บทละครเรื่องอภัยนุราช

บทละครเรื่องอภัยนุราช

จากต้นฉบับ บทละครเรื่องอภัยนุราช

พิมพ์ครั้งแรก ไม่ทราบโอกาสและปีที่พิมพ์ โรงพิมพ์สามมิตรพิมพ์จำหน่าย

พิมพ์ครั้งที่สาม ๒,๐๐๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ