นางอุทัยกลอนสวด

นางอุทัยกลอนสวด

นางอุทัยกลอนสวด

กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

นางอุทัยกลอนสวด.-- กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๗.

๑๘๔ หน้า

๑. กลอนสวด. ๒. กวีนิพนธ์ไทย

I. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

II. ชื่อเรื่อง ๘๙๔.๙๑๑๔

ISBN 974-9527-76-3

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ