ข้าพเจ้า หมอปรัดเล

ข้าพเจ้า หมอปรัดเล

ได้จัดแจงทำหนังสือทำราฝีนี้ไว้,

เมื่อจุลศักราชพันสองรอ้ยหก, ปีมะโรงฉ้อศก, เดือนแปดทุติ

ยาสาตร์ ณะกรุงศีอะยุทธะยานี้.

ได้ตีภิม ๕๐๐ ชบัพ.

แลใด้จัดแจงเปนคำรพสอง

เมื่อจุลศักราชพันสองรอ้ยหกปีมโรงฉ้อศกเดือนยี่ข้างแรม

ได้ตีภิม ๑๐๐๐ ชบัพ.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ