก

ผู้บังคับการทหารข้าศึก

ปลัดกรมทหารข้าศึก

นายร้อยตรีกองทหารข้าศึก

นายทหารนักบินกองทหารข้าศึก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ