ปรารมภพจน์

๏ ฉบงง ๚

๑๖ ข้าผู้นิพันธ์พาที ถ้อยสามัคคี
เภทฉันท์อันออกบอกนาม ฯ
๏ ในท้ายทั้งที่มีความ เจตนาพยายาม
นิยมประพันธ์อันใด ฯ
๏ แจ้งหมดปรากฎมีใน ปัจฉิมชัดไข
ลิขิตรจิตร์จองแถลง ฯ
๏ ปรารมภพจน์นี้ชี้แจง เพื่อจักสำแดง
ประวัติ์อุบัติ์แห่งบรรณ ฯ
๏ พิมพ์ขึ้นสำเร็จเสร็จพลัน ทั้งรวดเร็วทัน
ประสงค์สดวกโดยไว ฯ
๏ ด้วยทุนหนังสือพิมพ์ไทย ทดรองจ่ายไป
เปนส่วนเอื้อเฟื้อเจือจาน ฯ
๏ ขุนสันทัดอักษรสาร บรรณาธิการ
ธเกื้อธเอื้ออุดหนุน ฯ
๏ สัมฤทธิ์เพราะท่านการุญ ช่วยเหลือเจือจุน
โดยรอบประกอบอุปการ ฯ
๏ ผู้อื่นอีกอาทิ์เอาภาร ขุนนัยวิจารณ์
(เปล่ง ดิษยบุตร์) นามผจง ฯ
๏ คุณสุดกอบโกยโดยสง เคราะห์ล้ำจำนง
พินิจพิจารณ์จริงใจ ฯ
๏ สอดส่องถ่องถ้วนควรนัย เชิงอรรถอันใด
มิดีและมีขัดขวาง ฯ
๏ บอกให้แก้ใหม่ไป่วาง ธุระแท้แลทาง
แก้ไขใบพิมพ์เพียรทำ ฯ
๏ เรียบร้อยไพเราะเพราะคำ ที่ท่านแนะนำ
และตรวจและตราอาทร ฯ
๏ สองท่านอันออกนามกร ข้าจะอนุศร
พระคุณตลอดฤๅลืม ๚ะ๛

นายชิต

ผู้ประพันธ์

ที่ทำการหนังสือศรีกรุง

วันที่ ๑ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ