บรรณานุกรม

๑. กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๑ พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๕

๒. จิตร ภูมิศักดิ์ โองการแช่งนํ้าและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงกมล, ๒๕๒๔

๓. จินดามณี เล่ม ๑-๒ พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๔

๔. พ.ณ ประมวลมารค (นามแฝง) : กำศรวญศรีปราชญ์นิราศนรินทร์ พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๐๒

๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีสิบสองเดือน พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๔๙๕

๖. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรัณยานุสร “ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล” พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดามรกฎ รัชกาลที่ ๕ พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, พ.ศ. ๒๔๖๓

๗. อุปกิจศิลปสาร, พระยา, หลักภาษาไทย พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ