บทลคร เรื่อง รามเกียรติ์

บทลคร เรื่อง รามเกียรติ์

บทลคร เรื่อง รามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์เปนสมุด ๓ เล่มจบ

แลทรงพระราชนิพนธ์เรื่องบ่อเกิดรามเกียรติ์ เปนคำอธิบายกำกับด้วยอิกเล่ม ๑

พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อปีขาลฉศก พ.ศ. ๒๔๕๗ โรงพิมพ์ไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ